Trang 4 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Từ 31 tới 33 trên tổng số 33 kết quả

Đề tài: Tìm Định thức và ma trận nghịch đảo

 1. #31
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  2

  Thumbs down Tìm Định thức và ma trận nghịch đảo

  // De 33 Tao,Xuat ma tran, Ma tran:Chuyen vi,Nghich dao!
  #include<iostream.h>
  #include<iomanip.h>
  #include<conio.h>
  //using namespace std;
  int M[50][50], N[50][50];
  void Tao(int A[50][50],int n)
  {

  for (int i=0;i<n;i++)
  for (int j=0;j<n;j++)
  {
  cout<<"\n A["<<i<<","<<j<<"]=";
  cin>>A[i][j];
  }
  }

  void Xuat(int B[50][50],int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  for(int j=0;j<n;j++)
  cout<<"\t"<<B[i][j];
  cout<<"\n";
  }
  }
  //Tim dinh thuc
  void Dinhthuc(int C[50][50],int n)
  {
  double det=1;
  double temp;
  int i,j,k,sign=1;
  for (i=0;i<n-1;i++)
  {
  if(C[i][i]==0) //Duong cheo chinh bang 0
  {
  k=i+1;
  while(k<n&&C[k][i]==0)
  k++;
  if(k==n)
  {
  cout<<"\nDet(A) = 0";
  break;
  }
  for (j=i;j<n;j++)
  {
  temp=C[i][j];
  C[i][j]=C[k][j];
  C[k][j]=temp;
  }
  sign=-sign;//Dinh thuc doi dau
  }
  for (j=i+1;j<n;j++)
  {
  temp = -C[j][i]/C[i][i];
  for (k=i+1;k<n;k++)
  C[j][k]+=temp*C[i][k];
  }
  det*=C[i][i];
  cout<<" ";
  }
  det*=C[n-1][n-1];
  cout<<"\nDet(A) ="<<det;
  cout<<"\n";
  }
  //Tinh ma tran nguoc
  void Nghichdao(int D[50][50],int E[50][50],int n)
  {
  int k;
  double temp,det;
  if (det!= 0)
  {
  for (int i=0;i<n;i++)
  for(int j=0;j<n;j++)
  if(i==j)
  E[i][j] = 1;
  else
  E[i][j] = 0;

  for (i=0;i<n;i++)
  {
  if (D[i][i]==0)
  {
  k=i+1;
  while (k<n&&D[k][i]==0)
  k++;
  for (j= 0;j<n;j++)
  {
  temp=D[i][j];
  D[i][j]=D[k][j];
  D[k][j]=temp;
  temp=E[i][j];
  E[i][j]=E[k][j];
  E[k][j]=temp;
  }
  }

  temp=D[i][i];
  for (j=i;j<n;j++)
  D[i][j]/=temp;
  for (j=0;j<n;j++)
  E[i][j]/=temp;

  for (j=i+1;j<n;j++)
  {
  temp=-D[j][i];
  for (k=i;k<n;k++)
  D[j][k]+=temp*D[i][k];
  for (k=0;k<n;k++)
  E[j][k]+=temp*E[i][k];
  }
  }
  //Kt qt guess
  for (i=n-1;i>0;i--) // Qt Jordan
  for (j=i-1;j>=0;j--)
  {
  temp=-D[j][i];
  for(k=n-1;k>=i;k--)
  D[j][k]+=temp*D[i][k];
  for (k=0;k<n;k++)
  E[j][k]+=temp*E[i][k];
  }

  for (i=0;i<n;i++)
  {
  for(j=0;j<n;j++)
  cout<<""<<"\t"<<E[i][j];
  cout<<"\n";
  }
  }
  else cout<<"\nKhong co ma tran nghich dao\n";
  }
  void Chuyenvi(int T[50][50],int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  for(int j=0;j<n;j++)

  cout<<"\t"<<T[j][i];
  cout<<"\n";
  }
  }


  void main()
  {
  clrscr();
  int n;
  cout<<"De 33:Tim ma tran chuyen vi, nghich dao!";
  cout<<"\nCap cua ma tran vuong:=";cin>>n;
  Tao(M,n);
  cout<<"\nMa tran vua tao la: \n";
  Xuat(M,n);
  cout<<"Ma tran chuyen vi cua A[] la:\n";
  Chuyenvi(M,n);
  cout<<"Dinh thuc ma tran A[] la:";
  Dinhthuc(M,n);
  cout<<"Ma tran nghich dao cua A[] la :\n";
  Nghichdao(M,N,n);
  getch();
  }
  Đây là chương trình của e xin mọi ngừơi giúp cho

 2. #32
  Ngày gia nhập
  12 2013
  Bài viết
  1

  Mặc định code có vấn đề

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi conrongchautien Xem bài viết
  Bài hoàn chỉnh đây:
  C Code:
  1. /* DINH THUC VA MA TRAN NGHICH DAO */
  2.  
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<conio.h>
  5.  
  6. void main()
  7. {
  8. int i,j,k,m,n,na,dau=1;
  9. double det,x,tam;
  10. double a[50][50],b[50][50];
  11. clrscr();
  12. printf("\n CHAO MUNG DEN VOI CHUONG TRINH TINH DINH THUC VA MA TRAN NGHICH DAO");
  13. printf("\n");
  14. printf("\n NHAP CAP MA TRAN:"); scanf("%d",&n);
  15. na=2*n;//so cot ma tran chuyen tiep.
  16. //Nhap ma tran A.-------------------------------
  17. for(i=0;i<n;i++)
  18.     for(j=0;j<n;j++)
  19.         {
  20.         printf("a[%d][%d]=",i+1,j+1);
  21.         scanf("%lf",&a[i][j]);
  22.         }
  23.  
  24. //Tao ma tran lien ket.---------------------------
  25. for(i=0;i<n;i++)
  26.     for(j=n;j<na;j++)
  27.         {
  28.         if(i==(j-n)) a[i][j]=1;
  29.         else a[i][j]=0;
  30.         }
  31.  
  32. //Ham giai phuong trinh.--------------------
  33. //Dung phep BDSC dua Aij ve ma tran cheo.
  34. for(j=0;j<n;j++)
  35.     {
  36.     for(i=n-1;i>=j;i--)
  37.         {
  38.         if(a[i][j]==0) continue;//Neu phan tu a bang 0 thi tang i.
  39.         if((i>j)&&(a[i][j]!=0))
  40.             {
  41.             k=i-1;
  42.             while((k>=j)&&(a[k][j]==0)) k--;//Xet cac phan tu a khac 0 tren cung cot j
  43.             if(k<j)
  44.                 {
  45.                 //Doi cho dong thu i va j cho ca ma tran mo rong.
  46.                 for(m=0;m<na;m++)
  47.                     {
  48.                     tam=a[i][m];
  49.                     a[i][m]=a[j][m];
  50.                     a[j][m]=tam;
  51.                     }
  52.                 dau=-dau;
  53.                 }
  54.             if((k>=j)&&(k>=0))
  55.                 {
  56.                 x=-a[i][j]/a[k][j];
  57.                 //Nhan dong thu k cho x roi cong vao dong thu i.
  58.                 for(m=0;m<na;m++)
  59.                     a[i][m]+=a[k][m]*x;
  60.                 }
  61.             }
  62.         }
  63.     }
  64. for(j=n-1;j>=0;j--)
  65.     {
  66.     for(i=0;i<=j;i++)
  67.         {
  68.         if(a[i][j]==0) continue;
  69.         if((i<j)&&(a[i][j]!=0))
  70.             {
  71.             k=i+1;
  72.             while((k<=j)&&(a[k][j]==0)) k++;
  73.             if((k<=j)&&(k<na))
  74.                 {
  75.                 x=-a[i][j]/a[k][j];
  76.                 //Nhan dong thu k voi x roi cong vao dong thu i.
  77.                 for(m=0;m<na;m++)
  78.                     a[i][m]+=a[k][m]*x;
  79.                 }
  80.             }
  81.         }
  82.     }
  83. //Tinh dinh thuc.------------------------------------
  84. det=1;
  85. for(i=0;i<n;i++)
  86.     for(j=0;j<n;j++)
  87.         if(i==j) det*=a[i][j];
  88. printf("\n Det=%5.2lf",det*dau);
  89. //Tinh ma tran nghich dao.-----------------------
  90. if(det!=0)
  91.     {
  92.     for(i=0;i<n;i++)
  93.         for(j=n;j<na;j++)
  94.             {
  95.             a[i][j]=a[i][j]/a[i][i];
  96.             }
  97.  
  98.     for(i=0;i<n;i++)
  99.         for(j=n;j<na;j++)
  100.             {
  101.             b[i][j-n]=a[i][j];
  102.             }
  103.     //In ra ma tran nghich dao.-----------------
  104.     printf("\n MA TRAN NGHICH DAO CUA A:\n");
  105.     for(i=0;i<n;i++)
  106.         {
  107.         for(j=0;j<n;j++)
  108.             printf("%5.1lf",b[i][j]);
  109.         printf("\n");
  110.         }
  111.     }
  112. else printf("\n KHONG CO MA TRAN NGHICH DAO.");
  113. printf("\n GOOBYE.CHUC MOI NGUOI VUI VE!");
  114. getch();
  115. }
  116. //6:01 PM 4/22/2010
  Cám ơn thầy onminh rất nhiều.
  Mình nhập vào ma trận
  3 4 6
  -5 2 16
  2 1 -1
  nó xuất ra det=0 mà lại xuất ra ma trận nghịch đảo với các dạng mặc định của kiểu

 3. #33
  Ngày gia nhập
  08 2022
  Bài viết
  1

  Mặc định cái này chỉ áp dụng cho ma trận vuôg thôi chứ còn ma trận có độ dài cột hàng khác nhau thì làm sao bn

  [QUOTE=onminh;129098]Đây, nếu code trực tiếp thì dài dòng và khó hiểu hơn đó, chịu khó đọc nhé. Tính det theo Gauss, còn ma trận nghịch đảo theo Gauss-Jordan đó.
  [code= c++]
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  void main()
  {
  int i,j,k,n, sign = 1;
  double det = 1; double temp;
  double a[10][10],b[10][10];
  // Nhap cap cua ma tran:
  printf("\nCap cua ma tran vuon, n = "); scanf("%d",&n);

  // Nhap ma tran a:
  for (i = 0; i < n; i++)
  for (j = 0; j < n; j++)
  {
  printf("a[%d][%d] = ", i, j);
  scanf("%lf",&a[i][j]);
  }

  // Tinh dinh thuc cua a
  for (i = 0; i < n-1; i++)
  {
  if (a[i][i] == 0) // Nếu gặp phần tử trên đường chéo chính bằng 0 thì tìm hàng khác để đổi
  {
  k = i+1;
  while (k < n && a[k][i] == 0) k++;
  if (k==n) { printf("\ndet(a) = 0"); break;} // Không timg thấy, tức det(a) = 0
  for (j = i; j < n; j++)// Đổi hàng i với hàng k
  {
  temp = a[i][j];
  a[i][j] = a[k][j];
  a[k][j] = temp;
  }
  sign = -sign; // Định thức đổi dấu đó
  }
  for (j = i+1; j < n; j++)// Biển đổi để các phần tử cùng cột ở hàng dưới bằng 0 đó
  {
  temp = -a[j][i]/a[i][i];
  for (k = i+1; k < n; k++) a[j][k] += temp*a[i][k]; // Nhân hàng i với (-a[j][i]/a[i][i]) rồi cộng vào hàng j
  }
  det *= a[i][i]; // Tính dần det(a)
  }

  det *= a[n-1][n-1]; // Nhân với phần tử cuối chéo chính nữa là xong
  printf("\ndet(a) = %lf\n",det);

  //Tinh ma tran nguoc
  if (det != 0)
  {
  for (i = 0; i < n; i++) // Tạo ra b là ma trận đơn vị đó
  for (j = 0; j < n; j++)
  if (i==j) b[i][j] = 1; else b[i][j] = 0;

  for (i = 0; i < n; i++) // Xử lý từ hàng đầu đến hàng cuối
  {
  if (a[i][i] == 0) // Nếu gặp phần tử trên đường chéo chính bằng 0 thì đổi hàng
  {
  k = i+1;
  while (k < n && a[k][i] == 0) k++;
  for (j = 0; j < n; j++) // Đổi hàng đó của a đó, cả với ma trận b nữa
  {
  temp = a[i][j];
  a[i][j] = a[k][j];
  a[k][j] = temp;
  temp = b[i][j];
  b[i][j] = b[k][j];
  b[k][j] = temp;
  }
  }

  temp = a[i][i];
  for (j = i; j < n; j++) a[i][j] /= temp;
  for (j = 0; j < n; j++) b[i][j] /= temp;

  for (j = i+1; j < n; j++)
  {
  temp = -a[j][i];
  for (k = i; k < n; k++) a[j][k] += temp*a[i][k];
  for (k = 0; k < n; k++) b[j][k] += temp*b[i][k];
  }
  }// Kết thúc quá trình Gauss

  for (i = n-1; i > 0; i--) // Bắt đầu quá trình Jordan
  for (j = i-1; j >=0; j--)
  {
  temp = -a[j][i];
  for (k = n-1; k >= i; k--) a[j][k] += temp*a[i][k];
  for (k = 0; k < n; k++) b[j][k] += temp*b[i][k];
  }

  for (i = 0; i < n; i++)// In ra ma trận b, bây giờ là ma trận nghich đảo của a
  {
  for (j = 0; j < n; j++) printf("%8.3lf\t", b[i][j]);
  printf("\n");
  }
  }
  else printf("\nKhong co ma tran nghich dao\n");
  getch();

Trang 4 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ định nghĩa toán tử = cho ma trận ?
  Gửi bởi ngonchanloi89 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 12-10-2013, 06:24 PM
 2. Chương trình ưu đãi “công nghệ trao tay, học ngay nghề hot”
  Gửi bởi April91 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 10:45 PM
 3. Tổ chức sự kiện nghề HOT của giới trẻ
  Gửi bởi lehoang2003 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-06-2012, 10:09 AM
 4. Bán nhà mặt phố Trần Đại NGhĩa chính chủ cần bán - 30/11/11
  Gửi bởi taikhoan005 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-12-2011, 10:53 PM
 5. Bán nhà mặt phố Trần Đại NGhĩa chính chủ cần bán
  Gửi bởi taikhoan005 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 03-12-2011, 01:20 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn