Trước mắt chúng tôi chỉ có thể quản lý các bài viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt, chính vì vậy bạn cũng sẽ chỉ được phép gửi bài viết có nội dung là tiếng Việt Hoặc tiếng Anh. Lý do này là nhằm đảm bảo cho việc làm trong sạch diễn đàn.