Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Tiếng việt và C thuần túy - Cách gõ tiếng việt trên DOS 16bit

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Mặc định Tiếng việt và C thuần túy - Cách gõ tiếng việt trên DOS 16bit

  1. khởi tạo chế độ tiếng việt trong C for dos. vấn đề này thì DR đã nói rồi.
  langman mạn phép được pót lại của DR về vấn đề này :
  C Code:
  1. void tiengviet(void)
  2. {
  3.      int    i, j;
  4.      char    vnfont[16*256] = {
  5.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  6.      24,24,24,24,24,24,24,248,0,0,0,0,0,0,0,0,
  7.      240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,
  8.      255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
  9.      0,254,2,3,63,3,3,3,3,3,3,3,255,255,0,0,
  10.      0,254,254,254,254,126,62,30,14,6,254,254,254,254,254,0,
  11.      255,1,1,1,1,1,1,249,249,1,1,1,1,1,1,255,
  12.      0,0,0,0,0,0,24,60,60,24,0,0,0,0,0,0,
  13.      0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,0,0,
  14.      0,254,254,126,62,30,14,6,126,126,126,126,126,254,254,0,
  15.      0,254,254,126,126,126,126,126,6,14,30,62,126,254,254,0,
  16.      0,0,248,4,254,2,3,3,3,3,3,3,255,255,0,0,
  17.      255,128,129,131,135,143,159,191,131,131,131,131,131,128,128,255,
  18.      0,254,2,3,3,255,3,3,3,3,3,3,255,255,0,0,
  19.      0,254,2,115,131,131,131,115,3,3,3,3,255,255,0,0,
  20.      0,254,2,3,195,67,251,67,195,3,3,3,255,255,0,0,
  21.      0,0,64,96,112,120,124,126,124,120,112,96,64,0,0,0,
  22.      0,0,1,3,7,15,31,63,31,15,7,3,1,0,0,0,
  23.      0,254,2,243,139,243,147,139,3,3,3,3,255,255,0,0,
  24.      0,254,2,251,131,243,131,251,3,3,3,3,255,255,0,0,
  25.      255,1,125,125,171,215,239,239,239,215,187,109,85,41,1,255,
  26.      0,254,130,130,130,84,40,16,16,40,68,130,170,214,254,0,
  27.      0,0,0,0,0,0,0,255,24,24,24,24,24,24,24,24,
  28.      0,1,3,2,6,4,12,136,216,80,112,32,0,0,0,0,
  29.      0,0,0,0,8,28,62,127,28,28,28,28,0,0,0,0,
  30.      0,0,0,0,28,28,28,28,127,62,28,8,0,0,0,0,
  31.      0,0,0,0,0,0,24,12,254,12,24,0,0,0,0,0,
  32.      0,0,0,0,0,0,48,96,254,96,48,0,0,0,0,0,
  33.      0,127,126,124,127,111,79,0,0,79,111,127,124,126,127,0,
  34.      0,126,62,30,126,118,114,0,0,114,118,126,30,62,126,0,
  35.      0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,255,255,255,255,255,255,
  36.      255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
  37.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  38.      0,0,0,0,24,60,60,60,24,24,0,24,24,0,0,0,
  39.      0,0,0,102,102,102,36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  40.      0,0,0,0,108,108,254,108,108,108,254,108,108,0,0,0,
  41.      0,0,24,24,124,198,194,192,124,6,134,198,124,24,24,0,
  42.      0,0,0,0,0,0,194,198,12,24,48,102,198,0,0,0,
  43.      0,0,0,0,56,108,108,56,118,220,204,204,118,0,0,0,
  44.      0,0,0,48,48,48,96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  45.      0,0,0,0,12,24,48,48,48,48,48,24,12,0,0,0,
  46.      0,0,0,0,48,24,12,12,12,12,12,24,48,0,0,0,
  47.      0,0,0,0,0,0,102,60,255,60,102,0,0,0,0,0,
  48.      0,0,0,0,0,0,24,24,126,24,24,0,0,0,0,0,
  49.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,24,24,48,0,0,
  50.      0,0,0,0,0,0,0,0,254,0,0,0,0,0,0,0,
  51.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,24,0,0,0,
  52.      0,0,0,0,2,6,12,24,48,96,192,128,0,0,0,0,
  53.      0,0,0,0,124,198,206,222,246,230,198,198,124,0,0,0,
  54.      0,0,0,0,24,56,120,24,24,24,24,24,126,0,0,0,
  55.      0,0,0,0,124,198,6,12,24,48,96,198,254,0,0,0,
  56.      0,0,0,0,124,198,6,6,60,6,6,198,124,0,0,0,
  57.      0,0,0,0,12,28,60,108,204,254,12,12,30,0,0,0,
  58.      0,0,0,0,254,192,192,192,252,6,6,198,124,0,0,0,
  59.      0,0,0,0,60,96,192,192,252,198,198,198,124,0,0,0,
  60.      0,0,0,0,254,198,6,12,24,48,48,48,48,0,0,0,
  61.      0,0,0,0,124,198,198,198,124,198,198,198,124,0,0,0,
  62.      0,0,0,0,124,198,198,198,126,6,6,12,120,0,0,0,
  63.      0,0,0,0,0,24,24,0,0,0,24,24,0,0,0,0,
  64.      0,0,0,0,0,24,24,0,0,0,24,24,48,0,0,0,
  65.      0,0,0,0,6,12,24,48,96,48,24,12,6,0,0,0,
  66.      0,0,0,0,0,0,0,126,0,0,126,0,0,0,0,0,
  67.      0,0,0,0,96,48,24,12,6,12,24,48,96,0,0,0,
  68.      0,0,0,0,124,198,198,12,24,24,0,24,24,0,0,0,
  69.      0,0,0,0,124,198,198,222,222,222,220,192,124,0,0,0,
  70.      0,0,0,0,16,56,108,198,198,254,198,198,198,0,0,0,
  71.      0,0,0,0,252,102,102,102,124,102,102,102,252,0,0,0,
  72.      0,0,0,0,60,102,194,192,192,192,194,102,60,0,0,0,
  73.      0,0,0,0,248,108,102,102,102,102,102,108,248,0,0,0,
  74.      0,0,0,0,254,102,98,104,120,104,98,102,254,0,0,0,
  75.      0,0,0,0,254,102,98,104,120,104,96,96,240,0,0,0,
  76.      0,0,0,0,60,102,194,192,192,222,198,102,58,0,0,0,
  77.      0,0,0,0,198,198,198,198,254,198,198,198,198,0,0,0,
  78.      0,0,0,0,60,24,24,24,24,24,24,24,60,0,0,0,
  79.      0,0,0,0,30,12,12,12,12,12,204,204,120,0,0,0,
  80.      0,0,0,0,230,102,108,108,120,108,108,102,230,0,0,0,
  81.      0,0,0,0,240,96,96,96,96,96,98,102,254,0,0,0,
  82.      0,0,0,0,198,238,254,254,214,198,198,198,198,0,0,0,
  83.      0,0,0,0,198,230,246,254,222,206,198,198,198,0,0,0,
  84.      0,0,0,0,56,108,198,198,198,198,198,108,56,0,0,0,
  85.      0,0,0,0,252,102,102,102,124,96,96,96,240,0,0,0,
  86.      0,0,0,0,124,198,198,198,198,214,222,124,12,14,0,0,
  87.      0,0,0,0,252,102,102,102,124,108,102,102,231,0,0,0,
  88.      0,0,0,0,124,198,198,96,56,12,198,198,124,0,0,0,
  89.      0,0,0,0,126,126,90,24,24,24,24,24,60,0,0,0,
  90.      0,0,0,0,198,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0,
  91.      0,0,0,0,198,198,198,198,198,198,108,56,16,0,0,0,
  92.      0,0,0,0,198,198,198,198,214,214,254,124,108,0,0,0,
  93.      0,0,0,0,198,198,108,56,56,56,108,198,198,0,0,0,
  94.      0,0,0,0,102,102,102,102,60,24,24,24,60,0,0,0,
  95.      0,0,0,0,254,198,140,24,48,96,194,198,254,0,0,0,
  96.      0,0,0,0,60,48,48,48,48,48,48,48,60,0,0,0,
  97.      0,0,0,0,128,192,224,112,56,28,14,6,2,0,0,0,
  98.      0,0,0,0,60,12,12,12,12,12,12,12,60,0,0,0,
  99.      0,0,16,56,108,198,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  100.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,
  101.      0,0,48,48,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  102.      0,0,0,0,0,0,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  103.      0,0,0,0,224,96,96,120,108,102,102,102,124,0,0,0,
  104.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,192,192,198,124,0,0,0,
  105.      0,0,0,0,28,12,12,60,108,204,204,204,118,0,0,0,
  106.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  107.      0,0,0,0,56,108,100,96,240,96,96,96,240,0,0,0,
  108.      0,0,0,0,0,0,0,118,204,204,204,124,12,204,120,0,
  109.      0,0,0,0,224,96,96,108,118,102,102,102,230,0,0,0,
  110.      0,0,0,0,24,24,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  111.      0,0,0,0,6,6,0,14,6,6,6,6,102,102,60,0,
  112.      0,0,0,0,224,96,96,102,108,120,108,102,230,0,0,0,
  113.      0,0,0,0,56,24,24,24,24,24,24,24,60,0,0,0,
  114.      0,0,0,0,0,0,0,236,254,214,214,214,198,0,0,0,
  115.      0,0,0,0,0,0,0,220,102,102,102,102,102,0,0,0,
  116.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  117.      0,0,0,0,0,0,0,220,102,102,102,124,96,96,240,0,
  118.      0,0,0,0,0,0,0,118,204,204,204,124,12,12,30,0,
  119.      0,0,0,0,0,0,0,220,118,102,96,96,240,0,0,0,
  120.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,112,28,198,124,0,0,0,
  121.      0,0,0,0,16,48,48,252,48,48,48,54,28,0,0,0,
  122.      0,0,0,0,0,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  123.      0,0,0,0,0,0,0,102,102,102,102,60,24,0,0,0,
  124.      0,0,0,0,0,0,0,198,198,214,214,254,108,0,0,0,
  125.      0,0,0,0,0,0,0,198,108,56,56,108,198,0,0,0,
  126.      0,0,0,0,0,0,0,198,198,198,198,126,6,12,248,0,
  127.      0,0,0,0,0,0,0,254,204,24,48,102,254,0,0,0,
  128.      0,0,0,0,14,24,24,24,112,24,24,24,14,0,0,0,
  129.      0,0,0,0,24,24,24,24,0,24,24,24,24,0,0,0,
  130.      0,0,0,0,112,24,24,24,14,24,24,24,112,0,0,0,
  131.      0,0,0,0,118,220,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  132.      0,0,0,0,0,0,16,56,108,198,198,254,0,0,0,0,
  133.      0,0,0,0,0,0,124,198,192,192,198,124,24,12,248,0,
  134.      0,0,0,0,204,204,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  135.      0,0,0,0,108,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  136.      0,0,48,72,72,48,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  137.      0,0,0,0,108,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  138.      0,0,0,0,108,108,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  139.      0,0,0,24,60,102,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  140.      0,0,0,0,108,222,26,26,126,216,216,218,108,0,0,0,
  141.      0,0,0,0,204,204,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  142.      0,0,0,48,120,204,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  143.      0,0,0,0,198,198,0,198,198,198,198,126,6,12,120,0,
  144.      0,0,24,24,24,124,198,192,192,198,124,24,24,24,0,0,
  145.      0,0,0,56,108,100,96,240,96,96,102,230,188,0,0,0,
  146.      0,0,0,102,102,102,60,24,126,24,60,24,24,0,0,0,
  147.      0,0,0,252,102,102,124,98,102,111,102,102,243,0,0,0,
  148.      0,0,0,0,118,220,0,220,102,102,102,102,102,0,0,0,
  149.      0,0,0,0,0,0,54,108,216,108,54,0,0,0,0,0,
  150.      0,0,0,0,0,0,216,108,54,108,216,0,0,0,0,0,
  151.      0,0,0,0,24,24,24,126,24,24,24,0,126,126,0,0,
  152.      0,0,0,0,96,48,24,12,24,48,96,0,124,124,0,0,
  153.      0,0,0,0,12,24,48,96,48,24,12,0,124,124,0,0,
  154.      24,24,24,60,60,126,126,255,24,24,24,24,24,24,24,24,
  155.      24,24,24,24,24,24,24,24,255,126,126,60,60,24,24,24,
  156.      0,0,0,0,0,64,112,124,255,124,112,64,0,0,0,0,
  157.      0,0,0,0,0,2,14,62,255,62,14,2,0,0,0,0,
  158.      0,224,32,48,48,48,48,48,48,48,48,48,240,240,0,0,
  159.      255,128,128,128,128,128,128,159,159,128,128,128,128,128,128,255,
  160.      192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,
  161.      255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  162.      0,240,24,28,30,30,3,3,3,3,3,3,255,255,0,0,
  163.      0,254,1,0,124,254,254,254,254,124,0,1,254,0,0,0,
  164.      0,0,0,128,128,64,64,64,64,128,128,0,0,0,0,0,
  165.      0,0,0,0,0,0,0,255,192,192,192,192,192,192,192,192,
  166.      0,0,108,56,0,56,108,198,198,254,198,198,198,0,0,0,
  167.      0,16,56,108,0,56,108,198,198,254,198,198,198,0,0,0,
  168.      0,16,56,68,254,102,98,104,120,104,98,102,254,0,0,0,
  169.      0,16,56,68,56,108,198,198,198,198,198,108,56,0,0,0,
  170.      0,0,3,1,58,108,198,198,198,198,198,108,56,0,0,0,
  171.      0,0,3,1,199,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0,
  172.      0,0,0,0,248,108,102,102,254,102,102,108,248,0,0,0,
  173.      0,0,0,0,108,56,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  174.      0,0,0,0,56,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  175.      0,0,0,0,56,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  176.      0,0,0,0,56,108,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  177.      0,0,0,0,0,3,1,126,198,198,198,198,124,0,0,0,
  178.      0,0,0,0,0,3,1,206,204,204,204,204,118,0,0,0,
  179.      0,0,0,0,12,62,12,60,108,204,204,204,118,0,0,0,
  180.      0,224,96,112,112,112,112,112,112,112,112,112,240,240,0,0,
  181.      0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,0,0,
  182.      0,255,192,192,195,194,223,194,195,192,192,192,255,63,0,0,
  183.      0,255,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,255,63,0,0,
  184.      24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,
  185.      255,255,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,
  186.      0,0,192,96,48,0,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  187.      0,0,56,8,16,0,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  188.      0,0,0,118,220,0,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  189.      0,0,6,12,24,0,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  190.      0,0,0,0,0,0,0,120,12,124,204,204,118,0,48,48,
  191.      54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,
  192.      0,0,96,16,76,56,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  193.      0,0,7,1,110,56,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  194.      0,0,118,220,108,56,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  195.      0,0,12,16,108,56,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  196.      0,0,0,0,0,0,0,248,24,24,24,24,24,24,24,24,
  197.      255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  198.      1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,255,
  199.      255,255,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
  200.      0,7,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,1,0,0,
  201.      0,255,0,6,6,12,12,152,216,240,112,0,255,255,0,0,
  202.      192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,255,
  203.      0,0,0,0,108,56,0,120,12,124,204,204,118,0,48,48,
  204.      0,0,192,96,56,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  205.      0,0,7,1,58,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  206.      0,0,118,220,56,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  207.      0,0,6,12,56,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  208.      0,0,0,0,56,108,0,120,12,124,204,204,118,0,48,48,
  209.      0,0,192,96,48,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  210.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,
  211.      0,0,56,8,16,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  212.      0,0,0,118,220,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  213.      0,0,6,12,24,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  214.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,254,192,198,124,0,24,24,
  215.      0,48,24,12,56,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  216.      0,0,7,1,58,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  217.      0,0,118,220,56,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  218.      0,0,6,12,56,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  219.      0,0,0,0,56,108,0,124,198,254,192,198,124,0,24,24,
  220.      0,0,192,96,48,0,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  221.      0,0,56,8,16,0,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  222.      1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
  223.      255,255,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,
  224.      255,128,128,128,128,128,128,159,159,128,128,128,128,128,128,255,
  225.      0,0,0,118,220,0,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  226.      0,0,6,12,24,0,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  227.      0,0,0,0,24,24,0,56,24,24,24,24,60,0,24,24,
  228.      0,0,192,96,48,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  229.      0,0,0,0,62,96,192,192,254,192,192,96,62,0,0,0,
  230.      0,0,56,8,16,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  231.      0,0,118,220,0,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  232.      0,0,6,12,24,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  233.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,198,198,198,124,0,24,24,
  234.      0,0,192,96,56,108,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  235.      0,0,7,1,58,108,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  236.      0,0,118,220,56,108,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  237.      0,0,6,12,56,108,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  238.      0,0,0,0,56,108,0,124,198,198,198,198,124,0,24,24,
  239.      0,0,192,96,48,3,1,126,198,198,198,198,124,0,0,0,
  240.      0,0,56,8,16,3,1,126,198,198,198,198,124,0,0,0,
  241.      0,0,118,220,0,3,1,126,198,198,198,198,124,0,0,0,
  242.      0,0,6,12,24,3,1,126,198,198,198,198,124,0,0,0,
  243.      0,0,0,0,0,3,1,126,198,198,198,198,124,0,24,24,
  244.      0,0,192,96,48,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  245.      0,0,0,0,0,254,0,0,254,0,0,254,0,0,0,0,
  246.      0,0,56,8,16,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  247.      0,0,118,220,0,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  248.      0,0,6,12,24,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  249.      0,0,0,0,0,0,0,204,204,204,204,204,118,0,48,48,
  250.      0,0,192,96,48,3,1,206,204,204,204,204,118,0,0,0,
  251.      0,0,56,8,16,3,1,206,204,204,204,204,118,0,0,0,
  252.      0,0,118,220,0,3,1,206,204,204,204,204,118,0,0,0,
  253.      0,0,6,12,24,3,1,206,204,204,204,204,118,0,0,0,
  254.      0,0,0,0,0,3,1,206,204,204,204,204,118,0,48,48,
  255.      0,0,192,96,48,0,0,198,198,198,198,126,6,12,248,0,
  256.      0,0,56,8,16,0,0,198,198,198,198,126,6,12,248,0,
  257.      0,0,0,118,220,0,0,198,198,198,198,126,6,12,248,0,
  258.      0,0,6,12,24,0,0,198,198,198,198,126,6,12,248,0,
  259.      0,0,0,0,0,0,0,198,198,198,198,126,4,12,251,3,
  260.      0,254,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,254,0,0,0
  261.  };
  262.      textmode(C80);
  263.      asm{
  264.          cli
  265.          mov dx,0x3c4
  266.          mov ax,0x100
  267.          out dx,ax
  268.          mov ax,0x402
  269.          out dx,ax
  270.          mov ax,0x704
  271.          out dx,ax
  272.          mov ax,0x300
  273.          out dx,ax
  274.  
  275.          mov dx,0x3ce
  276.          mov ax,0x204
  277.          out dx,ax
  278.          mov ax,0x5
  279.          out dx,ax
  280.          mov ax,0x406
  281.          out dx,ax
  282.          }
  283.  
  284.         for(i=0;i<256;++i)
  285.          for(j=0;j<16;++j)
  286.              pokeb(0xa000, i*32+j, vnfont[i*16+j]);
  287.  
  288.  
  289.      asm{
  290.          mov dx,0x3c4
  291.          mov ax,0x100
  292.          out dx,ax
  293.          mov ax,0x302
  294.          out dx,ax
  295.          mov ax,0x304
  296.          out dx,ax
  297.          mov ax,0x300
  298.          out dx,ax
  299.  
  300.          mov dx,0x3ce
  301.          mov ax,0x4
  302.          out dx,ax
  303.          mov ax,0x1005
  304.          out dx,ax
  305.          mov ax,0xe06
  306.          out dx,ax
  307.          cli
  308.          }
  309.  
  310.      }
  Cách sử dụng :
  + copy hàm này vào bài của bạn
  + dùng notepad ( vào format chọn font chọn font .vntime ) + unikey or vietkey ( chế độ gõ TCVN3) để viết tiếng việt có dấu

  dùng hàm tiengviet(); đầu tiên trong hàm main như clrscr();

  và khi thoát thêm hàm này vào sau getch() để thoát khỏi chế độ tiếng việt
  C Code:
  1. void thoatf(void)  //giup cho thoat khoi che do tieng viet ma ko co bug
  2. {
  3.         textmode(C40);
  4.         exit(0);
  5. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  2. cách gõ tiếng việt :

  nhập vào chuỗi
  void nhaptv(char *xau);
  mỗi lần nhập vào là 1 sự kiện và phân tích sự kiện đó ra:
  + enter kết thúc chuỗi
  + a ,d, o , e, w là các sự kiện quy định sẽ làm việc với kí tự trước đó. nếu kí tự trước đó cần biến hình thì mình thay đổi nó đi. nếu ko thì thêm kí tự vào chuỗi đã có
  +nếu là s z j x ... thì mình thay đổi trạng thái của nguyên âm gần nhất
  + nếu là xóa thì : giảm kí tự của chuỗi đi 1, check chuỗi để lấy lại vị trí của con trỏ nguyên âm gần nhất
  +nếu mà ko phải các trường hợp trên thì thêm vào chuỗi
  full code :
  C Code:
  1.     int phuam(char ch)
  2.     {
  3.         if (isalpha(ch)&&ch!='A'&&ch!='a'&&ch!='E'&&ch!='e'&&ch!='I'&&ch!='i'&&ch!='O'&&ch!='o'&&ch!='U'&&ch!='u'&&ch!='Y'&&ch!='y')
  4.             return 1;
  5.         else return 0;
  6.     }
  7.  
  8.     int tdsac(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  9.     {
  10.         switch(ch)
  11.             {
  12.                 case 'a':case 'µ':case '¶':case '¹':case '·':ch='¸';break;
  13.                 case '¨':case '»':case '¼':case 'Æ':case '½':ch='¾';break;
  14.                 case '©':case 'Ç':case 'È':case 'Ë':case 'É':ch='Ê';break;
  15.                 case 'e':case 'Ì':case 'Î':case 'Ñ':case 'Ï':ch='Ð';break;
  16.                 case 'ª':case 'Ò':case 'Ó':case 'Ö':case 'Ô':ch='Õ';break;
  17.                 case 'i':case '×':case 'Ø':case 'Þ':case 'Ü':ch='Ý';break;
  18.                 case 'y':case 'ú':case 'û':case 'þ':case 'ü':ch='ý';break;
  19.                 case 'u':case 'ï':case 'ñ':case 'ô':case 'ò':ch='ó';break;
  20.                 case '­':case 'õ':case 'ö':case 'ù':case '÷':ch='ø';break;
  21.                 case 'o':case 'ß':case 'á':case 'ä':case 'â':ch='ã';break;
  22.                 case '«':case 'å':case 'æ':case 'é':case 'ç':ch='è';break;
  23.                 case '¬':case 'ê':case 'ë':case 'î':case 'ì':ch='í';break;
  24.                 default : return 1;
  25.             }
  26.         return 0;
  27.     }
  28.  
  29.     int tdhuyen(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  30.     {
  31.         switch(ch)
  32.             {
  33.                 case 'a':case '¸':case '¶':case '¹':case '·':ch='µ';break;
  34.                 case '¨':case '¾':case '¼':case 'Æ':case '½':ch='»';break;
  35.                 case '©':case 'Ê':case 'È':case 'Ë':case 'É':ch='Ç';break;
  36.                 case 'e':case 'Ð':case 'Î':case 'Ñ':case 'Ï':ch='Ì';break;
  37.                 case 'ª':case 'Õ':case 'Ó':case 'Ö':case 'Ô':ch='Ò';break;
  38.                 case 'i':case 'Ý':case 'Ø':case 'Þ':case 'Ü':ch='×';break;
  39.                 case 'y':case 'ý':case 'û':case 'þ':case 'ü':ch='ú';break;
  40.                 case 'u':case 'ó':case 'ñ':case 'ô':case 'ò':ch='ï';break;
  41.                 case '­':case 'ø':case 'ö':case 'ù':case '÷':ch='õ';break;
  42.                 case 'o':case 'ã':case 'á':case 'ä':case 'â':ch='ß';break;
  43.                 case '«':case 'è':case 'æ':case 'é':case 'ç':ch='å';break;
  44.                 case '¬':case 'í':case 'ë':case 'î':case 'ì':ch='ê';break;
  45.                 default : return 1;
  46.             }
  47.         return 0;
  48.     }
  49.  
  50.     int tdhoi(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  51.     {
  52.         switch(ch)
  53.             {
  54.                 case 'a':case '¸':case 'µ':case '¹':case '·':ch='¶';break;
  55.                 case '¨':case '¾':case 'Ç':case 'Æ':case '½':ch='¼';break;
  56.                 case '©':case 'Ê':case '»':case 'Ë':case 'É':ch='È';break;
  57.                 case 'e':case 'Ð':case 'Ì':case 'Ñ':case 'Ï':ch='Î';break;
  58.                 case 'ª':case 'Õ':case 'Ò':case 'Ö':case 'Ô':ch='Ó';break;
  59.                 case 'i':case 'Ý':case '×':case 'Þ':case 'Ü':ch='Ø';break;
  60.                 case 'y':case 'ý':case 'ú':case 'þ':case 'ü':ch='û';break;
  61.                 case 'u':case 'ó':case 'ï':case 'ô':case 'ò':ch='ñ';break;
  62.                 case '­':case 'ø':case 'õ':case 'ù':case '÷':ch='ö';break;
  63.                 case 'o':case 'ã':case 'ß':case 'ä':case 'â':ch='á';break;
  64.                 case '«':case 'è':case 'å':case 'é':case 'ç':ch='æ';break;
  65.                 case '¬':case 'í':case 'ê':case 'î':case 'ì':ch='ë';break;
  66.                 default : return 1;
  67.             }
  68.         return 0;
  69.     }
  70.  
  71.     int tdnang(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  72.     {
  73.         switch(ch)
  74.             {
  75.                 case 'a':case '¸':case 'µ':case '¶':case '·':ch='¹';break;
  76.                 case '¨':case '¾':case 'Ç':case '¼':case '½':ch='Æ';break;
  77.                 case '©':case 'Ê':case '»':case 'È':case 'É':ch='Ë';break;
  78.                 case 'e':case 'Ð':case 'Ì':case 'Î':case 'Ï':ch='Ñ';break;
  79.                 case 'ª':case 'Õ':case 'Ò':case 'Ó':case 'Ô':ch='Ö';break;
  80.                 case 'i':case 'Ý':case '×':case 'Ø':case 'Ü':ch='Þ';break;
  81.                 case 'y':case 'ý':case 'ú':case 'û':case 'ü':ch='þ';break;
  82.                 case 'u':case 'ó':case 'ï':case 'ñ':case 'ò':ch='ô';break;
  83.                 case '­':case 'ø':case 'õ':case 'ö':case '÷':ch='ù';break;
  84.                 case 'o':case 'ã':case 'ß':case 'á':case 'â':ch='ä';break;
  85.                 case '«':case 'è':case 'å':case 'æ':case 'ç':ch='é';break;
  86.                 case '¬':case 'í':case 'ê':case 'ë':case 'ì':ch='î';break;
  87.                 default : return 1;
  88.             }
  89.         return 0;
  90.     }
  91.  
  92.     int tdnga(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  93.     {
  94.         switch(ch)
  95.             {
  96.                 case 'a':case '¸':case 'µ':case '¶':case '¹':ch='·';break;
  97.                 case '¨':case '¾':case 'Ç':case '¼':case 'Æ':ch='½';break;
  98.                 case '©':case 'Ê':case '»':case 'È':case 'Ë':ch='É';break;
  99.                 case 'e':case 'Ð':case 'Ì':case 'Î':case 'Ñ':ch='Ï';break;
  100.                 case 'ª':case 'Õ':case 'Ò':case 'Ó':case 'Ö':ch='Ô';break;
  101.                 case 'i':case 'Ý':case '×':case 'Ø':case 'Þ':ch='Ü';break;
  102.                 case 'y':case 'ý':case 'ú':case 'û':case 'þ':ch='ü';break;
  103.                 case 'u':case 'ó':case 'ï':case 'ñ':case 'ô':ch='ò';break;
  104.                 case '­':case 'ø':case 'õ':case 'ö':case 'ù':ch='÷';break;
  105.                 case 'o':case 'ã':case 'ß':case 'á':case 'ä':ch='â';break;
  106.                 case '«':case 'è':case 'å':case 'æ':case 'é':ch='ç';break;
  107.                 case '¬':case 'í':case 'ê':case 'ë':case 'î':ch='ì';break;
  108.                 default : return 1;
  109.             }
  110.         return 0;
  111.     }
  112.  
  113.     int tdkhong(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  114.     {
  115.         switch(ch)
  116.             {
  117.                 case '·':case '¸':case 'µ':case '¶':case '¹':ch='a';break;
  118.                 case '½':case '¾':case 'Ç':case '¼':case 'Æ':ch='¨';break;
  119.                 case 'É':case 'Ê':case '»':case 'È':case 'Ë':ch='©';break;
  120.                 case 'Ï':case 'Ð':case 'Ì':case 'Î':case 'Ñ':ch='e';break;
  121.                 case 'Ô':case 'Õ':case 'Ò':case 'Ó':case 'Ö':ch='ª';break;
  122.                 case 'Ü':case 'Ý':case '×':case 'Ø':case 'Þ':ch='i';break;
  123.                 case 'ü':case 'ý':case 'ú':case 'û':case 'þ':ch='y';break;
  124.                 case 'ò':case 'ó':case 'ï':case 'ñ':case 'ô':ch='u';break;
  125.                 case '÷':case 'ø':case 'õ':case 'ö':case 'ù':ch='­';break;
  126.                 case 'â':case 'ã':case 'ß':case 'á':case 'ä':ch='o';break;
  127.                 case 'ç':case 'è':case 'å':case 'æ':case 'é':ch='«';break;
  128.                 case 'ì':case 'í':case 'ê':case 'ë':case 'î':ch='¬';break;
  129.                 default : return 1;
  130.             }
  131.         return 0;
  132.     }
  133.  
  134.  
  135.     void nhaptv(char *xau)
  136.     {
  137.         int max=29;
  138.         char ch='a';
  139.         int i=0;
  140.         int flag,flagch=-1;
  141.         int x=wherex(),y=wherey();
  142.         _setcursortype(_NORMALCURSOR);
  143.         while (ch!=0xD)
  144.            {
  145.             ch=getch();
  146.             if(ch==0) {getch();continue;}
  147.             if (ch==0xD) continue;
  148.             if (i>0&&ch==0x20&&xau[i-1]==0x20) continue; //bai binh thuong xoa dong nay
  149.             if (!(isalpha(ch)||isdigit(ch)||ch==0x20||ch==0x8)) continue;
  150.             if (i==0||xau[i-1]==0x20) ch=toupper(ch);
  151.                 else ch=tolower(ch);
  152.             flag=0;
  153.             if (ch==0x20) flagch=-1;
  154.             if (ch==8)
  155.                 {
  156.                     if (i>0) {printf("\b ");xau[--i]=NULL;}
  157.                 }
  158.             else switch(tolower(ch))
  159.                 {
  160.                     case 'a': switch(xau[i-1])
  161.                             {
  162.                                 case 'a' :  xau[i-1]='©'; break;
  163.                                 case 'A' :  xau[i-1]='¢'; break;
  164.                                 default  :  flag=1;break;
  165.                             };
  166.                           break;
  167.                     case 'd': switch(xau[i-1])
  168.                             {
  169.                                 case 'd' :  xau[i-1]='®'; break;
  170.                                 case 'D' :  xau[i-1]='§'; break;
  171.                                 default  :  flag=1;break;
  172.                             }
  173.                           break;
  174.                     case 'e': switch(xau[i-1])
  175.                             {
  176.                                 case 'e' :  xau[i-1]='ª'; break;
  177.                                 case 'E' :  xau[i-1]='£'; break;
  178.                                 default  :  flag=1;break;
  179.                             }
  180.                           break;
  181.                     case 'o': switch(xau[i-1])
  182.                             {
  183.                                 case 'o' :  xau[i-1]='«'; break;
  184.                                 case 'O' :  xau[i-1]='¤'; break;
  185.                                 default  :  flag=1;break;
  186.                             }
  187.                           break;
  188.                     case 'w': switch(xau[i-1])
  189.                             {
  190.                                 case 'o' :  xau[i-1]='¬'; break;
  191.                                 case 'O' :  xau[i-1]='¥'; break;
  192.                                 case 'u' :  xau[i-1]='­'; break;
  193.                                 case 'U' :  xau[i-1]='¦'; break;
  194.                                 case 'a' :  xau[i-1]='¨'; break;
  195.                                 case 'A' :  xau[i-1]='¡'; break;
  196.                                 default  :  flag=1;break;
  197.                             }
  198.                           break;
  199.                     case 's': if (flagch!=-1) flag=tdsac(xau[flagch]);
  200.                           else flag=1;
  201.                           break;
  202.                     case 'f': if (flagch!=-1) flag=tdhuyen(xau[flagch]);
  203.                           else flag=1;
  204.                           break;
  205.                     case 'r': if (flagch!=-1) flag=tdhoi(xau[flagch]);
  206.                           else flag=1;
  207.                           break;
  208.                     case 'x': if (flagch!=-1) flag=tdnga(xau[flagch]);
  209.                           else flag=1;
  210.                           break;
  211.                     case 'j': if (flagch!=-1) flag=tdnang(xau[flagch]);
  212.                           else flag=1;
  213.                           break;
  214.                     case 'z': if (flagch!=-1) flag=tdkhong(xau[flagch]);
  215.                           else flag=1;
  216.                           break;
  217.                     default : flag=1;break;
  218.                 }
  219.             if (flag) {xau[i++]=ch;xau[i]=NULL;}
  220.             if (i>1&&((xau[i-1]=='i'||xau[i-1]=='u'||xau[i-1]=='o')&&phuam(xau[i-2]))||(!phuam(xau[i-1])&&xau[i-1]!='i'&&xau[i-1]!='u'&&xau[i-1]!='o'))
  221.                 flagch=i-1;
  222.  
  223.             gotoxy(x,y);cprintf("%s",xau);
  224.  
  225.             if (i==max) break;
  226.            }
  227.         if (i==0) xau[i]=NULL;
  228.         _setcursortype(_NOCURSOR);
  229.         printf("\n");
  230.     }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 05-03-2010 lúc 06:35 PM.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Chương trình demo ở đính kèm đây!

  3. tiếng việt trong chế độ đồ họa.
  C Code:
  1.     void xvm(unsigned char*,int,int,int=WHITE);       //xeng viet mang
  2.     void xvm(unsigned char*a,int x,int y,int c) //xeng viet mang 16 int
  3.     {
  4.         int i,j;
  5.         for(i=0;i<16;i++)
  6.             {
  7.             for(j=0;j<8;j++)
  8.                {
  9.                 if(a[i]&1)putpixel(x+8-j,y,c);
  10.                 a[i]>>=1;
  11.                }
  12.             y++;
  13.             }
  14.     }
  15.  
  16.  
  17.     //viết xâu lên màn hình tại vị trí x,y
  18.     void viet(unsigned char *xau,int x,int y,int c=WHITE)
  19.     {
  20.         int temp=strlen(xau);
  21.         unsigned char a[16];
  22.         FILE *p=fopen("quang.x","rb");
  23.         for(int i=0;i<temp;i++)
  24.             {
  25.                 fseek(p,((unsigned char)xau[i])*16,SEEK_SET);
  26.                 fread(a,sizeof(char),16,p);
  27.                 xvm(a,x,y,c);
  28.                 x+=10;
  29.             }
  30.         fclose(p);
  31.     }

  file quang.x được đính kém dưới đây, download về giải nén và copy vào thư mục BIN của TC hoặc BC. File này chính là file rút gọn từ file font .vntime
  bạn có thể sử dụng file font này thay cho file quang.x cũng được
  Demo tiengviet.c
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <dos.h>
  3. #include <ctype.h>
  4. #include <conio.h>
  5. #include <process.h>
  6.  
  7. //******************************BEGIN***************************************\
  8. //cac thao tac khoi tao tieng viet va giup nhap tieng viet
  9. void tiengviet(void)
  10. {
  11.      int    i, j;
  12.      char    vnfont[16*256]={
  13.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  14.      24,24,24,24,24,24,24,248,0,0,0,0,0,0,0,0,
  15.      240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,
  16.      255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
  17.      0,254,2,3,63,3,3,3,3,3,3,3,255,255,0,0,
  18.      0,254,254,254,254,126,62,30,14,6,254,254,254,254,254,0,
  19.      255,1,1,1,1,1,1,249,249,1,1,1,1,1,1,255,
  20.      0,0,0,0,0,0,24,60,60,24,0,0,0,0,0,0,
  21.      0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,0,0,
  22.      0,254,254,126,62,30,14,6,126,126,126,126,126,254,254,0,
  23.      0,254,254,126,126,126,126,126,6,14,30,62,126,254,254,0,
  24.      0,0,248,4,254,2,3,3,3,3,3,3,255,255,0,0,
  25.      255,128,129,131,135,143,159,191,131,131,131,131,131,128,128,255,
  26.      0,254,2,3,3,255,3,3,3,3,3,3,255,255,0,0,
  27.      0,254,2,115,131,131,131,115,3,3,3,3,255,255,0,0,
  28.      0,254,2,3,195,67,251,67,195,3,3,3,255,255,0,0,
  29.      0,0,64,96,112,120,124,126,124,120,112,96,64,0,0,0,
  30.      0,0,1,3,7,15,31,63,31,15,7,3,1,0,0,0,
  31.      0,254,2,243,139,243,147,139,3,3,3,3,255,255,0,0,
  32.      0,254,2,251,131,243,131,251,3,3,3,3,255,255,0,0,
  33.      255,1,125,125,171,215,239,239,239,215,187,109,85,41,1,255,
  34.      0,254,130,130,130,84,40,16,16,40,68,130,170,214,254,0,
  35.      0,0,0,0,0,0,0,255,24,24,24,24,24,24,24,24,
  36.      0,1,3,2,6,4,12,136,216,80,112,32,0,0,0,0,
  37.      0,0,0,0,8,28,62,127,28,28,28,28,0,0,0,0,
  38.      0,0,0,0,28,28,28,28,127,62,28,8,0,0,0,0,
  39.      0,0,0,0,0,0,24,12,254,12,24,0,0,0,0,0,
  40.      0,0,0,0,0,0,48,96,254,96,48,0,0,0,0,0,
  41.      0,127,126,124,127,111,79,0,0,79,111,127,124,126,127,0,
  42.      0,126,62,30,126,118,114,0,0,114,118,126,30,62,126,0,
  43.      0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,255,255,255,255,255,255,
  44.      255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
  45.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  46.      0,0,0,0,24,60,60,60,24,24,0,24,24,0,0,0,
  47.      0,0,0,102,102,102,36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  48.      0,0,0,0,108,108,254,108,108,108,254,108,108,0,0,0,
  49.      0,0,24,24,124,198,194,192,124,6,134,198,124,24,24,0,
  50.      0,0,0,0,0,0,194,198,12,24,48,102,198,0,0,0,
  51.      0,0,0,0,56,108,108,56,118,220,204,204,118,0,0,0,
  52.      0,0,0,48,48,48,96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  53.      0,0,0,0,12,24,48,48,48,48,48,24,12,0,0,0,
  54.      0,0,0,0,48,24,12,12,12,12,12,24,48,0,0,0,
  55.      0,0,0,0,0,0,102,60,255,60,102,0,0,0,0,0,
  56.      0,0,0,0,0,0,24,24,126,24,24,0,0,0,0,0,
  57.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,24,24,48,0,0,
  58.      0,0,0,0,0,0,0,0,254,0,0,0,0,0,0,0,
  59.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,24,0,0,0,
  60.      0,0,0,0,2,6,12,24,48,96,192,128,0,0,0,0,
  61.      0,0,0,0,124,198,206,222,246,230,198,198,124,0,0,0,
  62.      0,0,0,0,24,56,120,24,24,24,24,24,126,0,0,0,
  63.      0,0,0,0,124,198,6,12,24,48,96,198,254,0,0,0,
  64.      0,0,0,0,124,198,6,6,60,6,6,198,124,0,0,0,
  65.      0,0,0,0,12,28,60,108,204,254,12,12,30,0,0,0,
  66.      0,0,0,0,254,192,192,192,252,6,6,198,124,0,0,0,
  67.      0,0,0,0,60,96,192,192,252,198,198,198,124,0,0,0,
  68.      0,0,0,0,254,198,6,12,24,48,48,48,48,0,0,0,
  69.      0,0,0,0,124,198,198,198,124,198,198,198,124,0,0,0,
  70.      0,0,0,0,124,198,198,198,126,6,6,12,120,0,0,0,
  71.      0,0,0,0,0,24,24,0,0,0,24,24,0,0,0,0,
  72.      0,0,0,0,0,24,24,0,0,0,24,24,48,0,0,0,
  73.      0,0,0,0,6,12,24,48,96,48,24,12,6,0,0,0,
  74.      0,0,0,0,0,0,0,126,0,0,126,0,0,0,0,0,
  75.      0,0,0,0,96,48,24,12,6,12,24,48,96,0,0,0,
  76.      0,0,0,0,124,198,198,12,24,24,0,24,24,0,0,0,
  77.      0,0,0,0,124,198,198,222,222,222,220,192,124,0,0,0,
  78.      0,0,0,0,16,56,108,198,198,254,198,198,198,0,0,0,
  79.      0,0,0,0,252,102,102,102,124,102,102,102,252,0,0,0,
  80.      0,0,0,0,60,102,194,192,192,192,194,102,60,0,0,0,
  81.      0,0,0,0,248,108,102,102,102,102,102,108,248,0,0,0,
  82.      0,0,0,0,254,102,98,104,120,104,98,102,254,0,0,0,
  83.      0,0,0,0,254,102,98,104,120,104,96,96,240,0,0,0,
  84.      0,0,0,0,60,102,194,192,192,222,198,102,58,0,0,0,
  85.      0,0,0,0,198,198,198,198,254,198,198,198,198,0,0,0,
  86.      0,0,0,0,60,24,24,24,24,24,24,24,60,0,0,0,
  87.      0,0,0,0,30,12,12,12,12,12,204,204,120,0,0,0,
  88.      0,0,0,0,230,102,108,108,120,108,108,102,230,0,0,0,
  89.      0,0,0,0,240,96,96,96,96,96,98,102,254,0,0,0,
  90.      0,0,0,0,198,238,254,254,214,198,198,198,198,0,0,0,
  91.      0,0,0,0,198,230,246,254,222,206,198,198,198,0,0,0,
  92.      0,0,0,0,56,108,198,198,198,198,198,108,56,0,0,0,
  93.      0,0,0,0,252,102,102,102,124,96,96,96,240,0,0,0,
  94.      0,0,0,0,124,198,198,198,198,214,222,124,12,14,0,0,
  95.      0,0,0,0,252,102,102,102,124,108,102,102,231,0,0,0,
  96.      0,0,0,0,124,198,198,96,56,12,198,198,124,0,0,0,
  97.      0,0,0,0,126,126,90,24,24,24,24,24,60,0,0,0,
  98.      0,0,0,0,198,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0,
  99.      0,0,0,0,198,198,198,198,198,198,108,56,16,0,0,0,
  100.      0,0,0,0,198,198,198,198,214,214,254,124,108,0,0,0,
  101.      0,0,0,0,198,198,108,56,56,56,108,198,198,0,0,0,
  102.      0,0,0,0,102,102,102,102,60,24,24,24,60,0,0,0,
  103.      0,0,0,0,254,198,140,24,48,96,194,198,254,0,0,0,
  104.      0,0,0,0,60,48,48,48,48,48,48,48,60,0,0,0,
  105.      0,0,0,0,128,192,224,112,56,28,14,6,2,0,0,0,
  106.      0,0,0,0,60,12,12,12,12,12,12,12,60,0,0,0,
  107.      0,0,16,56,108,198,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  108.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,
  109.      0,0,48,48,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  110.      0,0,0,0,0,0,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  111.      0,0,0,0,224,96,96,120,108,102,102,102,124,0,0,0,
  112.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,192,192,198,124,0,0,0,
  113.      0,0,0,0,28,12,12,60,108,204,204,204,118,0,0,0,
  114.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  115.      0,0,0,0,56,108,100,96,240,96,96,96,240,0,0,0,
  116.      0,0,0,0,0,0,0,118,204,204,204,124,12,204,120,0,
  117.      0,0,0,0,224,96,96,108,118,102,102,102,230,0,0,0,
  118.      0,0,0,0,24,24,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  119.      0,0,0,0,6,6,0,14,6,6,6,6,102,102,60,0,
  120.      0,0,0,0,224,96,96,102,108,120,108,102,230,0,0,0,
  121.      0,0,0,0,56,24,24,24,24,24,24,24,60,0,0,0,
  122.      0,0,0,0,0,0,0,236,254,214,214,214,198,0,0,0,
  123.      0,0,0,0,0,0,0,220,102,102,102,102,102,0,0,0,
  124.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  125.      0,0,0,0,0,0,0,220,102,102,102,124,96,96,240,0,
  126.      0,0,0,0,0,0,0,118,204,204,204,124,12,12,30,0,
  127.      0,0,0,0,0,0,0,220,118,102,96,96,240,0,0,0,
  128.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,112,28,198,124,0,0,0,
  129.      0,0,0,0,16,48,48,252,48,48,48,54,28,0,0,0,
  130.      0,0,0,0,0,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  131.      0,0,0,0,0,0,0,102,102,102,102,60,24,0,0,0,
  132.      0,0,0,0,0,0,0,198,198,214,214,254,108,0,0,0,
  133.      0,0,0,0,0,0,0,198,108,56,56,108,198,0,0,0,
  134.      0,0,0,0,0,0,0,198,198,198,198,126,6,12,248,0,
  135.      0,0,0,0,0,0,0,254,204,24,48,102,254,0,0,0,
  136.      0,0,0,0,14,24,24,24,112,24,24,24,14,0,0,0,
  137.      0,0,0,0,24,24,24,24,0,24,24,24,24,0,0,0,
  138.      0,0,0,0,112,24,24,24,14,24,24,24,112,0,0,0,
  139.      0,0,0,0,118,220,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  140.      0,0,0,0,0,0,16,56,108,198,198,254,0,0,0,0,
  141.      0,0,0,0,0,0,124,198,192,192,198,124,24,12,248,0,
  142.      0,0,0,0,204,204,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  143.      0,0,0,0,108,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  144.      0,0,48,72,72,48,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  145.      0,0,0,0,108,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  146.      0,0,0,0,108,108,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  147.      0,0,0,24,60,102,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  148.      0,0,0,0,108,222,26,26,126,216,216,218,108,0,0,0,
  149.      0,0,0,0,204,204,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  150.      0,0,0,48,120,204,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  151.      0,0,0,0,198,198,0,198,198,198,198,126,6,12,120,0,
  152.      0,0,24,24,24,124,198,192,192,198,124,24,24,24,0,0,
  153.      0,0,0,56,108,100,96,240,96,96,102,230,188,0,0,0,
  154.      0,0,0,102,102,102,60,24,126,24,60,24,24,0,0,0,
  155.      0,0,0,252,102,102,124,98,102,111,102,102,243,0,0,0,
  156.      0,0,0,0,118,220,0,220,102,102,102,102,102,0,0,0,
  157.      0,0,0,0,0,0,54,108,216,108,54,0,0,0,0,0,
  158.      0,0,0,0,0,0,216,108,54,108,216,0,0,0,0,0,
  159.      0,0,0,0,24,24,24,126,24,24,24,0,126,126,0,0,
  160.      0,0,0,0,96,48,24,12,24,48,96,0,124,124,0,0,
  161.      0,0,0,0,12,24,48,96,48,24,12,0,124,124,0,0,
  162.      24,24,24,60,60,126,126,255,24,24,24,24,24,24,24,24,
  163.      24,24,24,24,24,24,24,24,255,126,126,60,60,24,24,24,
  164.      0,0,0,0,0,64,112,124,255,124,112,64,0,0,0,0,
  165.      0,0,0,0,0,2,14,62,255,62,14,2,0,0,0,0,
  166.      0,224,32,48,48,48,48,48,48,48,48,48,240,240,0,0,
  167.      255,128,128,128,128,128,128,159,159,128,128,128,128,128,128,255,
  168.      192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,
  169.      255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  170.      0,240,24,28,30,30,3,3,3,3,3,3,255,255,0,0,
  171.      0,254,1,0,124,254,254,254,254,124,0,1,254,0,0,0,
  172.      0,0,0,128,128,64,64,64,64,128,128,0,0,0,0,0,
  173.      0,0,0,0,0,0,0,255,192,192,192,192,192,192,192,192,
  174.      0,0,108,56,0,56,108,198,198,254,198,198,198,0,0,0,
  175.      0,16,56,108,0,56,108,198,198,254,198,198,198,0,0,0,
  176.      0,16,56,68,254,102,98,104,120,104,98,102,254,0,0,0,
  177.      0,16,56,68,56,108,198,198,198,198,198,108,56,0,0,0,
  178.      0,0,3,1,58,108,198,198,198,198,198,108,56,0,0,0,
  179.      0,0,3,1,199,198,198,198,198,198,198,198,124,0,0,0,
  180.      0,0,0,0,248,108,102,102,254,102,102,108,248,0,0,0,
  181.      0,0,0,0,108,56,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  182.      0,0,0,0,56,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  183.      0,0,0,0,56,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  184.      0,0,0,0,56,108,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  185.      0,0,0,0,0,3,1,126,198,198,198,198,124,0,0,0,
  186.      0,0,0,0,0,3,1,206,204,204,204,204,118,0,0,0,
  187.      0,0,0,0,12,62,12,60,108,204,204,204,118,0,0,0,
  188.      0,224,96,112,112,112,112,112,112,112,112,112,240,240,0,0,
  189.      0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,0,0,
  190.      0,255,192,192,195,194,223,194,195,192,192,192,255,63,0,0,
  191.      0,255,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,255,63,0,0,
  192.      24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24,
  193.      255,255,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,
  194.      0,0,192,96,48,0,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  195.      0,0,56,8,16,0,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  196.      0,0,0,118,220,0,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  197.      0,0,6,12,24,0,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  198.      0,0,0,0,0,0,0,120,12,124,204,204,118,0,48,48,
  199.      54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,
  200.      0,0,96,16,76,56,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  201.      0,0,7,1,110,56,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  202.      0,0,118,220,108,56,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  203.      0,0,12,16,108,56,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  204.      0,0,0,0,0,0,0,248,24,24,24,24,24,24,24,24,
  205.      255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  206.      1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,255,
  207.      255,255,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
  208.      0,7,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,1,0,0,
  209.      0,255,0,6,6,12,12,152,216,240,112,0,255,255,0,0,
  210.      192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,255,
  211.      0,0,0,0,108,56,0,120,12,124,204,204,118,0,48,48,
  212.      0,0,192,96,56,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  213.      0,0,7,1,58,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  214.      0,0,118,220,56,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  215.      0,0,6,12,56,108,0,120,12,124,204,204,118,0,0,0,
  216.      0,0,0,0,56,108,0,120,12,124,204,204,118,0,48,48,
  217.      0,0,192,96,48,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  218.      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,
  219.      0,0,56,8,16,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  220.      0,0,0,118,220,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  221.      0,0,6,12,24,0,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  222.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,254,192,198,124,0,24,24,
  223.      0,48,24,12,56,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  224.      0,0,7,1,58,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  225.      0,0,118,220,56,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  226.      0,0,6,12,56,108,0,124,198,254,192,198,124,0,0,0,
  227.      0,0,0,0,56,108,0,124,198,254,192,198,124,0,24,24,
  228.      0,0,192,96,48,0,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  229.      0,0,56,8,16,0,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  230.      1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
  231.      255,255,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,
  232.      255,128,128,128,128,128,128,159,159,128,128,128,128,128,128,255,
  233.      0,0,0,118,220,0,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  234.      0,0,6,12,24,0,0,56,24,24,24,24,60,0,0,0,
  235.      0,0,0,0,24,24,0,56,24,24,24,24,60,0,24,24,
  236.      0,0,192,96,48,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  237.      0,0,0,0,62,96,192,192,254,192,192,96,62,0,0,0,
  238.      0,0,56,8,16,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  239.      0,0,118,220,0,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  240.      0,0,6,12,24,0,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  241.      0,0,0,0,0,0,0,124,198,198,198,198,124,0,24,24,
  242.      0,0,192,96,56,108,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  243.      0,0,7,1,58,108,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  244.      0,0,118,220,56,108,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  245.      0,0,6,12,56,108,0,124,198,198,198,198,124,0,0,0,
  246.      0,0,0,0,56,108,0,124,198,198,198,198,124,0,24,24,
  247.      0,0,192,96,48,3,1,126,198,198,198,198,124,0,0,0,
  248.      0,0,56,8,16,3,1,126,198,198,198,198,124,0,0,0,
  249.      0,0,118,220,0,3,1,126,198,198,198,198,124,0,0,0,
  250.      0,0,6,12,24,3,1,126,198,198,198,198,124,0,0,0,
  251.      0,0,0,0,0,3,1,126,198,198,198,198,124,0,24,24,
  252.      0,0,192,96,48,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  253.      0,0,0,0,0,254,0,0,254,0,0,254,0,0,0,0,
  254.      0,0,56,8,16,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  255.      0,0,118,220,0,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  256.      0,0,6,12,24,0,0,204,204,204,204,204,118,0,0,0,
  257.      0,0,0,0,0,0,0,204,204,204,204,204,118,0,48,48,
  258.      0,0,192,96,48,3,1,206,204,204,204,204,118,0,0,0,
  259.      0,0,56,8,16,3,1,206,204,204,204,204,118,0,0,0,
  260.      0,0,118,220,0,3,1,206,204,204,204,204,118,0,0,0,
  261.      0,0,6,12,24,3,1,206,204,204,204,204,118,0,0,0,
  262.      0,0,0,0,0,3,1,206,204,204,204,204,118,0,48,48,
  263.      0,0,192,96,48,0,0,198,198,198,198,126,6,12,248,0,
  264.      0,0,56,8,16,0,0,198,198,198,198,126,6,12,248,0,
  265.      0,0,0,118,220,0,0,198,198,198,198,126,6,12,248,0,
  266.      0,0,6,12,24,0,0,198,198,198,198,126,6,12,248,0,
  267.      0,0,0,0,0,0,0,198,198,198,198,126,4,12,251,3,
  268.      0,254,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,254,0,0,0
  269.  };
  270.      textmode(C80);
  271.      asm{
  272.          cli
  273.          mov dx,0x3c4
  274.          mov ax,0x100
  275.          out dx,ax
  276.          mov ax,0x402
  277.          out dx,ax
  278.          mov ax,0x704
  279.          out dx,ax
  280.          mov ax,0x300
  281.          out dx,ax
  282.  
  283.          mov dx,0x3ce
  284.          mov ax,0x204
  285.          out dx,ax
  286.          mov ax,0x5
  287.          out dx,ax
  288.          mov ax,0x406
  289.          out dx,ax
  290.          }
  291.  
  292.         for(i=0;i<256;++i)
  293.          for(j=0;j<16;++j)
  294.              pokeb(0xa000, i*32+j, vnfont[i*16+j]);
  295.  
  296.  
  297.      asm{
  298.          mov dx,0x3c4
  299.          mov ax,0x100
  300.          out dx,ax
  301.          mov ax,0x302
  302.          out dx,ax
  303.          mov ax,0x304
  304.          out dx,ax
  305.          mov ax,0x300
  306.          out dx,ax
  307.  
  308.          mov dx,0x3ce
  309.          mov ax,0x4
  310.          out dx,ax
  311.          mov ax,0x1005
  312.          out dx,ax
  313.          mov ax,0xe06
  314.          out dx,ax
  315.          cli
  316.          }
  317.  
  318.      }
  319.     int phuam(char ch)
  320.     {
  321.         if (isalpha(ch)&&ch!='A'&&ch!='a'&&ch!='E'&&ch!='e'&&ch!='I'&&ch!='i'&&ch!='O'&&ch!='o'&&ch!='U'&&ch!='u'&&ch!='Y'&&ch!='y')
  322.             return 1;
  323.         else return 0;
  324.     }
  325.     int tdsac(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  326.     {
  327.         switch(ch)
  328.             {
  329.                 case 'a':case 'µ':case '¶':case '¹':case '·':ch='¸';break;
  330.                 case '¨':case '»':case '¼':case 'Æ':case '½':ch='¾';break;
  331.                 case '©':case 'Ç':case 'È':case 'Ë':case 'É':ch='Ê';break;
  332.                 case 'e':case 'Ì':case 'Î':case 'Ñ':case 'Ï':ch='Ð';break;
  333.                 case 'ª':case 'Ò':case 'Ó':case 'Ö':case 'Ô':ch='Õ';break;
  334.                 case 'i':case '×':case 'Ø':case 'Þ':case 'Ü':ch='Ý';break;
  335.                 case 'y':case 'ú':case 'û':case 'þ':case 'ü':ch='ý';break;
  336.                 case 'u':case 'ï':case 'ñ':case 'ô':case 'ò':ch='ó';break;
  337.                 case '­':case 'õ':case 'ö':case 'ù':case '÷':ch='ø';break;
  338.                 case 'o':case 'ß':case 'á':case 'ä':case 'â':ch='ã';break;
  339.                 case '«':case 'å':case 'æ':case 'é':case 'ç':ch='è';break;
  340.                 case '¬':case 'ê':case 'ë':case 'î':case 'ì':ch='í';break;
  341.                 default : return 1;
  342.             }
  343.         return 0;
  344.     }
  345.     int tdhuyen(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  346.     {
  347.         switch(ch)
  348.             {
  349.                 case 'a':case '¸':case '¶':case '¹':case '·':ch='µ';break;
  350.                 case '¨':case '¾':case '¼':case 'Æ':case '½':ch='»';break;
  351.                 case '©':case 'Ê':case 'È':case 'Ë':case 'É':ch='Ç';break;
  352.                 case 'e':case 'Ð':case 'Î':case 'Ñ':case 'Ï':ch='Ì';break;
  353.                 case 'ª':case 'Õ':case 'Ó':case 'Ö':case 'Ô':ch='Ò';break;
  354.                 case 'i':case 'Ý':case 'Ø':case 'Þ':case 'Ü':ch='×';break;
  355.                 case 'y':case 'ý':case 'û':case 'þ':case 'ü':ch='ú';break;
  356.                 case 'u':case 'ó':case 'ñ':case 'ô':case 'ò':ch='ï';break;
  357.                 case '­':case 'ø':case 'ö':case 'ù':case '÷':ch='õ';break;
  358.                 case 'o':case 'ã':case 'á':case 'ä':case 'â':ch='ß';break;
  359.                 case '«':case 'è':case 'æ':case 'é':case 'ç':ch='å';break;
  360.                 case '¬':case 'í':case 'ë':case 'î':case 'ì':ch='ê';break;
  361.                 default : return 1;
  362.             }
  363.         return 0;
  364.     }
  365.     int tdhoi(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  366.     {
  367.         switch(ch)
  368.             {
  369.                 case 'a':case '¸':case 'µ':case '¹':case '·':ch='¶';break;
  370.                 case '¨':case '¾':case 'Ç':case 'Æ':case '½':ch='¼';break;
  371.                 case '©':case 'Ê':case '»':case 'Ë':case 'É':ch='È';break;
  372.                 case 'e':case 'Ð':case 'Ì':case 'Ñ':case 'Ï':ch='Î';break;
  373.                 case 'ª':case 'Õ':case 'Ò':case 'Ö':case 'Ô':ch='Ó';break;
  374.                 case 'i':case 'Ý':case '×':case 'Þ':case 'Ü':ch='Ø';break;
  375.                 case 'y':case 'ý':case 'ú':case 'þ':case 'ü':ch='û';break;
  376.                 case 'u':case 'ó':case 'ï':case 'ô':case 'ò':ch='ñ';break;
  377.                 case '­':case 'ø':case 'õ':case 'ù':case '÷':ch='ö';break;
  378.                 case 'o':case 'ã':case 'ß':case 'ä':case 'â':ch='á';break;
  379.                 case '«':case 'è':case 'å':case 'é':case 'ç':ch='æ';break;
  380.                 case '¬':case 'í':case 'ê':case 'î':case 'ì':ch='ë';break;
  381.                 default : return 1;
  382.             }
  383.         return 0;
  384.     }
  385.     int tdnang(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  386.     {
  387.         switch(ch)
  388.             {
  389.                 case 'a':case '¸':case 'µ':case '¶':case '·':ch='¹';break;
  390.                 case '¨':case '¾':case 'Ç':case '¼':case '½':ch='Æ';break;
  391.                 case '©':case 'Ê':case '»':case 'È':case 'É':ch='Ë';break;
  392.                 case 'e':case 'Ð':case 'Ì':case 'Î':case 'Ï':ch='Ñ';break;
  393.                 case 'ª':case 'Õ':case 'Ò':case 'Ó':case 'Ô':ch='Ö';break;
  394.                 case 'i':case 'Ý':case '×':case 'Ø':case 'Ü':ch='Þ';break;
  395.                 case 'y':case 'ý':case 'ú':case 'û':case 'ü':ch='þ';break;
  396.                 case 'u':case 'ó':case 'ï':case 'ñ':case 'ò':ch='ô';break;
  397.                 case '­':case 'ø':case 'õ':case 'ö':case '÷':ch='ù';break;
  398.                 case 'o':case 'ã':case 'ß':case 'á':case 'â':ch='ä';break;
  399.                 case '«':case 'è':case 'å':case 'æ':case 'ç':ch='é';break;
  400.                 case '¬':case 'í':case 'ê':case 'ë':case 'ì':ch='î';break;
  401.                 default : return 1;
  402.             }
  403.         return 0;
  404.     }
  405.     int tdnga(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  406.     {
  407.         switch(ch)
  408.             {
  409.                 case 'a':case '¸':case 'µ':case '¶':case '¹':ch='·';break;
  410.                 case '¨':case '¾':case 'Ç':case '¼':case 'Æ':ch='½';break;
  411.                 case '©':case 'Ê':case '»':case 'È':case 'Ë':ch='É';break;
  412.                 case 'e':case 'Ð':case 'Ì':case 'Î':case 'Ñ':ch='Ï';break;
  413.                 case 'ª':case 'Õ':case 'Ò':case 'Ó':case 'Ö':ch='Ô';break;
  414.                 case 'i':case 'Ý':case '×':case 'Ø':case 'Þ':ch='Ü';break;
  415.                 case 'y':case 'ý':case 'ú':case 'û':case 'þ':ch='ü';break;
  416.                 case 'u':case 'ó':case 'ï':case 'ñ':case 'ô':ch='ò';break;
  417.                 case '­':case 'ø':case 'õ':case 'ö':case 'ù':ch='÷';break;
  418.                 case 'o':case 'ã':case 'ß':case 'á':case 'ä':ch='â';break;
  419.                 case '«':case 'è':case 'å':case 'æ':case 'é':ch='ç';break;
  420.                 case '¬':case 'í':case 'ê':case 'ë':case 'î':ch='ì';break;
  421.                 default : return 1;
  422.             }
  423.         return 0;
  424.     }
  425.     int tdkhong(char &ch)     //tra ve 0 them dau hoan thanh ko van de, 1 la ko hoan thanh co van de
  426.     {
  427.         switch(ch)
  428.             {
  429.                 case '·':case '¸':case 'µ':case '¶':case '¹':ch='a';break;
  430.                 case '½':case '¾':case 'Ç':case '¼':case 'Æ':ch='¨';break;
  431.                 case 'É':case 'Ê':case '»':case 'È':case 'Ë':ch='©';break;
  432.                 case 'Ï':case 'Ð':case 'Ì':case 'Î':case 'Ñ':ch='e';break;
  433.                 case 'Ô':case 'Õ':case 'Ò':case 'Ó':case 'Ö':ch='ª';break;
  434.                 case 'Ü':case 'Ý':case '×':case 'Ø':case 'Þ':ch='i';break;
  435.                 case 'ü':case 'ý':case 'ú':case 'û':case 'þ':ch='y';break;
  436.                 case 'ò':case 'ó':case 'ï':case 'ñ':case 'ô':ch='u';break;
  437.                 case '÷':case 'ø':case 'õ':case 'ö':case 'ù':ch='­';break;
  438.                 case 'â':case 'ã':case 'ß':case 'á':case 'ä':ch='o';break;
  439.                 case 'ç':case 'è':case 'å':case 'æ':case 'é':ch='«';break;
  440.                 case 'ì':case 'í':case 'ê':case 'ë':case 'î':ch='¬';break;
  441.                 default : return 1;
  442.             }
  443.         return 0;
  444.     }
  445.  
  446.  
  447.     void nhaptv(char *xau)
  448.     {
  449.         int max=29;// chieu dai toi da xau nhap vao
  450.         char ch='a';
  451.         int i=0;
  452.         int flag,flagch=-1;
  453.         int x=wherex(),y=wherey();
  454.         _setcursortype(_NORMALCURSOR);
  455.         while (ch!=0xD)
  456.            {
  457.             ch=getch();
  458.             if(ch==0) {getch();continue;}
  459.             if (ch==0xD) continue;
  460.             if (i>0&&ch==0x20&&xau[i-1]==0x20) continue; //bai binh thuong xoa dong nay
  461.             if (!(isalpha(ch)||isdigit(ch)||ch==0x20||ch==0x8)) continue;
  462.             if (i==0||xau[i-1]==0x20) ch=toupper(ch);
  463.                 else ch=tolower(ch);
  464.             flag=0;
  465.             if (ch==0x20) flagch=-1;
  466.             if (ch==8)
  467.                 {
  468.                     if (i>0) {printf("\b ");xau[--i]=NULL;}
  469.                 }
  470.             else switch(tolower(ch))
  471.                 {
  472.                     case 'a': switch(xau[i-1])
  473.                             {
  474.                                 case 'a' :  xau[i-1]='©'; break;
  475.                                 case 'A' :  xau[i-1]='¢'; break;
  476.                                 default  :  flag=1;break;
  477.                             };
  478.                           break;
  479.                     case 'd': switch(xau[i-1])
  480.                             {
  481.                                 case 'd' :  xau[i-1]='®'; break;
  482.                                 case 'D' :  xau[i-1]='§'; break;
  483.                                 default  :  flag=1;break;
  484.                             }
  485.                           break;
  486.                     case 'e': switch(xau[i-1])
  487.                             {
  488.                                 case 'e' :  xau[i-1]='ª'; break;
  489.                                 case 'E' :  xau[i-1]='£'; break;
  490.                                 default  :  flag=1;break;
  491.                             }
  492.                           break;
  493.                     case 'o': switch(xau[i-1])
  494.                             {
  495.                                 case 'o' :  xau[i-1]='«'; break;
  496.                                 case 'O' :  xau[i-1]='¤'; break;
  497.                                 default  :  flag=1;break;
  498.                             }
  499.                           break;
  500.                     case 'w': switch(xau[i-1])
  501.                             {
  502.                                 case 'o' :  xau[i-1]='¬'; break;
  503.                                 case 'O' :  xau[i-1]='¥'; break;
  504.                                 case 'u' :  xau[i-1]='­'; break;
  505.                                 case 'U' :  xau[i-1]='¦'; break;
  506.                                 case 'a' :  xau[i-1]='¨'; break;
  507.                                 case 'A' :  xau[i-1]='¡'; break;
  508.                                 default  :  flag=1;break;
  509.                             }
  510.                           break;
  511.                     case 's': if (flagch!=-1) flag=tdsac(xau[flagch]);
  512.                           else flag=1;
  513.                           break;
  514.                     case 'f': if (flagch!=-1) flag=tdhuyen(xau[flagch]);
  515.                           else flag=1;
  516.                           break;
  517.                     case 'r': if (flagch!=-1) flag=tdhoi(xau[flagch]);
  518.                           else flag=1;
  519.                           break;
  520.                     case 'x': if (flagch!=-1) flag=tdnga(xau[flagch]);
  521.                           else flag=1;
  522.                           break;
  523.                     case 'j': if (flagch!=-1) flag=tdnang(xau[flagch]);
  524.                           else flag=1;
  525.                           break;
  526.                     case 'z': if (flagch!=-1) flag=tdkhong(xau[flagch]);
  527.                           else flag=1;
  528.                           break;
  529.                     default : flag=1;break;
  530.                 }
  531.             if (flag) {xau[i++]=ch;xau[i]=NULL;}
  532.             if (i>1&&((xau[i-1]=='i'||xau[i-1]=='u'||xau[i-1]=='o')&&phuam(xau[i-2]))||(!phuam(xau[i-1])&&xau[i-1]!='i'&&xau[i-1]!='u'&&xau[i-1]!='o'))
  533.                 flagch=i-1;
  534.  
  535.             gotoxy(x,y);cprintf("%s",xau);
  536.  
  537.             if (i==max) break;
  538.            }
  539.         if (i==0) xau[i]=NULL;
  540.         _setcursortype(_NOCURSOR);
  541.         printf("\n");
  542.     }
  543.     void thoatf(void)  //giup cho thoat khoi che do tieng viet ma ko co bug
  544.     {
  545.         textmode(C40);
  546.         exit(0);
  547.     }
  548.     //**********************************END*************************************/
  549.     void main(void)
  550.     {
  551.         tiengviet();
  552.         char xau[50];
  553.         printf("NhËp tiÕng viÖt : ");
  554.         nhaptv(xau);
  555.         printf("\nX©u võa nhËp lµ : %s",xau);
  556.         getch();
  557.         thoatf();
  558.     }
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 08-01-2013 lúc 03:28 PM.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Nơi ở
  H3t.org
  Bài viết
  37

  Mặc định :D

  Muốn thank bác quá mà k có nút thank ở đâu nhỉ , hay quá

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  2

  Em đã hiện được tiếng việt trong chế độ đồ họa theo cách của anh rồi. Mà có cách nào giảm font size nhỏ lại và khoảng cách giữa các chữ nhỏ lại được không anh? Thêm hàm hiện tiếng việt này vào làm tọa độ của chữ em bị lệch hết rồi
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Dịch thuật tiếng Việt Nam sang Tiếng Pháp
  Gửi bởi ketnoits2012 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-01-2013, 02:50 AM
 2. Dịch thuật tiếng Campuchia Uy tín trên toàn Quốc
  Gửi bởi ketnoits2012 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 13-12-2012, 03:58 PM
 3. Dịch thuật Tiếng Thái Lan sang tiếng Việt
  Gửi bởi ketnoits2012 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-11-2012, 10:40 AM
 4. Dịch Thuật tiếng Nhật Bản sang tiếng việt chuyên nghiệp
  Gửi bởi ketnoits2012 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-11-2012, 09:37 AM
 5. Gọi tiến trình Hook API bằng tiến trình bị inject trên VC++ như thế nào?
  Gửi bởi AdminPro trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-05-2009, 12:50 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn