Cú pháp sử dụng tập lệnh AT để đăng ký sim điện thoại bằng HyperTerminal của windowsXP ? bạn có tài liệu hoặc source code lập trình C# share cho mình với. thankyou