tôi cài VS2012, khi tôi thử xuất ra file .exe thì VS2012 liên kết vào website của Microsoft, và hướng dẫn download InstallShield2013LimitedEdition nhưng khi cài vào thì vẫn không được. Tôi xin hỏi này là lỗi gì vậy?