Trong ứng dụng console, chắc hẳn phương thức thường dùng cho việc nhập chuỗi mà nhiều người thường dùng là System.Console.ReadLine() (Hoặc Read()), nhưng phương thức này có hạn chế là chỉ cho phép 254 ký tự nhập từ màn hình console. Chẳng hạn, bạn cần làm 1 ứng dụng nào đó mà bắt buộc phải nhập nhiều hơn 254 ký tự thì sao? Không sao, với thủ thuật nhỏ dưới đây, bạn sẽ khắc phục được nhược điểm của System.Console.ReadLine() một dễ dàng. Cho đoạn code sau:
Visual C# Code:
 1. namespace ConsoleApplication1
 2. {
 3.     class Program
 4.     {
 5.         static void Main(string[] args)
 6.         {
 7.             string s = Console.ReadLine();
 8.             Console.Write(s);
 9.         }
 10.     }
 11. }

Như bạn thấy, nhập đến "...dsjl" là nó không cho phép mình nhập thêm nữa

Bây giờ bạn thêm dòng code sau vào đoạn code trên:
Visual C# Code:
 1. Console.SetIn(new System.IO.StreamReader(Console.OpenStandardInput(8192)));

Kết quả sẽ như thế này:
Visual C# Code:
 1. namespace ConsoleApplication1
 2. {
 3.     class Program
 4.     {
 5.         static void Main(string[] args)
 6.         {
 7.             Console.SetIn(new System.IO.StreamReader(Console.OpenStandardInput(8192)));
 8.             string s = Console.ReadLine();
 9.             Console.Write("\n\nChuoi ket qua:");
 10.             Console.Write(s);
 11.         }
 12.     }
 13. }

Lần này thì có thể nhập nhiều được rồi đó