Em định build thằng ICU (International Components for Unicode) với mingw nhưng không được, mặc dù đã "soi" rất kỹ phần hướng dẫn của nó.

Đầu tiên chạy lệnh (từ bash của MSYS):
Code:
$ chmod +x runConfigureICU configure install-sh
sau đó:
Code:
$ ./runConfigureICU Cygwin
và cuối cùng thì:
Code:
$ ./configure --enable-64bit-libs=no --enable-release=yes 
--enable-debug=yes --enable-static=no --enable-shared=yes 
--enable-rpath=no --enable-tests=no --enable-samples=no 
--with-iostream=std --with-data-packaging=library
Nhìn chung, mọi thứ đều ok nhưng trong quá trình build thì gặp phải lỗi khi "đụng" phải thằng icudt:
Code:
...
make[2]: Entering directory 'd/ilcpp_save/icu/source/data'
...
mkdir (comment: some directories created, such as "./out", "./out/build", etc)
...
cd .. \
&& CONFIG_FILES=data/icupkg.inc CONFIG_HEADERS= /bin/sh ./config.status
config.status: creating data/icupkg.inc
Unpacking ./in/icudt36l.dat and generating out/tmp/icudata.lst (list of data files)
PATH=../lib:../stubdata:../tools/ctestfw:$PATH ../bin/icupkg -d ./out/build/icudt36l --list -x \* ./in/icudt36l.dat > out/tmp/icudata.lst
usage: icupkg.exe [-h|-?|--help] [-tl|-tb|-te] [-c] [-C comment]
    [-a list] [-r list] [-x list] [-l]
    [-s path] [-d path] [-w] [-m mode]
    infilename [outfilename]
make[1]: *** [out/tmp/icudata.lst] Error 1
make[1]: Leaving directory '/d/ilcpp_save/icu/source/data'
make: *** [all-recursive] Error 2
Check lại thì thấy file icudt36l.dat (9.68MB) có tồn tại trong thư mục yêu cầu nhưng file icudata.lst lại không chứa gì cả (0KB) --> không một thông tin nào được extract ra khỏi icudt36l.dat.

Em loay hoay mãi mà vẫn chưa sửa được. Vì vậy, bác nào biết xin hướng dẫn dùm phát. Xin cảm ơn trước.

P.S:

ICU Hompage:
Code:
http://icu.sourceforge.net
Operational environment:
Code:
MSYS 1.0.11
MINGW runtime 3.11 + Windows32 API version 3.8 + STLport 5.1.3
GNU Make 3.81
GCC 3.4.2
Binutils 2.16.91
OS: WindowsXP SP2