Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Làm việc với Button trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Làm việc với Button trong lập trình C#

  Hình mẫu :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		bt1.png
Lần xem:	7
Size:		20.1 KB
ID:		5064

  Source Code :

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. public class Form1 : Form
  10. {
  11.     private System.Windows.Forms.Button button1;
  12.  
  13.   public Form1() {
  14.         InitializeComponent();
  15.   }
  16.  
  17.     private void InitializeComponent()
  18.     {
  19.         this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
  20.         this.SuspendLayout();
  21.  
  22.         this.button1.Image = new Bitmap("winter.jpg");
  23.         this.button1.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopRight;
  24.         this.button1.Location = new System.Drawing.Point(12, 99);
  25.         this.button1.Name = "button1";
  26.         this.button1.Size = new System.Drawing.Size(132, 74);
  27.         this.button1.TabIndex = 1;
  28.         this.button1.Text = "button1";
  29.         this.button1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
  30.         this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
  31.  
  32.         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
  33.         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
  34.         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(299, 271);
  35.  
  36.         this.Controls.Add(this.button1);
  37.         this.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  38.         this.Name = "ImagesInCommonControls";
  39.         this.Text = "ImagesInCommonControls";
  40.         this.ResumeLayout(false);
  41.  
  42.     }
  43.  
  44.   [STAThread]
  45.   static void Main()
  46.   {
  47.     Application.EnableVisualStyles();
  48.     Application.Run(new Form1());
  49.   }
  50.  
  51. }
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Cho dấu " vào trong Button text

  Hình mẫu:
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		bt2.png
Lần xem:	4
Size:		6.0 KB
ID:		5065

  Source Code :

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8. using System.Runtime.InteropServices;
  9.  
  10. public class Form1 : Form
  11. {
  12.    [DllImport("User32.dll")]
  13.    private static extern short GetAsyncKeyState( System.Windows.Forms.Keys vKey);
  14.   private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
  15.   private System.Windows.Forms.Label lbl;
  16.   private System.Windows.Forms.Button cmdAsyncState;
  17.  
  18.   public Form1() {
  19.         InitializeComponent();
  20.   }
  21.  
  22.   private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
  23.   {
  24.     e.Handled = true;
  25.   }
  26.  
  27.   private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  28.   {
  29.     lbl.Text = "Key Down: " + e.KeyValue.ToString();
  30.     lbl.Text += "\nKey Code: " + e.KeyCode.ToString();
  31.     lbl.Text += "\nKey Data: " + e.KeyData.ToString();
  32.  
  33.     if ((e.Modifiers & Keys.Shift) == Keys.Shift)
  34.     {
  35.       lbl.Text += "\n" + "Shift was held down.";
  36.     }
  37.  
  38.     if ((e.Modifiers & Keys.Control) == Keys.Control)
  39.     {
  40.       lbl.Text += "\n" + "Control was held down.";
  41.     }
  42.     if (e.Alt)
  43.     {
  44.       lbl.Text += "\n" + "Alt was held down.";
  45.     }
  46.   }
  47.  
  48.   private void cmdAsyncState_Click(object sender, EventArgs e)
  49.   {
  50.     int state = Convert.ToInt32(GetAsyncKeyState(Keys.A).ToString());
  51.     switch (state)
  52.     {
  53.       case 0:
  54.         lbl.Text = "A has not been pressed since the last call.";
  55.         break;
  56.       case 1:
  57.         lbl.Text = "A is not currently pressed, but has been pressed since the last call.";
  58.           break;
  59.       case -32767:
  60.         lbl.Text = "A is currently pressed.";
  61.         break;
  62.     }
  63.   }
  64.  
  65.   private void InitializeComponent()
  66.   {
  67.     this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
  68.     this.lbl = new System.Windows.Forms.Label();
  69.     this.cmdAsyncState = new System.Windows.Forms.Button();
  70.     this.SuspendLayout();
  71.     //
  72.     // textBox1
  73.     //
  74.     this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(36, 36);
  75.     this.textBox1.Name = "textBox1";
  76.     this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(205, 21);
  77.     this.textBox1.TabIndex = 0;
  78.     this.textBox1.Text = "<Text will never appear here>";
  79.     //
  80.     // lbl
  81.     //
  82.     this.lbl.AutoSize = true;
  83.     this.lbl.Location = new System.Drawing.Point(35, 77);
  84.     this.lbl.Name = "lbl";
  85.     this.lbl.Size = new System.Drawing.Size(0, 0);
  86.     this.lbl.TabIndex = 1;
  87.     //
  88.     // cmdAsyncState
  89.     //
  90.     this.cmdAsyncState.Location = new System.Drawing.Point(36, 202);
  91.     this.cmdAsyncState.Name = "cmdAsyncState";
  92.     this.cmdAsyncState.Size = new System.Drawing.Size(141, 24);
  93.     this.cmdAsyncState.TabIndex = 2;
  94.     this.cmdAsyncState.Text = "GetAsyncState() for \"A\"";
  95.     this.cmdAsyncState.Click += new System.EventHandler(this.cmdAsyncState_Click);
  96.     //
  97.     // Form1
  98.     //
  99.     this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
  100.     this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
  101.     this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
  102.     this.Controls.Add(this.cmdAsyncState);
  103.     this.Controls.Add(this.lbl);
  104.     this.Controls.Add(this.textBox1);
  105.     this.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  106.     this.KeyPreview = true;
  107.     this.Name = "Form1";
  108.     this.Text = "KeyTest";
  109.     this.KeyPress += new System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.Form1_KeyPress);
  110.     this.KeyDown += new System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.Form1_KeyDown);
  111.     this.ResumeLayout(false);
  112.     this.PerformLayout();
  113.  
  114.   }
  115.  
  116.  
  117.   [STAThread]
  118.   static void Main()
  119.   {
  120.     Application.EnableVisualStyles();
  121.     Application.Run(new Form1());
  122.   }
  123.  
  124. }
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Căn lề cho button text

  Hình mẫu :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		bt3.png
Lần xem:	3
Size:		7.7 KB
ID:		5066

  Source Code
  Visual C# Code:
  1.   using System;
  2.   using System.Drawing;
  3.   using System.Collections;
  4.   using System.ComponentModel;
  5.   using System.Windows.Forms;
  6.   using System.Data;
  7.  
  8.   public class ButtonForm : System.Windows.Forms.Form
  9.   {
  10.     private System.Windows.Forms.Button btnImage;
  11.     private System.Windows.Forms.Button btnStandard;
  12.     private System.Windows.Forms.Button btnPopup;
  13.     private System.Windows.Forms.Button btnFlat;
  14.  
  15.     // Hold the current text alignment
  16.     ContentAlignment currAlignment = ContentAlignment.MiddleCenter;
  17.     int currEnumPos = 0;
  18.    
  19.     public ButtonForm()
  20.     {
  21.       InitializeComponent();
  22.  
  23.       // Set btnStandard as default accept.
  24.       this.AcceptButton = btnStandard;
  25.  
  26.       CenterToScreen();
  27.     }
  28.     private void InitializeComponent()
  29.     {
  30.       this.btnStandard = new System.Windows.Forms.Button();
  31.       this.btnFlat = new System.Windows.Forms.Button();
  32.       this.btnImage = new System.Windows.Forms.Button();
  33.       this.btnPopup = new System.Windows.Forms.Button();
  34.       this.SuspendLayout();
  35.       //
  36.       // btnStandard
  37.       //
  38.       this.btnStandard.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F);
  39.       this.btnStandard.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText;
  40.       this.btnStandard.Location = new System.Drawing.Point(16, 80);
  41.       this.btnStandard.Name = "btnStandard";
  42.       this.btnStandard.Size = new System.Drawing.Size(312, 88);
  43.       this.btnStandard.TabIndex = 2;
  44.       this.btnStandard.Text = "I am a standard button";
  45.       this.btnStandard.Click += new System.EventHandler(this.btnStandard_Click);
  46.       //
  47.       // btnFlat
  48.       //
  49.       this.btnFlat.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
  50.       this.btnFlat.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
  51.       this.btnFlat.Location = new System.Drawing.Point(16, 24);
  52.       this.btnFlat.Name = "btnFlat";
  53.       this.btnFlat.Size = new System.Drawing.Size(152, 32);
  54.       this.btnFlat.TabIndex = 0;
  55.       this.btnFlat.Text = "I am flat...";
  56.       //
  57.       // btnImage
  58.       //
  59.       this.btnImage.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 20F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
  60.       this.btnImage.Image = new Bitmap("winter.jpg");
  61.       this.btnImage.Location = new System.Drawing.Point(16, 192);
  62.       this.btnImage.Name = "btnImage";
  63.       this.btnImage.Size = new System.Drawing.Size(312, 72);
  64.       this.btnImage.TabIndex = 3;
  65.       this.btnImage.Text = "Image Button";
  66.       this.btnImage.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopCenter;
  67.       //
  68.       // btnPopup
  69.       //
  70.       this.btnPopup.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
  71.       this.btnPopup.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText;
  72.       this.btnPopup.Location = new System.Drawing.Point(176, 24);
  73.       this.btnPopup.Name = "btnPopup";
  74.       this.btnPopup.Size = new System.Drawing.Size(152, 32);
  75.       this.btnPopup.TabIndex = 1;
  76.       this.btnPopup.Text = "I am a Popup!";
  77.       //
  78.       // ButtonForm
  79.       //
  80.       this.AcceptButton = this.btnStandard;
  81.       this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
  82.       this.ClientSize = new System.Drawing.Size(340, 269);
  83.       this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  84.                                       this.btnImage,
  85.                                       this.btnStandard,
  86.                                       this.btnPopup,
  87.                                       this.btnFlat});
  88.       this.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText;
  89.       this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D;
  90.       this.Name = "ButtonForm";
  91.       this.Text = "Buttons";
  92.       this.ResumeLayout(false);
  93.  
  94.     }
  95.    
  96.     protected void btnStandard_Click (object sender, System.EventArgs e)
  97.     {      
  98.       Array values = Enum.GetValues(currAlignment.GetType());
  99.    
  100.       currEnumPos++;
  101.       if(currEnumPos >= values.Length)
  102.         currEnumPos = 0;
  103.      
  104.       currAlignment = (ContentAlignment)ContentAlignment.Parse(currAlignment.GetType(),
  105.               values.GetValue(currEnumPos).ToString());
  106.       btnStandard.TextAlign = currAlignment;
  107.  
  108.       btnStandard.Text = currAlignment.ToString();
  109.     }
  110.  
  111.     public static void Main(string[] args)
  112.     {
  113.       Application.Run(new ButtonForm());
  114.     }
  115.   }
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Button Generator

  Hình mẫu :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		bt4.png
Lần xem:	3
Size:		9.0 KB
ID:		5067

  Source Code :

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Drawing;
  3. using System.Collections;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Windows.Forms;
  6. using System.Data;
  7.  
  8. namespace ButtonGenerator
  9. {
  10.     /// <summary>
  11.     /// Summary description for ButtonGenerator.
  12.     /// </summary>
  13.     public class ButtonGenerator : System.Windows.Forms.Form
  14.     {
  15.         internal System.Windows.Forms.GroupBox GroupBox2;
  16.         internal System.Windows.Forms.GroupBox GroupBox1;
  17.         internal System.Windows.Forms.Label Label1;
  18.         internal System.Windows.Forms.TextBox txtLeft;
  19.         internal System.Windows.Forms.Label Label2;
  20.         internal System.Windows.Forms.Button cmdCreate;
  21.         internal System.Windows.Forms.TextBox txtTop;
  22.         internal System.Windows.Forms.StatusBar status;
  23.         /// <summary>
  24.         /// Required designer variable.
  25.         /// </summary>
  26.         private System.ComponentModel.Container components = null;
  27.  
  28.         public ButtonGenerator()
  29.         {
  30.             //
  31.             // Required for Windows Form Designer support
  32.             //
  33.             InitializeComponent();
  34.  
  35.             //
  36.             // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  37.             //
  38.         }
  39.  
  40.         /// <summary>
  41.         /// Clean up any resources being used.
  42.         /// </summary>
  43.         protected override void Dispose( bool disposing )
  44.         {
  45.             if( disposing )
  46.             {
  47.                 if (components != null)
  48.                 {
  49.                     components.Dispose();
  50.                 }
  51.             }
  52.             base.Dispose( disposing );
  53.         }
  54.  
  55.         #region Windows Form Designer generated code
  56.         /// <summary>
  57.         /// Required method for Designer support - do not modify
  58.         /// the contents of this method with the code editor.
  59.         /// </summary>
  60.         private void InitializeComponent()
  61.         {
  62.             this.GroupBox2 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
  63.             this.GroupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
  64.             this.Label1 = new System.Windows.Forms.Label();
  65.             this.txtLeft = new System.Windows.Forms.TextBox();
  66.             this.Label2 = new System.Windows.Forms.Label();
  67.             this.cmdCreate = new System.Windows.Forms.Button();
  68.             this.txtTop = new System.Windows.Forms.TextBox();
  69.             this.status = new System.Windows.Forms.StatusBar();
  70.             this.GroupBox1.SuspendLayout();
  71.             this.SuspendLayout();
  72.             //
  73.             // GroupBox2
  74.             //
  75.             this.GroupBox2.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
  76.                 | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right);
  77.             this.GroupBox2.Location = new System.Drawing.Point(0, 180);
  78.             this.GroupBox2.Name = "GroupBox2";
  79.             this.GroupBox2.Size = new System.Drawing.Size(368, 4);
  80.             this.GroupBox2.TabIndex = 10;
  81.             this.GroupBox2.TabStop = false;
  82.             //
  83.             // GroupBox1
  84.             //
  85.             this.GroupBox1.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  86.                                                                                     this.Label1,
  87.                                                                                     this.txtLeft,
  88.                                                                                     this.Label2,
  89.                                                                                     this.cmdCreate,
  90.                                                                                     this.txtTop});
  91.             this.GroupBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 6);
  92.             this.GroupBox1.Name = "GroupBox1";
  93.             this.GroupBox1.Size = new System.Drawing.Size(168, 128);
  94.             this.GroupBox1.TabIndex = 9;
  95.             this.GroupBox1.TabStop = false;
  96.             //
  97.             // Label1
  98.             //
  99.             this.Label1.Location = new System.Drawing.Point(16, 52);
  100.             this.Label1.Name = "Label1";
  101.             this.Label1.Size = new System.Drawing.Size(52, 16);
  102.             this.Label1.TabIndex = 0;
  103.             this.Label1.Text = "Left:";
  104.             //
  105.             // txtLeft
  106.             //
  107.             this.txtLeft.Location = new System.Drawing.Point(76, 52);
  108.             this.txtLeft.Name = "txtLeft";
  109.             this.txtLeft.Size = new System.Drawing.Size(68, 21);
  110.             this.txtLeft.TabIndex = 4;
  111.             this.txtLeft.Text = "200";
  112.             //
  113.             // Label2
  114.             //
  115.             this.Label2.Location = new System.Drawing.Point(16, 24);
  116.             this.Label2.Name = "Label2";
  117.             this.Label2.Size = new System.Drawing.Size(52, 16);
  118.             this.Label2.TabIndex = 1;
  119.             this.Label2.Text = "Top:";
  120.             //
  121.             // cmdCreate
  122.             //
  123.             this.cmdCreate.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System;
  124.             this.cmdCreate.Location = new System.Drawing.Point(36, 84);
  125.             this.cmdCreate.Name = "cmdCreate";
  126.             this.cmdCreate.Size = new System.Drawing.Size(112, 28);
  127.             this.cmdCreate.TabIndex = 2;
  128.             this.cmdCreate.Text = "Create Button";
  129.             this.cmdCreate.Click += new System.EventHandler(this.cmdCreate_Click);
  130.             //
  131.             // txtTop
  132.             //
  133.             this.txtTop.Location = new System.Drawing.Point(76, 24);
  134.             this.txtTop.Name = "txtTop";
  135.             this.txtTop.Size = new System.Drawing.Size(68, 21);
  136.             this.txtTop.TabIndex = 3;
  137.             this.txtTop.Text = "50";
  138.             //
  139.             // status
  140.             //
  141.             this.status.Location = new System.Drawing.Point(0, 184);
  142.             this.status.Name = "status";
  143.             this.status.Size = new System.Drawing.Size(372, 22);
  144.             this.status.TabIndex = 8;
  145.             //
  146.             // ButtonGenerator
  147.             //
  148.             this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 14);
  149.             this.ClientSize = new System.Drawing.Size(372, 206);
  150.             this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  151.                                                                           this.GroupBox2,
  152.                                                                           this.GroupBox1,
  153.                                                                           this.status});
  154.             this.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0)));
  155.             this.Name = "ButtonGenerator";
  156.             this.Text = "Button Generator";
  157.             this.GroupBox1.ResumeLayout(false);
  158.             this.ResumeLayout(false);
  159.  
  160.         }
  161.         #endregion
  162.  
  163.         /// <summary>
  164.         /// The main entry point for the application.
  165.         /// </summary>
  166.         [STAThread]
  167.         static void Main()
  168.         {
  169.             Application.Run(new ButtonGenerator());
  170.         }
  171.  
  172.         private int buttonCount = 0;
  173.  
  174.         private void cmdCreate_Click(object sender, System.EventArgs e)
  175.         {
  176.             buttonCount++;
  177.  
  178.             // Create the button.
  179.             Button newButton = new Button();
  180.             newButton.Text = "Button " + buttonCount.ToString();
  181.             newButton.Left = int.Parse(txtLeft.Text);
  182.             newButton.Top = int.Parse(txtTop.Text);
  183.  
  184.             // Attach the event handler.
  185.             newButton.Click += new EventHandler(ButtonHandler);
  186.  
  187.             this.Controls.Add(newButton);
  188.  
  189.         }
  190.  
  191.  
  192.         private void ButtonHandler(object sender, System.EventArgs e)
  193.         {
  194.             status.Text = " You clicked ... ";
  195.             status.Text += ((Button)sender).Text;
  196.         }
  197.  
  198.     }
  199. }
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Graphic Sắp xếp lại vị trí các button khi có 1 button trong danh sách set thuộc tính invisible
  Gửi bởi phong1040572 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 11-11-2013, 08:33 AM
 2. Graphic Chỉnh Image trong button cho vừa khít với button??
  Gửi bởi anhgien trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-10-2013, 05:14 PM
 3. gọi sự kiện click của button trong code behind dùng button html
  Gửi bởi teodainhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-09-2013, 02:15 PM
 4. Tạo button trong win32 dll và tạo event cho button như thế nào ?
  Gửi bởi hsagduag trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-01-2013, 05:28 PM
 5. Database Lỗi button bị vô hiệu hóa khi thay đổi lệnh thực thi bên trong button???
  Gửi bởi vodanh01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-03-2012, 09:59 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn