Trang 3 trên tổng số 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345... Cuối cùngCuối cùng
Từ 21 tới 30 trên tổng số 95 kết quả

Đề tài: Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

 1. #21
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Mặc định Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

  Chuyển số La Mã sang số Ả rập

  I:1 V:5 X: 10 L: 50 C: 100 D:500 M:1000

  Code:
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  int doigt(char chuoi[],int i);
  void loi();
  
  void main()
  {
  	char chuoi[20];
  	cout<<"Nhap chuoi:";
  	cin.get(chuoi,20);
  	int nam=0;
  	for(int i=0;i<strlen(chuoi);i++)
  	nam+=doigt(chuoi,i);
  	cout<<nam<<endl;
    getch();
  }
  int doigt(char chuoi[],int i)
  {
  	if(!(chuoi[i]=='I'||chuoi[i]=='V'||chuoi[i]=='X'||chuoi[i]=='L'||chuoi[i]=='C'||chuoi[i]=='D'||chuoi[i]=='M'))
  		loi();
    if(chuoi[i]==chuoi[i+1]&&chuoi[i]==chuoi[i+2]&&chuoi[i]==chuoi[i+3])
    	loi();
    if(chuoi[i]=='I')
    	if(chuoi[i+1]=='V'||chuoi[i+1]=='X')
     {
     	if(chuoi[i+2]=='V'||chuoi[i+2]=='X')
       	loi();
       else
       	return -1;
     }
     else
     	return 1;
    	if(chuoi[i]=='V')
     	return 5;
     	if(chuoi[i]=='X')
     	if(chuoi[i+1]=='L'||chuoi[i+1]=='C')
       {
       	if(chuoi[i+2]=='L'||chuoi[i+2]=='C')
          loi();
        else
       		return -10;
       }
       else
         return 10;
     if(chuoi[i]=='L')
      	return 50;
     if(chuoi[i]=='C')
     		if(chuoi[i+1]=='D'||chuoi[i+1]=='M')
      	{
         if(chuoi[i+2]=='D'||chuoi[i+2]=='M')
          loi();
         else
           return -100;
       }
       else
       	return 100;
      	if(chuoi[i]=='D')
       	return 500;
     	if(chuoi[i]=='M')
        	return 1000;
    }
  void loi()
  {
    cout<<"Day so tren khong hop le."<<endl;
  }
  In code we trust

 2. #22
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Chuyển năm sang số La Mã


  Code:
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  void viet(char a,char b,char c,int so);
  void kytu(char &a,char &b,char &c,int so);
  void main()
  {
  	char x,y,z;
  	int nam;
  	do
  	{
  		cout<<"Nhap nam(nho hon 4000): ";
  		cin>>nam;
  	} while(nam>=4000||nam<0);
  	cout<<"Nam "<<nam<<" viet trong he La Ma la: ";
  	int tam=nam;
  	int i=3;
  	while(tam!=0)
  	{
  		tam=tam/pow(10.0,i);
  		kytu(x,y,z,i);
  		viet(x,y,z,tam);
  		tam=fmod(nam,pow(10.0,i));
  		i--;
   	}
  	cout<<endl;
  }
  void kytu(char &a,char &b,char &c,int i)
  {
  	if(i==0)
  	{
  		a='I';b='V';c='X';
  	}
  	else if(i==1)
  	{
  		a='X';b='L';c='C';
  	}
  	else if(i==2)
  	{
  		a='C';b='D';c='M';
  	}
  	else if(i==3)
  	a='M';
  }
  void viet(char a,char b,char c,int so)
  {
  	if(so==1||so==2||so==3)
  	for(int i=1;i<=so;i++)
  	cout<<a;
  	if(so==4)
  		cout<<a<<b;
  	if(so==5)
  		cout<<b;
  	if(so==6||so==7||so==8)
  	{
  		cout<<b;
  		for(int i=1;i<=so-5;i++)
  			cout<<a;
  	}
  	if(so==9)
  	cout<<a<<c;
  }
  In code we trust

 3. #23
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Thuật toán sắp xếp bẳng Radix sort


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  ////Radix sort
  int getMax(int a[],int n)
  {
  	int max=a[0];
  	for(int i=1;i<n;i++)
  		if(max<a[i])
  			max=a[i];
  	return max;
  }
  int countDigit(int n)
  {
  	int count=0;
  	while(n)
  	{
  		count++;
  		n/=10;
  	}
  	return count;
  }
  int getDigit(int n,int t)
  {
  	int tt=1;
  	for(int i=0;i<t;i++)tt*=10;
  	return ((n/tt)%10);
  }
  void send2Box(int a[],int n,int *b[10],int num[10],int t)
  {
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		int tt=getDigit(a[i],t);
  		b[tt][num[tt]++]=a[i];
  	}
  }
  void getValue(int a[],int *b[10],int nn[10])
  {
  	int j=0;
  	for(int i=0;i<10;i++)
  	{
  		if(nn[i]!=0)
  		{
  			for(int k=0;
  			k<nn[i];
  			k++)a[j++]=b[i][k];
  			nn[i]=0;
  		}
  	}
  }
  void radixsort(int a[],int n)
  {
  	int *Box[10];
  	int number[10];
  	for(int i=0;i<10;i++)
  	{
  		Box[i]=new int [n];
  		if(Box[i]==NULL)
  		{
  			printf("Not enough");
  			exit(0);
  		}
  		number[i]=0;
  	 }
  	int nn=countDigit(getMax(a,n));
  	for(int i=0;i<nn;i++)
  	{
  		send2Box(a,n,Box,number,i);
  		getValue(a,Box,number);
  	}
  }
  void xuat(int a[], int n)
  {
  	int i=0;
  	printf("\n\t");
  	for (i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("%-6d",a[i]) ;
  		if ((i+1) % 10 == 0)
  		printf("\n\t");
  	}
  }
  void main()
  {
  	clrscr();
  	int i,n,A[100];
  	do
  	{
  		printf("\n\tNhap so phan tu mang\n\t( n>0 va n<=100) : ");
  		scanf("%d",&n);
  		}while (n<0||n>100);
  	for (i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("Nhap A[%d]=",i);
  		scanf("%d",&A[i]);
  	}
  	printf("\n\tMang moi nhap vao:\n");
  	xuat(A,n);
  	printf("\n\n\tMang da sap xep :\n");
  	radixsort(A,n);
  	xuat(A,n);
   getch();
  }
  In code we trust

 4. #24
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Danh sách liên kết đơn (Thuật toán vừa chèn vừa sắp xếp)


  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>

  class Node
  {
      private:
          
  float data;   
          
  Node *next;
      public:
          
  Node()
          {
              
  data 0;
              
  next NULL;
          }
          
  Node(float x)
          {
              
  data x;
              
  next NULL;
         }
          
  void setnext(Node *p)
          {
              
  next p;
          }
          
  Node getnext()
          {
              return 
  next;
          }
          
  void setdata(float x)
          {
             
  data x;
          }
        
  float getdata()
          {
              return 
  data;
          }
  };

  class List
  {
      private:
          
  Node *head;
      public:
          List()
          {
  head NULL;}
          List(
  Node *x)
          {
  head x;}

      
  void chensapxep(float x)
          
  Node *p,*q;
          
  = new Node(x);
          
  head;
          if(
  head == NULL)
          
  head p;
          else
          {
              if(
  p->getdata() < head->getdata())
              {
                  
  p->setnext(head);
                  
  head p;
              }
              else
              {
                  while ( 
  q->getnext()!= NULL)
                  {
                      if ((
  q->getdata()< p->getdata() && q->getnext()->getdata() >p->getdata())
                      || (
  q->getdata()==p->getdata() && q->getnext()->getdata() >=p->getdata()))
                      {

                          
  p->setnext(q->getnext());
                          
  q->setnext(p);
                          break;
                      }
                      else
                     
  q->getnext();
                  }
                  if (
  q->getnext()==NULL)
                      
  q->setnext(p);

              }
          }
      }

      
  void show()
      {
          
  Node *head;
         
  p->getnext();
          if( 
  head != NULL)
         {
              while(
  != NULL)
              {
                  
  cout<<p->getdata()<<" ";
                  
  p->getnext();
              }
          }
      }
  };
  void main()
  {
      
  float so;
      List 
  p;
      do
      {
          
  cout<<"Nhap vao so (nhap 0 de thoat):";
          
  cin>>so;
          
  p.chensapxep(so);
      }while(
  so != 0);
      
  p.show();
      
  getch();

  In code we trust

 5. #25
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Quá tải toàn tử nhập xuất và sử dụng template


  PHP Code:
  /*Chuong trinh nay duoc viet de phuc vu va on tap lai cac kien thuc sau:
   qua tai toan tu nhap xuat ,su dung template de nhan moi kieu tra ve duoc
   truyen vao ,viet lop tuong trung cho tat ca cac lop can su dung khong can phai goi truc tiep .
  To viet duoi dang tong quat va de hinh dung hon .Truoc qua tai toan
  tu nhap xuat voi doi tuong mang gia tri thi khong co gi nhung nay qua tai
  toan tu nhap xuat voi mot mang ki tu thi lai khac va duoi day la mot bai nhu the . */

  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>

  //viet lop cat
  class cat
  {
      private :
          
  char name[20];
          
  int age;
      public:
          
  cat ()
          {
            for (
  int i=0;i<20;i++)
              
  name[i]='\0';
              
  age=0;
          }
      
  cat (char ten[] ,unsigned int tuoi)
      {
          for (
  int i=0;i<20;i++)
          {
             
  name[i]=ten[i];
              if (
  ten[i]=='\n')
                  break;
          }
          
  age=tuoi;
      }
      
  friend ostream operator << (ostream & ,cat &);
      
  friend istream operator >> (istream & ,cat &);
  };

  ostream operator << (ostream out ,cat &a)
  {
      
  out<<a.age<<endl;
      
  out<<a.name<<endl;
      return 
  out;
  }
  istream operator >> (istream in,cat &a)
  {
      
  cout<<"nhap tuoi :";
      
  in>>a.age;
      
  in.ignore();
      
  cout<<"nhap ten:";
      
  in.getline(a.name,20);
      return 
  in;
  }

  //viet lop dog
  class dog
  {
      private :
          
  char name[20];
          
  unsigned int age;
      public:
          
  dog ()
          {
              for (
  int i=0;i<20;i++)
              
  name[i]='\0';
              
  age=0;
          }
          
  dog (char ten[],unsigned int tuoi)
          {
              for (
  int i=0;i<20;i++)
              {
                  
  name[i]=ten[i];
                  if (
  ten[i]=='\n')
                  break;
             }
              
  age=tuoi;
         }
     
  friend ostream operator << (ostream & ,dog &);
      
  friend istream operator >> (istream & ,dog &);
  };
  ostream operator << (ostream out ,dog &a)
  {
      
  out<<a.age<<endl;
      
  out<<a.name<<endl;
      return 
  out;
  }
  istream operator >> (istream in,dog &a)
  {
      
  cout<<"moi nhap tuoi:";
      
  in>>a.age;
      
  in.ignore();
      
  cout<<"moi nhap ten:";
      
  in.getline(a.name,20);
      return 
  in;
  }

  //viet lop tuong trung]
  //thu qua tai toan tu nhap va xuat cho lop total nay
  template <class T>
  class 
  total
  {
      private :
          
  T data;
      public:
          
  total (total<T> &b)
          {
              
  data=b.data;
          }
          
  total (T b)
          {
              
  data=b;
          }
      
  friend ostream operator << (ostream & ,total<T> &);
      
  friend istream operator >> (istream & ,total<T> &);
  };

      
  template <class T>
      
  ostream operator << (ostream out ,total<T> &x)
     {
          
  out<<x.data<<endl;
          return 
  out;
      }
      
  template <class T>
        
  istream operator >> (istream in,total<T> & x)
      {
          
  in>>x.data;
          return 
  in;
      }

  //viet phan main() cho chuong trinh

  void main()
  {
  //truong hop 1 : thu truyen mot doi tuong khong thuoc cung lop vao cho lop tuong trung
  //va su dung ham in va nhap cho no
  //khai bao 1 con cat va nhap du lieu ,truyen cho doi tuong lop tuong trung sau do in ra man hinh
      
  cat a;
     
  cout<<"moi nhap du lieu cho cat :"<<endl;
          
  cin>>a;
      
  total<catb(a);
      
  cout<<b;
      
  //OK khong loi
      //truong kop 2: truyen vao mot doi la dog cung ra ket qua tuong tu
      //truong hop 3: truyen vao cung kieu la total
      
  cat x;
      
  cout<<"moi nhap du lieu cho cat:"<<endl;
      
  cin>>x;
      
  total<catc(x);
      
  cout<<"thuc hien phep sao chep :"<<endl;
      
  total<catd(c);
      
  cout<<d<<endl;
      
  //OK khong loi vay da thanh cong hoan toan
      
  getch();
  }
  //Kinh nghiem rut ra tu bai nay la:
  /* khi su dung template de dinh nghia toan tu nhap va xuat ta can de y rang luc xuat ra
  la xuat du lieu cua doi tuong .Phai nho doi tuong duoc goi den .Khong duoc xuat ra ngay du lieu
  du no la ham friend
  - Khi su dung qua tai toan tu ta thay bien "in" su dung y het cin o ngoai khi goi duoc ham
  get() or getline () de lay ca ki tu trong' ke ca ham ignore() cung the
  - Khi qua tai ta van su dung duoc ham cout or cin o trong qua tai toan tu xuat hay nhap
  Dac biet la cho nhap ten can phai tao ra mot mang dinh san khong the de mang dong ,khi khai bao mang
  dong ta se bi sai khi xuat ra man hinh .Do khi do di lieu ta nhap vao nam o vung nho buffer
  khi chay chuong trinh se vet het tat ca va gan cho bien hoac doi tuong khi ta goi do do'
  khong lam gi duoc .
  */ 
  In code we trust

 6. #26
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Mặc định Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

  Chương trình đếm số ký tự trong một chuỗi ASCII

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
   char chuoi[80];
   int i = 0, count = 0;
  
   printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
   gets(chuoi);
  
   while (chuoi[i] != 0)
   {
    if (isalpha(chuoi[i++]))
     count++;
   }
  
   printf("So ky tu trong chuoi = %d", count);
   getch();
  }
  Biểu diễn số dưới dạng bit

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  void main()
  {
   unsigned int mang[24], i;
   int bit[16], k, index;
   printf("\nNhap vao 23 gia tri nguyen : ");
   for (i=0; i<23; i++)
    scanf("%d",&mang[i]);
   printf("    FEDCBA9876543210");
   for (i=0; i<23; i++)
   {
     k = mang[i];
     for (index = 0; index < 16; index++)
      bit[index] = 0;
     index = 15;
     while (k)
     {
      bit[index--] = k%2;
      k /= 2;
     }
     printf("\n%5d ",mang[i]);
     for (index=0; index<16; index++)
      if (bit[index] == 1)
       printf("*");
      else
       printf("-");
   }
   getch()
  In code we trust

 7. #27
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Đảo chuỗi


  Code:
  char *dnchuoi(char *s)
  {
   char *tmp, i;
  
   i = 0;
   tmp = (char *)malloc(strlen(s)+1);
   while (i<strlen(s))
    *(tmp+i) = *(s + strlen(s) - i++ - 1);
    *(tmp+i) = 0;
   return tmp;
  }
  
  void main()
  {
   char hello[] = "Hello World";
   char *s;
  
   printf("\nChuoi ban dau = %s", hello);
   s = dnchuoi(hello);
   printf("\nChuoi dao nguoc = %s", s);
   getch();
  }

  Chương trình xem tập tin

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void main()
  {
   FILE *fp;
   char filename[50], s[255], *hang[1000], c;
   int nline = 0, line = 0, i;
  
   printf("\nNhap ten tap tin muon xem : ");
   gets(filename);
   if ((fp = fopen(filename,"r")) == NULL)
    printf("\nKhong the mo tap tin %s", filename);
   else
   {
    while (!feof(fp))
    {
     fgets(s, 255, fp);
     hang[nline] = (char *)malloc(strlen(s));
     strcpy(hang[nline], s+1);
     nline++;
    }
    do {
     clrscr();
     i = line;
     while (i<line+26 && i<nline)
      printf("%s", hang[i++]);
     c = getch();
     if (c == 0)
     {
      c = getch();
      switch(c)
      {
       case 72 : if (line > 0)
             line--;
            break;
       case 80 : if (line+25 < nline)
             line++;
            break;
      }
     }
    } while (c != 27);
    fclose(fp);
   }
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 27-06-2007 lúc 12:26 AM.
  In code we trust

 8. #28
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Giải bài toán trâu ăn cỏ

  PHP Code:
  /* Giai bai toan co :
     Tram trau tram co
     Trau dung an nam
     Trau nam an ba
     Trau gia an mot
  */

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  void main()
  {
    
  int tdungtnamtgiaphuongan=0;

    for (
  tdung 1tdung <= 98tdung ++)
      for (
  tnam 1tnam 99 tdungtnam ++)
        for (
  tgia 1tgia 99 - (tdung tnam); tgia++)
          if ((
  tdung*tnam*tgia) == 100)
          {
             
  printf("\nTrau dung : %5d ; Trau nam : %5d ; Trau gia : %5d",
                    
  tdungtnamtgia);
             
  phuongan++;
          }
    
  printf("\nTong cong co %d phuong an."phuongan);
    
  getch();

  Loại bỏ khoảng trống thừa trong chuỗi
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #pragma warn -pia

  char *trim(char *chuoi)
  {
     
  char *p;
     while (
  strstr(chuoi"  "))
       
  memmove(pp+1strlen(chuoi) - (chuoi));
     if (
  chuoi[0] == ' ')
       
  memmove(chuoichuoi+1strlen(chuoi) - 1);
     if (
  chuoi[strlen(chuoi)-1] == ' ')
       
  chuoi[strlen(chuoi)-1] = 0;
     return 
  chuoi;
  }

  void main()
  {
     
  char chuoi[125];

     
  printf("\nNhap chuoi mau : ");
     
  textattr(0x1e);
     
  gets(chuoi);

     
  trim(chuoi);
     
  printf("\nChuoi sau khi da trim : ");
     
  textattr(0x1e);
     
  cputs(chuoi);
     
  getch();

  In code we trust

 9. #29
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Tìm tất cả các ước của một số N

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  void main()
  {
    
  int ni;

    
  printf("Cho gia tri N = ");
    
  scanf("%d", &n);

    
  printf("Cac uoc so cua %d la :\n"n);
    for (
  i=1i<ni++)
      if ((
  i) == 0)
        
  printf("%5d"i);
    
  getch();

  Bội số chung và ước số chung

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  unsigned USCLN (unsigned nunsigned m)
  {
    while (
  != && != 0)
      if (
  n>m)
        
  -= m;
      else
        
  -= n;
    if (
  == 0)
      return 
  m;
    else
      return 
  n;
  }

  unsigned BSCNN (unsigned nunsigned m)
  {
    return 
  USCLN(nm);
  }

  void main()
  {
    
  unsigned nm;

    
  printf("\nNhap hai vao so nguyen duong : ");
    
  scanf("%u%u", &n, &m);
    
  printf("\nUSCLN cua %u va %u = %u"nmUSCLN(n,m));
    
  printf("\nBSCNN cua %u va %u = %u"nmBSCNN(n,m));
    
  getch();

  Trộn 2 dãy giảm thành một dãy tăng
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #define MAX 10

  void main()
  {
    
  int a[MAX], b[MAX], c[2*MAX], n1n2ii1i2;

    
  printf("\nCho biet so phan tu cua mang thu nhat : ");
    
  scanf("%d", &n1);
    
  printf("Nhap vao cac phan tu (giam dan) cua mang thu nhat : ");
    for (
  i=0i<n1i++)
      
  scanf("%d", &a[i]);
    
  printf("\nCho biet so phan tu cua mang thu hai : ");
    
  scanf("%d", &n2);
    
  printf("Nhap vao cac phan tu (giam dan) cua mang thu hai : ");
    for (
  i=0i<n2i++)
      
  scanf("%d", &b[i]);
    
  i1 n1-1;
    
  i2 n2-1;
    for (
  i=0i<n1 n2i++)
    {
      if (
  i1 || i2 0)
        break;
      if (
  a[i1] < b[i2])
        {
          
  c[i] = a[i1];
          
  i1--;
        }
        else
        {
          
  c[i] = b[i2];
          
  i2--;
        }
    }
    if (
  i1 >= 0)
      while (
  i1 >= 0)
        
  c[i++] = a[i1--];
    if (
  i2 >= 0)
      while (
  i2 >= 0)
        
  c[i++] = b[i2--];
    
  printf("\nCac phan tu cua mang tron : ");
    for (
  i=0i<n1+n2i++)
      
  printf("%d "c[i]);
    
  getch();

  In code we trust

 10. #30
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Tính tích 2 ma trận:
  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<alloc.h>
  void main()
  {
  int *a,*b,*c;
  int m,n;
  int i,j;
  clrscr();
  //Nhap so hang so cot
  printf("Nhap vao m:");scanf("%d",&m);
  printf("Nhap vao n:");scanf("%d",&n);
  //Cap phat bo nho
  a=(int*)calloc(m*n,sizeof(int));
  b=(int*)calloc(m*n,sizeof(int));
  c=(int*)calloc(m*n,sizeof(int));
  // Nhap so lieu va tinh toan
  for(i=1;i<=m;i++)
  for(
  j=1;j<=n;j++)
  {
      
  printf("Nhap vao a[%d,%d]=",i,j);scanf("%d",&a[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]);
  }
  for(
  i=1;i<=m;i++)
  for(
  j=1;j<=n;j++)
  {
      
  printf("Nhap vao b[%d,%d]=",i,j);scanf("%d",&b[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]);
      
  c[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]=a[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]+b[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))];
  }
  // xuat cac mang a,b,c ra man hinh
  for(i=1;i<=m;i++)
  for(
  j=1;j<=n;j++)
  {
      
  printf("\t%d",a[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]);
      if(
  j==n)printf("\n");
  }
  printf("\n===========\n");
  for(
  i=1;i<=m;i++)
  for(
  j=1;j<=n;j++)
  {
      
  printf("\t%d",b[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]);
      if(
  j==n)printf("\n");
  }
  printf("\n===========\n");
  for(
  i=1;i<=m;i++)
  for(
  j=1;j<=n;j++)
  {
      
  printf("\t%d",c[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]);
      if(
  j==n)printf("\n");
  }
  getch();


  In danh sách các số hoàn hảo nhỏ hơn số N nhập từ user


  Code:
  #include <stdio.h>
  
  int main(void)
  {
    int i , j , n , tong ;
  
    printf("\n Nhập vào N = "); scanf("%d",&n);
    
    for ( i = 2 ; i <=n ; i++ )
    {
     tong = 1 ; 
     for ( j = 2; j <= i / 2 ; j++ )
     if ( i % j == 0 )  tong += j;
     if ( tong == i ) printf(" %10d ", i );
    }
    getch();
    return 0;
  }
  In code we trust

Các đề tài tương tự

 1. Thời trang công sở cho phái mạnh|| Thời trang doanh nhân||Thời trang văn phòng|| Veston doanh nhân
  Gửi bởi johnny_david trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-05-2013, 02:30 PM
 2. giúp đỡ em làm thế nào để phát sinh một trang html nội dung như trang tuoitre.vn
  Gửi bởi xuanhoang0210 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-03-2013, 08:02 PM
 3. Thuật toán nào để xác định một trang web là trang chi tiết hay trang tóm tắt
  Gửi bởi Quanptit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-08-2011, 04:30 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn