Cho mình hỏi hai cái driver có dấu chấm than màu vàng đó là gì vậy ?
Cài nó như thế nào ?
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Error.jpg
Lần xem:	2
Size:		85.0 KB
ID:		27098