Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Xử lý database trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Xử lý database trong lập trình C#

  Tạo một SQL table trong lập trình C#

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Data.SqlClient;
  4.  
  5.    class CommandExampleCreateDb
  6.    {
  7.       static void Main()
  8.       {
  9.          SqlConnection thisConnection = new SqlConnection("server=(local)\\SQLEXPRESS;database=MyDatabase;Integrated Security=SSPI");
  10.          SqlCommand nonqueryCommand = thisConnection.CreateCommand();
  11.  
  12.          try
  13.          {
  14.             thisConnection.Open();
  15.  
  16.             nonqueryCommand.CommandText = "CREATE DATABASE MyDb";
  17.             Console.WriteLine(nonqueryCommand.CommandText);
  18.  
  19.             nonqueryCommand.ExecuteNonQuery();
  20.             Console.WriteLine("Database created, now switching");
  21.             thisConnection.ChangeDatabase("MyDb");
  22.  
  23.             nonqueryCommand.CommandText = "CREATE TABLE MyJava2sTable (COL1 integer)";
  24.             Console.WriteLine(nonqueryCommand.CommandText);
  25.             Console.WriteLine("Number of Rows Affected is: {0}", nonqueryCommand.ExecuteNonQuery());
  26.  
  27.             nonqueryCommand.CommandText = "INSERT INTO MyJava2sTable VALUES (99)";
  28.             Console.WriteLine(nonqueryCommand.CommandText);
  29.             Console.WriteLine("Number of Rows Affected is: {0}", nonqueryCommand.ExecuteNonQuery());
  30.          
  31.          } catch (SqlException ex) {
  32.          
  33.             Console.WriteLine(ex.ToString());
  34.          
  35.          } finally {  
  36.          
  37.             thisConnection.Close();
  38.             Console.WriteLine("Connection Closed.");
  39.          
  40.          }
  41.       }
  42.    }
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Sủ dụng ExecuteNonQuery() để chạy DDL trong lập trình C#

  Source :

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Data.SqlClient;
  4.  
  5. class ExecuteDDL
  6. {
  7.   public static void Main()
  8.   {
  9.     SqlConnection mySqlConnection =new SqlConnection("server=(local)\\SQLEXPRESS;database=MyDatabase;Integrated Security=SSPI;");
  10.  
  11.     SqlCommand mySqlCommand = mySqlConnection.CreateCommand();
  12.  
  13.     mySqlCommand.CommandText =
  14.       "CREATE TABLE MyEmployee (" +
  15.       "  ID int CONSTRAINT PK_Persons PRIMARY KEY," +
  16.       "  FirstName nvarchar(15) NOT NULL," +
  17.       "  LastName nvarchar(15) NOT NULL," +
  18.       "  DateOfBirth datetime" +
  19.       ")";
  20.  
  21.     mySqlConnection.Open();
  22.  
  23.     Console.WriteLine("Creating MyEmployee table");
  24.     int result = mySqlCommand.ExecuteNonQuery();
  25.     Console.WriteLine("mySqlCommand.ExecuteNonQuery() = " + result);
  26.  
  27.     mySqlCommand.CommandText =
  28.       "ALTER TABLE MyEmployee " +
  29.       "ADD EmployerID nchar(5) CONSTRAINT FK_Persons_Customers " +
  30.       "REFERENCES Employee(ID)";
  31.  
  32.     Console.WriteLine("Altering MyEmployee table");
  33.     result = mySqlCommand.ExecuteNonQuery();
  34.     Console.WriteLine("mySqlCommand.ExecuteNonQuery() = " + result);
  35.  
  36.     mySqlCommand.CommandText = "DROP TABLE MyEmployee";
  37.  
  38.     Console.WriteLine("Dropping MyEmployee table");
  39.     result = mySqlCommand.ExecuteNonQuery();
  40.     Console.WriteLine("mySqlCommand.ExecuteNonQuery() = " + result);
  41.  
  42.     mySqlConnection.Close();
  43.   }
  44. }
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Đưa dữ liệu vào SQL Table trong lập trình C#

  Source :

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Data.SqlClient;
  4.  
  5.    class CommandExampleCreateDb
  6.    {
  7.       static void Main()
  8.       {
  9.          SqlConnection thisConnection = new SqlConnection("server=(local)\\SQLEXPRESS;database=MyDatabase;Integrated Security=SSPI");
  10.          SqlCommand nonqueryCommand = thisConnection.CreateCommand();
  11.  
  12.          try
  13.          {
  14.             thisConnection.Open();
  15.  
  16.             nonqueryCommand.CommandText = "CREATE DATABASE MyDb";
  17.             Console.WriteLine(nonqueryCommand.CommandText);
  18.  
  19.             nonqueryCommand.ExecuteNonQuery();
  20.             Console.WriteLine("Database created, now switching");
  21.             thisConnection.ChangeDatabase("MyDb");
  22.  
  23.             nonqueryCommand.CommandText = "CREATE TABLE MyJava2sTable (COL1 integer)";
  24.             Console.WriteLine(nonqueryCommand.CommandText);
  25.             Console.WriteLine("Number of Rows Affected is: {0}", nonqueryCommand.ExecuteNonQuery());
  26.  
  27.             nonqueryCommand.CommandText = "INSERT INTO MyJava2sTable VALUES (99)";
  28.             Console.WriteLine(nonqueryCommand.CommandText);
  29.             Console.WriteLine("Number of Rows Affected is: {0}", nonqueryCommand.ExecuteNonQuery());
  30.          
  31.          } catch (SqlException ex) {
  32.          
  33.             Console.WriteLine(ex.ToString());
  34.          
  35.          } finally {  
  36.          
  37.             thisConnection.Close();
  38.             Console.WriteLine("Connection Closed.");
  39.          
  40.          }
  41.       }
  42.    }
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Xóa dữ liệu trong lập trình C#

  Source

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Data.SqlClient;
  4.  
  5. namespace Test_Deleting
  6. {
  7.     public class DeletingDataUsingSQLStatements
  8.     {
  9.         static void Main(string[] args)
  10.         {
  11.             SqlConnection MyConnection = new SqlConnection(@"Data Source=(local); Initial Catalog = CaseManager; Integrated Security=true");
  12.  
  13.             MyConnection.Open();
  14.  
  15.             String MyString = "DELETE Test";
  16.             SqlCommand MyCmd = new SqlCommand(MyString, MyConnection);
  17.  
  18.             MyCmd.ExecuteScalar();
  19.             MyConnection.Close();
  20.         }
  21.     }
  22. }
  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Update dữ liệu trong lập trình C#

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Data.SqlClient;
  4.  
  5. namespace Test_Updating
  6. {
  7.     public class UpdatingDataUsingSqlStatements
  8.     {
  9.         static void Main(string[] args)
  10.         {
  11.             SqlConnection MyConnection = new SqlConnection(@"Data Source=(local); Initial Catalog = CaseManager; Integrated Security=true");
  12.  
  13.             MyConnection.Open();
  14.  
  15.             String MyString = "UPDATE Test SET Contact = 'Lee'";
  16.             SqlCommand MyCmd = new SqlCommand(MyString, MyConnection);
  17.  
  18.             MyCmd.ExecuteScalar();
  19.             MyConnection.Close();
  20.         }
  21.     }
  22. }
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Gọi câu lệnh Select trong SQL với lập trình C#

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Data.SqlClient;
  4.  
  5. class ExecuteSelect {
  6.   public static void Main() {
  7.     SqlConnection mySqlConnection = new SqlConnection("server=(local)\\SQLEXPRESS;database=MyDatabase;Integrated Security=SSPI;");
  8.  
  9.     SqlCommand mySqlCommand = mySqlConnection.CreateCommand();
  10.  
  11.     mySqlCommand.CommandText = "SELECT TOP 5 ID, FirstName, LastName FROM Employee ORDER BY ID";
  12.  
  13.     mySqlConnection.Open();
  14.  
  15.     SqlDataReader mySqlDataReader = mySqlCommand.ExecuteReader();
  16.  
  17.     while (mySqlDataReader.Read())
  18.     {
  19.       Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" ID\"] = " +
  20.         mySqlDataReader["ID"]);
  21.       Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" FirstName\"] = " +
  22.         mySqlDataReader["FirstName"]);
  23.       Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" LastName\"] = " +
  24.         mySqlDataReader["LastName"]);
  25.     }
  26.  
  27.     mySqlDataReader.Close();
  28.     mySqlConnection.Close();
  29.   }
  30. }
  None!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Nơi ở
  quảng ngãi
  Bài viết
  5

  cho mèo hỏi có thể CSDL từ access mà , sao trong đây mọi người chỉ chỉ dẫn về SQL thôi à

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi meocon15_go Xem bài viết
  cho mèo hỏi có thể CSDL từ access mà , sao trong đây mọi người chỉ chỉ dẫn về SQL thôi à
  SQL là ngôn ngữ để truy xuất CSDL Liên Hệ. Access cũng dùng được SQL.

  Khi dùng mệnh đề "SELECT TOP 5 ID,...", tác giả hiển nhiên đã đề cập đến đặc điểm của MS SQL Server. Tuy các loại QLCSDL như Oracle, MySQL, vv... phải sửa hơi khác đi nhưng riêng Access 2003 thì cũng dùng được "... TOP ..." in hệt như SQL Server.

  Lưu ý: nhiều người lầm lẫn gọi tắt SQL Server (sóp của Microsoft) là SQL. Thực sự SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ do IBM đề xướng ra từ cuối thập niên 1970s và sau đó thành tiêu chuẩn chung cho CSDLLH (Relational Database).

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  1

  cam on anh rat nhiu!

Các đề tài tương tự

 1. MS SQL Lỗi Cách sử dụng replication trong sql server 2012 để đồng bộ 2 database thành 1 database?
  Gửi bởi btk1902 trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-07-2013, 02:24 PM
 2. MS SQL Lỗi Không attach được database trong sql 2005, lỗi: not able to access database under current security context
  Gửi bởi hugo158 trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 19-04-2013, 02:51 AM
 3. Cách tạo database trong Oracle Database 10g Express Edition?
  Gửi bởi trangchuvn_2000 trong diễn đàn Thắc mắc Oracle
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 18-06-2012, 06:25 PM
 4. ADO.NET Restore database SQL 2005 lỗi: Exclusive access could not be obtained because the database is in use
  Gửi bởi phuongnam_bx trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 05-11-2011, 01:49 PM
 5. Xử lý database trong mạng lan sử dụng Access Database?
  Gửi bởi tesulakata trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-10-2010, 11:09 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn