Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Các bài tập lập trình C và giải thuật

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  218

  Mặc định Các bài tập lập trình C và giải thuật

  12.9. Nhà cao tầng
  Một quần thể nhà cao tầng được xây dựng trên một nền hình chữ nhật, trên đó đựơc chia thành M*N ô vuông (M dòng, N cột ). Các dòng đựơc đánh số từ 1 đến N. Người ta xem khu nhà được tạo bởi các khối có đáy là một ô vuông với những chiều cao nào đó mà người ta gọi là những đơn nguyên. Một đơn nguyên được xác định bởi toạ độ dòng, cột của ô đáy và chiều cao tương ứng. Một khối nhà được định nghĩa là một tập hợp các đơn nguyên có đáy tạo thành một miền gồm những ô vuông kề cạnh.
  Người ta đánh số các khối nhà bằng những số nguyên liên tiếp bắt đầu từ 1 theo trình tự duyệt các ô đáy theo từng dòng từ 1 đến M, và trên mỗi dòng, duyệt các ô đáy theo từng cột từ 1 đến N.
  Người ta muốn quét vôi các bức tường xung quanh tất cả các khối nhà. Hãy xác định
  * Số lượng các khối nhà
  * Tổng diện tích quét vôi
  * Khối nhà có diện tích quét vôi lớn nhất và giá trị của diện tích này.
  Dữ liêu vào cho trên file văn bản có dạng:
  M N
  H[1,1] H[1,2].... H[1,N]
  H[2,1].....
  ....
  H[M,1]...............H[M,N]
  trong đó H[i, j] là chiều cao của đơn nguyên [i, j] với các quy ước bằng 0 khi đơn nguyên này không có. Giải thiết rằng các giá trị này đêềulà những số nguyên và tính theo đơn vị một cạnh ô vuông. Các số trên cùng một dòng ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

  Kết quả ghi ra file văn bản gồm:
  * Dòng đầu ghi số lượng các khối nhà
  * Dòng thứ hai ghi tổng số diện tích quét vôi
  * Dòng thứ ba ghi số nhà của khối có diện tích quết vôi lớn nhất và giá trị của diện tích này ( ghi cách nhau ít nhất một dấu cách).
  Ví dụ:
  Input
  4 6
  1 2 3 0 2 1
  1 0 1 0 0 1
  2 1 1 0 0 1
  0 0 0 1 1 0

  Output
  3
  50
  1 30
  Ghi chú:
  * Các giá trị diện tích được tính theo đơn vị diện tích một ô vuông
  * Giới hạn kích thước: M, N <= 100, H[i, j] <=2000

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Sau đây là cách giải của anh, áp dụng thuật toán loang :
  Ý tưởng là ta xét 4 ô xung quanh 1 ô ví dụ ô H[r][c], vì là 1 đơn nguyên nên 2 ô kế nhau có cùng hàng và cùng cột thì thỏa mãn đề bài. Vậy có thể thấy những ô như :
  H[r+1][c]
  H[r-1][c]
  H[r][c+1]
  H[r][c+1]
  nếu khác 0 và -1 (viền bảng) thì thỏa mãn, từ đó ta có hàm loang như sau :

  C++ Code:
  1. void Spreading_Programming (int r, int c , int &s)
  2.  
  3.     {
  4.         H[r][c] = 0;
  5.         s = s + 4*tmp[r][c]; /*đầu tiên sơn xung quanh bốn bức tường của đơn nguyên*/
  6.    
  7.         /*Bỏ đi cạnh chung của những đơn nguyên cạnh nó, thằng nào thấp hơn thì chọn*/
  8.         s = s - min(tmp[r][c],tmp[r][c+1]) - min(tmp[r][c],tmp[r][c-1])  
  9.               - min(tmp[r][c],tmp[r+1][c]) - min(tmp[r][c],tmp[r-1][c]);
  10.        
  11.         if ( H[r+1][c] != 0 && H[r+1][c] != -1 ) Spreading_Programming (r+1, c, s);
  12.         if ( H[r-1][c] != 0 && H[r-1][c] != -1 ) Spreading_Programming (r-1, c, s);
  13.         if ( H[r][c+1] != 0 && H[r][c+1] != -1 ) Spreading_Programming (r, c+1, s);  
  14.         if ( H[r][c+1] != 0 && H[r][c-1] != -1 ) Spreading_Programming (r, c-1, s);
  15.  
  16. }

  Bài này thực ra không khó lắm nhưng chỗ này thì đúng là nhức cả đầu, hồi đầu anh cứ nghĩ là V[sơn] = cột*hàng*cao , debug mãi không ra kết quả. Phải vẽ ra cái hình mới hiểu được

  Anh nghĩ chắc đây là cái hay của bài này, không biết có phải không nhỉ ?

  Tiếp theo ta cứ loang theo vết của từng ô cho tới khi hết bảng ! Dùng 1 biến max_area để tính khối nhà có diện tích lớn nhất là xong !
  Còn 1 chỗ đáng chú ý là :
  H[r][c] = 0; /*tránh đi lại những ô đã đi qua, ví du dang xét ô H[1][3], ta kiểm tiếp tra ô [2][3], nhận thấy nó có khối nguyên ô [2][3], tiếp đến ta kiểm tra ô [3][5] thì không có khối nguyên, bỏ qua và quay lại xét sang ô [1][5] thì lại thấy đơn nguyên, loang lại ô [1][5] -> dẫn đến Stack Over Flow */
  nhưng vì gán H[r][c] = 0 cho nên khi tính diện tích ta lại mất đi chiều cao vì thế dùng 1 mãng phục tmp[r][c] ( chú ý không có viền cho mãng này ) là xong.

  Bài này có 2 vấn đề : 1 là phương pháp loang, 2 là công thức thể tích .

  Và sau đây là toàn bộ code :

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include <iomanip>
  4.  
  5. #define FI "TOANHA.inp"
  6. #define maxx 100
  7.  
  8.  
  9. int H[maxx][maxx], tmp[maxx][maxx];
  10. int M, N; /*M represent Row, N represents Colunm*/
  11. int building;
  12. int max_area;
  13. int total_area;
  14.  
  15. void InputData()
  16.  
  17.     {
  18.         ifstream F;
  19.         F.open(FI);
  20.         F >> M >> N;
  21.         F.ignore();
  22.        
  23.         for ( int i = 1; i <= M; i++){
  24.                 for( int j = 1; j <= N; j++){
  25.                         F >> H[i][j];
  26.                 }
  27.             F.ignore();
  28.         }
  29.         F.close();
  30. }
  31.  
  32. void Initialization()
  33.  
  34.     {
  35.         /*Set range for the area*/
  36.         for ( int i = 0; i <= N+1; i++ ){
  37.                 H[0][i] = -1;
  38.                 H[M+1][i] = -1;
  39.         }
  40.      
  41.         for ( int i = 0; i <= M+1; i++ ){
  42.                 H[i][0] = -1;
  43.                 H[i][N+1] = -1;
  44.         }
  45.         /*Print map*/
  46.         for ( int i = 0; i <= M+1; i++ ){
  47.                 for ( int j = 0; j <= N+1; j++ ){
  48.                         cout << H[i][j] << setw(3);
  49.                 }
  50.                 cout << endl;
  51.         }
  52.        
  53.         /*Sub Array*/
  54.         for ( int i = 1; i <= M; i++)
  55.         {
  56.                 for( int j = 1; j <= N; j++ )
  57.                 {
  58.                         tmp[i][j] = H[i][j];
  59.                 }
  60.         }
  61. }
  62.  
  63. int min ( int a, int b )
  64.    
  65.     {
  66.         if ( a < b ) return a;
  67.         else         return b;
  68. }
  69.  
  70. void Spreading_Programming (int r, int c , int &s)
  71.  
  72.     {
  73.         H[r][c] = 0;        
  74.         s = s + 4*tmp[r][c]; /*Paint around the building, 4 sides*/
  75.    
  76.         /*Eleminate the share side of 2 building, which ones lower is chosen*/
  77.         s = s - min(tmp[r][c],tmp[r][c+1]) - min(tmp[r][c],tmp[r][c-1])  
  78.               - min(tmp[r][c],tmp[r+1][c]) - min(tmp[r][c],tmp[r-1][c]);
  79.        
  80.         if ( H[r+1][c] != 0 && H[r+1][c] != -1 ) Spreading_Programming (r+1, c, s);
  81.         if ( H[r-1][c] != 0 && H[r-1][c] != -1 ) Spreading_Programming (r-1, c, s);
  82.         if ( H[r][c+1] != 0 && H[r][c+1] != -1 ) Spreading_Programming (r, c+1, s);  
  83.         if ( H[r][c+1] != 0 && H[r][c-1] != -1 ) Spreading_Programming (r, c-1, s);
  84.  
  85. }
  86.  
  87. void Process()
  88.  
  89.     {
  90.        
  91.         int area;
  92.         building = 0;
  93.         max_area = 0;
  94.         total_area = 0;
  95.         for ( int i = 1; i <= M; i++)
  96.         {
  97.                 for( int j = 1; j <= N; j++)
  98.                 {
  99.                         if ( H[i][j] != -1 && H[i][j] != 0 ) /*If there's no "don nguyên*/
  100.                         {
  101.                                 area = 0;
  102.                                 Spreading_Programming ( i, j, area);
  103.                                
  104.                                 building = building + 1; /*Each time increases the number of building*/
  105.                                 total_area = total_area + area; /*Also increase total area*/
  106.                                 /*Chose building have maximum area*/
  107.                                 if ( area > max_area )
  108.                                 {
  109.                                         max_area = area;
  110.                                        
  111.                                 }
  112.                         }
  113.                 }
  114.         }
  115. }
  116.  
  117.  
  118. void OutputData()
  119.  
  120.     {
  121.        
  122.         cout << "There are : " << building << " buildings " << endl;
  123.         cout << "Total area is : " << total_area << endl;
  124.         cout << "The maximum area is : " << max_area << endl;
  125. }
  126.  
  127. void main()
  128.  
  129.     {
  130.         InputData();
  131.         Initialization();
  132.         Process();
  133.         OutputData();
  134.        
  135.         cin.get();
  136.  
  137. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 14-10-2007 lúc 02:58 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  2

  Bài của bạn rox_rook còn thiếu một phần đấy là:
  bạn mới đếm được số ô vuông là đơn nguyên nhưng không đánh số được các khối nhà (block)
  Theo mình thì bài toán có thể giải quyết theo ý tưởng thế này:
  Mảng A, kích thước MxN trong đó:
  A[i][j] = 0 nếu H[i][j] = 0 (Không có nhà xây trên ô vuông này)
  A[i][j] = 1 nếu H[i][j] đã được chọn để tính vào tổng diện tích
  A[i][j] = -1 nếu H[i][j] chưa được chọn để tính tổng diện tích

  biến BlockCount: lưu số lượng các khối nhà

  Sử dụng thuật toán loang như bạn rox_rook giới thiệu:

  nếu còn tồn tại A[i][j] = -1
  Sử dụng thuật toán loang tại ô A[i][j]
  Tính toán tổng diện tích và diện tích Block lớn nhất
  Tăng biến BlockCount lên một đơn vị

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Kết quả ghi ra file văn bản gồm:
  * Dòng đầu ghi số lượng các khối nhà
  * Dòng thứ hai ghi tổng số diện tích quét vôi
  * Dòng thứ ba ghi số nhà của khối có diện tích quết vôi lớn nhất và giá trị của diện tích này ( ghi cách nhau ít nhất một dấu cách).
  Bài của bạn rox_rook còn thiếu một phần đấy là:
  bạn mới đếm được số ô vuông là đơn nguyên nhưng không đánh số được các khối nhà (block)
  Bạn check thử chưa code mình viết chưa nhỉ ?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Output
  3
  50
  1 30
  Sorry, không thấy đường T_T ! Cám ơn ý kiến của bạn !

Các đề tài tương tự

 1. Giải thuật shaker sort. Giúp mình giải thuật với?
  Gửi bởi nguyenhai trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 29-01-2015, 10:53 PM
 2. Giải thuật Giải thuật Chia để trị, hướng đi với giải thuật này thế nào?
  Gửi bởi maivivan13 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-10-2012, 10:22 PM
 3. Bài tập C Cần giải giúp 3 câu trong đề thi kĩ thuật lập trình C và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Gửi bởi nguyenthi0602 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-09-2012, 08:42 PM
 4. Giải thuật xắp xếp Quick sort, biểu diễn bằng hình ảnh giải thuật này?
  Gửi bởi yuklong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 09-06-2012, 09:20 AM
 5. Tài liệu về giải thuật mã hóa. Mã hóa file theo giải thuật DES. Ai có giúp mình?
  Gửi bởi daolong83 trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 17-07-2009, 11:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn