đề bài : cho 2 xâu, tìm xâu con chung không nhất thiết liên tiếp dài nhất, sau đó tìm số cách tạo ra xâu có độ dài max tương ứng