Mình muốn thay đổi vị trí ảnh icon trong nút button của devexpress, mình đã chỉnh ImageLocation = MiddLeft nhưng ảnh icon vẫn cách xa chữ, mình muốn điều chỉnh ảnh icon gần chữ nhưng không được, ngoài thuộc tính ImageLocation ra còn có thuộc tính nào khác để chỉnh vị trí icon trong nút button ? xem file ảnh