Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Làm việc với Button trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Làm việc với Button trong lập trình C#

  Hình mẫu :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		bt1.png
Lần xem:	7
Size:		20.1 KB
ID:		5064

  Source Code :

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. public class Form1 : Form
  10. {
  11.     private System.Windows.Forms.Button button1;
  12.  
  13.   public Form1() {
  14.         InitializeComponent();
  15.   }
  16.  
  17.     private void InitializeComponent()
  18.     {
  19.         this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
  20.         this.SuspendLayout();
  21.  
  22.         this.button1.Image = new Bitmap("winter.jpg");
  23.         this.button1.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopRight;
  24.         this.button1.Location = new System.Drawing.Point(12, 99);
  25.         this.button1.Name = "button1";
  26.         this.button1.Size = new System.Drawing.Size(132, 74);
  27.         this.button1.TabIndex = 1;
  28.         this.button1.Text = "button1";
  29.         this.button1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
  30.         this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
  31.  
  32.         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
  33.         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
  34.         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(299, 271);
  35.  
  36.         this.Controls.Add(this.button1);
  37.         this.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  38.         this.Name = "ImagesInCommonControls";
  39.         this.Text = "ImagesInCommonControls";
  40.         this.ResumeLayout(false);
  41.  
  42.     }
  43.  
  44.   [STAThread]
  45.   static void Main()
  46.   {
  47.     Application.EnableVisualStyles();
  48.     Application.Run(new Form1());
  49.   }
  50.  
  51. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Cho dấu " vào trong Button text

  Hình mẫu:
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		bt2.png
Lần xem:	4
Size:		6.0 KB
ID:		5065

  Source Code :

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8. using System.Runtime.InteropServices;
  9.  
  10. public class Form1 : Form
  11. {
  12.    [DllImport("User32.dll")]
  13.    private static extern short GetAsyncKeyState( System.Windows.Forms.Keys vKey);
  14.   private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
  15.   private System.Windows.Forms.Label lbl;
  16.   private System.Windows.Forms.Button cmdAsyncState;
  17.  
  18.   public Form1() {
  19.         InitializeComponent();
  20.   }
  21.  
  22.   private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
  23.   {
  24.     e.Handled = true;
  25.   }
  26.  
  27.   private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  28.   {
  29.     lbl.Text = "Key Down: " + e.KeyValue.ToString();
  30.     lbl.Text += "\nKey Code: " + e.KeyCode.ToString();
  31.     lbl.Text += "\nKey Data: " + e.KeyData.ToString();
  32.  
  33.     if ((e.Modifiers & Keys.Shift) == Keys.Shift)
  34.     {
  35.       lbl.Text += "\n" + "Shift was held down.";
  36.     }
  37.  
  38.     if ((e.Modifiers & Keys.Control) == Keys.Control)
  39.     {
  40.       lbl.Text += "\n" + "Control was held down.";
  41.     }
  42.     if (e.Alt)
  43.     {
  44.       lbl.Text += "\n" + "Alt was held down.";
  45.     }
  46.   }
  47.  
  48.   private void cmdAsyncState_Click(object sender, EventArgs e)
  49.   {
  50.     int state = Convert.ToInt32(GetAsyncKeyState(Keys.A).ToString());
  51.     switch (state)
  52.     {
  53.       case 0:
  54.         lbl.Text = "A has not been pressed since the last call.";
  55.         break;
  56.       case 1:
  57.         lbl.Text = "A is not currently pressed, but has been pressed since the last call.";
  58.           break;
  59.       case -32767:
  60.         lbl.Text = "A is currently pressed.";
  61.         break;
  62.     }
  63.   }
  64.  
  65.   private void InitializeComponent()
  66.   {
  67.     this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
  68.     this.lbl = new System.Windows.Forms.Label();
  69.     this.cmdAsyncState = new System.Windows.Forms.Button();
  70.     this.SuspendLayout();
  71.     //
  72.     // textBox1
  73.     //
  74.     this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(36, 36);
  75.     this.textBox1.Name = "textBox1";
  76.     this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(205, 21);
  77.     this.textBox1.TabIndex = 0;
  78.     this.textBox1.Text = "<Text will never appear here>";
  79.     //
  80.     // lbl
  81.     //
  82.     this.lbl.AutoSize = true;
  83.     this.lbl.Location = new System.Drawing.Point(35, 77);
  84.     this.lbl.Name = "lbl";
  85.     this.lbl.Size = new System.Drawing.Size(0, 0);
  86.     this.lbl.TabIndex = 1;
  87.     //
  88.     // cmdAsyncState
  89.     //
  90.     this.cmdAsyncState.Location = new System.Drawing.Point(36, 202);
  91.     this.cmdAsyncState.Name = "cmdAsyncState";
  92.     this.cmdAsyncState.Size = new System.Drawing.Size(141, 24);
  93.     this.cmdAsyncState.TabIndex = 2;
  94.     this.cmdAsyncState.Text = "GetAsyncState() for \"A\"";
  95.     this.cmdAsyncState.Click += new System.EventHandler(this.cmdAsyncState_Click);
  96.     //
  97.     // Form1
  98.     //
  99.     this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
  100.     this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
  101.     this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
  102.     this.Controls.Add(this.cmdAsyncState);
  103.     this.Controls.Add(this.lbl);
  104.     this.Controls.Add(this.textBox1);
  105.     this.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  106.     this.KeyPreview = true;
  107.     this.Name = "Form1";
  108.     this.Text = "KeyTest";
  109.     this.KeyPress += new System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.Form1_KeyPress);
  110.     this.KeyDown += new System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.Form1_KeyDown);
  111.     this.ResumeLayout(false);
  112.     this.PerformLayout();
  113.  
  114.   }
  115.  
  116.  
  117.   [STAThread]
  118.   static void Main()
  119.   {
  120.     Application.EnableVisualStyles();
  121.     Application.Run(new Form1());
  122.   }
  123.  
  124. }
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Căn lề cho button text

  Hình mẫu :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		bt3.png
Lần xem:	3
Size:		7.7 KB
ID:		5066

  Source Code
  Visual C# Code:
  1.   using System;
  2.   using System.Drawing;
  3.   using System.Collections;
  4.   using System.ComponentModel;
  5.   using System.Windows.Forms;
  6.   using System.Data;
  7.  
  8.   public class ButtonForm : System.Windows.Forms.Form
  9.   {
  10.     private System.Windows.Forms.Button btnImage;
  11.     private System.Windows.Forms.Button btnStandard;
  12.     private System.Windows.Forms.Button btnPopup;
  13.     private System.Windows.Forms.Button btnFlat;
  14.  
  15.     // Hold the current text alignment
  16.     ContentAlignment currAlignment = ContentAlignment.MiddleCenter;
  17.     int currEnumPos = 0;
  18.    
  19.     public ButtonForm()
  20.     {
  21.       InitializeComponent();
  22.  
  23.       // Set btnStandard as default accept.
  24.       this.AcceptButton = btnStandard;
  25.  
  26.       CenterToScreen();
  27.     }
  28.     private void InitializeComponent()
  29.     {
  30.       this.btnStandard = new System.Windows.Forms.Button();
  31.       this.btnFlat = new System.Windows.Forms.Button();
  32.       this.btnImage = new System.Windows.Forms.Button();
  33.       this.btnPopup = new System.Windows.Forms.Button();
  34.       this.SuspendLayout();
  35.       //
  36.       // btnStandard
  37.       //
  38.       this.btnStandard.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F);
  39.       this.btnStandard.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText;
  40.       this.btnStandard.Location = new System.Drawing.Point(16, 80);
  41.       this.btnStandard.Name = "btnStandard";
  42.       this.btnStandard.Size = new System.Drawing.Size(312, 88);
  43.       this.btnStandard.TabIndex = 2;
  44.       this.btnStandard.Text = "I am a standard button";
  45.       this.btnStandard.Click += new System.EventHandler(this.btnStandard_Click);
  46.       //
  47.       // btnFlat
  48.       //
  49.       this.btnFlat.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
  50.       this.btnFlat.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
  51.       this.btnFlat.Location = new System.Drawing.Point(16, 24);
  52.       this.btnFlat.Name = "btnFlat";
  53.       this.btnFlat.Size = new System.Drawing.Size(152, 32);
  54.       this.btnFlat.TabIndex = 0;
  55.       this.btnFlat.Text = "I am flat...";
  56.       //
  57.       // btnImage
  58.       //
  59.       this.btnImage.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 20F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
  60.       this.btnImage.Image = new Bitmap("winter.jpg");
  61.       this.btnImage.Location = new System.Drawing.Point(16, 192);
  62.       this.btnImage.Name = "btnImage";
  63.       this.btnImage.Size = new System.Drawing.Size(312, 72);
  64.       this.btnImage.TabIndex = 3;
  65.       this.btnImage.Text = "Image Button";
  66.       this.btnImage.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopCenter;
  67.       //
  68.       // btnPopup
  69.       //
  70.       this.btnPopup.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup;
  71.       this.btnPopup.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText;
  72.       this.btnPopup.Location = new System.Drawing.Point(176, 24);
  73.       this.btnPopup.Name = "btnPopup";
  74.       this.btnPopup.Size = new System.Drawing.Size(152, 32);
  75.       this.btnPopup.TabIndex = 1;
  76.       this.btnPopup.Text = "I am a Popup!";
  77.       //
  78.       // ButtonForm
  79.       //
  80.       this.AcceptButton = this.btnStandard;
  81.       this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
  82.       this.ClientSize = new System.Drawing.Size(340, 269);
  83.       this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  84.                                       this.btnImage,
  85.                                       this.btnStandard,
  86.                                       this.btnPopup,
  87.                                       this.btnFlat});
  88.       this.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText;
  89.       this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D;
  90.       this.Name = "ButtonForm";
  91.       this.Text = "Buttons";
  92.       this.ResumeLayout(false);
  93.  
  94.     }
  95.    
  96.     protected void btnStandard_Click (object sender, System.EventArgs e)
  97.     {      
  98.       Array values = Enum.GetValues(currAlignment.GetType());
  99.    
  100.       currEnumPos++;
  101.       if(currEnumPos >= values.Length)
  102.         currEnumPos = 0;
  103.      
  104.       currAlignment = (ContentAlignment)ContentAlignment.Parse(currAlignment.GetType(),
  105.               values.GetValue(currEnumPos).ToString());
  106.       btnStandard.TextAlign = currAlignment;
  107.  
  108.       btnStandard.Text = currAlignment.ToString();
  109.     }
  110.  
  111.     public static void Main(string[] args)
  112.     {
  113.       Application.Run(new ButtonForm());
  114.     }
  115.   }
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Button Generator

  Hình mẫu :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		bt4.png
Lần xem:	3
Size:		9.0 KB
ID:		5067

  Source Code :

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Drawing;
  3. using System.Collections;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Windows.Forms;
  6. using System.Data;
  7.  
  8. namespace ButtonGenerator
  9. {
  10.     /// <summary>
  11.     /// Summary description for ButtonGenerator.
  12.     /// </summary>
  13.     public class ButtonGenerator : System.Windows.Forms.Form
  14.     {
  15.         internal System.Windows.Forms.GroupBox GroupBox2;
  16.         internal System.Windows.Forms.GroupBox GroupBox1;
  17.         internal System.Windows.Forms.Label Label1;
  18.         internal System.Windows.Forms.TextBox txtLeft;
  19.         internal System.Windows.Forms.Label Label2;
  20.         internal System.Windows.Forms.Button cmdCreate;
  21.         internal System.Windows.Forms.TextBox txtTop;
  22.         internal System.Windows.Forms.StatusBar status;
  23.         /// <summary>
  24.         /// Required designer variable.
  25.         /// </summary>
  26.         private System.ComponentModel.Container components = null;
  27.  
  28.         public ButtonGenerator()
  29.         {
  30.             //
  31.             // Required for Windows Form Designer support
  32.             //
  33.             InitializeComponent();
  34.  
  35.             //
  36.             // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  37.             //
  38.         }
  39.  
  40.         /// <summary>
  41.         /// Clean up any resources being used.
  42.         /// </summary>
  43.         protected override void Dispose( bool disposing )
  44.         {
  45.             if( disposing )
  46.             {
  47.                 if (components != null)
  48.                 {
  49.                     components.Dispose();
  50.                 }
  51.             }
  52.             base.Dispose( disposing );
  53.         }
  54.  
  55.         #region Windows Form Designer generated code
  56.         /// <summary>
  57.         /// Required method for Designer support - do not modify
  58.         /// the contents of this method with the code editor.
  59.         /// </summary>
  60.         private void InitializeComponent()
  61.         {
  62.             this.GroupBox2 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
  63.             this.GroupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
  64.             this.Label1 = new System.Windows.Forms.Label();
  65.             this.txtLeft = new System.Windows.Forms.TextBox();
  66.             this.Label2 = new System.Windows.Forms.Label();
  67.             this.cmdCreate = new System.Windows.Forms.Button();
  68.             this.txtTop = new System.Windows.Forms.TextBox();
  69.             this.status = new System.Windows.Forms.StatusBar();
  70.             this.GroupBox1.SuspendLayout();
  71.             this.SuspendLayout();
  72.             //
  73.             // GroupBox2
  74.             //
  75.             this.GroupBox2.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
  76.                 | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right);
  77.             this.GroupBox2.Location = new System.Drawing.Point(0, 180);
  78.             this.GroupBox2.Name = "GroupBox2";
  79.             this.GroupBox2.Size = new System.Drawing.Size(368, 4);
  80.             this.GroupBox2.TabIndex = 10;
  81.             this.GroupBox2.TabStop = false;
  82.             //
  83.             // GroupBox1
  84.             //
  85.             this.GroupBox1.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  86.                                                                                     this.Label1,
  87.                                                                                     this.txtLeft,
  88.                                                                                     this.Label2,
  89.                                                                                     this.cmdCreate,
  90.                                                                                     this.txtTop});
  91.             this.GroupBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 6);
  92.             this.GroupBox1.Name = "GroupBox1";
  93.             this.GroupBox1.Size = new System.Drawing.Size(168, 128);
  94.             this.GroupBox1.TabIndex = 9;
  95.             this.GroupBox1.TabStop = false;
  96.             //
  97.             // Label1
  98.             //
  99.             this.Label1.Location = new System.Drawing.Point(16, 52);
  100.             this.Label1.Name = "Label1";
  101.             this.Label1.Size = new System.Drawing.Size(52, 16);
  102.             this.Label1.TabIndex = 0;
  103.             this.Label1.Text = "Left:";
  104.             //
  105.             // txtLeft
  106.             //
  107.             this.txtLeft.Location = new System.Drawing.Point(76, 52);
  108.             this.txtLeft.Name = "txtLeft";
  109.             this.txtLeft.Size = new System.Drawing.Size(68, 21);
  110.             this.txtLeft.TabIndex = 4;
  111.             this.txtLeft.Text = "200";
  112.             //
  113.             // Label2
  114.             //
  115.             this.Label2.Location = new System.Drawing.Point(16, 24);
  116.             this.Label2.Name = "Label2";
  117.             this.Label2.Size = new System.Drawing.Size(52, 16);
  118.             this.Label2.TabIndex = 1;
  119.             this.Label2.Text = "Top:";
  120.             //
  121.             // cmdCreate
  122.             //
  123.             this.cmdCreate.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System;
  124.             this.cmdCreate.Location = new System.Drawing.Point(36, 84);
  125.             this.cmdCreate.Name = "cmdCreate";
  126.             this.cmdCreate.Size = new System.Drawing.Size(112, 28);
  127.             this.cmdCreate.TabIndex = 2;
  128.             this.cmdCreate.Text = "Create Button";
  129.             this.cmdCreate.Click += new System.EventHandler(this.cmdCreate_Click);
  130.             //
  131.             // txtTop
  132.             //
  133.             this.txtTop.Location = new System.Drawing.Point(76, 24);
  134.             this.txtTop.Name = "txtTop";
  135.             this.txtTop.Size = new System.Drawing.Size(68, 21);
  136.             this.txtTop.TabIndex = 3;
  137.             this.txtTop.Text = "50";
  138.             //
  139.             // status
  140.             //
  141.             this.status.Location = new System.Drawing.Point(0, 184);
  142.             this.status.Name = "status";
  143.             this.status.Size = new System.Drawing.Size(372, 22);
  144.             this.status.TabIndex = 8;
  145.             //
  146.             // ButtonGenerator
  147.             //
  148.             this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 14);
  149.             this.ClientSize = new System.Drawing.Size(372, 206);
  150.             this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  151.                                                                           this.GroupBox2,
  152.                                                                           this.GroupBox1,
  153.                                                                           this.status});
  154.             this.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0)));
  155.             this.Name = "ButtonGenerator";
  156.             this.Text = "Button Generator";
  157.             this.GroupBox1.ResumeLayout(false);
  158.             this.ResumeLayout(false);
  159.  
  160.         }
  161.         #endregion
  162.  
  163.         /// <summary>
  164.         /// The main entry point for the application.
  165.         /// </summary>
  166.         [STAThread]
  167.         static void Main()
  168.         {
  169.             Application.Run(new ButtonGenerator());
  170.         }
  171.  
  172.         private int buttonCount = 0;
  173.  
  174.         private void cmdCreate_Click(object sender, System.EventArgs e)
  175.         {
  176.             buttonCount++;
  177.  
  178.             // Create the button.
  179.             Button newButton = new Button();
  180.             newButton.Text = "Button " + buttonCount.ToString();
  181.             newButton.Left = int.Parse(txtLeft.Text);
  182.             newButton.Top = int.Parse(txtTop.Text);
  183.  
  184.             // Attach the event handler.
  185.             newButton.Click += new EventHandler(ButtonHandler);
  186.  
  187.             this.Controls.Add(newButton);
  188.  
  189.         }
  190.  
  191.  
  192.         private void ButtonHandler(object sender, System.EventArgs e)
  193.         {
  194.             status.Text = " You clicked ... ";
  195.             status.Text += ((Button)sender).Text;
  196.         }
  197.  
  198.     }
  199. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Graphic Sắp xếp lại vị trí các button khi có 1 button trong danh sách set thuộc tính invisible
  Gửi bởi phong1040572 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 11-11-2013, 08:33 AM
 2. Graphic Chỉnh Image trong button cho vừa khít với button??
  Gửi bởi anhgien trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-10-2013, 05:14 PM
 3. gọi sự kiện click của button trong code behind dùng button html
  Gửi bởi teodainhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-09-2013, 02:15 PM
 4. Tạo button trong win32 dll và tạo event cho button như thế nào ?
  Gửi bởi hsagduag trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-01-2013, 05:28 PM
 5. Database Lỗi button bị vô hiệu hóa khi thay đổi lệnh thực thi bên trong button???
  Gửi bởi vodanh01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-03-2012, 09:59 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn