Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tạo Lịch (Calendar) trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Tạo Lịch (Calendar) trong lập trình C#

  Hình mẫu :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		lich.png
Lần xem:	68
Size:		17.5 KB
ID:		5058

  Source code :
  Visual C# Code:
  1.   using System;
  2.   using System.Drawing;
  3.   using System.Collections;
  4.   using System.ComponentModel;
  5.   using System.Windows.Forms;
  6.   using System.Data;
  7.  
  8.   public class CarConfigForm : System.Windows.Forms.Form
  9.   {
  10.     private System.Windows.Forms.ToolTip calendarTip;
  11.     private System.Windows.Forms.Label label5;
  12.     protected System.Windows.Forms.MonthCalendar monthCalendar;
  13.     private System.Windows.Forms.Label label3;
  14.     private System.Windows.Forms.Label label2;
  15.     private System.Windows.Forms.Label label1;
  16.     protected System.Windows.Forms.ComboBox comboSalesPerson;
  17.     protected System.Windows.Forms.ListBox carMakeList;
  18.     protected System.Windows.Forms.CheckedListBox checkedBoxRadioOptions;
  19.     protected System.Windows.Forms.Button btnOrder;
  20.     protected System.Windows.Forms.CheckBox checkFloorMats;
  21.     protected System.Windows.Forms.RadioButton radioPink;
  22.     protected System.Windows.Forms.RadioButton radioYellow;
  23.     protected System.Windows.Forms.RadioButton radioRed;
  24.     protected System.Windows.Forms.RadioButton radioGreen;
  25.     protected System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
  26.  
  27.     public CarConfigForm()
  28.     {
  29.       InitializeComponent();
  30.       CenterToScreen();
  31.     }
  32.  
  33.     private void InitializeComponent()
  34.     {
  35.       this.comboSalesPerson = new System.Windows.Forms.ComboBox ();
  36.       this.radioRed = new System.Windows.Forms.RadioButton ();
  37.       this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox ();
  38.       this.radioPink = new System.Windows.Forms.RadioButton ();
  39.       this.monthCalendar = new System.Windows.Forms.MonthCalendar ();
  40.       this.checkedBoxRadioOptions = new System.Windows.Forms.CheckedListBox ();
  41.       this.calendarTip = new System.Windows.Forms.ToolTip (new System.ComponentModel.Container());
  42.       this.radioYellow = new System.Windows.Forms.RadioButton ();
  43.       this.label5 = new System.Windows.Forms.Label ();
  44.       this.carMakeList = new System.Windows.Forms.ListBox ();
  45.       this.radioGreen = new System.Windows.Forms.RadioButton ();
  46.       this.checkFloorMats = new System.Windows.Forms.CheckBox ();
  47.       this.label3 = new System.Windows.Forms.Label ();
  48.       this.btnOrder = new System.Windows.Forms.Button ();
  49.       this.label1 = new System.Windows.Forms.Label ();
  50.       this.label2 = new System.Windows.Forms.Label ();
  51.       comboSalesPerson.Location = new System.Drawing.Point (16, 80);
  52.       comboSalesPerson.Size = new System.Drawing.Size (128, 21);
  53.       comboSalesPerson.TabIndex = 1;
  54.       comboSalesPerson.Items.AddRange(new object[4] {"A", "B", "C", "D"});
  55.       radioRed.Location = new System.Drawing.Point (264, 24);
  56.       radioRed.Text = "Red";
  57.       radioRed.Size = new System.Drawing.Size (64, 23);
  58.       radioRed.TabIndex = 2;
  59.       radioRed.TabStop = true;
  60.       radioRed.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLight;
  61.       groupBox1.Location = new System.Drawing.Point (8, 120);
  62.       groupBox1.TabIndex = 4;
  63.       groupBox1.TabStop = false;
  64.       groupBox1.Text = "Exterior Color";
  65.       groupBox1.Size = new System.Drawing.Size (432, 56);
  66.       groupBox1.Leave += new System.EventHandler (this.groupBox1_Leave);
  67.       groupBox1.Enter += new System.EventHandler (this.groupBox1_Enter);
  68.       radioPink.Location = new System.Drawing.Point (176, 24);
  69.       radioPink.Text = "Pink";
  70.       radioPink.Size = new System.Drawing.Size (56, 23);
  71.       radioPink.TabIndex = 3;
  72.       radioPink.TabStop = true;
  73.       radioPink.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLight;
  74.  
  75.       monthCalendar.Location = new System.Drawing.Point (20, 224);
  76.       calendarTip.SetToolTip (monthCalendar, "Please select the date (or dates)");
  77.       monthCalendar.TabIndex = 10;
  78.       monthCalendar.TabStop = true;
  79.       checkedBoxRadioOptions.Location = new System.Drawing.Point (168, 32);
  80.       checkedBoxRadioOptions.Cursor = Cursors.Hand;
  81.       checkedBoxRadioOptions.Size = new System.Drawing.Size (152, 64);
  82.       checkedBoxRadioOptions.CheckOnClick = true;
  83.       checkedBoxRadioOptions.TabIndex = 2;
  84.       checkedBoxRadioOptions.Items.AddRange(new object[6] {"1", "2", "3", "4", "5", "6"});
  85.       calendarTip.Active = true;
  86.       radioYellow.Location = new System.Drawing.Point (96, 24);
  87.       radioYellow.Text = "Yellow";
  88.       radioYellow.Size = new System.Drawing.Size (56, 23);
  89.       radioYellow.TabIndex = 1;
  90.       radioYellow.TabStop = true;
  91.       radioYellow.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLight;
  92.       label5.Location = new System.Drawing.Point (20, 200);
  93.       label5.Text = "Delivery Date:";
  94.       label5.Size = new System.Drawing.Size (184, 16);
  95.       label5.Font = new System.Drawing.Font ("Microsoft Sans Serif", 9, System.Drawing.FontStyle.Bold);
  96.       label5.TabIndex = 12;
  97.       carMakeList.Location = new System.Drawing.Point (328, 32);
  98.       carMakeList.Size = new System.Drawing.Size (112, 56);
  99.       carMakeList.ScrollAlwaysVisible = true;
  100.       carMakeList.TabIndex = 3;
  101.       carMakeList.Sorted = true;
  102.       carMakeList.Items.AddRange(new object[9] {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I"});
  103.       radioGreen.Location = new System.Drawing.Point (16, 24);
  104.       radioGreen.Text = "Green";
  105.       radioGreen.Size = new System.Drawing.Size (64, 23);
  106.       radioGreen.TabIndex = 0;
  107.       radioGreen.TabStop = true;
  108.       radioGreen.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLight;
  109.  
  110.       checkFloorMats.Location = new System.Drawing.Point (16, 16);
  111.       checkFloorMats.Text = "Extra Floor Mats";
  112.       checkFloorMats.Size = new System.Drawing.Size (112, 24);
  113.       checkFloorMats.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
  114.       checkFloorMats.TabIndex = 0;
  115.       label3.Location = new System.Drawing.Point (328, 8);
  116.       label3.Text = "Make:";
  117.       label3.Size = new System.Drawing.Size (112, 16);
  118.       label3.Font = new System.Drawing.Font ("Microsoft Sans Serif", 9, System.Drawing.FontStyle.Bold);
  119.       label3.TabIndex = 9;
  120.       btnOrder.Location = new System.Drawing.Point (8, 440);
  121.       btnOrder.Size = new System.Drawing.Size (120, 32);
  122.       btnOrder.TabIndex = 6;
  123.       btnOrder.Text = "Confirm Order";
  124.       btnOrder.Click += new System.EventHandler (this.btnOrder_Click);
  125.       label1.Location = new System.Drawing.Point (16, 56);
  126.       label1.Text = "Sales Person";
  127.       label1.Size = new System.Drawing.Size (144, 24);
  128.       label1.TabIndex = 7;
  129.       label2.Location = new System.Drawing.Point (176, 8);
  130.       label2.Text = "Radio Options:";
  131.       label2.Size = new System.Drawing.Size (144, 16);
  132.       label2.Font = new System.Drawing.Font ("Microsoft Sans Serif", 9, System.Drawing.FontStyle.Bold);
  133.       label2.TabIndex = 8;
  134.       this.Text = "Car Configurator";
  135.       this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size (5, 13);
  136.       this.ClientSize = new System.Drawing.Size (456, 485);
  137.       groupBox1.Controls.Add (this.radioPink);
  138.       groupBox1.Controls.Add (this.radioYellow);
  139.       groupBox1.Controls.Add (this.radioRed);
  140.       groupBox1.Controls.Add (this.radioGreen);
  141.       this.Controls.Add (this.label5);
  142.       this.Controls.Add (this.monthCalendar);
  143.       this.Controls.Add (this.label3);
  144.       this.Controls.Add (this.label2);
  145.       this.Controls.Add (this.label1);
  146.       this.Controls.Add (this.comboSalesPerson);
  147.       this.Controls.Add (this.carMakeList);
  148.       this.Controls.Add (this.checkedBoxRadioOptions);
  149.       this.Controls.Add (this.btnOrder);
  150.       this.Controls.Add (this.checkFloorMats);
  151.       this.Controls.Add (this.groupBox1);
  152.     }
  153.     static void Main()
  154.     {
  155.       Application.Run(new CarConfigForm());
  156.     }
  157.  
  158.     protected void btnOrder_Click (object sender, System.EventArgs e)
  159.     {
  160.       if(comboSalesPerson.Text != "")
  161.         Console.WriteLine("Sales Person: " + comboSalesPerson.Text);
  162.       else
  163.         Console.WriteLine("You did not select a sales person!");
  164.  
  165.       if(carMakeList.SelectedItem != null)
  166.         Console.WriteLine("Make: " + carMakeList.SelectedItem);
  167.  
  168.       if(checkFloorMats.Checked)
  169.         Console.WriteLine("You want floor mats.");  
  170.  
  171.       if(radioRed.Checked)
  172.         Console.WriteLine("You want a red exterior.");
  173.      
  174.       if(radioYellow.Checked)
  175.         Console.WriteLine("You want a yellow exterior.");
  176.      
  177.       if(radioGreen.Checked)
  178.         Console.WriteLine("You want a green exterior.");
  179.  
  180.       if(radioPink.Checked)
  181.         Console.WriteLine("Why do you want a PINK exterior?");
  182.      
  183.       for(int i = 0; i < checkedBoxRadioOptions.Items.Count; i++)
  184.       {
  185.         if(checkedBoxRadioOptions.GetItemChecked(i))
  186.         {
  187.           Console.WriteLine("Radio Item: "+ checkedBoxRadioOptions.Items[i]);
  188.         }                
  189.       }
  190.  
  191.       DateTime startD = monthCalendar.SelectionStart;
  192.       DateTime endD = monthCalendar.SelectionEnd;
  193.  
  194.       string dateStartStr = startD.Date.ToShortDateString();
  195.       string dateEndStr = endD.Date.ToShortDateString();
  196.      
  197.       if(dateStartStr != dateEndStr)
  198.       {
  199.         Console.WriteLine("Date between" + dateStartStr + " and" + dateEndStr);      
  200.       } else{
  201.         Console.WriteLine("You chose a single date:" + dateStartStr);
  202.             }
  203.     }
  204.  
  205.     protected void groupBox1_Leave (object sender, System.EventArgs e)
  206.     {
  207.       groupBox1.Text = "Exterior Color: Thanks for visiting the group...";
  208.     }
  209.  
  210.     protected void groupBox1_Enter (object sender, System.EventArgs e)
  211.     {
  212.       groupBox1.Text = "Exterior Color: You are in the group...";
  213.     }
  214.   }
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2014
  Nơi ở
  Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  2

  Code này bạn tạo mới hoàn toàn 1 calendar bằng code à, có đụng đến calendar pick có sẵn trong C# không bạn?

Các đề tài tương tự

 1. Calendar trong ASP.NET MVC
  Gửi bởi tungkontin trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-11-2011, 08:43 PM
 2. Tạo Calendar trong winform với lập trình C#
  Gửi bởi thanhdat1004 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 27-01-2011, 10:05 AM
 3. Customize calendar | Muốn calendar chỉ hiện thị một khoảng thời gian?
  Gửi bởi thanhthanh0910 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-11-2010, 03:12 PM
 4. Định dạng cho Calendar ở webform trong lập trình C#?
  Gửi bởi leanhvi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-10-2010, 05:06 PM
 5. Sử dụng Calendar Control trong lập trình C#
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-06-2007, 03:20 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn