Với những dòng code sau, bạn có thể "trang trí" cho listbox của mình thêm đẹp với hiệu ứng bóng đổ trên nền Form. Cùng bắt tay vào làm nhé
- Bước 1: tạo project Windows Forms, kẻo thả ListBox control đến Form của bạn (tên mặc định của listbox mới thêm sẽ là: listBox1)
- Thêm hàm sau vào cửa sổ code:
Visual C# Code:
 1.         private void AddShadow(PaintEventArgs e)
 2.         {
 3.             SizeF shadowSize = listBox1.Size;
 4.             SizeF addSize = new SizeF(10.5F, 20.8F);
 5.             shadowSize = shadowSize + addSize;
 6.             PointF shadowLocation = listBox1.Location;
 7.             shadowLocation = shadowLocation + new Size(5, 5);
 8.             // tạo 1 hình chữ nhật
 9.             RectangleF rectFToFill =
 10.                 new RectangleF(shadowLocation, shadowSize);
 11.  
 12.             //tạo 1 brush có màu xám (màu của bóng)
 13.             Color customColor = Color.FromArgb(50, Color.Gray);
 14.             SolidBrush shadowBrush = new SolidBrush(customColor);
 15.             //và tô đầy nó trong lòng hình chữ nhật
 16.             e.Graphics.FillRectangles(shadowBrush, new RectangleF[] { rectFToFill });
 17.             shadowBrush.Dispose();
 18.         }

- Bây giờ bạn thụ lý đoạn mã cho sự kiện Paint của Form chính như sau:
Visual C# Code:
 1.         private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
 2.         {
 3.             AddShadow(e);
 4.         }