ĐỌC TÀI LIỆU XML
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Xml;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //tạo 1 bộ đọc tập tin C:\data.xml 
      XmlTextReader textReader = new XmlTextReader("C:\\data.xml");
      //trong khi nút có giá trị thì in ra những thuộc tính của nó
      while (textReader.Read())
      {
        //chuyển đến phần tử đầu tiên
        textReader.MoveToElement();
        Console.WriteLine("XmlTextReader Properties Test");
        Console.WriteLine("===================");

        //đọc những thuộc tính của phần tử này và hiển thị nó lên màn hình
        Console.WriteLine("Name:" + textReader.Name);
        Console.WriteLine("Base URI:" + textReader.BaseURI);
        Console.WriteLine("Local Name:" + textReader.LocalName);
        Console.WriteLine("Attribute Count:" + textReader.AttributeCount.ToString());
        Console.WriteLine("Depth:" + textReader.Depth.ToString());
        Console.WriteLine("Line Number:" + textReader.LineNumber.ToString());
        Console.WriteLine("Node Type:" + textReader.NodeType.ToString());
        Console.WriteLine("Attribute Count:" + textReader.Value.ToString());
      }
    }
  }
}
VIẾT XML
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Xml;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //tạo một tập tin XML mới
      XmlTextWriter textWriter = new XmlTextWriter("C:\\firstXMLFile.xml", null);
      //mở tài liệu
      textWriter.WriteStartDocument();

      //Viết 1 dòng chú thích vào tài liệu
      textWriter.WriteComment("Chương trình XML đầu tiên của tôi");

      //Viết nút gốc
      textWriter.WriteStartElement("Student");
      //Viết phần tử đầu
      textWriter.WriteStartElement("r", "RECORD", "urn:record");

      //viết phần tử thứ 2
      textWriter.WriteStartElement("Name", "");
      textWriter.WriteString("Student");
      textWriter.WriteEndElement();

      //Viết phần tử thứ 3
      textWriter.WriteStartElement("Address", "");
      textWriter.WriteString("Colony");
      textWriter.WriteEndElement();

      //Viết mảng ký tự vào phần tử thứ 4

      char[] ch = new char[3];
      ch[0] = 'w';
      ch[1] = 'i';
      ch[2] = 'n';

      textWriter.WriteStartElement("MangKyTu");
      textWriter.WriteChars(ch, 0, ch.Length);
      textWriter.WriteEndElement();

      //kết thúc tài liệu
      textWriter.WriteEndDocument();

      //không viết nữa
      textWriter.Close();
    }
  }
}