Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Thêm, sửa, xóa database với C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Bài viết
  1

  Mặc định Thêm, sửa, xóa database với C#?

  Chương trình gồm 4 textbox 1 gridview 4 combo thêm lưu xóa cập nhật .button thêm chỉ có nv là xóa dữ liệu trên 4 textbox.Vấn đề của mình là khi bấm nút lưu xóa thì nó ko hiện ngay lập tức trên gridview.. mà phải tắt đy mỡ lại... Đây là đoạn code của chương trình ...bro nào giúp dùm e

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8. using System.Data.OleDb;
  9. using System.IO;
  10.  
  11. namespace KNCSDLMDI
  12. {
  13.     public partial class frmQLSV : Form
  14.     {
  15.        
  16.         DataSet ds = new DataSet();
  17.         OleDbConnection cnn = new OleDbConnection();
  18.         OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
  19.         string sql;
  20.         public frmQLSV()
  21.         {
  22.             InitializeComponent();
  23.            
  24.         }
  25.  
  26.         private void frmQLSV_Load(object sender, EventArgs e)
  27.         {
  28.  
  29.             //DataGridViewCheckBoxColumn col = new DataGridViewCheckBoxColumn();
  30.             //Gridview.Columns.Add(col);
  31.             Ketnoi();
  32.             //dua du lieu ra textbox
  33.             sql = "Select * From sinhvien";
  34.             OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, cnn);
  35.             OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
  36.             reader.Read();
  37.             txtmssv.Text= reader["Mssv"].ToString();
  38.             txttensv.Text=reader["tensv"].ToString();
  39.             txtml.Text = reader["malop"].ToString();
  40.             txtmk.Text = reader["makhoa"].ToString();
  41.             reader.Close();
  42.             //dua du lieu vao luoi
  43.  
  44.             OleDbDataAdapter sda = new OleDbDataAdapter();
  45.             sda.SelectCommand = cmd;
  46.             sda.Fill(ds, "sinhvien");
  47.             DataTable dtb = ds.Tables["sinhvien"];
  48.             Gridview.DataSource = dtb;
  49.             //dua du lieu vao Combobox
  50.             foreach (DataRow dtr in dtb.Rows)
  51.             {
  52.                 comboBox1.Items.Add(dtr["Mssv"]);
  53.             }
  54.             cnn.Close();
  55.         }
  56.  
  57.         private void Gridview_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
  58.         {
  59.             DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
  60.            
  61.             row = Gridview.Rows[e.RowIndex];
  62.             txtmssv.Text = row.Cells[0].Value.ToString();
  63.             txttensv.Text = row.Cells[1].Value.ToString();
  64.             txtml.Text = row.Cells[2].Value.ToString();
  65.             txtmk.Text = row.Cells[3].Value.ToString();
  66.            
  67.             //hien thi du lieu qua form 2
  68.             //ThongTinSinhVien.frmthongtinsinhvien ttsv = new ThongTinSinhVien.frmthongtinsinhvien();
  69.         }
  70.         public void Ketnoi()
  71.         {
  72.             cnn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ;" + "Data Source =" +
  73.                                 Application.StartupPath + @"\Quanlysinhvien.mdb;" +
  74.                                 "Jet OLEDB:Database Password =;" +
  75.                                 "User ID = admin";
  76.             cnn.Open();
  77.            
  78.             cmd.Connection = cnn;
  79.  
  80.         }
  81.  
  82.         private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  83.         {
  84.             int index = comboBox1.SelectedIndex;
  85.             if (index >=0)
  86.             {
  87.                 sql = "Select * From sinhvien where Mssv='"+comboBox1.Text+"'";
  88.                 OleDbDataAdapter sda = new OleDbDataAdapter();
  89.                 DataSet ds = new DataSet();
  90.                 OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql,cnn);
  91.                 sda.SelectCommand = cmd;
  92.                 sda.Fill(ds, "sinhvien");
  93.                 DataTable dtb = ds.Tables["sinhvien"];
  94.                 Gridview.DataSource = dtb;
  95.                 cnn.Close();
  96.                
  97.             }
  98.         }
  99.  
  100.         private void btnthem_Click(object sender, EventArgs e)
  101.         {
  102.             Ketnoi();
  103.             //txtmssv.Enabled = true;
  104.             string sql = "";
  105.             sql = "INSERT INTO SINHVIEN(MSSV,TenSV,MALOP,MAKHOA) VALUES('" + txtmssv.Text + "','" + txttensv.Text + "','" + txtml.Text + "','" + txtmk.Text  + "')";
  106.             cmd.CommandText = sql;
  107.             cmd.ExecuteNonQuery();
  108.             cnn.Close();
  109.         }
  110.  
  111.         private void btnxoa_Click(object sender, EventArgs e)
  112.         {
  113.             Ketnoi();
  114.             string sql = "";
  115.             sql = "delete from sinhvien where mssv='" + txtmssv.Text + "'";
  116.             cmd.CommandText = sql;
  117.             cmd.ExecuteNonQuery();
  118.             cnn.Close();
  119.            
  120.             try
  121.             {
  122.                 txtmssv.Clear();
  123.                 txttensv.Clear();
  124.                 txtml.Clear();
  125.                 txtmk.Clear();
  126.                 Gridview.ClearSelection();
  127.             }
  128.             catch { }
  129.             MessageBox.Show("Xoá thành công !");
  130.            
  131.            
  132.            
  133.            
  134.            
  135.         }
  136.  
  137.  
  138.         private void btncapnhat_Click(object sender, EventArgs e)
  139.         {
  140.             Ketnoi();
  141.             if (txtmssv.Text != "")
  142.             {
  143.                 string sql = "";
  144.                 sql = "UPDATE sinhvien SET tensv ='" + txttensv.Text + "', malop ='" + txtml.Text + "',makhoa ='" + txtmk.Text + "' WHERE mssv='" + txtmssv.Text +"'";
  145.                 cmd.CommandText = sql;
  146.                 cmd.ExecuteNonQuery();
  147.                 MessageBox.Show("Cập Nhật Thành Công");
  148.                 cnn.Close();
  149.             }
  150.             else
  151.             {
  152.                 MessageBox.Show("Bạn chưa nhập mã sinh viên ...", "Thông báo");
  153.             }
  154.  
  155.         }
  156.  
  157.         public void Load_DuLieu()
  158.         {
  159.             Ketnoi();
  160.            
  161.             sql = "Select * From sinhvien";
  162.             OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, cnn);
  163.             OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
  164.             reader.Read();
  165.             txtmssv.Text = reader["Mssv"].ToString();
  166.             txttensv.Text = reader["tensv"].ToString();
  167.             txtml.Text = reader["malop"].ToString();
  168.             txtmk.Text = reader["makhoa"].ToString();
  169.             reader.Close();
  170.             //dua du lieu vao luoi
  171.  
  172.             OleDbDataAdapter sda = new OleDbDataAdapter();
  173.             sda.SelectCommand = cmd;
  174.             sda.Fill(ds, "sinhvien");
  175.             DataTable dtb = ds.Tables["sinhvien"];
  176.             Gridview.DataSource = dtb;
  177.             //dua du lieu vao Combobox
  178.             foreach (DataRow dtr in dtb.Rows)
  179.             {
  180.                 comboBox1.Items.Add(dtr["Mssv"]);
  181.             }
  182.             cnn.Close();
  183.         }
  184.         private void btnth_Click(object sender, EventArgs e)
  185.         {
  186.             txtmssv.Text = "";
  187.             txttensv.Text = "";
  188.             txtml.Text="";
  189.             txtmk.Text = "";
  190.             txtmssv.Select();
  191.         }
  192.        
  193.     }
  194. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,750
  Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)
  Yahoo & Skype: dreaminess_world (Vui lòng chỉ rõ mục đích ngay khi liên hệ, cảm ơn!)

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  46

  bạn tạo các Hàm load dữ liệu lên gird riêng biệt (ví dụ là loadDATA())
  Khi viết code nút xóa,
  Try
  {
  code nút xóa
  }
  catch
  {
  }
  finaly
  {
  dieConnection;()ham này để ngắt kết nối thôi
  loadDATA();// Gọi lại hàm load DataGird ở mối thao tác.
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  C:\Documents and Settings\ME\My Documents\Visual Studio 2010
  Bài viết
  516

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tranduc_105 Xem bài viết
  bạn tạo các Hàm load dữ liệu lên gird riêng biệt (ví dụ là loadDATA())
  Khi viết code nút xóa,
  Try
  {
  code nút xóa
  }
  catch
  {
  }
  finaly
  {
  dieConnection;()ham này để ngắt kết nối thôi
  loadDATA();// Gọi lại hàm load DataGird ở mối thao tác.
  }
  Không cần đến thế. Chỉ cần dùng phương thức Update() của một đối tượng SqlDataAdapter dùng để Fill dữ liệu lên DataGridView là được rồi.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2012
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chocobo11 Xem bài viết
  Chương trình gồm 4 textbox 1 gridview 4 combo thêm lưu xóa cập nhật .button thêm chỉ có nv là xóa dữ liệu trên 4 textbox.Vấn đề của mình là khi bấm nút lưu xóa thì nó ko hiện ngay lập tức trên gridview.. mà phải tắt đy mỡ lại... Đây là đoạn code của chương trình ...bro nào giúp dùm e

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8. using System.Data.OleDb;
  9. using System.IO;
  10.  
  11. namespace KNCSDLMDI
  12. {
  13.     public partial class frmQLSV : Form
  14.     {
  15.        
  16.         DataSet ds = new DataSet();
  17.         OleDbConnection cnn = new OleDbConnection();
  18.         OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
  19.         string sql;
  20.         public frmQLSV()
  21.         {
  22.             InitializeComponent();
  23.            
  24.         }
  25.  
  26.         private void frmQLSV_Load(object sender, EventArgs e)
  27.         {
  28.  
  29.             //DataGridViewCheckBoxColumn col = new DataGridViewCheckBoxColumn();
  30.             //Gridview.Columns.Add(col);
  31.             Ketnoi();
  32.             //dua du lieu ra textbox
  33.             sql = "Select * From sinhvien";
  34.             OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, cnn);
  35.             OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
  36.             reader.Read();
  37.             txtmssv.Text= reader["Mssv"].ToString();
  38.             txttensv.Text=reader["tensv"].ToString();
  39.             txtml.Text = reader["malop"].ToString();
  40.             txtmk.Text = reader["makhoa"].ToString();
  41.             reader.Close();
  42.             //dua du lieu vao luoi
  43.  
  44.             OleDbDataAdapter sda = new OleDbDataAdapter();
  45.             sda.SelectCommand = cmd;
  46.             sda.Fill(ds, "sinhvien");
  47.             DataTable dtb = ds.Tables["sinhvien"];
  48.             Gridview.DataSource = dtb;
  49.             //dua du lieu vao Combobox
  50.             foreach (DataRow dtr in dtb.Rows)
  51.             {
  52.                 comboBox1.Items.Add(dtr["Mssv"]);
  53.             }
  54.             cnn.Close();
  55.         }
  56.  
  57.         private void Gridview_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
  58.         {
  59.             DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
  60.            
  61.             row = Gridview.Rows[e.RowIndex];
  62.             txtmssv.Text = row.Cells[0].Value.ToString();
  63.             txttensv.Text = row.Cells[1].Value.ToString();
  64.             txtml.Text = row.Cells[2].Value.ToString();
  65.             txtmk.Text = row.Cells[3].Value.ToString();
  66.            
  67.             //hien thi du lieu qua form 2
  68.             //ThongTinSinhVien.frmthongtinsinhvien ttsv = new ThongTinSinhVien.frmthongtinsinhvien();
  69.         }
  70.         public void Ketnoi()
  71.         {
  72.             cnn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ;" + "Data Source =" +
  73.                                 Application.StartupPath + @"\Quanlysinhvien.mdb;" +
  74.                                 "Jet OLEDB:Database Password =;" +
  75.                                 "User ID = admin";
  76.             cnn.Open();
  77.            
  78.             cmd.Connection = cnn;
  79.  
  80.         }
  81.  
  82.         private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  83.         {
  84.             int index = comboBox1.SelectedIndex;
  85.             if (index >=0)
  86.             {
  87.                 sql = "Select * From sinhvien where Mssv='"+comboBox1.Text+"'";
  88.                 OleDbDataAdapter sda = new OleDbDataAdapter();
  89.                 DataSet ds = new DataSet();
  90.                 OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql,cnn);
  91.                 sda.SelectCommand = cmd;
  92.                 sda.Fill(ds, "sinhvien");
  93.                 DataTable dtb = ds.Tables["sinhvien"];
  94.                 Gridview.DataSource = dtb;
  95.                 cnn.Close();
  96.                
  97.             }
  98.         }
  99.  
  100.         private void btnthem_Click(object sender, EventArgs e)
  101.         {
  102.             Ketnoi();
  103.             //txtmssv.Enabled = true;
  104.             string sql = "";
  105.             sql = "INSERT INTO SINHVIEN(MSSV,TenSV,MALOP,MAKHOA) VALUES('" + txtmssv.Text + "','" + txttensv.Text + "','" + txtml.Text + "','" + txtmk.Text  + "')";
  106.             cmd.CommandText = sql;
  107.             cmd.ExecuteNonQuery();
  108.             cnn.Close();
  109.         }
  110.  
  111.         private void btnxoa_Click(object sender, EventArgs e)
  112.         {
  113.             Ketnoi();
  114.             string sql = "";
  115.             sql = "delete from sinhvien where mssv='" + txtmssv.Text + "'";
  116.             cmd.CommandText = sql;
  117.             cmd.ExecuteNonQuery();
  118.             cnn.Close();
  119.            
  120.             try
  121.             {
  122.                 txtmssv.Clear();
  123.                 txttensv.Clear();
  124.                 txtml.Clear();
  125.                 txtmk.Clear();
  126.                 Gridview.ClearSelection();
  127.             }
  128.             catch { }
  129.             MessageBox.Show("Xoá thành công !");
  130.            
  131.            
  132.            
  133.            
  134.            
  135.         }
  136.  
  137.  
  138.         private void btncapnhat_Click(object sender, EventArgs e)
  139.         {
  140.             Ketnoi();
  141.             if (txtmssv.Text != "")
  142.             {
  143.                 string sql = "";
  144.                 sql = "UPDATE sinhvien SET tensv ='" + txttensv.Text + "', malop ='" + txtml.Text + "',makhoa ='" + txtmk.Text + "' WHERE mssv='" + txtmssv.Text +"'";
  145.                 cmd.CommandText = sql;
  146.                 cmd.ExecuteNonQuery();
  147.                 MessageBox.Show("Cập Nhật Thành Công");
  148.                 cnn.Close();
  149.             }
  150.             else
  151.             {
  152.                 MessageBox.Show("Bạn chưa nhập mã sinh viên ...", "Thông báo");
  153.             }
  154.  
  155.         }
  156.  
  157.         public void Load_DuLieu()
  158.         {
  159.             Ketnoi();
  160.            
  161.             sql = "Select * From sinhvien";
  162.             OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, cnn);
  163.             OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
  164.             reader.Read();
  165.             txtmssv.Text = reader["Mssv"].ToString();
  166.             txttensv.Text = reader["tensv"].ToString();
  167.             txtml.Text = reader["malop"].ToString();
  168.             txtmk.Text = reader["makhoa"].ToString();
  169.             reader.Close();
  170.             //dua du lieu vao luoi
  171.  
  172.             OleDbDataAdapter sda = new OleDbDataAdapter();
  173.             sda.SelectCommand = cmd;
  174.             sda.Fill(ds, "sinhvien");
  175.             DataTable dtb = ds.Tables["sinhvien"];
  176.             Gridview.DataSource = dtb;
  177.             //dua du lieu vao Combobox
  178.             foreach (DataRow dtr in dtb.Rows)
  179.             {
  180.                 comboBox1.Items.Add(dtr["Mssv"]);
  181.             }
  182.             cnn.Close();
  183.         }
  184.         private void btnth_Click(object sender, EventArgs e)
  185.         {
  186.             txtmssv.Text = "";
  187.             txttensv.Text = "";
  188.             txtml.Text="";
  189.             txtmk.Text = "";
  190.             txtmssv.Select();
  191.         }
  192.        
  193.     }
  194. }
  sau câu lệnh cmd.ExecuteNonQuery(); bạn thử thêm datagredview.Refresh();xem thế nào.

Các đề tài tương tự

 1. ADO.NET Thêm, xóa, sửa dữ liệu trên datagridview liên quan nhiều tables trong database?
  Gửi bởi amidamaru trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 24
  Bài viết cuối: 02-05-2012, 10:58 PM
 2. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-12-2011, 06:10 PM
 3. Database với C# Làm sao để thêm xóa sửa trong service-based database
  Gửi bởi anhchien971 trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 25-05-2011, 11:10 PM
 4. Code các Button: Thêm, xóa, sửa và cập nhật cho database trên C#?
  Gửi bởi kingsaimete trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 24-09-2010, 03:25 PM
 5. tao file Log các hành động (thêm ,xóa,sửa) trong database
  Gửi bởi minhitcn2 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 12-04-2010, 05:13 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn