Trang 2 trên tổng số 10 Đầu tiênĐầu tiên 1234... Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 95 kết quả

Đề tài: Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

 1. #11
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Mặc định Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

  SẮP XẾP MẢNG
  Code:
  #include<alloc.h>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  //=======================================
  void taolap(int *A,int n)
   {
    int i;
    printf("\n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
   }
  void dayso(int *A,int n)
   {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
     printf("%5d",A[i]);
   }
  
  void select(int *A,int n)
   {
    int i,j,temp;
    for(i=0;i<n-1;i++)
     {
  	for(j=i+1;j<n;j++)
  	 {
  	  if(A[i]>A[j])
  	   {
  		temp=A[i];
  		A[i]=A[j];
  		A[j]=temp;
  	   }
  	 }
      }
    printf("\n Ket qua thu duoc la:");
    dayso(A,n);
   }
  void luachon()
   {
    clrscr();
    int *A,n;
    printf("\n \t SAP XEP KIEU LUA CHON\n");
    printf("\n Nhap so phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    taolap(A,n);
    select(A,n);
    free(A);
    getch();
   }
  
  //=======================================
  void in2(int *A,int n)
   {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    printf("%5d",A[i]);
   }
  void tructiep()
   {
    clrscr();
    int *A,i,j,n,temp;
    printf("\n SAP XEP KIEU TRUC TIEP\n");
    printf("\n\t SAP XEP KIEU TRUC TIEP\n");
    printf("\n Nhap so phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    printf("\n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
    for(i=1;i<n;i++)
     {
  	temp=A[i];
  	for(j=i-1;j>=0&&temp<A[j];j--)
  	 A[j+1]=A[j];
  	A[j+1]=temp;
  	printf("\n\nKet qua lan thu %d:",i);
  	in2(A,i+1);
     }
    free(A);
    getch();
   }
  //=======================================
  void tlap(int *A,int n)
   {
  
    int i;
    printf("\n");
    printf("\n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
   }
  void in1(int *A,int n)
   {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    printf("%5d",A[i]);
   }
  
  void bubble(int *A,int n)
   {
    int i,j,temp;
    for(i=1;i<n;i++)
     {
  	for(j=n-1;j>=i;j--)
  	 {
  	  if(A[j-1]>A[j])
  	   {
  		temp=A[j-1];
  		A[j-1]=A[j];
  		A[j]=temp;
  	   }
  	 }
  	printf("\n\n Ket qua lan %d:",i);
  	in1(A,n);
     }
   }
  void suibot()
   {
    clrscr();
    int *A,n;
    printf("\n SAP XEP KIEU SUI BOT\n");
    printf("\n Nhap so phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    tlap(A,n);
    bubble(A,n) ;
    free(A);
    getch();
   }
  //=======================================
  void qs(int *A,int left,int right)
   {
    int i,j,x,y;
    i=left;
    j=right;
    x=A[(left+right)/2];
    do
     {
  	while(A[i]<x&&i<right)i++;
  	while(A[j]>x&&j>left)j--;
  	if(i<=j)
  	 {
  	  y=A[i];
  	  A[i]=A[j];
  	  A[j]=y;
  	  i++;
  	  j--;
  	 }
     }while(i<=j);
    if(left<j)qs(A,left,j);
    if(i<right)qs(A,i,right);
   }
  void quick(int *A,int n)
   {
    qs(A,0,n-1);
   }
  
  void in3(int *A,int n)
   {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
     printf("%5d ",A[i]);
   }
  void nhanh()
   {
    clrscr();
    int *A,n;
    printf("\n SAP XAP NHANH\n");
    printf("\n So phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    printf("\n\n Tao lap day so:\n");
    for(int i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
    quick(A,n);
    printf("\n\n");
    printf("Ket qua thu duoc la:\n\n");
    in3(A,n);
    getch();
    free(A);
   }
  //=======================================
  void in4(int *A,int n)
   {
    for(int i=0;i<n;i++)
     printf("%5d",A[i]);
   }
  void merge(int *A,int n)
   {
    int i,k,j,low1,up1,low2,up2,size;
    int *ds;
    size=1;
    ds=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    while(size<n)
     {
  	low1=0;
  	k=0 ;
  	while(low1+size<n)
  	 {
  	  low2=low1+size;
  	  up1=low2-1;
  	  if(low2+size-1<n)
  	   up2=low2+size-1;
  	  else
  	   up2=n-1;
  	  for(i=low1,j=low2;i<=up1 && j<=up2;k++)
  	   {
  		if(A[i]<=A[j])
  		 ds[k]=A[i++];
  		else
  		 ds[k]=A[j++];
  	   }
  	  for(;i<up1;k++)
  	   ds[k]=A[i++];
  	  for(;j<up2;k++)
  	   ds[k]=A[j++];
  	  low1=up2+1;
  	 }
  	for(i=low1;k<n;i++)
  	 ds[k++]=A[i];
  	for(i=0;i<n;i++)
  	 A[i]=ds[i];
  	size*=2;
     }
    printf("\n \n Ket qua thu duoc la:\n\n");
    in4(A,n);
    free(ds);
   }
  void hoanhap()
   {
    clrscr();
    int *A,n,i;
    printf("\n \t SAP XEP KIEU HOA NHAP\n");
    printf("\n So phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    printf("\n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\nA[%2d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
    merge(A,n);
    printf("\n");
    getch();
    free(A);
   }
  
  //=======================================
  void in5(int *A,int n)
   {
    for(int i=0;i<n;i++)
     printf("%5d",A[i]);
   }
  void shaker(int *A,int n)
   {
    int i,j,temp,tdoi;
    do
     {
  	tdoi=0;
  	for(i=n-1;i>0;i--)
  	 {
  	  if(A[i-1]>A[i])
  	   {
  		temp=A[i-1];
  		A[i-1]=A[i];
  		A[i]=temp;
  		tdoi=1;
  	   }
  	 }
  	for(j=1;j<n;j++)
  	 {
  	  if(A[j-1]>A[j])
  	   {
  		temp=A[j-1];
  		A[j-1]=A[j];
  		A[j]=temp;
  		tdoi=1;
  	   }
  	 }
  
     }while(tdoi);
    printf("\n\n Ket qua la :",tdoi);
    in5(A,n);
   }
  void shaker()
   {
    clrscr();
    int *A,n,i;
    printf("\n \tSHAKER_SORT\n");
    printf("\n So phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    printf("\n \n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%2d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
    shaker(A,n);
    getch();
    free(A);
   }
  
  
  //=======================================
  void main()
   {
    while(1) {
    clrscr();
    int key;
    printf("\n\tSAP XEP VA TIM KIEM\n");
    printf("\n 1.Selection_sort\n");;
    printf("\n 2.Bubble_sort\n");
    printf("\n 3.Insertion_sort\n");
    printf("\n 4.Quick_sort\n");
    printf("\n 5.Merge_sort\n");
    printf("\n 6.Shaker_sort\n");
    printf("\n 0.Tro ve");
    printf("\nBam mot phim de chon chuc nang:");
    scanf("%d",&key);
    if(key==0) break;
    
    switch(key)
     {
  	case 1:
  	    clrscr();
  	    luachon();
  	    printf("\n\n\tAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  	case 2:
  	    clrscr();
  	    suibot();
  	    printf("\n\n\tAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  	case 3:
  	    clrscr();
  	    tructiep();
  	    printf("\n");
  	    printf("\nAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  	case 4:
  	    clrscr();
  	    nhanh();
  	    printf("\n");
  	    printf("\nAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  	case 5:
  	    clrscr();
  	    hoanhap();
  	    printf("\n");
  	    printf("\nAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  	case 6:
  	    clrscr();
  	    shaker();
  	    printf("\n");
  	    printf("\nAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  
     }
     }
    // getch();
   }

 2. #12
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Một ví dụ về Đa hình
  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  class hinhve
  {
     public:
         
  virtual float dientich() = 0;
          
  virtual char *ten() = 0;
          
  virtual void in()=0;
  };

  class 
  haichieu : public hinhve
  {
      public:
         
  virtual float chuvi() = 0;
        
  void in()
        {
             
  cout<<"ten cua hinh: "<<ten()
               <<
  " ,dien tich la: "<<dientich()
               <<
  " ,chu vi la: "<<chuvi()<<endl;
        }
  };

  class 
  bachieu : public hinhve
  {
    public:
        
  virtual float thetich() = 0;
        
  void in()
        {
             
  cout<<"ten cua hinh: "<<ten()
               <<
  " ,dien tich la: "<<dientich()
               <<
  " ,the tich la: "<<thetich()<<endl;
        }
  };


  class 
  hinhtron : public haichieu
  {
        private:
         
  float r;
     public:
         
  hinhtron() { 0;}
         
  hinhtron(float bk) {bk;}
        
  float chuvi()
        {
              return 
  2*3.14*r;
        }
        
  float dientich()
        {
               return 
  3.14*r*r;
        }
        
  char *ten()
        {
               return 
  "Hinh Tron";
        }

  };


  class 
  hinhvuong : public haichieu
  {
        private:
         
  float a;
     public:
         
  hinhvuong(float x)
        {
                 
  x;
        }
        
  float chuvi()
        {
            return 
  a*4;
        }
        
  float dientich()
        {
                return 
  a*a;
        }
        
  char *ten()
        {
               return 
  "Hinh Vuong";
        }
  };

  class 
  tgdeu : public haichieu
  {
       private:
         
  float a;
     public:
         
  tgdeu(float x) : a(x){}
        
  float chuvi()
        {
                return 
  3*a;
        }
        
  float dientich()
        {
             return 
  a*a*sqrt(3)/2;
        }
        
  char *ten()
        {
                return 
  "Hinh tam giac deu";
        }
  };
  class 
  cau: public bachieu
  {
    private:
        
  float r;
     public:
        
  cau(float bk): r(bk){}
        
  float thetich() { return r*r*r*3.14;}
        
  float dientich() { return 4*3.14*r*r; }
        
  char *ten()
        {
             return 
  "Hinh Cau";
        }
  };

  class 
  lapphuong : public bachieu
  {
        private:
         
  float a;
     public:
         
  lapphuong(float x) : a(x) {}
         
  float thetich() { return a*a*a; }
         
  float dientich() { return 6*a*a; }
         
  char ten() { return "Hinh Lap Phuong"; }
  };

  void main()
  {
     
  hinhve *p;
     
  = new hinhtron(3);
     
  p->in();
     
  delete p;
     
  = new lapphuong(3);
     
  -> in();
     
  delete p;
     
  = new cau(3);
     
  -> in();
     
  delete p;
     
  = new tgdeu(5);
     
  -> in();
     
  delete p;
     
  = new hinhvuong(6);
     
  -> in();
     
  getch();

  In code we trust

 3. #13
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Tiếp một ví dụ về Đa hình
  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>

  class Point
  {
        private:
         
  int xint y;
     public:
         
  Point()
        {
              
  00;
        }
         
  Point(int a,int b)
        {
              
  ab;
        }
        
  virtual void set(int a,int b)
        {
              
  ab;
        }
        
  float gettung()
        {
              return 
  y;
        }
        
  float gethoanh()
        {
              return 
  x;
        }
        
  float kc(Point t)
        {
               return ((
  t.x)*(t.x) + (t.y)*(t.y));
        }
        
  virtual void in()
        {
              
  cout<<"\n("<<x<<";"<<y<<")";
        }
  };
  class 
  Cpoint : protected Point
  {
      private:
         
  int mau;
     public:
        
  Cpoint() : Point()
        {
               
  mau 0;
        }
         
  Cpoint(int a,int b,int mau_) : Point(a,b)
        {
               
  mau mau_;
        }
        
  void set(int a,int b,int mau_)
        {
              
  Point::set(a,b);
            
  mau mau_;
        }
        
  void in()
        {
               
  Point::in();
                 
  cout<<" Co mau la "<<mau;
        }
  } ;

  void main()
  {
      
  Point *p;
     
  = new Cpoint(3,5,6);
     
  p->in();
     
  delete p;
     
  = new Point(5,2);
     
  p->in();
     
  getch();

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 23-06-2007 lúc 12:00 AM.
  In code we trust

 4. #14
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Tổng hai ma trận

  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot);
  void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot);
  void inmt(float a[][10],int hang,int cot);
  void main()
  {
      
  system("color 3e");
      
  float a[10][10],b[10][10],c[10][10];
      
  int hang1,cot1;

     
  cout<<"Moi ban nhap vao ma tran a: \n";
     
  cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran a: ";
     
  cin>>hang1;
     
  cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran a: ";
     
  cin>>cot1;
     
  nhapmt(a,hang1,cot1);
     
  inmt(a,hang1,cot1);

     
  int hang2,cot2;
     
  cout<<"Moi ban nhap vao ma tran b: \n";
     do
     {
         
  cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran b: ";
         
  cin>>hang2;
     }while(
  hang2 != hang1);
     do
     {
         
  cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran b: ";
         
  cin>>cot2;
     }while(
  cot2 != cot1);
     
  nhapmt(b,hang2,cot2);
     
  inmt(b,hang2,cot2);

     
  cout<<"\nVay tong cua hai ma tran a,b la: \n";
     
  congmt(a,b,c,hang1,cot1);
     
  inmt(c,hang1,cot1);
     
  getch();
  }

  void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot)
  {
       for (
  int i=0i<hangi++)
          for (
  int j=0j<cotj++)
            
  c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
  }

  void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot)
  {
       for(
  int i 0;hang;i++)
     {
         for(
  int j 0cotj++)
        {
             
  cout<<"Nhap vao phan tu ["<<i<<";"<<j<<"]: ";
           
  cin>>a[i][j];
        }
     }
  }

  void inmt(float a[][10],int hang,int cot)
  {
       for(
  int i 0hangi++)
     {
          for(
  int j 0cotj++)
        {
             
  cout<<a[i][j]<<"\t";
        }
        
  cout<<endl;
     }

  In code we trust

 5. #15
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Một ví dụ về sử dụng template và quá tải toán tử Nhập xuất
  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  class sv
  {
      private :
         
  char ten[100];
        
  float Diem;
     public:
         
  sv()
        {
            
  Diem=0;
        }
        
  sv(char a[],float D)
        {
              
  strcpy(ten,a);
           
  Diem=D;
        }
        
  sv(sv&a)
        {
            
  Diem a.Diem;
                
  strcpy(ten,a.ten);
        }
        
  void set_sv(char a[],float D)
        {
              
  strcpy(ten,a);
           
  Diem=D;
        }
        
  float get_diem()const
        {
            return 
  Diem;
        }
        
  charget_ten()
        {
            return 
  ten;
        }
        
  friend ostream&operator <<(ostream&out,sv&);
        
  friend istream&operator>>(istream&in,sv&);
        
  operator float()
        {
            return 
  float(Diem);
        }


  };
  ostream&operator <<(ostream&out,sv&a)
  {
       
  cout<<"\n\n\t\t\tTen "<<a.ten<<endl;
     
  cout<<"\t\t\tDiem "<<a.Diem<<endl;
  }
  istream&operator>>(istream&in,sv&a)
  {
      
  cout<<"\t\t\tNhap ten ";
     
  cin.ignore();
     
  cin.getline(a.ten,50);
     
  cout<<"\t\t\tNhap diem ";
     
  cin>>a.Diem;

  }
  int ucln(int a,int b)
  {
      
  int r;
     while(
  b)
     {
         
  a%b;
        
  b;
        
  b=r;
     }
     return 
  a;
  }

  class 
  phanso
  {
      private:
         
  float tu,mau;
     public:
         
  phanso(float a=1,float b=1)
        {
            if(
  b)
           {
               
  tu a;
              
  mau b;
           }
           else
           {
               
  tu =1;
              
  mau=1;
           }
        }
        
  void set_phanso(float a,float b)
        {
            
  tu =a;
           
  mau b;
        }
        
  void nhap()
        {
            
  cout<<"\t\t\tNhap du lieu cho phan so "<<endl;
           
  cout<<"\t\t\tTu ";
           
  cin>>tu;
           
  cout<<"\t\t\tMau ";
           
  cin>>mau;
           
  toigian();
        }
        
  void toigian()
        {
            
  int t=ucln(tu,mau);
           
  tu tu/t;
           
  mau mau/t;
        }
        
  operator float()
        {
            return 
  float(tu/mau);
        }
          
  friend ostream&operator <<(ostream&out,phanso&a);
        
  friend istream&operator >>(istream&in,phanso&a);

  };
  ostream&operator<<(ostream&out,phanso&a)
  {
      
  out<<a.tu<<"/"<<a.mau<<"->";
  }
  istream&operator >>(istream&in,phanso&a)
  {
      
  cout<<"\t\tTu ";
     
  cin>>a.tu;
     
  cout<<"\t\tMau ";
     
  cin>>a.mau;
  }
  template <class T,int n>
  class 
  set
  {
      private:
         
  T data[n];
        
  int spt;
     public:
         
  set()
        {
            
  spt=0;
        }
          
  set(const set&a)
        {
            for(
  int i=0;i<a.spt;i++)
               
  data[i]=a.data[i];
              
  spt a.spt;
        }
        
  void them(T&a);
        
  bool search(T&a);
        
  friend ostreamoperator<<(ostream&out,set<T,n>&a);
        
  friend set operator +(set&a,set&b);
        
  friend set operator *(set&a,set&b);
        
  friend set operator -(set&a,set&b);
        
  set operator =(const set&b)
        {
                for(
  int i=0;i<b.spt;i++)
                     
  data[i]=b.data[i];
                
  spt=b.spt;
              return (*
  this);
        }

  };
  template <class T,int n>
  void set<T,n>::them(T&a)
  {
      if(
  spt<n)
         
  data[spt++]=a;
     else
         
  cout<<"\t\tMang da day rui khong them duoc nua dau "<<endl;
  }
  template <class T,int n>
  bool set<T,n>::search(T&a)
  {
      for(
  int i=0;i<spt;i++)
         if(
  data[i]==a)
            return 
  true;
          return 
  false;
  }
  template <class T,int n>
  ostream&operator<<(ostream&out,set<T,n>&a)
  {
     if(
  a.spt==0)
         
  out<<" rong "<<endl;
      for(
  int i=0;i<a.spt;i++)
     {
         
  out<<a.data[i];
            if(
  i<a.spt-1)
            
  cout<<"->";
     }
  }
  template <class T,int n>
  set<T,noperator +(set<T,n>&a,set<T,n>&b)
  {
      
  set<T,nr(a);

       for(
  int i=0;i<b.spt;i++)
            if(!
  a.search(b.data[i]))
                  
  r.them(b.data[i]);     return 
  r;
  }
  template <class T,int n>
  set<T,noperator -(set<T,n>&a,set<T,n>&b)
  {
      
  set<T,nr;
      for(
  int i=0;i<a.spt;i++)
         if(!
  b.search(a.data[i]))
            
  r.them(a.data[i]);
      return 
  r;
  }
  template <class T,int n>
  set<T,noperator *(set<T,n>&a,set<T,n>&b)
  {
      
  set<T,nr;

      for(
  int i=0;i<a.spt;i++)
         if(
  b.search(a.data[i]))

            
  r.them(a.data[i]);

           return 
  r;
  }
  void main()
  {
        
  set<float,100a;
     
  set<float,100c;
     
  set<float,100d;
     
  set<float,100e;
     
  set<float,100f;
     
  set<sv,100g;
     
  set<phanso,100b;
     
  int n,m,l;
     
  float r;
     
  sv A;
     
  phanso s;
     
  cout<<"\t\t\tNhap so luong cac so thu ";
     
  cin>>n;
     for(
  int i=0;i<n;i++)
     {
         
  cout<<" nhap so thu "<<(i+1)<<":";
        
  cin>>r;
        
  a.them(r);
     }
  clrscr();
     
  cout<<"\t\t\tNhap so luong phan so ";
     
  cin>>m;
     for(
  int i=0;i<m;i++)
     {
         
  cout<<"\t\t\tNhap phan so thu "<<(i+1)<<endl;
        
  cin>>s;
        
  b.them(s);
        
  c.them(s);clrscr();
     }

     
  clrscr();
     
  cout<<"\t\t\tNhap so luong cac sinh vien ";
     
  cin>>l;
     for(
  int i=0;i<l;i++)
      {
         
  cout<<"\t\t\tNhap du lieu cho sinh vien thu "<<(i+1)<<endl;
        
  cin>>A;
        
  g.them(A);
        
  clrscr();
     }
     
  clrscr();
     
  textcolor(YELLOW+RED);
     
  cprintf("%s","\t\t\tchuong trinh da gan cac so 1 cach tu dong ta duoc ");
     
  cout<<"\n\nday so thuc vua nhap  "<<endl;
     
  cout<<a;
     
  cout<<"\n\nday phan so vua nhap  "<<endl;
        
  cout<<b;
     
  cout<<"\n\tDay sinh vien vua nhap "<<endl;
     
  cout<<g;
     
  getch();clrscr();
     
  a+c;
     
  cout<<"\n\n hop cua hai tap hop phan so va so thuc  la "<<endl;;
     
  cout<<d;
     
  e=a*c;
     
  cout<<"\n\n giao cua hai tap so thuc va phan so  la "<<endl;
     
  cout<<e;
     
  cout<<"\n\nhieu cua hai tap so thuc va phan so la "<<endl;
     
  f=a-c;
     
  cout<<f;

      
  getch();

  In code we trust

 6. #16
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Mặc định Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

  Ví dụ về quá tải toán tử


  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  class PS
  {
      public:
          
  long tu,mau;

          
  PS()
          {
              
  tu=0;
              
  mau=0;
          }
          ~
  PS(){};
        
  int uscln(long a,long b);
        
  void rutgon();
        
  void nhap();
        
  void  xuat();
        
  PS operator+(PS &a);
        
  PS operator-(PS &a);
        
  PS operator*(PS &a);
        
  PS operator/(PS &a);

  };
      
  int PS::uscln(long a,long b)
      {
          if(
  a!=&& b!=0)
          {
              
  a=abs(a);
              
  b=abs(b);
              while(
  a!=b)
              {
                  if(
  a>b)
                      
  a=a-b;
                  else
                      
  b=b-a;
              }
              return 
  a;
          }
          else
              return 
  1;
      }

     
  void PS::rutgon()
      {
          
  int u;
              
  u=uscln(tu,mau);
              
  tu=tu/u;
              
  mau=mau/u;
      }

      
  void PS::nhap()
      {
          
  Nhap:
          
  cout<<"Nhap tu so ";
          
  cin>>tu;
          
  cout<<"Nhap mau so ";
          
  cin>>mau;
          if(
  mau==0)
          {
              
  cout<<"Mau phai khac 0"<<endl;
              goto 
  Nhap;
          }
      }

      
  void PS::xuat()
      {
              
  rutgon();
          if(
  mau<0)
          {
  mau=-mautu=-tu;}
          if(
  tu==0)
              
  cout<<"0"<<endl;
          else
              if(
  mau==1)
                  
  cout<<tu<<endl;
              else
                  
  cout<<tu<<"/"<<mau<<endl;
      }

      
  PS PS::operator+(PS &a)
      {
          
  a.tu=tu*a.mau+mau*a.tu;
          
  a.mau=mau*a.mau;
          return 
  a;
      }
      
  PS PS::operator-(PS &a)
      {

          
  a.tu=tu*a.mau-mau*a.tu;
          
  a.mau=mau*a.mau;
          return 
  a;
      }
      
  PS PS::operator*(PS &a)
      {
          
  a.tu=tu*a.tu;
          
  a.mau=mau*a.mau;
          return 
  a;
      }
      
  PS PS::operator/(PS &a)
      {
          
  a.tu=tu*a.mau;
          
  a.mau=mau*a.tu;
          return 
  a;
      } 
  In code we trust

 7. #17
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong chuỗi


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>
  
  void main()
  {
   char chuoi[80];
   int i = 0, count = 0;
  
   printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
   gets(chuoi);
  
   while (chuoi[i] != 0)
   {
    if (isalpha(chuoi[i++]))
     count++;
   }
  
   printf("So ky tu trong chuoi = %d", count);
   getch();
  }
  Bài toán Ancarokhi


  Code:
  #include <stdio.h>
  
  void main()
  {
   int dai, rong;
  
   printf("\nBai toan Ancarokhi : Tim dien tich hinh chu nhat co chieu dai gap hai");
   printf("\nchieu rong va dien tich = chu vi");
   for (dai = 1; dai < 100; dai ++)
    for (rong=1; rong < 100; rong++)
     if (dai == 2 * rong && (dai + rong)*2 == dai*rong)
       printf("\nDai = %d; Rong = %d", dai, rong);
   getch();
  }

  Chứng minh đẳng thức An Casi


  Code:
  #include <stdio.h>
  
  unsigned long vetrai(unsigned long n)
  {
   unsigned long tmp=0, i;
   for (i=1; i<=n; i++)
    tmp += i*i*i*i;
   return tmp;
  }
  
  unsigned long vephai(unsigned long n)
  {
   unsigned long tmp;
   tmp = (long)6*n*n*n*n*n + (long)15*n*n*n*n + (long)10*n*n*n - n;
   tmp = tmp / (long)30 ;
   return tmp;
  }
  
  void main()
  {
   unsigned long tong1, tong2, n;
  
   for (n=1; n<=50; n++)
   {
    tong1 = vetrai(n);
    tong2 = vephai(n);
    if (tong1 == tong2)
    {
     printf("\nSo %d thoa man dang thuc An Casi. ", n);
     printf("Tong1 = %ld - Tong2 = %ld", tong1, tong2);
    }
    else
    {
     printf("\nSo %d khong thoa man dang thuc An Casi. ", n);
     printf("Tong1 = %ld - Tong2 = %ld", tong1, tong2);
    }
   }
   getch();
  }
  In code we trust

 8. #18
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Hiện bảng mã ASCII

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void main()
  {
   int i, j;
  
   clrscr();
   printf("  ");
   for (j=0; j<16; j++)
    printf("%3d", j);
   for (i=2; i<16; i++)
    for (j=0; j<16; j++)
    {
      if (j == 0)
       printf("\n%2d ", i);
      printf(" %c", i*16+j);
    }
   getch();
  }
  In ra năm âm lịch tương ứng với năm nhập vào.


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void main()
  {
   unsigned nam;
   char can[][5] = {"Giap", "At", "Binh", "Dinh", "Mau", "Ky",
            "Canh", "Tan", "Nham", "Quy"};
   char chi[][5] = {"Ty", "Suu", "Dan", "Meo", "Thin", "Ty",
            "Ngo", "Mao", "Than", "Dau", "Tuat", "Hoi"};
  
   printf("\nNhap nam can biet : ");
   scanf("%d", &nam);
   printf("Nam am lich cua %d la %s %s", nam, can[(nam+6)%10], chi[(nam+8)%12]);
   getch();
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 24-06-2007 lúc 08:43 PM.
  In code we trust

 9. #19
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  In ra bảng cửu chương


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  
  void main()
  {
   int i, j;
   char chuoi[] = "B A N G  C U U  C H U O N G";
   char ten[10][5] = {"","","Hai", "Ba", "Bon", "Nam",
             "Sau", "Bay", "Tam", "Chin"};
   clrscr();
   textcolor(YELLOW);
   gotoxy((80 - strlen(chuoi)) / 2, 1);
   cprintf("%s\n\n", chuoi);
  
   for (i=2; i<=9; i++)
   {
    gotoxy(10*(i-2) + (10 - strlen(ten[i]))/2, 4);
    textcolor(i);
    cprintf("%s", ten[i]);
   }
   for (j=1; j<=10; j++)
    for (i=2; i<=9; i++)
    {
     gotoxy(10*(i-2) + 1, j+4);
     textcolor(i);
     cprintf("%dx%2d = %2d", i, j, i*j);
    }
   getch();
  }
  Nhập chuỗi và in chuỗi


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void main()
  {
    char name[80];
  
    printf("\nXin cho biet ten cua ban : ");
    gets(name);
  
    printf("Chao %s\n", name);
    getch();
  }
  In code we trust

 10. #20
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Giải hệ phương trình bậc nhất.

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void main()
  {
   int a, b, c, d, e, f, dthuc;
   float x, y;
  
   printf("\nNhap vao cac he so a,b,c,d,e,f : ");
   scanf("%d%d%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d, &e, &f);
   dthuc = b*d - e*a;
   if (dthuc != 0)
   {
    y = (float)(c*d-a*f)/dthuc;
    x = (float)(b*f-c*e)/dthuc;
    printf("Nghiem x = %f, y = %f", x, y);
   }
   else
    printf("\nHe phuong trinh vo ngiem.");
  
   getch();
  }
  Tính thứ của ngày


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  struct date
  {
    int   month;
    int  day;
    int  year;
  } date_1;
  
  long int funct1 (int y,int m)
  {
   long int result;
     if ( m <= 2 )
      y -= 1;
     result = y;
     return (result);
  }
  
  long int funct2 (int m)
    {
     long int result;
     if ( m <= 2 )
      result = m + 13;
     else
      result = m + 1;
      return(result);
    }
  
  long int day_count (int m, int d, int y)
    {
     long int number;
     number = 1461 * funct1(y,m) / 4 + 153 * funct2(m) / 5 + d;
  
     return (number);
    }
  
  void main ()
  {
    long int number_of_days1;
    int day_of_week;
  
    printf ("Nhap vao mot ngay (dd mm yyyy), vd 12 03 1999 \n");
    scanf ("%d %d %d", &date_1.day, &date_1.month, &date_1.year);
    number_of_days1 = day_count (date_1.month, date_1.day, date_1.year);
    printf ("\nNgay la : " );
  
    day_of_week = (number_of_days1 - 621049) % 7;
    switch (day_of_week)
     {
      case 0 :
        printf ("Chu Nhat,");
        break;
      case 1 :
        printf ("Thu Hai,");
        break;
      case 2 :
        printf ("Thu Ba,");
        break;
      case 3 :
        printf ("Thu Tu,");
        break;
      case 4 :
        printf ("Thu Nam,");
        break;
      case 5 :
        printf ("Thu Sau,");
        break;
      case 6 :
        printf ("Thu Bay,");
        break;
     }
   getch();
  }
  In code we trust

Các đề tài tương tự

 1. Thời trang công sở cho phái mạnh|| Thời trang doanh nhân||Thời trang văn phòng|| Veston doanh nhân
  Gửi bởi johnny_david trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-05-2013, 02:30 PM
 2. giúp đỡ em làm thế nào để phát sinh một trang html nội dung như trang tuoitre.vn
  Gửi bởi xuanhoang0210 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-03-2013, 08:02 PM
 3. Thuật toán nào để xác định một trang web là trang chi tiết hay trang tóm tắt
  Gửi bởi Quanptit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-08-2011, 04:30 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn