em có một số bài nhưng nắm rõ lắm, mong các anh giải giúp hộ ạ!


Đề bài: Viết chương trình giải quyết các yêu cầu sau (dùng vector)

1. Phát sinh ngẫu nhiên mảng 2 chiều có m dòng, n cột. Giá trị ngẫu nhiên nằm trong đoạn [-1000, 400]

2. Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính của ma trận vuông nxn

3. Tính tổng các giá trị biên của mảng 2 chiều nxm

4. Liệt kê các dòng có tồn tại số nguyên tố lớn hơn 30

5. Tìm và chỉ ra vị trí của những giá trị lớn nhất trong mỗi cột của mảng.