Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 2 trên tổng số 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Từ 11 tới 16 trên tổng số 16 kết quả

Đề tài: Hook Message Click button - Menu - Trên Process Khác

 1. #11
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Nơi ở
  до свидания!
  Bài viết
  1,766

  Mặc định Hook Message Click button - Menu - Trên Process Khác

  nhấn chuột vào Button thì phải là WM_LBUTTONDOWN và WM_KEYDOWN
  Nhấn chuột thì không thể sinh ra thông điệp WM_KEYDOWN được (nó là thông điệp nhấn phím (keyboard), chắc bạn nhầm), khi chuột trái được nhấn thì sẽ sinh ra thông điệp WM_LBUTTONDOWN, khi nhả thì sinh ra thông điệp WM_LBUTTONUP, các chuột khác (giữa, phải) cũng tương tự như thế.
  Theo mình hiểu thì thông thường LOWORD thường dùng để "lấy" hoành độ của vị trí chuột. Không phải chỉ có Menu mới cho WM_COMMAND, mà ComboBox, ListBox cũng có thể gửi các thông điệp này đến cho cửa sổ cha, trong trường hợp này thì tham số lParam là handle của cửa sổ cha....
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #12
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  2

  các bác cho em hỏi tý! Cái hàm ở trên có tác dung gi? Cái đoạn mã này này:
  Visual C++ Code:
  1. LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd,UINT uMsg,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
  2. {
  3.     wchar_t duy[MAX_PATH] = {NULL};
  4.     wchar_t menu_text[MAX_PATH] = {NULL};
  5.     switch(uMsg)
  6.     {
  7.     case WM_COMMAND:
  8.         swprintf_s(duy, MAX_PATH, L"ID: %i, HANDLE: %i", LOWORD(wParam), HIWORD(wParam));
  9.         OutputDebugStringW(duy);
  10.         if(LOWORD(wParam) == 2)
  11.             WinExec("C:\\Windows\\System32\\calc.exe", NULL);
  12.     default:
  13.         return CallWindowProc((WNDPROC)dwOldWndProc,hwnd,uMsg,wParam,lParam);
  14.         break;
  15.     };
  16.     return 0;
  17. };

 3. #13
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Nơi ở
  до свидания!
  Bài viết
  1,766

  Đây là một thủ tục mới của cửa sổ cần Subclassing, bạn có thấy hàm SetWindowLong ở phía trên không? Chính hàm này đã đổi địa chỉ của Thủ tục gốc Window (mà chúng ta thường gọi là WinMain()) sang Thủ tục mới là WindowProc....
  Như vậy Thủ tục của Window lúc này sẽ là WindowProc, trong thủ tục này bạn muốn xử lý cái gì thì xử lý (Có lẽ cái này bạn nên tham khảo để biết được các thông điệp và cách thức hoạt động của một cửa sổ!!!!! Có như thế mới hiểu được cái này). Trong ví dụ này thì hàm này xử lý thông điệp WM_COMMAND, đây là thông điệp sinh ra khi chúng ta "nhấn chọn" các menu thông thường (đối với menu hệ thống thì khác). Nên biết một thông điệp bao giờ cũng có một cấu trúc (để windows hiểu được), với WM_COMMAND chúng ta quan tâm đến tham số wParam (cái này bạn phải tìm hiểu nhé), đoạn code trên là lấy handle của menu có ID thứ hai, menu này chính là Open.....khi menu Open được chọn thì gọi và thực thi Calc.exe, còn nếu là các thông điệp khác thì chuyển cho thủ tục gốc của window xử lý.
  Chỉ vậy thôi, tuy nhiên có nói như vậy cũng là sơ sài (bởi ở đây tôi không có thời gian), bạn nên tìm hiểu về kỹ thuật này....Chúc vui vẻ!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi peterdrew : 05-03-2010 lúc 10:15 PM.

 4. #14
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  106

  Nếu muốn Hook vào sự kiện click chuột vào 1 TextBox thì cũng tương tự à ?

  Only works with internet explorer. tested in Windows Vista,IE8 y Delphi 2007
  PHP Code:
  Uses
  SHDocVw
  ,
  mshtml;

  procedure GetTextFromEditIExplorer(ListStrTStringList);
  var
    
  ShellWindow            IShellWindows;
    
  Web_Browser            IWebbrowser2;
    
  reg_Shell_window       IDispatch;
    
  Dummy                  IHTMLDocument2;
    
  ovElements             OleVariant;
    
  Document               Variant;
    
  WindowsCount           Integer;
    
  ElementsCount          Integer;
    
  FormsCount             Integer;
  begin
    ShellWindow 
  := CoShellWindows.Create;  //Provides access to the collection of open Shell windows
    
  for WindowsCount := 0 to ShellWindow.Count do     //iterate through number of windows in the Shell windows collection
    
  begin
      reg_Shell_window 
  := ShellWindow.Item(WindowsCount);       //Returns the registered Shell window for a specified index.
      
  if reg_Shell_window nil then Continue;    //go to next reg window
      
  reg_Shell_window.QueryInterface(iWebBrowser2Web_Browser);   // determines if an interface can be used with an object
      
  if Web_Browser <> nil then
      begin
        Web_Browser
  .Document.QueryInterface(IHTMLDocument2Dummy);
        if 
  Dummy <> nil then
        begin
          Web_Browser     
  := ShellWindow.Item(WindowsCount) as IWebbrowser2;
          
  Document        := Web_Browser;
            for 
  FormsCount := 0 to Document.forms.Length do
            
  begin
              ovElements 
  := Document.forms.Item(FormsCount).elements;
              for 
  ElementsCount := 0 to ovElements.Length do
              
  begin
                
  try
                  if (
  CompareText(ovElements.item(ElementsCount).tagName'INPUT') = 0)  and  (CompareText(ovElements.item(ElementsCount).type'text') = 0then
                  ListStr
  .Add('Control Name ['+ovElements.item(ElementsCount).Name+']'+' Type  -> '+ovElements.item(ElementsCount).Type+'  ->  Value  ['+ovElements.item(ElementsCount).Value+']');
                
  except
                  ListStr
  .Add('Error Reading element n° '+IntToStr(ElementsCount));
                
  end;
              
  end;
            
  end;
        
  end;
      
  end;
    
  end;
  end;

  procedure TForm1.btn1Click(SenderTObject);
  var
  List : 
  TStringList;
  begin
     
  List:=TStringList.Create;
     
  GetTextFromEditIExplorer(List);
     
  ShowMessage(List.Text);
  end

  Set the following code if a form named "F1":

  Code:
  Private Sub bHook_Click()
  Hook
  End Sub
  
  Private Sub bUnhook_Click()
  UnHook
  End Sub
  Place 2 buttons, as named above, with captions "hook" and
  "unhook".

  Place a textbox named "Text1"
  -----------------------------------
  In a module add this code (Reference to Accessibility needed in
  Project -> References. Lib. is oleacc.dll. Set "Show hidden
  Objects" in object browser if you want intellisense.)
  Code:
  Public Const EVENT_MIN = 1&
  Private Const ROLE_COMBOBOX = &H2E&
  Private Const OB_ACCELERATORCHANGE = &H8012&
  Private Const SYS_ALERT = 2&
  Public Const WINEVENT_SKIPOWNPROCESS = 2&
  Public Const OB_REORDER = &H8004&
  
  Private Declare Function SetWinEventHook Lib "user32.dll" (ByVal eventMin As
  Long, ByVal eventMax As Long, ByVal hmodWinEventProc As Long, ByVal
  pfnWinEventProc As Long, ByVal idProcess As Long, ByVal idThread As Long,
  ByVal dwFlags As Long) As Long
  Private Declare Function UnhookWinEvent Lib "user32.dll" (ByVal lHandle As
  Long) As Long
  Private Declare Function AccessibleObjectFromEvent Lib "oleacc" (ByVal HWnd
  As Long, ByVal dwId As Long, ByVal dwChildId As Long, ppacc As IAccessible,
  pvarChild As Variant) As Long
  
  Private LHook As Long
  
  Public Sub Hook()
   Dim LRet As Long
   LHook = SetWinEventHook(SYS_ALERT, OB_ACCELERATORCHANGE, 0&, AddressOf
  WinEventFunc, 0, 0, WINEVENT_SKIPOWNPROCESS)
  End Sub
  
  Public Sub UnHook()
  Dim LRet As Long
   If LHook = 0 Then Exit Sub
  LRet = UnhookWinEvent(LHook)
  End Sub
  
  Public Function WinEventFunc(ByVal HookHandle As Long, ByVal LEvent As Long,
  ByVal HWnd As Long, ByVal idObject As Long, ByVal idChild As Long, ByVal
  idEventThread As Long, ByVal dwmsEventTime As Long) As Long
   Dim ObA As IAccessible
   Dim LRet As Long
   Dim V As Variant
   Dim s As String, s1 As String, sName As String
    On Error Resume Next
  
  Select Case LEvent
  
   Case OB_REORDER
     LRet = AccessibleObjectFromEvent(HWnd, idObject, idChild, ObA, V)
  
     If LRet = 0 Then
      F1.Text1.Text = "--"
      If CLng(ObA.accRole(V)) = 46 Then '-- combobox.
        If ObA.accName(V) = "Location" Then
         F1.Text1.Text = ObA.accValue(V)
        End If
      End If
     End If
  
   End Select
   WinEventFunc = 0
  End Function
  -------------------------------

  Open Firefox, run the project, click "Hook".
  Edit the Firefox location bar.
  You should see the text in Text1 keep up
  with any changes you make in Firefox's
  location bar.


  Code:
  #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
  #define MAX_STRING 1000
  #include <windows.h>
  #include <imm.h>
  
  char tempString[MAX_STRING];
  int tempNumber;
  bool tee = true;
  int i;
  
  bool inline CheckItOut(HWND hwnd)
  {
   HWND wND = FindWindowEx(
          FindWindowEx(
           FindWindowEx( 
            FindWindowEx( 
             FindWindowEx( 
             hwnd,
             0,
             "WorkerW",
             0),
            0,
            "ReBarWindow32",
            0),
           0,
           "ComboBoxEx32",
           0),
          0,
          "ComboBox",
          0),
         0,
         "Edit",
         0);
  
   ZeroMemory(&tempString, sizeof(tempString));
   SendMessage(wND,WM_GETTEXT,MAX_STRING,(LPARAM)tempString);
   for(i = 0; i < strlen(tempString); i++){
   if((tempString[i] == 'b') || (tempString[i] == 'B')){
   if((tempString[i+1] == 'u') || (tempString[i+1] == 'U')){
   if((tempString[i+2] == 'd') || (tempString[i+2] == 'D')){
   tempString[i+1] = 'o';
   tempString[i+2] = 'o';
   tempString[i+3] = 'b';
   tempString[i+4] = ' ';
   SendMessage(wND,WM_SETTEXT,0,(LPARAM)tempString);
   SetFocus(wND);
   SendMessage(wND,WM_IME_KEYDOWN,VK_RETURN,0);
   Sleep(50);
   SendMessage(wND,WM_IME_KEYUP,VK_RETURN,0);
   return true;  } } }  }
   return false;
  }
  
  int inline NumberChildren(HWND);
  
  BOOL CALLBACK inline xEnumChildProc( HWND hwnd, LPARAM lParam )
  {
   ZeroMemory(&tempString, sizeof(tempString));
   GetWindowText(hwnd, tempString, MAX_STRING);
   tempNumber = strlen(tempString);
   if((tempString[tempNumber-29] == '-') && (tempString[tempNumber-1] == 'r'))
   CheckItOut(hwnd);
   int* count = (int*)lParam;
   (*count)++;
   return TRUE;
  }
  
  int inline NumberChildren(HWND Xhwnd)
  {
   int count = 0;
   EnumChildWindows(Xhwnd, xEnumChildProc, (LPARAM)&count);
   return count;
  }
  
  int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
            HINSTANCE hPrevInstance,
            LPSTR lpszArgument,
            int nFunsterStil)
  {
   for(;;)
   {
    NumberChildren(HWND_DESKTOP);
    if(GetAsyncKeyState(VK_F6) && GetAsyncKeyState(VK_F12))
    break;
    Sleep(50);
   }
  
   Beep(2000,150);
   Beep(1800,150);
   Beep(2000,150);
   Beep(1800,150);
   Sleep(100);
   Beep(2200,100);
   Sleep(50);
   Beep(2200,100);
   Sleep(50);
   Beep(2200,100);
  
   return 0;
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MartSoft : 29-06-2010 lúc 03:14 PM.

 5. #15
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Nơi ở
  до свидания!
  Bài viết
  1,766

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi MartSoft Xem bài viết
  Nếu muốn Hook vào sự kiện click chuột vào 1 TextBox thì cũng tương tự à ?
  Peter giờ chẳng còn Hook nữa rồi (bỏ)........

 6. #16
  Ngày gia nhập
  12 2013
  Bài viết
  15

  Mặc định Hook Message Click button - Menu - Trên Process Khác

  Em build bị lỗi bác nào có lòng tốt build xing pít em xin ma nguôn vcpvoi với
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Gọi và đóng một exe file khi click button trong C# (kill process) như thế nào?
  Gửi bởi tiendv trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-07-2013, 10:55 AM
 2. Tạo button trên datagridview để xóa dòng bằng click vào button?
  Gửi bởi phuocit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 14-11-2011, 09:30 AM
 3. Unhook API từ 1 process ngoài Process Hook
  Gửi bởi zannemo trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-09-2011, 10:08 AM
 4. gửi even click vào button của 1 CT bằng hook
  Gửi bởi zoha01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 20
  Bài viết cuối: 16-07-2009, 09:48 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn