Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: không lỗi có cú pháp trả về kết quả null

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2014
  Bài viết
  4

  Mặc định không lỗi có cú pháp trả về kết quả null

  bài tập của mình có tất cả 3 bảng Hoso các trường :Khoá manv,hoten,gioitinh,ngaysinh,ngayvn(ngày vào ngành)
  Phòng ban: Map,tenphong,vitri.
  lượng:manv,map,hesoluong,ngayll(ngày lên lương)
  câu hỏi yêu cầu là :
  tạo report thống kê theo phòng của tháng hiện tại.Biết rằng 3 năm lên lương 1 lần mỗi lần lên hệ số lương được cộng 0.3 mình đã làm như sau nhưng k thể chạy được lúc chạy quay lại bảng xem trường hệ số lương của bảng lương thành null hết

  CREATE PROCEDURE tanghsl
  -- Add the parameters for the stored procedure here
  --<@Param1, sysname, @p1> <Datatype_For_Param1, , int> = <Default_Value_For_Param1, , 0>,
  --<@Param2, sysname, @p2> <Datatype_For_Param2, , int> = <Default_Value_For_Param2, , 0>
  AS
  BEGIN
  declare @namct int
  declare @solantang float
  declare @nambd datetime
  declare @namkt datetime
  declare @hsltang float
  -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
  -- interfering with SELECT statements.
  SET NOCOUNT ON;

  -- Insert statements for procedure here
  SELECT @nambd=YEAR(dbo.hoso.ngvn),@namkt=YEAR(dbo.luong.n gayll),@namct=datediff(yy,@nambd, @namkt),@solantang=@namct/3,@hsltang=@solantang*0.3 FROM dbo.hoso INNER JOIN
  dbo.luong ON dbo.hoso.manv = dbo.luong.manv
  update dbo.luong
  set hesoluong=hesoluong+@hsltang
  from dbo.luong

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 11-04-2015 lúc 10:03 AM - - -

  Code:
  ALTER PROCEDURE [dbo].[ducanh]
  @manv nvarchar(50)
  	-- Add the parameters for the stored procedure here
  	--<@Param1, sysname, @p1> <Datatype_For_Param1, , int> = <Default_Value_For_Param1, , 0>, 
  	--<@Param2, sysname, @p2> <Datatype_For_Param2, , int> = <Default_Value_For_Param2, , 0>
  AS
  BEGIN
  declare @namct int
  declare @solantang float
  declare @nambd datetime
  declare @namkt datetime
  declare @hsltang float
  	SELECT @nambd=dbo.hoso.ngvn,@namkt=dbo.luong.ngayll,@namct=datediff(yy,@nambd, @namkt),@solantang=@namct/3,@hsltang=@solantang*0.3 
  	FROM dbo.hoso INNER JOIN
             dbo.luong ON dbo.hoso.manv = dbo.luong.manv
             
  	update dbo.luong
  	set hesoluong=hesoluong+@hsltang
  	from dbo.hoso INNER JOIN
             dbo.luong ON dbo.hoso.manv = dbo.luong.manv
  	where @manv=dbo.hoso.manv
  END
  van ra ket qua sai ai giup voi

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 11-04-2015 lúc 10:16 AM - - -

  kết quả ra sai năm bắt đầu 2002 năm kết thúc 2015 kết quả đúng phải là 2015-2002=13/3=4*0.3=1.2 nhưng kết quả ra tận 3.3 mong giúp
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi hoavipvieng : 11-04-2015 lúc 08:47 AM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn