Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: không lỗi có cú pháp trả về kết quả null

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2014
  Bài viết
  4

  Mặc định không lỗi có cú pháp trả về kết quả null

  bài tập của mình có tất cả 3 bảng Hoso các trường :Khoá manv,hoten,gioitinh,ngaysinh,ngayvn(ngày vào ngành)
  Phòng ban: Map,tenphong,vitri.
  lượng:manv,map,hesoluong,ngayll(ngày lên lương)
  câu hỏi yêu cầu là :
  tạo report thống kê theo phòng của tháng hiện tại.Biết rằng 3 năm lên lương 1 lần mỗi lần lên hệ số lương được cộng 0.3 mình đã làm như sau nhưng k thể chạy được lúc chạy quay lại bảng xem trường hệ số lương của bảng lương thành null hết

  CREATE PROCEDURE tanghsl
  -- Add the parameters for the stored procedure here
  --<@Param1, sysname, @p1> <Datatype_For_Param1, , int> = <Default_Value_For_Param1, , 0>,
  --<@Param2, sysname, @p2> <Datatype_For_Param2, , int> = <Default_Value_For_Param2, , 0>
  AS
  BEGIN
  declare @namct int
  declare @solantang float
  declare @nambd datetime
  declare @namkt datetime
  declare @hsltang float
  -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
  -- interfering with SELECT statements.
  SET NOCOUNT ON;

  -- Insert statements for procedure here
  SELECT @nambd=YEAR(dbo.hoso.ngvn),@namkt=YEAR(dbo.luong.n gayll),@namct=datediff(yy,@nambd, @namkt),@solantang=@namct/3,@hsltang=@solantang*0.3 FROM dbo.hoso INNER JOIN
  dbo.luong ON dbo.hoso.manv = dbo.luong.manv
  update dbo.luong
  set hesoluong=hesoluong+@hsltang
  from dbo.luong

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 11-04-2015 lúc 10:03 AM - - -

  Code:
  ALTER PROCEDURE [dbo].[ducanh]
  @manv nvarchar(50)
  	-- Add the parameters for the stored procedure here
  	--<@Param1, sysname, @p1> <Datatype_For_Param1, , int> = <Default_Value_For_Param1, , 0>, 
  	--<@Param2, sysname, @p2> <Datatype_For_Param2, , int> = <Default_Value_For_Param2, , 0>
  AS
  BEGIN
  declare @namct int
  declare @solantang float
  declare @nambd datetime
  declare @namkt datetime
  declare @hsltang float
  	SELECT @nambd=dbo.hoso.ngvn,@namkt=dbo.luong.ngayll,@namct=datediff(yy,@nambd, @namkt),@solantang=@namct/3,@hsltang=@solantang*0.3 
  	FROM dbo.hoso INNER JOIN
             dbo.luong ON dbo.hoso.manv = dbo.luong.manv
             
  	update dbo.luong
  	set hesoluong=hesoluong+@hsltang
  	from dbo.hoso INNER JOIN
             dbo.luong ON dbo.hoso.manv = dbo.luong.manv
  	where @manv=dbo.hoso.manv
  END
  van ra ket qua sai ai giup voi

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 11-04-2015 lúc 10:16 AM - - -

  kết quả ra sai năm bắt đầu 2002 năm kết thúc 2015 kết quả đúng phải là 2015-2002=13/3=4*0.3=1.2 nhưng kết quả ra tận 3.3 mong giúp
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi hoavipvieng : 11-04-2015 lúc 08:47 AM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn