Cách lên đời bán thủ công ! Trước nên backup (copy nén cất) lỡ sai có cơ may làm lại.

Thay vì nhờ IDE convert từ ver này sang ver khác (thường chỉ 1 chiều) cao hơn, lấy ví dụ chuyển x.csproj từ DevExpress v9.1 sang v15.1
Mở x.csproj tìm các dòng chứa DevExpress. rồi xoá nó đi :
XML Code:
 1.     <Reference Include="DevExpress.Data.v9.1" />
 2.     <Reference Include="DevExpress.XtraBars.v9.1" />
 3.     <Reference Include="DevExpress.XtraEditors.v9.1" />
 4.     <Reference Include="DevExpress.XtraGrid.v9.1" />
 5.     <Reference Include="DevExpress.XtraLayout.v9.1" />
 6.     <Reference Include="DevExpress.XtraPivotGrid.v9.1" />
 7.     <Reference Include="DevExpress.XtraPivotGrid.v9.1.Core" />
 8.  
 9.     <Reference Include="DevExpress.XtraPrinting.v9.1" />
 10.     <Reference Include="DevExpress.XtraReports.v9.1" />
 11.  
 12.     <Reference Include="DevExpress.Utils.v9.1" />

Sau đó trong IDE, References các thư viện tương ứng. Làm vài lần thì sẽ có kinh .. nghiêm !

Phọt đâu xa 2017