Em đang làm bài tập trên này:
http://c.learncodethehardway.org/book/ex17.html
Khi em copy vào và thử chạy 1 hồi (cho printf vào các nơi) thì thấy là:
Trong hàm main, lúc gọi hàm Database_Open() đầu tiên, nó gọi tiếp Database_load(), lúc này có lệnh fread() không hiểu sao bị lỗi. Mọi người xem giúp em với