Giả sử có một folder, bạn muốn scan tất cả các files trong folder đó kể cả subfolder thì làm thế nào ?..
Săn được code này share tham khảo

Visual C# Code:
 1. // Độ sâu của sub-folder : ở đây là level 4
 2. const int HowDeepToScan=4;
 3.  
 4. public static void ProcessDir(string sourceDir, int recursionLvl)
 5. {
 6.   if (recursionLvl<=HowDeepToScan)
 7.   {
 8.     // Danh sách file tìm thấy trong folder
 9.     string [] fileEntries = Directory.GetFiles(sourceDir);
 10.     foreach(string fileName in fileEntries)
 11.     {
 12.        // làm gì với file cũng được
 13.        Console.WriteLine(fileName);
 14.     }
 15.  
 16.     //kiểm tra sub-folder
 17.     string [] subdirEntries = Directory.GetDirectories(sourceDir);
 18.     foreach(string subdir in subdirEntries)      
 19.        if ((File.GetAttributes(subdir) &
 20.             FileAttributes.ReparsePoint) !=
 21.                 FileAttributes.ReparsePoint)
 22.  
 23.             ProcessDir(subdir,recursionLvl+1); // duyệt tiếp sub-folder
 24.   }
 25. }