Đề viết trình cho phép nhập vào một chuỗi. Kiểm tra chuỗi đó có tồn tại trong một file text (ví dụ test.txt):
Code:
#!/bin/sh 
echo “Chuong trinh tim xau $1 trong tap tin $2” 
{ 
wordlen=`expr length "$1"`
while read textline 
do 
textlen=`expr length "$textline"` 
end1=$(($textlen – $wordlen))
end=$(($end1 + 1))
index=1 
while [ $index –le $end ] 
do 
temp= expr substr $textline $index $wordlen
if [ "$temp" = "$1" ] 
then 
echo "Tim thay $1 tai dong $textline" 
break 
fi 
index=$(($index + 1)) 
done 
done 
}<$2 
exit 0
Code em khi chạy nó cứ báo lỗi
Code:
./bai4.sh: 8: ./bai4.sh: arithmetic expression: expecting EOF: "6 – 3 "
Em tạo 1 file text trong đó có chuỗi abcdef và chuỗi em cần tìm là abc
Ai biết sửa lỗi này sửa dùm em với , em cảm ơn

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 06-03-2015 lúc 10:51 PM - - -

À em đã sửa đc rồi , ad xóa bài giùm