Trang 1 trên tổng số 10 123... Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 95 kết quả

Đề tài: Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Lightbulb Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

  Mục lục:

  Trang 1
  1. MÃ HÓA THÔNG ĐIỆP
  2. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
  3. TÍNH CĂN BẬC HAI THEO PHƯƠNG PHÁP LẶP NEWTON
  4. CẤU TRÚC VÀ CÁC HÀM THAO TÁC TRÊN SỐ PHỨC
  5. DÃY TĂNG DẦN
  6. DÃY TĂNG CÓ TỔNG DÀI NHẤT
  7. QUẢN LÝ SINH VIÊN
  8. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
  9. MA PHƯƠNG
  10. FILE VÀ HỆ THỐNG


  Trang 2
  1. SẮP XẾP MẢNG
  2. Một ví dụ về Đa hình
  3. Tiếp một ví dụ về Đa hình
  4. Tổng hai ma trận
  5. Một ví dụ về sử dụng template và quá tải toán tử Nhập xuất
  6. Ví dụ về quá tải toán tử
  7. Đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong chuỗi
  8. Bài toán Ancarokhi
  9. Chứng minh đẳng thức An Casi
  10. Hiện bảng mã ASCII
  11. In ra năm âm lịch tương ứng với năm nhập vào.
  12. In ra bảng cửu chương
  13. Nhập chuỗi và in chuỗi
  14. Giải hệ phương trình bậc nhất.
  15. Tính thứ của ngày


  Trang 3
  1. Chuyển số La Mã sang số Ả rập
  2. Chuyển năm sang số La Mã
  3. Thuật toán sắp xếp bẳng Radix sort
  4. Danh sách liên kết đơn (Thuật toán vừa chèn vừa sắp xếp)
  5. Quá tải toàn tử nhập xuất và sử dụng template
  6. Chương trình đếm số ký tự trong một chuỗi ASCII
  7. Biểu diễn số dưới dạng bit
  8. Đảo chuỗi
  9. Chương trình xem tập tin
  10. Giải bài toán trâu ăn cỏ
  11. Loại bỏ khoảng trống thừa trong chuỗi
  12. Tìm tất cả các ước của một số N
  13. Bội số chung và ước số chung
  14. Trộn 2 dãy giảm thành một dãy tăng
  15. Tính tích 2 ma trận:
  16. In danh sách các số hoàn hảo nhỏ hơn số N nhập từ user


  Trang 4
  1. Bài in ra lịch của một năm bất kỳ lớn hơn 1700
  2. Bài tập kiểm tra dấu ngoặc đúng.
  3. Bài toán Tám Hoàng Hậu
  4. In ra số Hex tương ứng với một số nguyên dương
  5. Liệt kê các hoán vị của N phần tử
  6. In chuỗi theo các từ mỗi từ một dòng
  7. In ra chữ số hàng trăm hàng chục hàng đơn vị
  8. Tìm phần tử lớn nhất nhỏ nhất trong mảng một chiều
  9. Tính tổ hợp chập K của N phần tử
  10. Chương trình đọc số có 1,2 hoặc 3 chữ số.
  11. Tính số ngày trong một tháng trong một năm bất kỳ
  12. Bài kiểm tra số nguyên tố
  13. Tìm max min của 4 số
  14. Tìm n số Fibonaci đầu tiên


  Trang 5
  1. (Ngân hàng)Tìm số tiền nhận trong n tháng khi biết lãi xuất
  2. In ra dãy số ngược so với dãy số nhập vào
  3. Trò chơi 8 hòn bi
  4. Kiểm tra số đối xứng
  5. Điền giá trị cho một mảng vuông theo chiều kim đồng hồ
  6. In hình tam giác
  7. Trộn hai mảng tăng dần thành một mảng tăng dần
  8. Tìm vị trí đầu và vị trí cuối của một số trong một dãy số
  9. Tính x^1/1! + x^2/2! + x^3/3! + ... + x^n/n!
  10. Trình bày các bước chuyển n đĩa từ cọc A sang cọc C trong bài toán Tháp Hà Nội dùng 3 đĩa
  11. Trình bày các bước chuyển n đĩa từ cọc A sang cọc C trong bài toán Tháp Hà Nội dùng 4 đĩa
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 14-07-2007 lúc 08:23 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Mặc định Mã Hóa Thông điệp

  MÃ HÓA THÔNG ĐIỆP

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <ctype.h>
  3. #include <alloc.h>
  4.  
  5. char *crypt(char *tdiep, int column)
  6. {
  7. char tam[255], *result;
  8. int i = 0, k = 0, n, j=0;
  9.  
  10. while(tdiep[i] != 0)
  11. {
  12. if (isalnum(tdiep[i]))
  13. tam[k++] = tdiep[i];
  14. i++;
  15. }
  16. tam[k] = 0;
  17. result = (char *)malloc(k+1);
  18. for (i=0; i<column; i++)
  19. {
  20. n = 0;
  21. while(n+i < k)
  22. {
  23. result[j++] = tolower(tam[n+i]);
  24. n += column;
  25. }
  26. }
  27. result[k] = 0;
  28. return result;
  29. }
  30.  
  31. void main()
  32. {
  33. char thongdiep[255], *mahoa;
  34. int col;
  35.  
  36. printf("\nNhap thong diep can ma hoa : ");
  37. gets(thongdiep);
  38. printf("\nCho biet so cot : ");
  39. scanf("%d", &col);
  40. mahoa = crypt(thongdiep, col);
  41. printf("\nThong diep da duoc ma hoa thanh : %s", mahoa);
  42. getch();
  43. }


  GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. void main()
  4. {
  5. float a, b;
  6.  
  7. printf("\nGiai phuong trinh bac nhat AX + B = 0");
  8. printf("\nCho biet ba he so A B : ");
  9. scanf("%f%f", &a, &b);
  10.  
  11. if (a==0)
  12. if (b!=0)
  13. printf("Phuong trinh vo nghiem");
  14. else
  15. printf("Phuong trinh co nghiem khong xac dinh");
  16. else
  17. printf("Dap so cua phuong trinh tren = %f", -b/a);
  18. getch();
  19. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 18-10-2007 lúc 11:13 AM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Mặc định Tính Căn Bậc Hai Theo Phương Pháp Lặp Newton

  TÍNH CĂN BẬC HAI THEO PHƯƠNG PHÁP LẶP NEWTON
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.  
  4. void main()
  5. {
  6. double a, xn, ketqua;
  7.  
  8. printf("\nNhap vao so muon tinh can bac hai : ");
  9. scanf("%lf", &a);
  10. xn = (a+1)/2;
  11. do {
  12. ketqua = xn;
  13. xn = 0.5 * (xn + a/xn);
  14. } while (fabs(xn-ketqua) > 0.0001);
  15. printf("\nKet qua = %lf", xn);
  16. getch();
  17. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  CẤU TRÚC VÀ CÁC HÀM THAO TÁC TRÊN SỐ PHỨC

  C Code:
  1. #include <math.h>
  2.  
  3. typedef struct tagcomplex {
  4. float thuc, ao;
  5. } complex;
  6.  
  7. complex tong(complex a, complex
  8. {
  9. complex c;
  10. c.thuc = a.thuc + b.thuc;
  11. c.ao = a.ao + b.ao;
  12. return c;
  13. }
  14.  
  15. complex hieu(complex a, complex
  16. {
  17. complex c;
  18. c.thuc = a.thuc - b.thuc;
  19. c.ao = a.ao - b.ao;
  20. return c;
  21. }
  22.  
  23. complex tich(complex a, complex
  24. {
  25. complex c;
  26. c.thuc = a.thuc*b.thuc - a.ao*b.ao;
  27. c.ao = a.thuc*b.ao + a.ao*b.thuc;
  28. return c;
  29. }
  30.  
  31. complex thuong(complex a, complex
  32. {
  33. complex c;
  34. float tongbp;
  35. tongbp = b.thuc*b.thuc + b.ao*b.ao;
  36. c.thuc = (a.thuc*a.ao + b.thuc*b.ao)/tongbp;
  37. c.ao = (a.ao*b.thuc - a.thuc*b.ao)/tongbp;
  38. return c;
  39. }
  40.  
  41. float argument(complex a)
  42. {
  43. return acos(a.thuc/sqrt(a.thuc*a.thuc + a.ao*a.ao));
  44. }
  45.  
  46. float modul(complex a)
  47. {
  48. return sqrt(a.thuc*a.thuc + a.ao*a.ao);
  49. }
  50.  
  51. void print_complex(complex a)
  52. {
  53. printf("%.2f + %.2fi", a.thuc, a.ao);
  54. }
  55.  
  56. void main()
  57. {
  58. complex a, b, c;
  59. printf("\nNhap he so thuc va phuc cua A : ");
  60. scanf("%f%f", &a.thuc, &a.ao);
  61. printf("\nNhap he so thuc va phuc cua B : ");
  62. scanf("%f%f", &b.thuc, &b.ao);
  63. printf("\nSo phuc A = ");
  64. print_complex(a);
  65. printf("\nSo phuc B = ");
  66. print_complex( ;
  67. printf("\nTong cua chung = ");
  68. c = tong(a, ;
  69. print_complex©;
  70. printf("\nHieu cua chung = ");
  71. c = hieu(a, ;
  72. print_complex©;
  73. printf("\nTich cua chung = ");
  74. c = tich(a, ;
  75. print_complex©;
  76. printf("\nThuong cua chung = ");
  77. c = thuong(a, ;
  78. print_complex©;
  79. printf("\nArgument cua a = %f", argument(a));
  80. printf("\nModul cua a = %f", modul(a));
  81. getch();
  82. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  DÃY TĂNG DẦN
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. void main()
  4. {
  5. int a[10], i, maxstart, maxend, maxlen, tmpstart, tmpend, tmplen;
  6.  
  7. printf("\nNhap vao 10 phan tu nguyen cua day :");
  8. for (i=0; i<10; i++)
  9. scanf("%d", &a[i]);
  10. printf("Day da cho :\n");
  11. for (i=0; i<10; i++)
  12. printf("%6d", a[i]);
  13.  
  14. maxstart = maxend = tmpstart = tmpend = 0;
  15. maxlen = tmplen = 1;
  16. for (i=1; i< 10; i++)
  17. {
  18. if (a[i] < a[tmpend])
  19. {
  20. if (maxlen < tmplen)
  21. {
  22. maxstart = tmpstart;
  23. maxend = tmpend;
  24. maxlen = tmplen;
  25. }
  26. tmpstart = tmpend = i;
  27. tmplen = 1;
  28. }
  29. else
  30. {
  31. tmplen++;
  32. tmpend++;
  33. }
  34. }
  35. if (maxlen < tmplen)
  36. {
  37. maxstart = tmpstart;
  38. maxend = tmpend;
  39. }
  40. printf("\nDay tang co so phan tu nhieu nhat la : \n");
  41. for (i=maxstart; i<=maxend; i++)
  42. printf("%6d", a[i]);
  43. getch();
  44. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Mặc định Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

  DÃY TĂNG CÓ TỔNG DÀI NHẤT
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. void main()
  4. {
  5. int a[10], i, maxstart, maxend, maxtotal, tmpstart, tmpend, tmptotal;
  6.  
  7. printf("\nNhap vao 10 phan tu nguyen cua day :");
  8. for (i=0; i<10; i++)
  9. scanf("%d", &a[i]);
  10. printf("Day da cho :\n");
  11. for (i=0; i<10; i++)
  12. printf("%6d", a[i]);
  13.  
  14. maxstart = maxend = tmpstart = tmpend = 0;
  15. maxtotal = tmptotal = a[0];
  16. for (i=1; i< 10; i++)
  17. {
  18. if (a[i] < a[tmpend])
  19. {
  20. if (maxtotal < tmptotal)
  21. {
  22. maxstart = tmpstart;
  23. maxend = tmpend;
  24. maxtotal = tmptotal;
  25. }
  26. tmpstart = tmpend = i;
  27. tmptotal = a[i];
  28. }
  29. else
  30. {
  31. tmptotal += a[i];
  32. tmpend++;
  33. }
  34. }
  35. if (maxtotal < tmptotal)
  36. {
  37. maxstart = tmpstart;
  38. maxend = tmpend;
  39. }
  40. printf("\nDay tang co tong nhieu nhat la : \n");
  41. for (i=maxstart; i<=maxend; i++)
  42. printf("%6d", a[i]);
  43. getch();
  44. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Mặc định Quản Lý Sinh Viên

  QUẢN LÝ SINH VIÊN

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <ctype.h>
  3. #include <mem.h>
  4. #include <string.h>
  5.  
  6. #define MAX 100
  7. #define TOAN 0
  8. #define LY   1
  9. #define HOA  2
  10.  
  11. struct sinhvien {
  12.   char mslop[5];
  13.   char hoten[35];
  14.   float diem[3];
  15. } danhsach[MAX];
  16. int n = 0;
  17.  
  18. void nhapmoi()
  19. {
  20.   char mslop[5], tmp[3];
  21.   int i;
  22.   float diem[3];
  23.   do {
  24.     printf("\nCho biet ma so lop : ");
  25.     gets(mslop);
  26.     if (strlen(mslop))
  27.     {
  28.       strcpy(danhsach[n].mslop, mslop);
  29.       printf("\nCho biet ho ten : ");
  30.       gets(danhsach[n].hoten);
  31.       printf("\nCho biet diem so : ");
  32.       for (i=0; i<3; i++)
  33.       {
  34.         scanf("%f", &diem[i]);
  35.         danhsach[n].diem[i] = diem[i];
  36.       }
  37.       gets(tmp);
  38.       n++;
  39.     }
  40.   } while (strlen(mslop));
  41. }
  42.  
  43. void timkiem()
  44. {
  45.   char mslop[5];
  46.   int i = 0, found = 0;
  47.   printf("\nCho biet ma so lop : ");
  48.   gets(mslop);
  49.   if (strlen(mslop))
  50.     while (i<n)
  51.       if (stricmp(danhsach[i].mslop, mslop) == 0)
  52.       {
  53.          printf("\nMa so lop : %s", danhsach[i].mslop);
  54.          printf("\nHo va ten : %s", danhsach[i].hoten);
  55.          printf("\nDiem Toan : %f", danhsach[i].diem[TOAN]);
  56.          printf("\nDiem Ly   : %f", danhsach[i].diem[LY]);
  57.          printf("\nDiem Hoa  : %f", danhsach[i].diem[HOA]);
  58.          found = 1;
  59.          break;
  60.       }
  61.       else
  62.         i++;
  63.   if (!found)
  64.     printf("\nKhong tim thay!!!");
  65. }
  66.  
  67. void xoa()
  68. {
  69.   char mslop[5], traloi;
  70.   int i = 0, j;
  71.   printf("\nCho biet ma so lop : ");
  72.   gets(mslop);
  73.   if (strlen(mslop))
  74.     while (i<n)
  75.       if (stricmp(danhsach[i].mslop, mslop) == 0)
  76.       {
  77.          printf("\nMa so lop : %s", danhsach[i].mslop);
  78.          printf("\nHo va ten : %s", danhsach[i].hoten);
  79.          printf("\nDiem Toan : %f", danhsach[i].diem[TOAN]);
  80.          printf("\nDiem Ly   : %f", danhsach[i].diem[LY]);
  81.          printf("\nDiem Hoa  : %f", danhsach[i].diem[HOA]);
  82.          printf("\nCo muon xoa khong (C/K)? ");
  83.          do {
  84.            traloi = toupper(getch());
  85.          } while (traloi != 'C' && traloi != 'K');
  86.          putc(traloi, stdout);
  87.          if (traloi == 'C')
  88.          {
  89.            n--;
  90.            memcpy(&danhsach[i], &danhsach[i+1], sizeof(struct sinhvien) * (n-i));
  91.            break;
  92.          }
  93.       }
  94.       else
  95.         i++;
  96. }
  97.  
  98. void menu()
  99. {
  100.   printf("\n***************");
  101.   printf("\n* 1. Them     *");
  102.   printf("\n* 2. Xoa      *");
  103.   printf("\n* 3. Tim kiem *");
  104.   printf("\n* 0. Thoat    *");
  105.   printf("\n***************");
  106.   printf("\nChon lua ? ");
  107. }
  108.  
  109. void main()
  110. {
  111.   char traloi;
  112.   do {
  113.     menu();
  114.     do {
  115.       traloi = getch();
  116.     } while (traloi < '0' || traloi > '3');
  117.     putc(traloi, stdout);
  118.     switch (traloi)
  119.     {
  120.        case '1' : nhapmoi();
  121.                   break;
  122.        case '2' : xoa();
  123.                   break;
  124.        case '3' : timkiem();
  125.                   break;
  126.     }
  127.   } while (traloi != '0');
  128. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. void main()
  4. {
  5. float a, b, c, delta;
  6.  
  7. printf("\nGiai phuong trinh bac hai AXý + BX + C = 0");
  8. printf("\nCho biet ba he so A B C : ");
  9. scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
  10.  
  11. delta = b * b - 4 * a * c;
  12. if (delta<0)
  13. printf("Phuong trinh vo nghiem");
  14. else if (delta == 0)
  15. printf("Phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = %f", -b/(2*a));
  16. else
  17. {
  18. printf("Phuong trinh co hai nghiem phan biet\nx1 = %f", (-b + sqrt(delta))/(2*a));
  19. printf("\nx2 = %f", (-b - sqrt(delta))/(2*a));
  20. }
  21. getch();
  22. }

 9. #9
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  MA PHƯƠNG

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3.  
  4. // func declaration
  5. void matrix( int n );
  6.  
  7. // main()
  8. int main(void)
  9. {
  10.     int n;
  11.    
  12.     // input until it's valid.
  13.     do
  14.     {
  15.     printf("\n Plz input size of matrix [ odd size & n < 20 ]: n = ");
  16.     scanf("%d",&n);
  17.     if ( n % 2 == 0 ) printf("\n Invalid input value .. Plz re-input ... \n");
  18.     }
  19.     while ( n % 2 == 0 );
  20.    
  21.     if ( n > 20 ) { n = 19 ; // in case of n is greater than 20
  22.     printf("\n %d is greater than 20 & set to be default as 19 .",n ); } // end if
  23.    
  24.     // call matrix()
  25.     matrix(n);
  26.     // stop to watch
  27.     getch();
  28.     return 0;
  29. }
  30.  
  31. // function matrix(int n)
  32. void matrix( int n )
  33. {
  34.      int a[20][20];
  35.      int i, j, row, col, count = 1;
  36.      int old_row, old_col, sum = 0;
  37.      
  38.      // set starting value of array
  39.      for ( i = 0 ; i < n ; i++ )
  40.      for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
  41.          a[i][j] = 0;
  42.      
  43.      // set the 1st value to start
  44.      row = 0; col = (n-1) / 2;
  45.      
  46.      while ( count < n*n + 1 )
  47.      {
  48.            a[row][col] = count++ ; // set value for elements
  49.            old_row = row ; old_col = col; // save the last addresses
  50.            // define whether going out of array
  51.            row -= 1; if ( row == -1 ) row = n - 1;
  52.            col += 1; if ( col == n ) col = 0;
  53.            // in case of already having number
  54.            if ( a[row][col] != 0 )
  55.            {
  56.                 row = old_row + 1;
  57.                 col = old_col;
  58.            } // end if
  59.      } // end while
  60.      // print result
  61.      printf("\n");
  62.      for ( i = 0 ; i < n ; i++ )
  63.      {
  64.      for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
  65.          printf("%4d",a[i][j]);
  66.      printf("\n");
  67.      } // end for
  68.      
  69.      // calculate sum
  70.      for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
  71.          sum += a[0][j];
  72.      printf("\n Sum of each row - column - diagonal line is : %d " , sum);
  73.      
  74.      return;
  75. }

 10. #10
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  FILE VÀ HỆ THỐNG

  1. Xóa 1 file dùng Remove
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. int main()
  4. {
  5. remove("d:/urls1.dat");
  6.  
  7. return 0;
  8. }

  2. Xóa 1 File dùng Unlink
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. int main()
  4. {
  5. remove("C:/pete.txt");
  6.  
  7. return 0;
  8. }

  3. Cho biết thông tin FAT

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <dos.h>
  3.  
  4. void main(void)
  5. {
  6. struct fatinfo fat;
  7.  
  8. getfatd(&fat);
  9.  
  10. printf("Sectors per cluster %d\n", fat.fi_sclus);
  11. printf("Clusters per disk %u\n", fat.fi_nclus);
  12. printf("Bytes per cluster %d\n", fat.fi_bysec);
  13. printf("Disk type %x\n", fat.fi_fatid & 0xFF);
  14. }

  4. Đếm tần suất 1 kí tự trong 1 file
  C Code:
  1. # include <stdio.h>
  2. # include <string.h>
  3. main()
  4. {
  5.  FILE *fp;
  6.  char in[100];
  7.  long int freq[257];
  8.  int i;
  9.  
  10.  printf("\nFile frequency table generator\n\n");
  11.  
  12.  printf("\nInput file:");
  13.  scanf("%s",in);
  14.  fp=fopen(in,"rb");
  15.  if(fp==NULL)
  16.  {
  17.   printf("\nCould not open input file.Aborting\n");
  18.   return 1;
  19.  }
  20.  for(i=0;i<257;i++)
  21.   freq[i]=0;
  22.  while(i=fgetc(fp),i!=EOF)
  23.  {
  24.   freq[i]++;
  25.  }
  26.  fcloseall();
  27.  fp=fopen("count.txt","w");
  28.  fprintf(fp,"\nCharacter frequency table of %s\n",in);
  29.  fprintf(fp,"\nCharacter ASCII frequency\n\n");
  30.  for(i=0;i<256;i++)
  31.  {
  32.   if(i==26)
  33.   {
  34.    fprintf(fp,"\t    26\t  %ld\n",freq[26]);
  35.   }
  36.   else if(i==9)
  37.   {
  38.    fprintf(fp,"\t    9\t  %ld",freq[9]);
  39.   }
  40.   else if(i<10)
  41.   {
  42.    fprintf(fp,"%c\t    %d\t  %ld\n",i,i,freq[i]);
  43.   }
  44.   else if(i<100)
  45.   {
  46.    fprintf(fp,"%c\t    %d\t  %ld\n",i,i,freq[i]);
  47.   }
  48.   else
  49.   {
  50.    fprintf(fp,"%c\t    %d\t  %ld\n",i,i,freq[i]);
  51.   }
  52.  }
  53.  
  54.  fcloseall();
  55.  printf("\nFrequency table copied to count.txt\n");
  56. }

  5. Đọc nội dung 1 file
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. void main(void)
  4. {
  5. FILE *fp;
  6. char ch;
  7.  
  8. fp = fopen("websites.txt","r");
  9. ch = getc(fp);
  10. while(ch!=EOF)
  11. {
  12. putchar(ch);
  13. ch = getc(fp);
  14. }
  15. printf("\n\n");
  16. }

  6. Chọn ổ đĩa trong DOS
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <dir.h>
  3.  
  4. void main(void)
  5. {
  6. int drives;
  7.  
  8. drives = setdisk(3);
  9. printf("The number of available drives is %d\n", drives);
  10. }

  7.Chọn ổ đĩa trong WINS
  C Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4.  
  5. void main(void)
  6.  {
  7.     char szBuffer[MAX_PATH+100];
  8.     UINT nDrive, AvailDrive = 0;
  9.     int dwLogicalDrives = GetLogicalDrives();
  10.     DWORD Success;
  11.  
  12.     printf("Number of logical drives: %d\n", dwLogicalDrives);
  13.         for (nDrive = 0; nDrive < 32; nDrive++)
  14.        {
  15.         if (dwLogicalDrives & (1 << nDrive))
  16.           { // Is drive available?
  17.             AvailDrive++;
  18.             // Get disk information.
  19.             wsprintf(szBuffer, "%c:\\", nDrive+'A', '\0');
  20.             // Print out information.
  21.              if(SetCurrentDirectory(szBuffer))
  22.               printf("%s Is Now Current\n", szBuffer);
  23.              else
  24.               printf("Could not set %s as the current drive\n", szBuffer);
  25.           }
  26.        }
  27.       printf("Number of drives available: %d\n", AvailDrive);
  28.  
  29.  }

  8. Cho biết kích thước 1 file
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <io.h>
  3. #include <fcntl.h>
  4. #include <sys\stat.h>
  5.  
  6. int main()
  7. {
  8. int fp;
  9.  
  10. long file_size;
  11.  
  12. if ((fp = open("f:/cprojects/urls.txt", O_RDONLY)) == -1)
  13. printf("Error opening the file \n");
  14. else
  15. {
  16. file_size = filelength(file_handle);
  17. printf("The file size in bytes is %ld\n", file_size);
  18. close(fp);
  19. }
  20. return 0;
  21. }

Các đề tài tương tự

 1. Thời trang công sở cho phái mạnh|| Thời trang doanh nhân||Thời trang văn phòng|| Veston doanh nhân
  Gửi bởi johnny_david trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-05-2013, 02:30 PM
 2. giúp đỡ em làm thế nào để phát sinh một trang html nội dung như trang tuoitre.vn
  Gửi bởi xuanhoang0210 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-03-2013, 08:02 PM
 3. Thuật toán nào để xác định một trang web là trang chi tiết hay trang tóm tắt
  Gửi bởi Quanptit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-08-2011, 04:30 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn