hbm Garena Auto-Joiner 4.9 Beta
http://autogg.net/vi

• Thay đổi so với 4.8.1:
(Xem đầy đủ changelog)
- Thêm lựa chọn: Chạy Auto-Tunnel sau khi vào phòng.
- Thêm: Tính năng Auto-Trace.
- Hỗ trợ Garena Plus
- Cập nhật: lang_en, lang_vi
Download tại: autogg.net