Một yếu tố làm cồng kềnh khả năng của những công cụ vẽ trong các khung lập trình khác (chẳng hạn như Visual Basic) là thiếu quyền điều khiển trên chất lượng vẽ. Tuy nhiên, với GDI+, bạn có thể tăng cường chất lượng tô vẽ sử dụng tự động antialiasing.

Antialiasing kà 1 kỹ thuật dùng làm cho mượt mà những góc cạnh trên các hình dáng và văn bản. Nó hoạt động bằng cách thêm những bóng tại đường viền ở góc cạnh. Thí dụ, bóng màu xám (grey shading) có thể được thêm vào 1 đường cong màu đen làm cho góc cạnh mượt hơn. Về mặt kỹ thuật, antialiasing trộn lẫn (blend) một đường cong với nền của nó.
Ví dụ,với đoạn mã sau bạn sẽ cho kết quả là hình bên dưới:

Visual C# Code:
 1.         private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
 2.         {
 3.             Graphics g = e.Graphics;
 4.             Pen myPen = new Pen(Color.Blue, 5);
 5.             g.DrawEllipse(myPen, new Rectangle(100, 100, 200, 100));
 6.         }

Như bạn đã thấy, hình vẽ không được đẹp cho lắm, nó xuất hiện những nét răng cưa trông thật khó ưa

Muốn sử dụng mượt mà trong các ứng dụng, bạn thiết đặt thuộc tính SmoothingMode của đối tượng Graphics. Bạn có thể chọn None, HighSpeed (trị mặc định), AntiAliasHighQuality
Thuộc tính Graphics.SmoothingMode là 1 trong số ít các thành viên lớp Graphics phải khai báo trạng thái, nghĩa là bạn phải thiết đặt nó trước khi bắt đầu, và nó được áp dụng đối với bất cứ văn bản hoặc hình dáng nào bạn vẽ ra trong phần còn lại của chầu tô vẽ (cho tới khi đối tượng Graphics được giải phóng)
Xem ví dụ sau:

Visual C# Code:
 1.         private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
 2.         {
 3.             Graphics g = e.Graphics;
 4.             g.SmoothingMode = [B]System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias; //chế độ khử răng cưa[/B]
 5.             Pen myPen = new Pen(Color.Blue, 5);
 6.             g.DrawEllipse(myPen, new Rectangle(100, 100, 200, 100));
 7.         }
Sau khi đã bật chế độ khử răng cưa, chúng ta nhận được 1 hình Elip đẹp hơn ban đầu mà bạn đã xem.

Antialiasing cũng có thể được dùng đối với những font chữ để cho các góc cạnh trên văn bản mềm dịu hơn. Các phiên bản chót nhất của Windows tự động sử dụng antialiasing đối với những font chữ trên màn hình. Tuy nhiên, bạn có thể đặt để thuộc tính Graphics.TextRenderingHint để bảo đảm văn bản tối ưu. Bạn có thể chọn giữa các mục chọn SingleBitPerPixelGridFit (hiệu năng cao nhất và chất lượng thấp nhất). AntiAliasGridFit (chất lượng cao nhưng hiệu năng thấp) và ClearTypeGridFit (chất lượng tốt nhất trên màn hình LCD). Hoặc bạn có thể dùng trị mặc định SystemDefault để dùng đối với bất cứ đặt để smoothing nào mà người sử dụng cho cấu hình hóa.
Ví dụ:
Visual C# Code:
 1.         private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
 2.         {
 3.             Graphics g = e.Graphics;
 4.             Font TextFont = new Font("Times New Roman", 25, FontStyle.Italic);
 5.             // SingleBitPerPixelGridFit
 6.             g.TextRenderingHint = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.SingleBitPerPixelGridFit;
 7.             g.DrawString("Sample Text", TextFont, Brushes.Black, 20, 20);
 8.  
 9.             // AntiliasingGridFit
 10.             g.TextRenderingHint = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.AntiAliasGridFit;
 11.             g.DrawString("Sample Text", TextFont, Brushes.Black, 20, 85);
 12.  
 13.             // ClearTypeGridFit
 14.             g.TextRenderingHint = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.ClearTypeGridFit;
 15.             g.DrawString("Sample Text", TextFont, Brushes.Black, 20, 150);
 16.         }
Còn đây là hình kết quả, và hẳn bạn sẽ nhận ra sự khác biệt giữa 3 dòng Sample Text