Trang 4 trên tổng số 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456... Cuối cùngCuối cùng
Từ 31 tới 40 trên tổng số 95 kết quả

Đề tài: Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

 1. #31
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Mặc định Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

  Bài in ra lịch của một năm bất kỳ lớn hơn 1700 (Bài này tớ làm đấy )

  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  int songay(int,int);
  bool namnhuan(int nam);
  void InLich(int,int);
  int ThuDauTien(int,int);
  void main()
  {
      
  int nam;
     
  char chon;
     do
     {
         do
         {
              
  cout<<"Nhap vao nam(> 1700): ";
            
  cin>>nam;
         }while(
  nam 1700);
         for(
  int i 1;<= 12;i++)
         {
             
  cout<<"Thang "<<i<<endl;
            
  InLich(i,nam);
            
  cout<<endl;
         }
        
  cout<<"\nBan co muon tiep tuc khong(y/n): ";
        
  cin>>chon;
        
  system("cls");
     }while(
  chon == 'y');
     
  cout<<"Thanh Nam cam on ban da su dung chuong trinh {an Enter de thoat)";
     
  getch();
  }
  int songay(int thang,int nam)
  {
       switch(
  thang)
     {
         case 
  1:
         case 
  3:
        case 
  5:
        case 
  7:
        case 
  8:
        case 
  10:
        case 
  12:
            return 
  31;
        case 
  2:
            if(
  namnhuan(nam))
               return 
  29;
           else
               return 
  28;
        case 
  4:
        case 
  6:
        case 
  9:
        case 
  11:
            return 
  30;
     }
     return 
  0;
  }
  bool namnhuan(int nam)
  {
     return ((
  nam == && nam 100 != 0)||(nam 400 == 0));
  }
  void InLich(int thang,int nam)
  {
      
  int ngayd ThuDauTien(thang,nam);
     if(
  ngayd == 0)
     
  ngayd 7;
       
  int i;
     
  int sn songay(thang,nam);
     
  cout<<"\nMon\tTUE\tWED\tTHU\tFRI\tSAT\tSun\n";
     for(
  1;<= ngayd 1;i++)
     
  cout<<"\t";
     for(
  1;<= sn;i++)
     {
           
  cout<<i<<"\t";
        if((
  ngayd 1) % == 0)
        
  cout<<endl;
     }
  }        

  long int funct1 (int nam,int thang)                                    
  {                                                                       
        
  long int result;                                                
     if ( 
  thang <= )                                                    
     
  nam -= 1;   //                                                       
     
  result nam;                                                        
     return (
  result);                                                     
  }                                                                       
                                                                          
  long int funct2 (int thang)                                             
  {                                                                       
      
  long int result;                                                
      if ( 
  thang <= )                                               
      
  result thang 13;                                            
      else                                                            
      
  result thang 1;                                             
      return(
  result);                                                 
  }                                                                       
                                                                          
  long int day_count (int thangint nam)                                 
  {                                                                       
      
  long int number;                                                     
      
  number 1461 *  funct1(nam,thang) / 153 funct2(thang) / 1;
      return (
  number);                                                     
  }                                                                      

  int ThuDauTien(int thang,int nam)                                      
  {                                                                       
      
  long int number_of_days1;                                          
     
  int day_of_week;                                                   
     
  number_of_days1 day_count (thangnam);                            
     
  day_of_week = (number_of_days1 621049) % 7;                                                                         
      return 
  day_of_week;                                             

  In code we trust

 2. #32
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Bài tập kiểm tra dấu ngoặc đúng.


  Ví dụ: (5*8) + (4*7) có đủ 2 cái ngoặc mở và 2 cái ngoặc đóng,suy ra đây là chuỗi ngoặc đúng, hoặc (6*6)+(7*12 --> đây là chuỗi ngoặc sai.

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  #define max 100
  int stack[max],Top=-1;
  void push(int stack[],int &Top,int X)
  {
  	if (Top==max-1)
  		{
  			puts("Stack day");
  			exit(3);
  		}
  	else
  		{
  			Top++;
  			stack[Top]=X;
  		}
  }
  int pop(int stack[],int &Top)
  {
  	int tam;
  	if (Top==-1) return Top;
  	else
  		{
  			tam=stack[Top];
  			Top--;
  			return tam;
  		}
  }
  void DauNgoac(char s[],int n)
  {
  	int i;
  	for(i=0;i<n;i++)
  		{
  			if (s[i]=='(') push(stack,Top,1);
  			if (s[i]==')'&&pop(stack,Top)==-1)
  				{
  					Top=-2;
  					break;
  				}
  
  		}
  	if (Top==-1) printf("\nDung");
  	else printf("\nSai");
  }
  void main()
  {
  	clrscr();
  	char s[max];
  	int n=
  	printf("Nhap chuoi:");
  	gets(s);
  	n=strlen(s);
  	DauNgoac(s,n);
  	getch();
  }
  In code we trust

 3. #33
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Bài toán Tám Hoàng Hậu

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include<conio.h>
  int dong[8], cot[8], cheoxuoi[15], cheonguoc[15];
  
  void print ()
  {
   int i;
   printf("\n");
   for (i=0; i<8; i++)
    printf("%3d", dong[i]);
  }
  
  void thu(int i)
  {
   int j;
   for (j=0; j<8; j++)
   {
    if (cot[j] == 1 && cheoxuoi[i+j] ==1 && cheonguoc[i-j+7] == 1)
    {
     dong[i] = j;
     cot[j] = 0;
     cheoxuoi[i+j] = 0;
     cheonguoc[i-j+7] = 0;
     if (i<7)
      thu(i+1);
     else
      print();
     cot[j] = 1;
     cheoxuoi[i+j] = 1;
     cheonguoc[i-j+7] = 1;
    }
   }
  }
  
  void tim()
  {
    int i, q;
  
    for (i=0; i<8; i++)
    {
     cot[i] = 1;
     dong[i] = -1;
    }
    for (i=0; i<15; i++)
    {
     cheoxuoi[i] = 1;
     cheonguoc[i] = 1;
    }
    thu(0);
  }
  
  void main()
  {
   tim();
   getch();
  }
  In code we trust

 4. #34
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  In ra số Hex tương ứng với một số nguyên dương


  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  void main()
  {
   unsigned number;
   char hex[] = "0123456789ABCDEF";
  
   printf("\nNhap vao mot gia tri nguyen duong 16 bit : ");
   scanf("%u", &number);
   printf("Gia tri Hex tuong ung = %c%c%c%c",
       hex[number/0x1000], hex[(number/0x100)%0x10],
       hex[(number/0x10)%0x10], hex[number%0x10]);
   getch();
  }
  Liệt kê các hoán vị của N phần tử

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #define MAX 10
  int mang[MAX], n;
  
  void swap (int *x, int *y)
  {
   int tmp;
   tmp = *x;
   *x = *y;
   *y = tmp;
  }
  
  void hoanvi(int k)
  {
   int j;
  
   if (k==1)
   {
    printf("\n");
    for (j=0; j<n; j++)
     printf("%d ", mang[j]);
   }
   else
    for (j=k-1; j>=0; j--)
    {
     swap(&mang[k-1], &mang[j]);
     hoanvi(k-1);
     swap(&mang[j], &mang[k-1]);
    }
  }
  
  void main()
  {
   int i;
  
   printf("\nCho biet so phan tu (N < 10) : ");
   scanf("%d", &n);
   for (i=0; i<n; i++)
    mang[i] = i;
   hoanvi(n);
   getch();
  }
  In code we trust

 5. #35
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  In chuỗi theo các từ mỗi từ một dòng
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  void main()
  {
   char s[50];
   int i, len;
  
   printf("\nNhap vao mot chuoi : ");
   gets(s);
   len = strlen(s);
   i = 0;
   while (i<len)
   {
    while (s[i] == ' ' && i<len)
     i++;
    while (s[i] != ' ' && i<len)
     putc(s[i++], stdout);
    putc('\n', stdout);
   }
   getch();
  }
  In ra chữ số hàng trăm hàng chục hàng đơn vị
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  void main()
  {
    int n, tram, chuc, donvi;
    clrscr();
    printf("\nNhap vao mot so tu 100 - 999 : ");
    scanf("%d", &n);
  
    tram = n;
    donvi = tram % 10;
    tram /= 10;
    chuc = tram % 10;
    tram /= 10;
  
    printf("\nSo hang tram  = %d", tram);
    printf("\nSo hang chuc  = %d", chuc);
    printf("\nSo hang don vi = %d", donvi);
  
    getch();
  }
  In code we trust

 6. #36
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Mặc định Tổng hợp bài tập C/C++ (Mục lục trang 1)

  Tìm phần tử lớn nhất nhỏ nhất trong mảng một chiều

  Code:
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  
  void main()
  {
   int mang[20];
  
    int i, minval, maxval;
  
    /* Khoi tao mang ngau nhien */
    randomize();
    for (i=0; i<20; i++)
     mang[i] = random(100);
  
    /* Tim gia tri lon nhat va nho nhat */
    minval = maxval = mang[0];
    for (i=1; i<20; i++)
    {
     if (maxval < mang[i])
      maxval = mang[i];
     else if (minval > mang[i])
      minval = mang[i];
    }
  
    /* In mang */
    clrscr();
    for (i=0; i<20; i++)
    {
     if (mang[i] == maxval)
      textcolor(YELLOW);
     else if (mang[i] == minval)
      textcolor(RED);
     else
      textcolor(WHITE);
     cprintf("%3d", mang[i]);
    }
  
    getch();
  }
  Tính tổ hợp chập K của N phần tử
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  unsigned long giaithua(int n)
  {
    unsigned long ketqua = 1;
    int i;
  
    for (i=2; i<=n; i++)
     ketqua *= i;
  
    return ketqua;
  }
  
  unsigned long to_hop_chap(int k, int n)
  {
    return giaithua(n) / (giaithua(k) * giaithua(n-k));
  }
  
  void main()
  {
   int n, k;
  
   printf("\nNhap vao gia tri N va K : ");
   scanf("%d%d", &n, &k);
  
   printf("Top hop chap %d cua %d = %lu", k, n, to_hop_chap(k, n));
   getch();
  }
  In code we trust

 7. #37
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Chương trình đọc số có 3 chữ số.


  Code:
  /* Day la chuong trinh doc so co 3 chu so hay mot so co 2 cu so tham chi so co 1 chu so
    Duoc viet boi Vu Thanh Nam */
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
    int a;
    cout<<"Nhap vao mot so co 3 hay 2 tham chi 1 chu so: ";
    cin>>a;
    int hangtram=a/100;
    int hangchuc=((a/10)%10);
    int hangdonvi=a%10;
    switch(hangtram)
    {
    	    case 1 :cout<<"Mot tram ";break;
          case 2 :cout<<"Hai tram ";break;
          case 3 :cout<<"Ba tram ";break;
          case 4 :cout<<"Bon tram ";break;
          case 5 :cout<<"Nam tram ";break;
          case 6 :cout<<"Sau tram ";break;
          case 7 :cout<<"Bay tram ";break;
          case 8 :cout<<"Tam tram ";break;
          case 9 :cout<<"Chin tram ";break;
    }
    switch(hangchuc)
    {
          case 0:
            if(hangdonvi==0)
              cout<<"";
            else
              {if(hangchuc==0&&hangtram==0)
                cout<<"";
              else
                cout<<"ninh";}
            break;
    	    case 1:cout<<"muoi";break;
          case 2:cout<<"hai muoi";break;
          case 3:cout<<"ba muoi";break;
          case 4:cout<<"bon muoi";break;
          case 5:cout<<"nam muoi";break;
          case 6:cout<<"sau muoi";break;
          case 7:cout<<"bay muoi";break;
          case 8:cout<<"tam muoi";break;
          case 9:cout<<"chin muoi";break;
    }
    switch(hangdonvi)
    {
    	    case 0:cout<<"Khong";break;
    		case 1:
             if(hangchuc==1||(hangtram==0&&hangchuc==0))
             cout<<" mot";
             else
             cout<<" mo't";
             break;
          case 2:cout<<" hai";break;
          case 3:cout<<" ba";break;
          case 4:
          		if(hangchuc==1)
             cout<<" bon";
             else
             {if(hangchuc==0&&hangtram==0)
             cout<<"bon";
             else
             cout<<" tu";}
             break;
          case 5:
             if(hangchuc==0&&hangtram==0)
               cout<<" nam";
             else
               cout<<" lam";
             break;
          case 6:cout<<" sau";break;
          case 7:cout<<" bay";break;
          case 8:cout<<" tam";break;
          case 9:cout<<" chin";break;
    }
  	getch();
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 27-06-2007 lúc 07:57 PM.
  In code we trust

 8. #38
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Tính số ngày trong một tháng trong một năm bất kỳ.
  Code:
  /* Day la chuong trinh tinh so ngay trong bat ky mot thang trong nam bat ky nao do
    Duoc viet boi Vu Thanh Nam */
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  void main()
  {
  	long int thang, nam;
    cout<<"Nhap thang va nam: ";
    cin>>thang>>nam;
    if ((thang>12||thang<1)||(nam<0))
    cout<<"Nhap thang hoac nam sai";
    else
    {
    bool namnhuan=((nam%4==0&&nam%100!=0)||(nam%400==0&&nam%100==0));
    int songay;
    if(thang==4||thang==6||thang==9||thang==11)
    songay = 30;
    else
    {
     if(thang==2)
     songay = namnhuan?29:28;
     else
     songay=31;
     }
     cout<<"So ngay cua thang "<<thang<<" trong nam "<<nam<<" la: "<<songay<<endl;
     }
  	getch();
  }
  In code we trust

 9. #39
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Bài kiểm tra số nguyên tố
  Code:
  /*Ham tinh so nguyen to */
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  bool LaNguyenTo(int n);
  void main()
  {
  	int n;
    cout<<"Nhap vao mot so bat ky: ";cin>>n;
    	if(LaNguyenTo(n))
    		cout<<"La so nguyen to";
    	else
    		{
       	cout<<"Khong la so nguyen to vi no chia het cho ";
        for(int j=2;j<n;j++)
        {
        	if(n%j==0)
          cout<<j<<" va ";
        }
        cout<<"The thoi";
       }
    getch();
  }
  bool LaNguyenTo(int n)
  {
  		bool co=true;
     if(n<2)
     {cout<<"Du lieu nhap sai va so do ";
    	return !co;}
    	else
     {
    		for(int i=2;i<=sqrt(n)+1;i++)
    		{
    			if(n%i==0)
     		{
    				co=false;
     			break;
     		}
    		}
    	}
    return co;
  }
  In code we trust

 10. #40
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Bài tập tìm max min của 4 số.

  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  float max(int a, int b);
  float min(int a, int b);
  void main()
  {
   	int a,b,c,d;
    cout<<"Nhap vao so thu 1: ";cin>>a;
    cout<<"Nhap vao so thu 2: ";cin>>b;
    cout<<"Nhap vao so thu 3: ";cin>>c;
    cout<<"Nhap vao so thu 4: ";cin>>d;
    cout<<"max= "<<max(max(max(a,b),max(b,c)),max(c,d))<<" min= "<<min(min(min(a,b),min(b,c)),min(c,d))<<endl;
    cout<<"Vay trung binh cong cua 4 so do la: "<<(a+b+c+d)/4;
    getch();
  }
  float max(int a, int b)
  {
   	if(a>b)
   	return a;
   	else
   	return b;
  }
  float min(int a, int b)
  {
   	if(a>b)
   	return b;
   	else
   	return a;
  }

  Tìm n số Fibonaci đầu tiên

  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  long Fibonaci(long n);
  void main()
  {
    long n;
    cout<<"Nhap vao mot so nguyen duong: ";
    cin>>n;
    cout<<"Vay "<<n<< " so Fibonaci dau tien la: ";
    Fibonaci(n);
    getch();
  }
  long Fibonaci(long n)  //sach giao khoa 253
  {
    int f1=0,f2=1,fi;
    fi=f2;
    for(int i = 1;i <= n ;i ++)
    {
    	cout<<fi<<" ";
    	fi=f1+f2;
      f1=f2;
      f2=fi;
    }
    return fi;
  }
  In code we trust

Các đề tài tương tự

 1. Thời trang công sở cho phái mạnh|| Thời trang doanh nhân||Thời trang văn phòng|| Veston doanh nhân
  Gửi bởi johnny_david trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-05-2013, 02:30 PM
 2. giúp đỡ em làm thế nào để phát sinh một trang html nội dung như trang tuoitre.vn
  Gửi bởi xuanhoang0210 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-03-2013, 08:02 PM
 3. Thuật toán nào để xác định một trang web là trang chi tiết hay trang tóm tắt
  Gửi bởi Quanptit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-08-2011, 04:30 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn