Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Sử dụng DateTimePicker trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Sử dụng DateTimePicker trong lập trình C#

  Hình mẫu :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		dtpick1.png
Lần xem:	196
Size:		15.1 KB
ID:		5060

  Source code :
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Drawing;
  3. using System.Collections;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Windows.Forms;
  6. using System.Data;
  7.  
  8. namespace DateTimePicker
  9. {
  10.     /// <summary>
  11.     /// Summary description for DateTimePicker1.
  12.     /// </summary>
  13.     public class DateTimePicker1 : System.Windows.Forms.Form
  14.     {
  15.         private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker1;
  16.         private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker2;
  17.         private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker3;
  18.         private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker4;
  19.         private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker5;
  20.         private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker6;
  21.         private System.Windows.Forms.Label label1;
  22.         private System.Windows.Forms.Label label2;
  23.         private System.Windows.Forms.Label label3;
  24.         private System.Windows.Forms.Label label4;
  25.         private System.Windows.Forms.Label label5;
  26.         private System.Windows.Forms.Label label7;
  27.         /// <summary>
  28.         /// Required designer variable.
  29.         /// </summary>
  30.         private System.ComponentModel.Container components = null;
  31.  
  32.         public DateTimePicker1()
  33.         {
  34.             //
  35.             // Required for Windows Form Designer support
  36.             //
  37.             InitializeComponent();
  38.  
  39.             //
  40.             // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  41.             //
  42.         }
  43.  
  44.         /// <summary>
  45.         /// Clean up any resources being used.
  46.         /// </summary>
  47.         protected override void Dispose( bool disposing )
  48.         {
  49.             if( disposing )
  50.             {
  51.                 if (components != null)
  52.                 {
  53.                     components.Dispose();
  54.                 }
  55.             }
  56.             base.Dispose( disposing );
  57.         }
  58.  
  59.         #region Windows Form Designer generated code
  60.         /// <summary>
  61.         /// Required method for Designer support - do not modify
  62.         /// the contents of this method with the code editor.
  63.         /// </summary>
  64.         private void InitializeComponent()
  65.         {
  66.             this.dateTimePicker1 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
  67.             this.dateTimePicker2 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
  68.             this.dateTimePicker3 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
  69.             this.dateTimePicker4 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
  70.             this.dateTimePicker5 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
  71.             this.dateTimePicker6 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
  72.             this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
  73.             this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
  74.             this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
  75.             this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
  76.             this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
  77.             this.label7 = new System.Windows.Forms.Label();
  78.             this.SuspendLayout();
  79.             //
  80.             // dateTimePicker1
  81.             //
  82.             this.dateTimePicker1.CustomFormat = "hh:mm:s : MM/dd/yy";
  83.             this.dateTimePicker1.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom;
  84.             this.dateTimePicker1.Location = new System.Drawing.Point(16, 16);
  85.             this.dateTimePicker1.Name = "dateTimePicker1";
  86.             this.dateTimePicker1.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
  87.             this.dateTimePicker1.TabIndex = 0;
  88.             //
  89.             // dateTimePicker2
  90.             //
  91.             this.dateTimePicker2.CustomFormat = "h/mm/ss : dd.MM.yyyy";
  92.             this.dateTimePicker2.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom;
  93.             this.dateTimePicker2.Location = new System.Drawing.Point(16, 56);
  94.             this.dateTimePicker2.Name = "dateTimePicker2";
  95.             this.dateTimePicker2.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
  96.             this.dateTimePicker2.TabIndex = 0;
  97.             //
  98.             // dateTimePicker3
  99.             //
  100.             this.dateTimePicker3.CustomFormat = "HH-mm-ss : MMMM/dd/yyyy  tt";
  101.             this.dateTimePicker3.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom;
  102.             this.dateTimePicker3.Location = new System.Drawing.Point(16, 88);
  103.             this.dateTimePicker3.Name = "dateTimePicker3";
  104.             this.dateTimePicker3.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
  105.             this.dateTimePicker3.TabIndex = 0;
  106.             //
  107.             // dateTimePicker4
  108.             //
  109.             this.dateTimePicker4.CustomFormat = "tt hh/mm/ss : dddd.MMMM.yyyy";
  110.             this.dateTimePicker4.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom;
  111.             this.dateTimePicker4.Location = new System.Drawing.Point(16, 200);
  112.             this.dateTimePicker4.Name = "dateTimePicker4";
  113.             this.dateTimePicker4.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
  114.             this.dateTimePicker4.TabIndex = 0;
  115.             //
  116.             // dateTimePicker5
  117.             //
  118.             this.dateTimePicker5.CustomFormat = "HH/mm/ss : ddd-MM-yy";
  119.             this.dateTimePicker5.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom;
  120.             this.dateTimePicker5.Location = new System.Drawing.Point(16, 160);
  121.             this.dateTimePicker5.Name = "dateTimePicker5";
  122.             this.dateTimePicker5.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
  123.             this.dateTimePicker5.TabIndex = 0;
  124.             //
  125.             // dateTimePicker6
  126.             //
  127.             this.dateTimePicker6.CustomFormat = "hh/mm/ss : dddd MMMM yyyy tt";
  128.             this.dateTimePicker6.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom;
  129.             this.dateTimePicker6.Location = new System.Drawing.Point(16, 128);
  130.             this.dateTimePicker6.Name = "dateTimePicker6";
  131.             this.dateTimePicker6.Size = new System.Drawing.Size(240, 20);
  132.             this.dateTimePicker6.TabIndex = 0;
  133.             this.dateTimePicker6.Value = new System.DateTime(2002, 5, 14, 14, 28, 0, 0);
  134.             //
  135.             // label1
  136.             //
  137.             this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Courier New", 11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0)));
  138.             this.label1.Location = new System.Drawing.Point(264, 16);
  139.             this.label1.Name = "label1";
  140.             this.label1.Size = new System.Drawing.Size(352, 23);
  141.             this.label1.TabIndex = 1;
  142.             this.label1.Text = "Format : hh:mm:ss : MM/dd/yy";
  143.             //
  144.             // label2
  145.             //
  146.             this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Courier New", 11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0)));
  147.             this.label2.Location = new System.Drawing.Point(264, 56);
  148.             this.label2.Name = "label2";
  149.             this.label2.Size = new System.Drawing.Size(352, 23);
  150.             this.label2.TabIndex = 2;
  151.             this.label2.Text = "Format : h/mm/ss : dd.MM.yyyy";
  152.             //
  153.             // label3
  154.             //
  155.             this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Courier New", 11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0)));
  156.             this.label3.Location = new System.Drawing.Point(264, 88);
  157.             this.label3.Name = "label3";
  158.             this.label3.Size = new System.Drawing.Size(352, 23);
  159.             this.label3.TabIndex = 3;
  160.             this.label3.Text = "Format : HH-mm-ss : MMMM/dd/yyyy  tt";
  161.             //
  162.             // label4
  163.             //
  164.             this.label4.Font = new System.Drawing.Font("Courier New", 11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0)));
  165.             this.label4.Location = new System.Drawing.Point(264, 160);
  166.             this.label4.Name = "label4";
  167.             this.label4.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
  168.             this.label4.Size = new System.Drawing.Size(352, 23);
  169.             this.label4.TabIndex = 5;
  170.             this.label4.Text = "Format : HH/mm/ss : ddd-MM-yy";
  171.             //
  172.             // label5
  173.             //
  174.             this.label5.Font = new System.Drawing.Font("Courier New", 11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0)));
  175.             this.label5.Location = new System.Drawing.Point(264, 128);
  176.             this.label5.Name = "label5";
  177.             this.label5.Size = new System.Drawing.Size(352, 23);
  178.             this.label5.TabIndex = 4;
  179.             this.label5.Text = "Format : hh/mm/ss : dddd MMMM yyyy tt";
  180.             //
  181.             // label7
  182.             //
  183.             this.label7.Font = new System.Drawing.Font("Courier New", 11.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0)));
  184.             this.label7.Location = new System.Drawing.Point(264, 200);
  185.             this.label7.Name = "label7";
  186.             this.label7.Size = new System.Drawing.Size(352, 23);
  187.             this.label7.TabIndex = 6;
  188.             this.label7.Text = "Format : tt hh/mm/ss : dddd.MMMM.yyyy";
  189.             //
  190.             // DateTimePicker1
  191.             //
  192.             this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
  193.             this.ClientSize = new System.Drawing.Size(632, 245);
  194.             this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  195.                                                                           this.label7,
  196.                                                                           this.label4,
  197.                                                                           this.label5,
  198.                                                                           this.label3,
  199.                                                                           this.label2,
  200.                                                                           this.label1,
  201.                                                                           this.dateTimePicker1,
  202.                                                                           this.dateTimePicker2,
  203.                                                                           this.dateTimePicker3,
  204.                                                                           this.dateTimePicker4,
  205.                                                                           this.dateTimePicker5,
  206.                                                                           this.dateTimePicker6});
  207.             this.Name = "DateTimePicker1";
  208.             this.Text = "DateTime Formats";
  209.             this.Load += new System.EventHandler(this.DateTimePicker1_Load);
  210.             this.ResumeLayout(false);
  211.  
  212.         }
  213.         #endregion
  214.  
  215.         /// <summary>
  216.         /// The main entry point for the application.
  217.         /// </summary>
  218.         [STAThread]
  219.         static void Main()
  220.         {
  221.             Application.Run(new DateTimePicker1());
  222.         }
  223.  
  224.         private void DateTimePicker1_Load(object sender, System.EventArgs e)
  225.         {
  226.         }
  227.     }
  228. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Sử dụng DateTimePicker trong C#

  Hình mẫu :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		dtpick2.png
Lần xem:	9
Size:		7.1 KB
ID:		5061

  Source Code :

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Drawing;
  3. using System.Collections;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Windows.Forms;
  6.  
  7. namespace DateTimePicker
  8. {
  9.     /// <summary>
  10.     /// Summary description for DateTimePicker2.
  11.     /// </summary>
  12.     public class DateTimePicker2 : System.Windows.Forms.Form
  13.     {
  14.         private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker1;
  15.         /// <summary>
  16.         /// Required designer variable.
  17.         /// </summary>
  18.         private System.ComponentModel.Container components = null;
  19.  
  20.         public DateTimePicker2()
  21.         {
  22.             //
  23.             // Required for Windows Form Designer support
  24.             //
  25.             InitializeComponent();
  26.  
  27.             //
  28.             // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  29.             //
  30.         }
  31.  
  32.         /// <summary>
  33.         /// Clean up any resources being used.
  34.         /// </summary>
  35.         protected override void Dispose( bool disposing )
  36.         {
  37.             if( disposing )
  38.             {
  39.                 if(components != null)
  40.                 {
  41.                     components.Dispose();
  42.                 }
  43.             }
  44.             base.Dispose( disposing );
  45.         }
  46.  
  47.         #region Windows Form Designer generated code
  48.         /// <summary>
  49.         /// Required method for Designer support - do not modify
  50.         /// the contents of this method with the code editor.
  51.         /// </summary>
  52.         private void InitializeComponent()
  53.         {
  54.          this.dateTimePicker1 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
  55.          this.SuspendLayout();
  56.          //
  57.          // dateTimePicker1
  58.          //
  59.          this.dateTimePicker1.Location = new System.Drawing.Point(8, 16);
  60.          this.dateTimePicker1.Name = "dateTimePicker1";
  61.          this.dateTimePicker1.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
  62.          this.dateTimePicker1.ShowUpDown = true;
  63.          this.dateTimePicker1.TabIndex = 0;
  64.          //
  65.          // DateTimePicker2
  66.          //
  67.          this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
  68.          this.ClientSize = new System.Drawing.Size(216, 61);
  69.          this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  70.                                                                       this.dateTimePicker1});
  71.          this.Name = "DateTimePicker2";
  72.          this.Text = "DateTimePicker";
  73.          this.Load += new System.EventHandler(this.DateTimePicker2_Load);
  74.          this.ResumeLayout(false);
  75.  
  76.       }
  77.         #endregion
  78.  
  79.         private void DateTimePicker2_Load(object sender, System.EventArgs e)
  80.         {
  81.        
  82.         }
  83.         /// <summary>
  84.         /// The main entry point for the application.
  85.         /// </summary>
  86.         [STAThread]
  87.         static void Main()
  88.         {
  89.             Application.Run(new DateTimePicker2());
  90.         }
  91.        
  92.     }
  93. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  None!

Các đề tài tương tự

 1. làm sao để lấy ra tháng trong datetimepicker?
  Gửi bởi kemxoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 06-04-2011, 07:11 PM
 2. DateTimePicker trong asp.net
  Gửi bởi hoanghieu883 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 27-10-2010, 03:24 PM
 3. Tính toán ngày tháng trong datetimepicker?
  Gửi bởi chippk trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-07-2010, 11:20 PM
 4. Chọn giờ trong datetimepicker?
  Gửi bởi boto trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-06-2008, 12:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn