Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: nội suy đa thức lagrange

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  3

  Wink nội suy đa thức lagrange

  Ai có bài lập trình C về nội suy đa thức lagrange gửi giúp cho mình với.huhuhuuhhu.nhanh lên cái nha. thứ 2 mình phải nộp roài mà bài của mình bị lỗi không chay được.Thank trước nhé:(:(

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Gò Vấp, HCMC
  Bài viết
  287

  Up cái bài bị lỗi lên đây. Lu loa thế thì ai biết đường nào mà giúp >"<
  Hoa Tử Đinh Hương Phụng Vũ Phi Y
  Skype: makemecryhp
  Email: makemecryhp@gmail.com
  Face : fb.com/yescaerosta

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  3

  Bài đó đây!nó không có lỗi.chạy được. nhưng nhiều khi kết quả sai.
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
       #include<conio.h>
       #define max 100
          
  void nhap(float a[max][max],int n)
         {
            
  float t;
           
  int i,j;
           for(
  i=0;i<n;i++)
                for(
  j=0;j<n;j++)
                 {
                    
  printf("\nA[%d][%d]=",i,j);
                
  scanf("%f",&a[i][j]);
                 }
        
  printf("\n\n");
      }
        
  void xuat(float a[max][max],int n)
        {
           
  int i,j;
            for(
  i=0;i<n;i++)
             {    for(
  j=0;j<n;j++)
                    
  printf("%0.2f ",a[i][j]);
                      
  printf("\n\n");
              }
        }
         
  void nhapMTB(float b[max],int n)
      {
             
  int i;
           for(
  i=0;i<n;i++)
              {
                  
  printf("\nB[%d]=",i);
                  
  scanf("%f",&b[i]);
               }
        }
         
  void xuatMTB(float b[max],int n)
         {
            
  int i;
             for(
  i=0;i<n;i++)
                
  printf("\nB[%d]=%0.2f",i,b[i]);
         }
        
  void phanra(float a[max][max],float L[max][max],float U[max][max],int n){
            
  int i,j,k;
             
  float s;
             for(
  i=0;i<n;i++)
                for(
  j=0;j<n;j++)
                  {
                      
  U[i][j]=0;
                      if(
  i==j)
                        
  L[i][j]=1;
                     else
                        
  L[i][j]=0;
                  }
           for(
  j=0;j<n;j++)
               {
                 for(
  i=0;i<=j;i++)
                      {
                         
  s=0;
                         for(
  k=0;k<i;k++)
                            
  s+=L[i][k]*U[k][j];
                           
  U[i][j]=a[i][j]-s;
                     }
                  for(
  i=j+1;i<n;i++)
                    {
                        
  s=0;
                        for(
  k=0;k<j;k++)
                             
  s+=L[i][k]*U[k][j];
                             if(
  U[j][j]!=0)
                                
  L[i][j]=(a[i][j]-s)/U[j][j];
                      }
                }
         }
         
  //------------------------------------------------------//
         
  int giai_LX(float a[max][max],float x[max],float b[max],int n)
         {
             
  int i,j;
             for(
  i=0;i<n;i++)
            {
               
  float s=0;
                for(
  j=0;j<i;j++)
                      
  s+=a[i][j]*x[j];
                if(
  a[i][i]!=0)
                      
  x[i]=(b[i]-s)/a[i][i];
               else
                   {
                      
  getch();
                      return 
  0;
                   }
             }
             return 
  1;
         }
         
  //------------------------------------------------------//
         
  int giaiUX(float U[max][max],float x[max],float y[max],int n)
         {
             
  int i,j;
            for(
  i=n-1;i>=0;i--)
                {
                   
  float s=0;
                   for(
  j=n-1;j>i;j--)
                      
  s+=U[i][j]*x[j];
                   if(
  U[i][i]!=0)
                     
  x[i]=(y[i]-s)/U[i][i];
                  else
                     {
                        
  getch();
                        return 
  0;
                     }
            }
            return 
  1;
        }
        
  void giai_AX(float a[max][max],float x[max],float b[max],int n)
        {
            
  float L[max][max],U[max][max],y[max];
            
  phanra(a,L,U,n);
            
  giai_LX(L,y,b,n);
            
  giaiUX(U,x,y,n);
        }
        
  float det(float a[max][max],int n)
        {
            
  float d=1,L[max][max],U[max][max];
           
  phanra(a,L,U,n);
            
  int i;
            for(
  i=0;i<n;i++)
              
  d*=L[i][i]*U[i][i];
            return 
  d;
        }
       
  void tim_mt_nghichdao(float a[max][max],float b[max][max],int n)
        {
            
  int i,j;
            
  float I[max],X[max];
            for(
  j=0;j<n;j++){
               for(
  i=0;i<n;i++)
               if(
  i==j)
                  
  I[i]=1;
               else
                  
  I[i]=0;
              
  giai_AX(a,X,I,n);
               for(
  i=0;i<n;i++)
                  
  b[i][j]=X[i];
            }
        }
        
  int nhapxy(float a[max],float b[max],int n)
        {
            
  int i;
            for(
  i=0;i<=n;i++)
            {
               
  printf("Nhap x[%d] = ",i);scanf("%f",&a[i]);
               
  printf("Nhap y[%d] = ",i);scanf("%f",&b[i]);
            }
            return 
  0;
        }
        
  int inxy(float a[max],float b[max],int n)
        {
            
  int i;
            for(
  i=0;i<=n;i++)
            {
               
  printf("%.2f - %.2f\n",a[i],b[i]);
            }
            return 
  0;
        }
        
  int chuyen(float x[max],float y[max],int n,float a[max][max], float b[max])
        {
            
  int i,j;
            
  float tam;
            for(
  i=0;i<=n;i++) b[i]=y[i];
            for(
  i=0;i<=n;i++)
            {
               
  a[i][0]=1;
               
  tam=1;
               for(
  j=1;j<=n;j++)
               {
                  
  tam*=x[i];
                  
  a[i][j]=tam;
              }
            }
            return 
  0;
        }
        
  int indathuc(float a[max],int n)
        {
            
  int i;
            
  printf("f(x) = %.2f",a[0]);
            for(
  i=1;i<=n;i++){
              if(
  a[i]>0printf(" + %.2fx^%d",a[i],i);
              else if(
  a[i]<0printf(" - %.2fx^%d",-a[i],i);
            }
        }
        
  float ytaix(float a[],float b[],int n,float x)
        {
            
  int i,j;
           
  float lx,px;
            
  lx=0;
            
  //inxy(a,b,n);
            
  for(i=0;i<=n;i++)
            {
               
  px=1;
               for(
  j=0;j<=n;j++)
               {
                  if(
  j!=i)
                  {
                     
  px*=(x-a[j])/(a[i]-a[j]);
                  }
               }
               
  printf("px[%d] = %f\n",i,px);
               
  lx+=b[i]*px;
            }
            return 
  lx;
        }
        
  float ytaix2(float b[],int n,float x)
        {
          
  int i;
            
  float kq=b[0],x_mu=1;
            for(
  i=1;i<=n;i++)
            {
               
  x_mu*=x;
               
  kq+=b[i]*x_mu;
            }
            return 
  kq;
        }
        
  int main()
        {
            
  int n;
            
  float a[max][max],b[max],x[max],y[max],L[max][max],U[max][max],x1[max],y1[max],x0;
            
  printf("Nhap bac cua da thuc: ");scanf("%d",&n);
           
  nhapxy(x,y,n);
            
  chuyen(x,y,n,a,b);
            
  phanra(a,L,U,n+1);
            
  giai_LX(L,y1,b,n+1);
            
  giaiUX(U,x1,y1,n+1);
            
  //xuat(a,n+1);
            //printf("\n---------------------\n");
            //xuatMTB(b,n+1);
           
  printf("\n---DA THUC BAN DAU---\n");
            
  indathuc(x1,n);
            
  char c;
            
  point1:
            
  printf("\n---------------------\n");
            
  printf("Nhap x = ");scanf("%f",&x0);
            
  printf("Ket qua theo phuong phap Lagrange: y(%.2f) = %.2f\n",x0,ytaix(x,y,n,x0));
            
  printf("Ket qua tinh da thuc: y(%.2f) = %.2f\n",x0,ytaix2(x1,n,x0));
           
  printf("Ban co tiep tuc ko? (C/K)\n");c=getch();
            if(
  c=='c' || c=='C') goto point1;
           return 
  0;
        } 
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi peterdrew : 09-05-2010 lúc 11:24 PM. Lý do: Đặt code vào thẻ!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  3

  huhuhuhhu.vẫn chưa có giải đáp àh.còn mấy tiếng nữa thôi.HuHu

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ chương trình thức hiện nội suy hàm bằng đa thức nội suy Lagrange
  Gửi bởi hoangkianh31592 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-11-2014, 11:52 PM
 2. Bài tập C++ Hàm đa thức nội suy Lagrange
  Gửi bởi hoangkianh31592 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-01-2011, 10:58 AM
 3. Hỏi về đa thức Lagrange
  Gửi bởi it4viet trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 24-09-2008, 07:42 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn