Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tạo Lịch (Calendar) trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Tạo Lịch (Calendar) trong lập trình C#

  Hình mẫu :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		lich.png
Lần xem:	68
Size:		17.5 KB
ID:		5058

  Source code :
  Visual C# Code:
  1.   using System;
  2.   using System.Drawing;
  3.   using System.Collections;
  4.   using System.ComponentModel;
  5.   using System.Windows.Forms;
  6.   using System.Data;
  7.  
  8.   public class CarConfigForm : System.Windows.Forms.Form
  9.   {
  10.     private System.Windows.Forms.ToolTip calendarTip;
  11.     private System.Windows.Forms.Label label5;
  12.     protected System.Windows.Forms.MonthCalendar monthCalendar;
  13.     private System.Windows.Forms.Label label3;
  14.     private System.Windows.Forms.Label label2;
  15.     private System.Windows.Forms.Label label1;
  16.     protected System.Windows.Forms.ComboBox comboSalesPerson;
  17.     protected System.Windows.Forms.ListBox carMakeList;
  18.     protected System.Windows.Forms.CheckedListBox checkedBoxRadioOptions;
  19.     protected System.Windows.Forms.Button btnOrder;
  20.     protected System.Windows.Forms.CheckBox checkFloorMats;
  21.     protected System.Windows.Forms.RadioButton radioPink;
  22.     protected System.Windows.Forms.RadioButton radioYellow;
  23.     protected System.Windows.Forms.RadioButton radioRed;
  24.     protected System.Windows.Forms.RadioButton radioGreen;
  25.     protected System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
  26.  
  27.     public CarConfigForm()
  28.     {
  29.       InitializeComponent();
  30.       CenterToScreen();
  31.     }
  32.  
  33.     private void InitializeComponent()
  34.     {
  35.       this.comboSalesPerson = new System.Windows.Forms.ComboBox ();
  36.       this.radioRed = new System.Windows.Forms.RadioButton ();
  37.       this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox ();
  38.       this.radioPink = new System.Windows.Forms.RadioButton ();
  39.       this.monthCalendar = new System.Windows.Forms.MonthCalendar ();
  40.       this.checkedBoxRadioOptions = new System.Windows.Forms.CheckedListBox ();
  41.       this.calendarTip = new System.Windows.Forms.ToolTip (new System.ComponentModel.Container());
  42.       this.radioYellow = new System.Windows.Forms.RadioButton ();
  43.       this.label5 = new System.Windows.Forms.Label ();
  44.       this.carMakeList = new System.Windows.Forms.ListBox ();
  45.       this.radioGreen = new System.Windows.Forms.RadioButton ();
  46.       this.checkFloorMats = new System.Windows.Forms.CheckBox ();
  47.       this.label3 = new System.Windows.Forms.Label ();
  48.       this.btnOrder = new System.Windows.Forms.Button ();
  49.       this.label1 = new System.Windows.Forms.Label ();
  50.       this.label2 = new System.Windows.Forms.Label ();
  51.       comboSalesPerson.Location = new System.Drawing.Point (16, 80);
  52.       comboSalesPerson.Size = new System.Drawing.Size (128, 21);
  53.       comboSalesPerson.TabIndex = 1;
  54.       comboSalesPerson.Items.AddRange(new object[4] {"A", "B", "C", "D"});
  55.       radioRed.Location = new System.Drawing.Point (264, 24);
  56.       radioRed.Text = "Red";
  57.       radioRed.Size = new System.Drawing.Size (64, 23);
  58.       radioRed.TabIndex = 2;
  59.       radioRed.TabStop = true;
  60.       radioRed.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLight;
  61.       groupBox1.Location = new System.Drawing.Point (8, 120);
  62.       groupBox1.TabIndex = 4;
  63.       groupBox1.TabStop = false;
  64.       groupBox1.Text = "Exterior Color";
  65.       groupBox1.Size = new System.Drawing.Size (432, 56);
  66.       groupBox1.Leave += new System.EventHandler (this.groupBox1_Leave);
  67.       groupBox1.Enter += new System.EventHandler (this.groupBox1_Enter);
  68.       radioPink.Location = new System.Drawing.Point (176, 24);
  69.       radioPink.Text = "Pink";
  70.       radioPink.Size = new System.Drawing.Size (56, 23);
  71.       radioPink.TabIndex = 3;
  72.       radioPink.TabStop = true;
  73.       radioPink.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLight;
  74.  
  75.       monthCalendar.Location = new System.Drawing.Point (20, 224);
  76.       calendarTip.SetToolTip (monthCalendar, "Please select the date (or dates)");
  77.       monthCalendar.TabIndex = 10;
  78.       monthCalendar.TabStop = true;
  79.       checkedBoxRadioOptions.Location = new System.Drawing.Point (168, 32);
  80.       checkedBoxRadioOptions.Cursor = Cursors.Hand;
  81.       checkedBoxRadioOptions.Size = new System.Drawing.Size (152, 64);
  82.       checkedBoxRadioOptions.CheckOnClick = true;
  83.       checkedBoxRadioOptions.TabIndex = 2;
  84.       checkedBoxRadioOptions.Items.AddRange(new object[6] {"1", "2", "3", "4", "5", "6"});
  85.       calendarTip.Active = true;
  86.       radioYellow.Location = new System.Drawing.Point (96, 24);
  87.       radioYellow.Text = "Yellow";
  88.       radioYellow.Size = new System.Drawing.Size (56, 23);
  89.       radioYellow.TabIndex = 1;
  90.       radioYellow.TabStop = true;
  91.       radioYellow.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLight;
  92.       label5.Location = new System.Drawing.Point (20, 200);
  93.       label5.Text = "Delivery Date:";
  94.       label5.Size = new System.Drawing.Size (184, 16);
  95.       label5.Font = new System.Drawing.Font ("Microsoft Sans Serif", 9, System.Drawing.FontStyle.Bold);
  96.       label5.TabIndex = 12;
  97.       carMakeList.Location = new System.Drawing.Point (328, 32);
  98.       carMakeList.Size = new System.Drawing.Size (112, 56);
  99.       carMakeList.ScrollAlwaysVisible = true;
  100.       carMakeList.TabIndex = 3;
  101.       carMakeList.Sorted = true;
  102.       carMakeList.Items.AddRange(new object[9] {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I"});
  103.       radioGreen.Location = new System.Drawing.Point (16, 24);
  104.       radioGreen.Text = "Green";
  105.       radioGreen.Size = new System.Drawing.Size (64, 23);
  106.       radioGreen.TabIndex = 0;
  107.       radioGreen.TabStop = true;
  108.       radioGreen.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLight;
  109.  
  110.       checkFloorMats.Location = new System.Drawing.Point (16, 16);
  111.       checkFloorMats.Text = "Extra Floor Mats";
  112.       checkFloorMats.Size = new System.Drawing.Size (112, 24);
  113.       checkFloorMats.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
  114.       checkFloorMats.TabIndex = 0;
  115.       label3.Location = new System.Drawing.Point (328, 8);
  116.       label3.Text = "Make:";
  117.       label3.Size = new System.Drawing.Size (112, 16);
  118.       label3.Font = new System.Drawing.Font ("Microsoft Sans Serif", 9, System.Drawing.FontStyle.Bold);
  119.       label3.TabIndex = 9;
  120.       btnOrder.Location = new System.Drawing.Point (8, 440);
  121.       btnOrder.Size = new System.Drawing.Size (120, 32);
  122.       btnOrder.TabIndex = 6;
  123.       btnOrder.Text = "Confirm Order";
  124.       btnOrder.Click += new System.EventHandler (this.btnOrder_Click);
  125.       label1.Location = new System.Drawing.Point (16, 56);
  126.       label1.Text = "Sales Person";
  127.       label1.Size = new System.Drawing.Size (144, 24);
  128.       label1.TabIndex = 7;
  129.       label2.Location = new System.Drawing.Point (176, 8);
  130.       label2.Text = "Radio Options:";
  131.       label2.Size = new System.Drawing.Size (144, 16);
  132.       label2.Font = new System.Drawing.Font ("Microsoft Sans Serif", 9, System.Drawing.FontStyle.Bold);
  133.       label2.TabIndex = 8;
  134.       this.Text = "Car Configurator";
  135.       this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size (5, 13);
  136.       this.ClientSize = new System.Drawing.Size (456, 485);
  137.       groupBox1.Controls.Add (this.radioPink);
  138.       groupBox1.Controls.Add (this.radioYellow);
  139.       groupBox1.Controls.Add (this.radioRed);
  140.       groupBox1.Controls.Add (this.radioGreen);
  141.       this.Controls.Add (this.label5);
  142.       this.Controls.Add (this.monthCalendar);
  143.       this.Controls.Add (this.label3);
  144.       this.Controls.Add (this.label2);
  145.       this.Controls.Add (this.label1);
  146.       this.Controls.Add (this.comboSalesPerson);
  147.       this.Controls.Add (this.carMakeList);
  148.       this.Controls.Add (this.checkedBoxRadioOptions);
  149.       this.Controls.Add (this.btnOrder);
  150.       this.Controls.Add (this.checkFloorMats);
  151.       this.Controls.Add (this.groupBox1);
  152.     }
  153.     static void Main()
  154.     {
  155.       Application.Run(new CarConfigForm());
  156.     }
  157.  
  158.     protected void btnOrder_Click (object sender, System.EventArgs e)
  159.     {
  160.       if(comboSalesPerson.Text != "")
  161.         Console.WriteLine("Sales Person: " + comboSalesPerson.Text);
  162.       else
  163.         Console.WriteLine("You did not select a sales person!");
  164.  
  165.       if(carMakeList.SelectedItem != null)
  166.         Console.WriteLine("Make: " + carMakeList.SelectedItem);
  167.  
  168.       if(checkFloorMats.Checked)
  169.         Console.WriteLine("You want floor mats.");  
  170.  
  171.       if(radioRed.Checked)
  172.         Console.WriteLine("You want a red exterior.");
  173.      
  174.       if(radioYellow.Checked)
  175.         Console.WriteLine("You want a yellow exterior.");
  176.      
  177.       if(radioGreen.Checked)
  178.         Console.WriteLine("You want a green exterior.");
  179.  
  180.       if(radioPink.Checked)
  181.         Console.WriteLine("Why do you want a PINK exterior?");
  182.      
  183.       for(int i = 0; i < checkedBoxRadioOptions.Items.Count; i++)
  184.       {
  185.         if(checkedBoxRadioOptions.GetItemChecked(i))
  186.         {
  187.           Console.WriteLine("Radio Item: "+ checkedBoxRadioOptions.Items[i]);
  188.         }                
  189.       }
  190.  
  191.       DateTime startD = monthCalendar.SelectionStart;
  192.       DateTime endD = monthCalendar.SelectionEnd;
  193.  
  194.       string dateStartStr = startD.Date.ToShortDateString();
  195.       string dateEndStr = endD.Date.ToShortDateString();
  196.      
  197.       if(dateStartStr != dateEndStr)
  198.       {
  199.         Console.WriteLine("Date between" + dateStartStr + " and" + dateEndStr);      
  200.       } else{
  201.         Console.WriteLine("You chose a single date:" + dateStartStr);
  202.             }
  203.     }
  204.  
  205.     protected void groupBox1_Leave (object sender, System.EventArgs e)
  206.     {
  207.       groupBox1.Text = "Exterior Color: Thanks for visiting the group...";
  208.     }
  209.  
  210.     protected void groupBox1_Enter (object sender, System.EventArgs e)
  211.     {
  212.       groupBox1.Text = "Exterior Color: You are in the group...";
  213.     }
  214.   }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2014
  Nơi ở
  Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  2

  Code này bạn tạo mới hoàn toàn 1 calendar bằng code à, có đụng đến calendar pick có sẵn trong C# không bạn?
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Calendar trong ASP.NET MVC
  Gửi bởi tungkontin trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-11-2011, 08:43 PM
 2. Tạo Calendar trong winform với lập trình C#
  Gửi bởi thanhdat1004 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 27-01-2011, 10:05 AM
 3. Customize calendar | Muốn calendar chỉ hiện thị một khoảng thời gian?
  Gửi bởi thanhthanh0910 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-11-2010, 03:12 PM
 4. Định dạng cho Calendar ở webform trong lập trình C#?
  Gửi bởi leanhvi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-10-2010, 05:06 PM
 5. Sử dụng Calendar Control trong lập trình C#
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-06-2007, 03:20 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn