4. Viết chương trình tạo một Menu để quản lý danh sách sinh viên, mỗi sinh viên là một cấu trúc gồm:
- Mã số sinh viên
- Họ đệm, tên sinh viên
- Điểm trung bình
- Tên lớp
Chương trình gồm các công việc sau:
4.1. Tạo danh sách sinh viên: Quá trình nhập danh sách sẽ dừng lại khi nhập mã số <= 0.
4.2. Thêm 1 sinh viên vào danh sách, vị trí sinh viên thêm vào do ta chọn.
4.3. Liệt kê danh sách sinh viên trên màn hình theo thứ tự giảm dần của tổng điểm.
4.4. Căn cứ vào ĐTB của sinh viên, liệt kê tất cả sinh viên đoạt loại giỏi (có ĐTB >= 8.0)
4.5. Nhập vào tên lớp, in ra màn hình danh sách sinh viên của lớp này.
4.6. Nhập vào mã số sinh viên, sau đó in ra vị trí của sinh viên trong danh sách.
4.7. Tìm kiếm DSSV theo ĐTB (với ĐTB được nhập từ bàn phím)
4.8. Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của tên
4.9. Xoá toàn bộ danh sách những sinh viên có ĐTB < 5.0
Biết rằng: Danh sách sinh viên được tổ chức theo danh sách liên kết đơn