Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 2 trên tổng số 10 Đầu tiênĐầu tiên 1234... Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 95 kết quả

Đề tài: Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

 1. #11
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Mặc định Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

  SẮP XẾP MẢNG
  Code:
  #include<alloc.h>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  //=======================================
  void taolap(int *A,int n)
   {
    int i;
    printf("\n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
   }
  void dayso(int *A,int n)
   {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
     printf("%5d",A[i]);
   }
  
  void select(int *A,int n)
   {
    int i,j,temp;
    for(i=0;i<n-1;i++)
     {
  	for(j=i+1;j<n;j++)
  	 {
  	  if(A[i]>A[j])
  	   {
  		temp=A[i];
  		A[i]=A[j];
  		A[j]=temp;
  	   }
  	 }
      }
    printf("\n Ket qua thu duoc la:");
    dayso(A,n);
   }
  void luachon()
   {
    clrscr();
    int *A,n;
    printf("\n \t SAP XEP KIEU LUA CHON\n");
    printf("\n Nhap so phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    taolap(A,n);
    select(A,n);
    free(A);
    getch();
   }
  
  //=======================================
  void in2(int *A,int n)
   {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    printf("%5d",A[i]);
   }
  void tructiep()
   {
    clrscr();
    int *A,i,j,n,temp;
    printf("\n SAP XEP KIEU TRUC TIEP\n");
    printf("\n\t SAP XEP KIEU TRUC TIEP\n");
    printf("\n Nhap so phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    printf("\n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
    for(i=1;i<n;i++)
     {
  	temp=A[i];
  	for(j=i-1;j>=0&&temp<A[j];j--)
  	 A[j+1]=A[j];
  	A[j+1]=temp;
  	printf("\n\nKet qua lan thu %d:",i);
  	in2(A,i+1);
     }
    free(A);
    getch();
   }
  //=======================================
  void tlap(int *A,int n)
   {
  
    int i;
    printf("\n");
    printf("\n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
   }
  void in1(int *A,int n)
   {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    printf("%5d",A[i]);
   }
  
  void bubble(int *A,int n)
   {
    int i,j,temp;
    for(i=1;i<n;i++)
     {
  	for(j=n-1;j>=i;j--)
  	 {
  	  if(A[j-1]>A[j])
  	   {
  		temp=A[j-1];
  		A[j-1]=A[j];
  		A[j]=temp;
  	   }
  	 }
  	printf("\n\n Ket qua lan %d:",i);
  	in1(A,n);
     }
   }
  void suibot()
   {
    clrscr();
    int *A,n;
    printf("\n SAP XEP KIEU SUI BOT\n");
    printf("\n Nhap so phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    tlap(A,n);
    bubble(A,n) ;
    free(A);
    getch();
   }
  //=======================================
  void qs(int *A,int left,int right)
   {
    int i,j,x,y;
    i=left;
    j=right;
    x=A[(left+right)/2];
    do
     {
  	while(A[i]<x&&i<right)i++;
  	while(A[j]>x&&j>left)j--;
  	if(i<=j)
  	 {
  	  y=A[i];
  	  A[i]=A[j];
  	  A[j]=y;
  	  i++;
  	  j--;
  	 }
     }while(i<=j);
    if(left<j)qs(A,left,j);
    if(i<right)qs(A,i,right);
   }
  void quick(int *A,int n)
   {
    qs(A,0,n-1);
   }
  
  void in3(int *A,int n)
   {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
     printf("%5d ",A[i]);
   }
  void nhanh()
   {
    clrscr();
    int *A,n;
    printf("\n SAP XAP NHANH\n");
    printf("\n So phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    printf("\n\n Tao lap day so:\n");
    for(int i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
    quick(A,n);
    printf("\n\n");
    printf("Ket qua thu duoc la:\n\n");
    in3(A,n);
    getch();
    free(A);
   }
  //=======================================
  void in4(int *A,int n)
   {
    for(int i=0;i<n;i++)
     printf("%5d",A[i]);
   }
  void merge(int *A,int n)
   {
    int i,k,j,low1,up1,low2,up2,size;
    int *ds;
    size=1;
    ds=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    while(size<n)
     {
  	low1=0;
  	k=0 ;
  	while(low1+size<n)
  	 {
  	  low2=low1+size;
  	  up1=low2-1;
  	  if(low2+size-1<n)
  	   up2=low2+size-1;
  	  else
  	   up2=n-1;
  	  for(i=low1,j=low2;i<=up1 && j<=up2;k++)
  	   {
  		if(A[i]<=A[j])
  		 ds[k]=A[i++];
  		else
  		 ds[k]=A[j++];
  	   }
  	  for(;i<up1;k++)
  	   ds[k]=A[i++];
  	  for(;j<up2;k++)
  	   ds[k]=A[j++];
  	  low1=up2+1;
  	 }
  	for(i=low1;k<n;i++)
  	 ds[k++]=A[i];
  	for(i=0;i<n;i++)
  	 A[i]=ds[i];
  	size*=2;
     }
    printf("\n \n Ket qua thu duoc la:\n\n");
    in4(A,n);
    free(ds);
   }
  void hoanhap()
   {
    clrscr();
    int *A,n,i;
    printf("\n \t SAP XEP KIEU HOA NHAP\n");
    printf("\n So phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    printf("\n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\nA[%2d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
    merge(A,n);
    printf("\n");
    getch();
    free(A);
   }
  
  //=======================================
  void in5(int *A,int n)
   {
    for(int i=0;i<n;i++)
     printf("%5d",A[i]);
   }
  void shaker(int *A,int n)
   {
    int i,j,temp,tdoi;
    do
     {
  	tdoi=0;
  	for(i=n-1;i>0;i--)
  	 {
  	  if(A[i-1]>A[i])
  	   {
  		temp=A[i-1];
  		A[i-1]=A[i];
  		A[i]=temp;
  		tdoi=1;
  	   }
  	 }
  	for(j=1;j<n;j++)
  	 {
  	  if(A[j-1]>A[j])
  	   {
  		temp=A[j-1];
  		A[j-1]=A[j];
  		A[j]=temp;
  		tdoi=1;
  	   }
  	 }
  
     }while(tdoi);
    printf("\n\n Ket qua la :",tdoi);
    in5(A,n);
   }
  void shaker()
   {
    clrscr();
    int *A,n,i;
    printf("\n \tSHAKER_SORT\n");
    printf("\n So phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    printf("\n \n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%2d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
    shaker(A,n);
    getch();
    free(A);
   }
  
  
  //=======================================
  void main()
   {
    while(1) {
    clrscr();
    int key;
    printf("\n\tSAP XEP VA TIM KIEM\n");
    printf("\n 1.Selection_sort\n");;
    printf("\n 2.Bubble_sort\n");
    printf("\n 3.Insertion_sort\n");
    printf("\n 4.Quick_sort\n");
    printf("\n 5.Merge_sort\n");
    printf("\n 6.Shaker_sort\n");
    printf("\n 0.Tro ve");
    printf("\nBam mot phim de chon chuc nang:");
    scanf("%d",&key);
    if(key==0) break;
    
    switch(key)
     {
  	case 1:
  	    clrscr();
  	    luachon();
  	    printf("\n\n\tAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  	case 2:
  	    clrscr();
  	    suibot();
  	    printf("\n\n\tAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  	case 3:
  	    clrscr();
  	    tructiep();
  	    printf("\n");
  	    printf("\nAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  	case 4:
  	    clrscr();
  	    nhanh();
  	    printf("\n");
  	    printf("\nAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  	case 5:
  	    clrscr();
  	    hoanhap();
  	    printf("\n");
  	    printf("\nAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  	case 6:
  	    clrscr();
  	    shaker();
  	    printf("\n");
  	    printf("\nAn phim bat ky de tro lai menu chinh");
  	    getch();
  	    clrscr();
  	    break;
  
     }
     }
    // getch();
   }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #12
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Một ví dụ về Đa hình
  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  class hinhve
  {
     public:
         
  virtual float dientich() = 0;
          
  virtual char *ten() = 0;
          
  virtual void in()=0;
  };

  class 
  haichieu : public hinhve
  {
      public:
         
  virtual float chuvi() = 0;
        
  void in()
        {
             
  cout<<"ten cua hinh: "<<ten()
               <<
  " ,dien tich la: "<<dientich()
               <<
  " ,chu vi la: "<<chuvi()<<endl;
        }
  };

  class 
  bachieu : public hinhve
  {
    public:
        
  virtual float thetich() = 0;
        
  void in()
        {
             
  cout<<"ten cua hinh: "<<ten()
               <<
  " ,dien tich la: "<<dientich()
               <<
  " ,the tich la: "<<thetich()<<endl;
        }
  };


  class 
  hinhtron : public haichieu
  {
        private:
         
  float r;
     public:
         
  hinhtron() { 0;}
         
  hinhtron(float bk) {bk;}
        
  float chuvi()
        {
              return 
  2*3.14*r;
        }
        
  float dientich()
        {
               return 
  3.14*r*r;
        }
        
  char *ten()
        {
               return 
  "Hinh Tron";
        }

  };


  class 
  hinhvuong : public haichieu
  {
        private:
         
  float a;
     public:
         
  hinhvuong(float x)
        {
                 
  x;
        }
        
  float chuvi()
        {
            return 
  a*4;
        }
        
  float dientich()
        {
                return 
  a*a;
        }
        
  char *ten()
        {
               return 
  "Hinh Vuong";
        }
  };

  class 
  tgdeu : public haichieu
  {
       private:
         
  float a;
     public:
         
  tgdeu(float x) : a(x){}
        
  float chuvi()
        {
                return 
  3*a;
        }
        
  float dientich()
        {
             return 
  a*a*sqrt(3)/2;
        }
        
  char *ten()
        {
                return 
  "Hinh tam giac deu";
        }
  };
  class 
  cau: public bachieu
  {
    private:
        
  float r;
     public:
        
  cau(float bk): r(bk){}
        
  float thetich() { return r*r*r*3.14;}
        
  float dientich() { return 4*3.14*r*r; }
        
  char *ten()
        {
             return 
  "Hinh Cau";
        }
  };

  class 
  lapphuong : public bachieu
  {
        private:
         
  float a;
     public:
         
  lapphuong(float x) : a(x) {}
         
  float thetich() { return a*a*a; }
         
  float dientich() { return 6*a*a; }
         
  char ten() { return "Hinh Lap Phuong"; }
  };

  void main()
  {
     
  hinhve *p;
     
  = new hinhtron(3);
     
  p->in();
     
  delete p;
     
  = new lapphuong(3);
     
  -> in();
     
  delete p;
     
  = new cau(3);
     
  -> in();
     
  delete p;
     
  = new tgdeu(5);
     
  -> in();
     
  delete p;
     
  = new hinhvuong(6);
     
  -> in();
     
  getch();

  In code we trust

 3. #13
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Tiếp một ví dụ về Đa hình
  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>

  class Point
  {
        private:
         
  int xint y;
     public:
         
  Point()
        {
              
  00;
        }
         
  Point(int a,int b)
        {
              
  ab;
        }
        
  virtual void set(int a,int b)
        {
              
  ab;
        }
        
  float gettung()
        {
              return 
  y;
        }
        
  float gethoanh()
        {
              return 
  x;
        }
        
  float kc(Point t)
        {
               return ((
  t.x)*(t.x) + (t.y)*(t.y));
        }
        
  virtual void in()
        {
              
  cout<<"\n("<<x<<";"<<y<<")";
        }
  };
  class 
  Cpoint : protected Point
  {
      private:
         
  int mau;
     public:
        
  Cpoint() : Point()
        {
               
  mau 0;
        }
         
  Cpoint(int a,int b,int mau_) : Point(a,b)
        {
               
  mau mau_;
        }
        
  void set(int a,int b,int mau_)
        {
              
  Point::set(a,b);
            
  mau mau_;
        }
        
  void in()
        {
               
  Point::in();
                 
  cout<<" Co mau la "<<mau;
        }
  } ;

  void main()
  {
      
  Point *p;
     
  = new Cpoint(3,5,6);
     
  p->in();
     
  delete p;
     
  = new Point(5,2);
     
  p->in();
     
  getch();

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 23-06-2007 lúc 12:00 AM.
  In code we trust

 4. #14
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Tổng hai ma trận

  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot);
  void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot);
  void inmt(float a[][10],int hang,int cot);
  void main()
  {
      
  system("color 3e");
      
  float a[10][10],b[10][10],c[10][10];
      
  int hang1,cot1;

     
  cout<<"Moi ban nhap vao ma tran a: \n";
     
  cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran a: ";
     
  cin>>hang1;
     
  cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran a: ";
     
  cin>>cot1;
     
  nhapmt(a,hang1,cot1);
     
  inmt(a,hang1,cot1);

     
  int hang2,cot2;
     
  cout<<"Moi ban nhap vao ma tran b: \n";
     do
     {
         
  cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran b: ";
         
  cin>>hang2;
     }while(
  hang2 != hang1);
     do
     {
         
  cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran b: ";
         
  cin>>cot2;
     }while(
  cot2 != cot1);
     
  nhapmt(b,hang2,cot2);
     
  inmt(b,hang2,cot2);

     
  cout<<"\nVay tong cua hai ma tran a,b la: \n";
     
  congmt(a,b,c,hang1,cot1);
     
  inmt(c,hang1,cot1);
     
  getch();
  }

  void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot)
  {
       for (
  int i=0i<hangi++)
          for (
  int j=0j<cotj++)
            
  c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
  }

  void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot)
  {
       for(
  int i 0;hang;i++)
     {
         for(
  int j 0cotj++)
        {
             
  cout<<"Nhap vao phan tu ["<<i<<";"<<j<<"]: ";
           
  cin>>a[i][j];
        }
     }
  }

  void inmt(float a[][10],int hang,int cot)
  {
       for(
  int i 0hangi++)
     {
          for(
  int j 0cotj++)
        {
             
  cout<<a[i][j]<<"\t";
        }
        
  cout<<endl;
     }

  In code we trust

 5. #15
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Một ví dụ về sử dụng template và quá tải toán tử Nhập xuất
  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  class sv
  {
      private :
         
  char ten[100];
        
  float Diem;
     public:
         
  sv()
        {
            
  Diem=0;
        }
        
  sv(char a[],float D)
        {
              
  strcpy(ten,a);
           
  Diem=D;
        }
        
  sv(sv&a)
        {
            
  Diem a.Diem;
                
  strcpy(ten,a.ten);
        }
        
  void set_sv(char a[],float D)
        {
              
  strcpy(ten,a);
           
  Diem=D;
        }
        
  float get_diem()const
        {
            return 
  Diem;
        }
        
  charget_ten()
        {
            return 
  ten;
        }
        
  friend ostream&operator <<(ostream&out,sv&);
        
  friend istream&operator>>(istream&in,sv&);
        
  operator float()
        {
            return 
  float(Diem);
        }


  };
  ostream&operator <<(ostream&out,sv&a)
  {
       
  cout<<"\n\n\t\t\tTen "<<a.ten<<endl;
     
  cout<<"\t\t\tDiem "<<a.Diem<<endl;
  }
  istream&operator>>(istream&in,sv&a)
  {
      
  cout<<"\t\t\tNhap ten ";
     
  cin.ignore();
     
  cin.getline(a.ten,50);
     
  cout<<"\t\t\tNhap diem ";
     
  cin>>a.Diem;

  }
  int ucln(int a,int b)
  {
      
  int r;
     while(
  b)
     {
         
  a%b;
        
  b;
        
  b=r;
     }
     return 
  a;
  }

  class 
  phanso
  {
      private:
         
  float tu,mau;
     public:
         
  phanso(float a=1,float b=1)
        {
            if(
  b)
           {
               
  tu a;
              
  mau b;
           }
           else
           {
               
  tu =1;
              
  mau=1;
           }
        }
        
  void set_phanso(float a,float b)
        {
            
  tu =a;
           
  mau b;
        }
        
  void nhap()
        {
            
  cout<<"\t\t\tNhap du lieu cho phan so "<<endl;
           
  cout<<"\t\t\tTu ";
           
  cin>>tu;
           
  cout<<"\t\t\tMau ";
           
  cin>>mau;
           
  toigian();
        }
        
  void toigian()
        {
            
  int t=ucln(tu,mau);
           
  tu tu/t;
           
  mau mau/t;
        }
        
  operator float()
        {
            return 
  float(tu/mau);
        }
          
  friend ostream&operator <<(ostream&out,phanso&a);
        
  friend istream&operator >>(istream&in,phanso&a);

  };
  ostream&operator<<(ostream&out,phanso&a)
  {
      
  out<<a.tu<<"/"<<a.mau<<"->";
  }
  istream&operator >>(istream&in,phanso&a)
  {
      
  cout<<"\t\tTu ";
     
  cin>>a.tu;
     
  cout<<"\t\tMau ";
     
  cin>>a.mau;
  }
  template <class T,int n>
  class 
  set
  {
      private:
         
  T data[n];
        
  int spt;
     public:
         
  set()
        {
            
  spt=0;
        }
          
  set(const set&a)
        {
            for(
  int i=0;i<a.spt;i++)
               
  data[i]=a.data[i];
              
  spt a.spt;
        }
        
  void them(T&a);
        
  bool search(T&a);
        
  friend ostreamoperator<<(ostream&out,set<T,n>&a);
        
  friend set operator +(set&a,set&b);
        
  friend set operator *(set&a,set&b);
        
  friend set operator -(set&a,set&b);
        
  set operator =(const set&b)
        {
                for(
  int i=0;i<b.spt;i++)
                     
  data[i]=b.data[i];
                
  spt=b.spt;
              return (*
  this);
        }

  };
  template <class T,int n>
  void set<T,n>::them(T&a)
  {
      if(
  spt<n)
         
  data[spt++]=a;
     else
         
  cout<<"\t\tMang da day rui khong them duoc nua dau "<<endl;
  }
  template <class T,int n>
  bool set<T,n>::search(T&a)
  {
      for(
  int i=0;i<spt;i++)
         if(
  data[i]==a)
            return 
  true;
          return 
  false;
  }
  template <class T,int n>
  ostream&operator<<(ostream&out,set<T,n>&a)
  {
     if(
  a.spt==0)
         
  out<<" rong "<<endl;
      for(
  int i=0;i<a.spt;i++)
     {
         
  out<<a.data[i];
            if(
  i<a.spt-1)
            
  cout<<"->";
     }
  }
  template <class T,int n>
  set<T,noperator +(set<T,n>&a,set<T,n>&b)
  {
      
  set<T,nr(a);

       for(
  int i=0;i<b.spt;i++)
            if(!
  a.search(b.data[i]))
                  
  r.them(b.data[i]);     return 
  r;
  }
  template <class T,int n>
  set<T,noperator -(set<T,n>&a,set<T,n>&b)
  {
      
  set<T,nr;
      for(
  int i=0;i<a.spt;i++)
         if(!
  b.search(a.data[i]))
            
  r.them(a.data[i]);
      return 
  r;
  }
  template <class T,int n>
  set<T,noperator *(set<T,n>&a,set<T,n>&b)
  {
      
  set<T,nr;

      for(
  int i=0;i<a.spt;i++)
         if(
  b.search(a.data[i]))

            
  r.them(a.data[i]);

           return 
  r;
  }
  void main()
  {
        
  set<float,100a;
     
  set<float,100c;
     
  set<float,100d;
     
  set<float,100e;
     
  set<float,100f;
     
  set<sv,100g;
     
  set<phanso,100b;
     
  int n,m,l;
     
  float r;
     
  sv A;
     
  phanso s;
     
  cout<<"\t\t\tNhap so luong cac so thu ";
     
  cin>>n;
     for(
  int i=0;i<n;i++)
     {
         
  cout<<" nhap so thu "<<(i+1)<<":";
        
  cin>>r;
        
  a.them(r);
     }
  clrscr();
     
  cout<<"\t\t\tNhap so luong phan so ";
     
  cin>>m;
     for(
  int i=0;i<m;i++)
     {
         
  cout<<"\t\t\tNhap phan so thu "<<(i+1)<<endl;
        
  cin>>s;
        
  b.them(s);
        
  c.them(s);clrscr();
     }

     
  clrscr();
     
  cout<<"\t\t\tNhap so luong cac sinh vien ";
     
  cin>>l;
     for(
  int i=0;i<l;i++)
      {
         
  cout<<"\t\t\tNhap du lieu cho sinh vien thu "<<(i+1)<<endl;
        
  cin>>A;
        
  g.them(A);
        
  clrscr();
     }
     
  clrscr();
     
  textcolor(YELLOW+RED);
     
  cprintf("%s","\t\t\tchuong trinh da gan cac so 1 cach tu dong ta duoc ");
     
  cout<<"\n\nday so thuc vua nhap  "<<endl;
     
  cout<<a;
     
  cout<<"\n\nday phan so vua nhap  "<<endl;
        
  cout<<b;
     
  cout<<"\n\tDay sinh vien vua nhap "<<endl;
     
  cout<<g;
     
  getch();clrscr();
     
  a+c;
     
  cout<<"\n\n hop cua hai tap hop phan so va so thuc  la "<<endl;;
     
  cout<<d;
     
  e=a*c;
     
  cout<<"\n\n giao cua hai tap so thuc va phan so  la "<<endl;
     
  cout<<e;
     
  cout<<"\n\nhieu cua hai tap so thuc va phan so la "<<endl;
     
  f=a-c;
     
  cout<<f;

      
  getch();

  In code we trust

 6. #16
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Mặc định Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

  Ví dụ về quá tải toán tử


  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  class PS
  {
      public:
          
  long tu,mau;

          
  PS()
          {
              
  tu=0;
              
  mau=0;
          }
          ~
  PS(){};
        
  int uscln(long a,long b);
        
  void rutgon();
        
  void nhap();
        
  void  xuat();
        
  PS operator+(PS &a);
        
  PS operator-(PS &a);
        
  PS operator*(PS &a);
        
  PS operator/(PS &a);

  };
      
  int PS::uscln(long a,long b)
      {
          if(
  a!=&& b!=0)
          {
              
  a=abs(a);
              
  b=abs(b);
              while(
  a!=b)
              {
                  if(
  a>b)
                      
  a=a-b;
                  else
                      
  b=b-a;
              }
              return 
  a;
          }
          else
              return 
  1;
      }

     
  void PS::rutgon()
      {
          
  int u;
              
  u=uscln(tu,mau);
              
  tu=tu/u;
              
  mau=mau/u;
      }

      
  void PS::nhap()
      {
          
  Nhap:
          
  cout<<"Nhap tu so ";
          
  cin>>tu;
          
  cout<<"Nhap mau so ";
          
  cin>>mau;
          if(
  mau==0)
          {
              
  cout<<"Mau phai khac 0"<<endl;
              goto 
  Nhap;
          }
      }

      
  void PS::xuat()
      {
              
  rutgon();
          if(
  mau<0)
          {
  mau=-mautu=-tu;}
          if(
  tu==0)
              
  cout<<"0"<<endl;
          else
              if(
  mau==1)
                  
  cout<<tu<<endl;
              else
                  
  cout<<tu<<"/"<<mau<<endl;
      }

      
  PS PS::operator+(PS &a)
      {
          
  a.tu=tu*a.mau+mau*a.tu;
          
  a.mau=mau*a.mau;
          return 
  a;
      }
      
  PS PS::operator-(PS &a)
      {

          
  a.tu=tu*a.mau-mau*a.tu;
          
  a.mau=mau*a.mau;
          return 
  a;
      }
      
  PS PS::operator*(PS &a)
      {
          
  a.tu=tu*a.tu;
          
  a.mau=mau*a.mau;
          return 
  a;
      }
      
  PS PS::operator/(PS &a)
      {
          
  a.tu=tu*a.mau;
          
  a.mau=mau*a.tu;
          return 
  a;
      } 
  In code we trust

 7. #17
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong chuỗi


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>
  
  void main()
  {
   char chuoi[80];
   int i = 0, count = 0;
  
   printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
   gets(chuoi);
  
   while (chuoi[i] != 0)
   {
    if (isalpha(chuoi[i++]))
     count++;
   }
  
   printf("So ky tu trong chuoi = %d", count);
   getch();
  }
  Bài toán Ancarokhi


  Code:
  #include <stdio.h>
  
  void main()
  {
   int dai, rong;
  
   printf("\nBai toan Ancarokhi : Tim dien tich hinh chu nhat co chieu dai gap hai");
   printf("\nchieu rong va dien tich = chu vi");
   for (dai = 1; dai < 100; dai ++)
    for (rong=1; rong < 100; rong++)
     if (dai == 2 * rong && (dai + rong)*2 == dai*rong)
       printf("\nDai = %d; Rong = %d", dai, rong);
   getch();
  }

  Chứng minh đẳng thức An Casi


  Code:
  #include <stdio.h>
  
  unsigned long vetrai(unsigned long n)
  {
   unsigned long tmp=0, i;
   for (i=1; i<=n; i++)
    tmp += i*i*i*i;
   return tmp;
  }
  
  unsigned long vephai(unsigned long n)
  {
   unsigned long tmp;
   tmp = (long)6*n*n*n*n*n + (long)15*n*n*n*n + (long)10*n*n*n - n;
   tmp = tmp / (long)30 ;
   return tmp;
  }
  
  void main()
  {
   unsigned long tong1, tong2, n;
  
   for (n=1; n<=50; n++)
   {
    tong1 = vetrai(n);
    tong2 = vephai(n);
    if (tong1 == tong2)
    {
     printf("\nSo %d thoa man dang thuc An Casi. ", n);
     printf("Tong1 = %ld - Tong2 = %ld", tong1, tong2);
    }
    else
    {
     printf("\nSo %d khong thoa man dang thuc An Casi. ", n);
     printf("Tong1 = %ld - Tong2 = %ld", tong1, tong2);
    }
   }
   getch();
  }
  In code we trust

 8. #18
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Hiện bảng mã ASCII

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void main()
  {
   int i, j;
  
   clrscr();
   printf("  ");
   for (j=0; j<16; j++)
    printf("%3d", j);
   for (i=2; i<16; i++)
    for (j=0; j<16; j++)
    {
      if (j == 0)
       printf("\n%2d ", i);
      printf(" %c", i*16+j);
    }
   getch();
  }
  In ra năm âm lịch tương ứng với năm nhập vào.


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void main()
  {
   unsigned nam;
   char can[][5] = {"Giap", "At", "Binh", "Dinh", "Mau", "Ky",
            "Canh", "Tan", "Nham", "Quy"};
   char chi[][5] = {"Ty", "Suu", "Dan", "Meo", "Thin", "Ty",
            "Ngo", "Mao", "Than", "Dau", "Tuat", "Hoi"};
  
   printf("\nNhap nam can biet : ");
   scanf("%d", &nam);
   printf("Nam am lich cua %d la %s %s", nam, can[(nam+6)%10], chi[(nam+8)%12]);
   getch();
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 24-06-2007 lúc 08:43 PM.
  In code we trust

 9. #19
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  In ra bảng cửu chương


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  
  void main()
  {
   int i, j;
   char chuoi[] = "B A N G  C U U  C H U O N G";
   char ten[10][5] = {"","","Hai", "Ba", "Bon", "Nam",
             "Sau", "Bay", "Tam", "Chin"};
   clrscr();
   textcolor(YELLOW);
   gotoxy((80 - strlen(chuoi)) / 2, 1);
   cprintf("%s\n\n", chuoi);
  
   for (i=2; i<=9; i++)
   {
    gotoxy(10*(i-2) + (10 - strlen(ten[i]))/2, 4);
    textcolor(i);
    cprintf("%s", ten[i]);
   }
   for (j=1; j<=10; j++)
    for (i=2; i<=9; i++)
    {
     gotoxy(10*(i-2) + 1, j+4);
     textcolor(i);
     cprintf("%dx%2d = %2d", i, j, i*j);
    }
   getch();
  }
  Nhập chuỗi và in chuỗi


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void main()
  {
    char name[80];
  
    printf("\nXin cho biet ten cua ban : ");
    gets(name);
  
    printf("Chao %s\n", name);
    getch();
  }
  In code we trust

 10. #20
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Giải hệ phương trình bậc nhất.

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void main()
  {
   int a, b, c, d, e, f, dthuc;
   float x, y;
  
   printf("\nNhap vao cac he so a,b,c,d,e,f : ");
   scanf("%d%d%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d, &e, &f);
   dthuc = b*d - e*a;
   if (dthuc != 0)
   {
    y = (float)(c*d-a*f)/dthuc;
    x = (float)(b*f-c*e)/dthuc;
    printf("Nghiem x = %f, y = %f", x, y);
   }
   else
    printf("\nHe phuong trinh vo ngiem.");
  
   getch();
  }
  Tính thứ của ngày


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  struct date
  {
    int   month;
    int  day;
    int  year;
  } date_1;
  
  long int funct1 (int y,int m)
  {
   long int result;
     if ( m <= 2 )
      y -= 1;
     result = y;
     return (result);
  }
  
  long int funct2 (int m)
    {
     long int result;
     if ( m <= 2 )
      result = m + 13;
     else
      result = m + 1;
      return(result);
    }
  
  long int day_count (int m, int d, int y)
    {
     long int number;
     number = 1461 * funct1(y,m) / 4 + 153 * funct2(m) / 5 + d;
  
     return (number);
    }
  
  void main ()
  {
    long int number_of_days1;
    int day_of_week;
  
    printf ("Nhap vao mot ngay (dd mm yyyy), vd 12 03 1999 \n");
    scanf ("%d %d %d", &date_1.day, &date_1.month, &date_1.year);
    number_of_days1 = day_count (date_1.month, date_1.day, date_1.year);
    printf ("\nNgay la : " );
  
    day_of_week = (number_of_days1 - 621049) % 7;
    switch (day_of_week)
     {
      case 0 :
        printf ("Chu Nhat,");
        break;
      case 1 :
        printf ("Thu Hai,");
        break;
      case 2 :
        printf ("Thu Ba,");
        break;
      case 3 :
        printf ("Thu Tu,");
        break;
      case 4 :
        printf ("Thu Nam,");
        break;
      case 5 :
        printf ("Thu Sau,");
        break;
      case 6 :
        printf ("Thu Bay,");
        break;
     }
   getch();
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  In code we trust

Các đề tài tương tự

 1. Thời trang công sở cho phái mạnh|| Thời trang doanh nhân||Thời trang văn phòng|| Veston doanh nhân
  Gửi bởi johnny_david trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-05-2013, 02:30 PM
 2. giúp đỡ em làm thế nào để phát sinh một trang html nội dung như trang tuoitre.vn
  Gửi bởi xuanhoang0210 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-03-2013, 08:02 PM
 3. Thuật toán nào để xác định một trang web là trang chi tiết hay trang tóm tắt
  Gửi bởi Quanptit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-08-2011, 04:30 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn