Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Lập trình C++ | Ép kiểu dữ liệu cấu trúc và class trong C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  7

  Mặc định Lập trình C++ | Ép kiểu dữ liệu cấu trúc và class trong C++

  Muốn nutMoi->tiep=bangBam[viTri]; Tai đây có loi la:'=' : cannot convert from 'struct BangBam::them::SIEUDL *' to 'struct SieuDL *'
  có thể sửa giúp mình dc khong?
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<conio.h>
  3. #define KICHTHUOC_MD 101
  4. typedef int KieuKhoa;
  5. typedef int KieuGiaTri;
  6.  
  7. typedef struct SieuDl
  8. {
  9.     struct SieuDl(KieuKhoa khoa,KieuGiaTri giaTri)
  10.     {
  11.         this->khoa=khoa;
  12.         this->giaTri=giaTri;
  13.         tiep=NULL;
  14.     }
  15.     KieuKhoa khoa;
  16.     KieuGiaTri giaTri;
  17.     struct SieuDL *tiep;
  18.  
  19. }SIEUDL;
  20.  
  21. //BANG BAM
  22. class BangBam
  23. {
  24. private:
  25.     int kichThuoc ;
  26.     int hamBam(KieuKhoa);
  27.     SIEUDL **bangBam;
  28. public:
  29.  
  30.      BangBam(int kichThuoc=KICHTHUOC_MD);
  31.     ~BangBam();
  32.     void them(KieuKhoa,KieuGiaTri);
  33.     void xoa(KieuKhoa);
  34.     SIEUDL *tim(KieuKhoa);
  35.     void huyBangBam();
  36.     void duyetBangBam();
  37. };
  38. #include<iostream.h>
  39. #include<conio.h>
  40. #include"bangBam.h"
  41.  
  42.  
  43. BangBam::BangBam(int kichThuoc)
  44. {
  45.     this->kichThuoc=kichThuoc;
  46.     SIEUDL **bangBam=new SIEUDL*[this->kichThuoc];
  47.  
  48.     for(int i=0;i<this->kichThuoc;i++)
  49.         bangBam[i]=NULL;
  50. }
  51.  
  52. /////////HAM HUY
  53. BangBam::~BangBam()
  54. {
  55.     huyBangBam();
  56. }
  57.  
  58. ///////THEM MOT PHAN TU VAO BANG BAM
  59. void BangBam::them(KieuKhoa khoa,KieuGiaTri giaTri)
  60. {
  61.     SIEUDL *nutMoi=new SIEUDL(khoa,giaTri);
  62.     int viTri=hamBam(khoa);
  63.     if(bangBam[viTri]==NULL)//chua co phan tu nao trong vi tri nay
  64.         bangBam[viTri]=nutMoi;
  65.     else// truong hop xay ra dung do
  66.     {
  67.         [B] nutMoi->tiep=bangBam[viTri];[/B]   
  68.                  bangBam[viTri]=nutMoi;
  69.     }
  70. }
  71.  
  72.  
  73. //////HAM BAM
  74. int hambam(KieuKhoa khoa)
  75. {
  76.     return khoa%2;
  77.  
  78. }
  79. //////TIM MOT PHAN TU CO KHOA khoa
  80. SIEUDL *BangBam::tim(KieuKhoa khoa)
  81. {
  82.     int viTri=hamBam(khoa);
  83.     SIEUDL *p=bangBam[viTri];
  84.     while (p!=NULL)
  85.     {
  86.         if(p->khoa==khoa)
  87.             return p;
  88.         else
  89.             p=p->tiep;
  90.     }
  91.     return NULL;
  92. }
  93.  
  94. ///////XOA MOT PHAN TU TRONG BANG BAM
  95. void BangBam::xoa(KieuKhoa khoa)
  96. {
  97.     SIEUDL *p=tim(khoa);
  98.     if(p==NULL)
  99.         cout<<"khong co khoa nay"<<endl;
  100.     else
  101.     {
  102.         int viTri=hamBam(khoa);
  103.         SIEUDL *dau=bangBam[viTri];
  104.         if(p==dau)
  105.             bangBam[viTri]=p->tiep;
  106.         else
  107.         {
  108.             //tim truoc p
  109.             SIEUDL *q=dau;
  110.             while(q->tiep!=p)
  111.                 q=q->tiep;
  112.             q->tiep=p->tiep;
  113.         }
  114.         delete p;
  115.     }
  116. }
  117.  
  118. ////////HUY BANG BAM
  119. void BangBam::huyBangBam()
  120. {
  121.     for(int i=0;i<this->kichThuoc;i++)
  122.     {
  123.         SIEUDL *dau=bangBam[i];
  124.         SIEUDL *tam;
  125.  
  126.         while (dau!=NULL)
  127.         {
  128.             tam=dau;
  129.             dau=dau->tiep;
  130.             delete tam;
  131.         }
  132.     }
  133. }
  134.  
  135. ///////DUYET BAMG BAM
  136. void BangBam::duyetBangBam()
  137. {
  138.     for(int i=0;i<this->kichThuoc;i++ )
  139.     {
  140.         SIEUDL *dau=bangBam[i];
  141.         SIEUDL *p=dau;
  142.         while(p!=NULL)
  143.         {
  144.             cout<<"("<<p->khoa<<","<<p->giaTri<<")";
  145.             p=p->tiep;
  146.         }
  147.         cout<<endl;
  148.     }
  149. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  11

  typedef struct SieuDl // l nhỏ
  {
  struct SieuDl(KieuKhoa khoa,KieuGiaTri giaTri)
  {
  this->khoa=khoa;
  this->giaTri=giaTri;
  tiep=NULL;
  }
  KieuKhoa khoa;
  KieuGiaTri giaTri;
  struct SieuDL *tiep; // l lớn

  }SIEUDL;
  Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai.
  Nguyễn Công Trứ

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  7

  Cam on ban nhieu
  Đúng là bất cẩn:
  Cho mình hỏi tiếp:
  error C2011: 'SieuDL' : 'struct' type redefinition
  'BangBam' : 'class' type redefinition

  Tại sao vậy các bạn?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  11

  file trên của bạn tên gì
  nếu đó là file .h thì có lẽ sẽ báo lỗi như bạn mô tả
  Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai.
  Nguyễn Công Trứ

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  7

  Từ đầu đến #include<iostream.h>.. là file .h còn lại là file .cpp

 6. #6
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  11

  Mặc định Lập trình C++ | Ép kiểu dữ liệu cấu trúc và class trong C++

  bạn nên thêm phần in đậm vào .h

  #ifndef _TEN_FILE_H
  #define _TEN_FILE_H

  //...nội dung file .h
  #endif
  Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai.
  Nguyễn Công Trứ

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  7

  Cam on nhieu ban oi!!!!!!giờ lại xay ra lổi này:
  error LNK2005: "public: __thiscall BangBam::BangBam(int)" (??0BangBam@@QAE@H@Z) already defined in bangBam.obj
  main.obj : error LNK2005: "public: __thiscall BangBam::~BangBam(void)" (??1BangBam@@QAE@XZ) already defined in bangBam.obj
  main.obj : error LNK2005: "public: void __thiscall BangBam::them(int,int)" (?them@BangBam@@QAEXHH@Z) already defined in bangBam.obj
  main.obj : error LNK2005: "int __cdecl hambam(int)" (?hambam@@YAHH@Z) already defined in bangBam.obj
  main.obj : error LNK2005: "public: struct SieuDL * __thiscall BangBam::tim(int)" (?tim@BangBam@@QAEPAUSieuDL@@H@Z) already defined in bangBam.obj
  main.obj : error LNK2005: "public: void __thiscall BangBam::xoa(int)" (?xoa@BangBam@@QAEXH@Z) already defined in bangBam.obj
  main.obj : error LNK2005: "public: void __thiscall BangBam::huyBangBam(void)" (?huyBangBam@BangBam@@QAEXXZ) already defined in bangBam.obj
  main.obj : error LNK2005: "public: void __thiscall BangBam::duyetBangBam(void)" (?duyetBangBam@BangBam@@QAEXXZ) already defined in bangBam.obj
  bangBam.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "private: int __thiscall BangBam::hamBam(int)" (?hamBam@BangBam@@AAEHH@Z)
  main.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "private: int __thiscall BangBam::hamBam(int)" (?hamBam@BangBam@@AAEHH@Z)
  Debug/bangBam.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals

 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  11

  có phải bạn đã viết như thế này
  #include bangBam.cpp
  ở file nào đó trong project của bạn, có lẽ trong file main.cpp
  phát biểu đó sẽ dẫn đến lỗi trên
  Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai.
  Nguyễn Công Trứ

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  11

  ban xem PM nhe
  Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai.
  Nguyễn Công Trứ

Các đề tài tương tự

 1. Chỉnh sửa cấu trúc class library
  Gửi bởi Riku trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-04-2013, 10:12 PM
 2. Điểm khác nhau giữa Cấu trúc và class trong CSharp
  Gửi bởi cSharp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 31-07-2011, 12:51 AM
 3. Cấu trúc các class của MFC
  Gửi bởi nocreate trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-06-2010, 08:38 AM
 4. Cấu trúc một chương trình class
  Gửi bởi chankx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 07-04-2009, 01:27 PM
 5. những thắc mắc về cấu trúc lệnh trong class
  Gửi bởi hardlovebee21 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 04-04-2009, 11:07 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn