Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 24 kết quả

Đề tài: Tìm số lớn thứ 2 trong dãy

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  2

  Mặc định Tìm số lớn thứ 2 trong dãy

  đề: nhập vào 1 dãy số thực ,tìm số lớn thứ 2 trong dãy.
  sau khi tìm được max 1 thì không biết gán max 2 bằng gì nhỉ ai sửa hộ em;
  nếu gán như em thì khi max1= max2=0 thì sai mất ,với lại không hiêu sao khởi động hơi lâu
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. void Nhap_mang(float a[],int n)
  3. {
  4.     int i;
  5.     for(i=0;i<n;i=i+1)
  6.     {
  7.         printf("\na[%d]= ",i);
  8.         scanf("%f",&a[i]);
  9.     }
  10. }
  11.  
  12.  
  13. main()
  14. {
  15.     float a[100],max1,max2;
  16.     int n,i,j,k=0,stt=0;
  17.     printf("\nNhap vao mot day so thuc");
  18.     printf("\nNhap so phan tu cua day so n= "); scanf("%d",&n);
  19.     Nhap_mang(a,n);
  20.     max1=a[0];
  21.     for(i=0;i<n;i=i+1)
  22.     {
  23.         if(a[i]>max1)
  24.             max1=a[i];
  25.     }
  26.         max2=0;
  27.     for(i=0;i<n;i=i+1)
  28.     {
  29.         if(a[i]>max2 && a[i]!=max1)
  30.         {
  31.             max2=a[i];
  32.             stt=i+1;
  33.         }
  34.        }
  35.        printf("\nSo co gia tri lon thu hai la: %5.3f",max2);
  36.        printf("\nSo do dung thu %d trong day",stt);
  37.    
  38.        getch();
  39. }
  ps: sorry tadius lần sau e rút kn
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi KidSunny : 09-05-2010 lúc 06:20 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  2

  thôi e sửa được rồi.thay max2 thành:
  C Code:
  1. if(max1==a[0])
  2.         max2=a[1];
  3.     else max2=a[0];

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  34

  Cả nhà sửa giúp mình nha!
  Mình in kết quả không đúng
  C Code:
  1. //Chuong trinh tim so lon thu 2 trong day
  2.  
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<conio.h>
  5. #include<stdlib.h>
  6.  
  7. //ham nhap mang
  8. int nhap(int a[],int n);
  9. //ham in mang
  10. int in(int a[],int n);
  11. //----------------------
  12. //Ham main
  13. //------------------
  14. main (void)
  15. {
  16.    int i,j,n,a[100],max,max2;  
  17.    printf("day gom so phan tu n=");
  18.    scanf("%d",&n);
  19.    printf("\n nhap day so:\n");
  20.    nhap(a,n);
  21.    system("CLS");
  22.    printf("\n day so vua nhap la:\n");
  23.    in(a,n);
  24.    max=a[0];
  25.    for (i=1;i<n;i++){
  26.        if (a[i]>max){
  27.            max=a[i];
  28.        }
  29.    }
  30.    max2=a[0];
  31.    for (i=1;i<n-1;i++){
  32.        for (j=i+1;j<n;j++){
  33.            if (a[i]<a[j] && a[j]<max){
  34.               max2=a[j];
  35.            }
  36.        }
  37.    }
  38.    printf("\n so lon thu 2 trong day la:%d",max2);
  39.    getch();
  40. }
  41. //dn ham nhap mang
  42. int nhap(int a[], int n)
  43. {
  44.    int i;
  45.    for (i=0;i<n;i++){
  46.        printf("a[%d]=",i);
  47.        scanf("%d",&a[i]);
  48.    }
  49. }
  50. //dn ham in mang
  51. int in(int a[],int n)
  52. {
  53.     int i;
  54.     for (i=0;i<n;i++){
  55.         printf("%5d",a[i]);
  56.     }
  57. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  Nơi nào đó trong vũ trụ
  Bài viết
  550

  Sao lại phải cần đến 2 vòng lặp để tìm max2 ?
  Mình nghĩ chỉ cần 1:
  C Code:
  1.     max2=a[0];
  2.     for (i=0;i<n;i++)
  3.             if (max2 < a[i] && a[i] != max)
  4.                 max2=a[i];
  Gió thu lạnh lẽo hắt hiu lòng!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Linux-Ubuntu
  Bài viết
  217

  bài này thì mình nghĩ cứ cho 1 hàm sắp xếp theo chiều ko giảm;
  rồi tiếp đó xét tiếp 1 hàm max2(....);
  trong hàm này giá trị max1 sẽ gán cho phần từ cuối cùng, xét từ cuối mảng đến đầu mảng, nếu phần tử sau thoả mãn khác max1 là ok, xuất ra giá trị
  ++Sự Học Không Bao Giờ Là Muộn++
  ---Sướng Thì Ta Làm, Thích Thì Sẽ Được---
  ......Đôi khi bỏ học cũng là một bước đột phá...

  ***HỘI NHỮNG NGƯỜI PHÁT CUỒNG VÌ LINUX***

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  Moscow, Russia Federation
  Bài viết
  913

  Mặc định Tìm số lớn thứ 2 trong dãy

  This is my way using stl to resolve this problem. As first, I just found the maximum value in the range, then deleted all equal to him elements. In finish, I have to find the maximum value in the end range. The found value is the second maximum value.
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. #include <algorithm>
  4. #include <iterator>
  5. #include <functional>
  6.  
  7. #include <ctime>
  8.  
  9. typedef std::vector<int> IntVect;
  10. typedef std::ostream_iterator<int, char, std::char_traits<char> > OstreamIterator;
  11. struct random {
  12.     random(int rg) : range(rg) {}
  13.     int operator() () {
  14.         return rand() % range;
  15.     }
  16. private:
  17.     int range;
  18. };
  19.  
  20. int main () {
  21.     //
  22.     srand (unsigned ( time (NULL)));
  23.  
  24.     // create an array resizing to 20 elements
  25.     IntVect vect(15);
  26.  
  27.     // generate randomly values to array
  28.     random rnd(10);
  29.     std::generate(vect.begin(), vect.end(), rnd);
  30.  
  31.     // an ostream iterator that outputs an
  32.     // integer to cout, terminated by a comma
  33.     OstreamIterator OstIt(std::cout, ",");
  34.  
  35.     // print the array
  36.     std::cout << "{";
  37.     std::copy(vect.begin(), vect.end(), OstIt);
  38.     std::cout << "\b" << "}" << std::endl;
  39.  
  40.     // find the first max value
  41.     int max_val = *max_element(vect.begin(), vect.end());
  42.     std::cout << "The max element " << max_val << std::endl;
  43.     vect.erase(std::remove(vect.begin(), vect.end(), max_val), vect.end());
  44.  
  45.     // print the finished array
  46.     std::cout << "{";
  47.     std::copy(vect.begin(), vect.end(), OstIt);
  48.     std::cout << "\b" << "}" << std::endl;
  49.  
  50.     // find the second max value
  51.     max_val = *max_element(vect.begin(), vect.end());
  52.     std::cout << "The second max value " << max_val << std::endl;
  53.  
  54.     return 0;
  55. }
  Mời các bạn ghé thăm blog cá nhân của tôi

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Linux-Ubuntu
  Bài viết
  217

  đây là bài mình: chưa kiểm tra đc bạn nào kiểm tra hộ nhé:
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #define MAX 100
  int main(){
    
  int array[MAX];
    
  int size;

    
  printf("Nhap so phan tu cua mang: ");
    
  scanf("%d",&size);
    
  NhapMang(array,size);
    
  int max2 Max2(array,size);
    
    
  printf("gia tri max thu 2 la: %d\n",max2);
    return 
  0;
  }

  void NhapMang(int *arrint size){
    
  int i;
    for(
  i=0;i<size;i++){
      
  printf("a[%d]: ",i+1);
      
  scanf("%d",&arr[i]);
    }
  }
  void Swap(int *aint *b){
    
  int tmp = *a;
    *
  a=*b;
    *
  b=tmp;
  }

  void SapXep(int *arrint size){
    
  int i,j;
    for(
  j=size-1;j>=0;i--)
      for(
  i=0;i<size;i++)
        if(
  arr[i]>arr[i+1])
      
  Swap(&arr[i],&arr[i+1]);
  }

  int Max2(int *arrint size){
    
  int i;
    
  SapXep(arr,size);
    
  //in ra mang da sap xep
    
  for(i=0;i<size;i++)
      
  printf("%2d",arr[i]);
    
  printf("\n");
    
  //tim max 2
    
  int max1=arr[size-1];

    for(
  i=size-2;i>=0;i--)
      if(
  arr[i]!= max1){
        return 
  arr[i];
        break;
      }

  ++Sự Học Không Bao Giờ Là Muộn++
  ---Sướng Thì Ta Làm, Thích Thì Sẽ Được---
  ......Đôi khi bỏ học cũng là một bước đột phá...

  ***HỘI NHỮNG NGƯỜI PHÁT CUỒNG VÌ LINUX***

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  Nơi nào đó trong vũ trụ
  Bài viết
  550

  Còn đây là của birthis, đú theo :
  C Code:
  1. /*
  2. ****************************************************************************
  3. File: FindMax2.cpp
  4. Author: birthis
  5. Email:
  6. Date: 09/01/2011
  7. Description: Chuong trinh tim so lon thu 2 trong mang nhap vao
  8. ****************************************************************************
  9. */
  10. #include <stdio.h>
  11. #include <conio.h>
  12.  
  13. int getMax2(int a[],int n);
  14.  
  15. int main()
  16. {
  17.     int a[100],n;
  18.  
  19.     printf("\nChuong trinh tim so lon thu 2 trong mang.");
  20.     //Nhap du lieu
  21.     printf("\nNhap vao n: ");
  22.     fflush(stdin);
  23.     scanf("%d",&n);
  24.  
  25.     printf("\nNhap mang:");
  26.     for (int i=0;i<n;i++)
  27.     {
  28.         printf("\na[%d]= ",i);
  29.         fflush(stdin);
  30.         scanf("%d",a+i);
  31.     }
  32.  
  33.     //In ket qua
  34.     printf("\nMang vua nhap: ");
  35.     for (int i=0;i<n;i++)
  36.     {
  37.         printf("%d   ",a[i]);
  38.     }
  39.  
  40.     //Gia tri lon thu 2
  41.     printf("\nGia tri lon thu 2: %d",getMax2(a,n));
  42.  
  43.     fflush(stdin);
  44.     getch();
  45.  
  46. }
  47. /*
  48. Ten ham : getMax2
  49. Muc dich: Tim phan tu lon thu 2 cua mang
  50. Dau vao : - Mang so nguyen a
  51.           - So luong phan tu n cua mang a
  52. Dau ra  : - Tra ve max2
  53. */
  54. int getMax2(int a[],int n)
  55. {
  56.     int max1,max2;
  57.     if (n <= 0)
  58.     {
  59.         printf("\nLam gi co phan tu nao dau ma tim ^^");
  60.         return 0;
  61.     }
  62.     else if (n == 1)
  63.     {
  64.         printf("\nKhong co max2 chi co max1 ^^");
  65.         return 0;
  66.     }
  67.     else
  68.     {
  69.         max1=max2=0x80000000;
  70.         for (int i=0;i<n;i++)
  71.         {
  72.             if (max1<a[i])
  73.             {
  74.                 max2 = max1;
  75.                 max1 = a[i];
  76.             }
  77.             else if (max2<a[i] && a[i]<max1)
  78.             {
  79.                 max2 = a[i];
  80.             }
  81.         }
  82.         return max2;
  83.     }
  84.    
  85. }
  Gió thu lạnh lẽo hắt hiu lòng!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  http://gocnhinthoidai.blogspot.com
  Bài viết
  52

  Red face thanks!

  haizz... may quá mĩnh cũng đang tìm bài nè. đọc xem cách nào hay, nhanh nhất nào

 10. #10
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Gầm cầu
  Bài viết
  2,230

  @chủ topic: anh thấy em thừa 1 vòng for
  khi em gán cho max1 thì gán max1 cũ cho max2 là ok rồi

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn