a dùng hàm để viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên a và b, với khai báo:int ucln(int a, int b);
thánh các huynh nhìu nghen