Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Xử lý Bài toán về chứng Khoán trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Bài viết
  9

  Cool Xử lý Bài toán về chứng Khoán trong lập trình C#

  ĐỀ BÀI :

  Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt nam (VCBS) được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 7/1/2002 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán. Với số vốn điều lệ 60 tỷ đồng và được sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam, VCBS là một trong những Công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính lớn nhất hiện nay.

  Với nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng trong giao dịch, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại của VCBS kết hợp với mạng VCB Online mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích như: đặt lệnh mua bán chứng khoán từ xa (qua mạng Internet, qua điện thoại,..), kiểm tra tài khoản chứng khoán và các giao dịch đã thực hiện qua mạng, chuyển tiền thanh toán chứng khoán bằng thẻ ATM...Khách hàng cũng được cung cấp miễn phí các thông tin mới nhất về diễn biến giá cả chứng khoán và thị trường chứng khoán, tình hình các công ty niêm yết và chuẩn bị niêm yết, các bài phân tích đầu tư chứng khoán và phân tích tài chính công ty.

  Yêu cầu
  Hiện nay có khoảng hơn 100 công ty đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Thông tin về mỗi công ty cần quản lý bao gồm: tên công ty, địa chỉ công ty, thông tin về công ty, mã cổ phiếu phát hành, tổng số lượng cổ phiếu phát hành, vốn điều lệ.
  Hàng ngày, khách hàng có nhu cầu xem giá cổ phiếu của các công ty qua bảng điện tử được đặt tại VCBS hoặc có thể xem qua mạng. Khách hàng cũng có thể tiến hành giao dịch mua hoặc bán một số loại cổ phiếu nào đó. Thông tin về khách hàng bao gồm: mã khách hàng, tên khách hàng, chứng minh nhân dân, tổng số tiền mặt trong tài khoản, và thông tin về các cổ phiếu mà khách hàng đang nắm giữ.


  Để tiến hành giao dịch, khách hàng phải đặt lệnh giao dịch, lệnh giao dịch có thể được đặt bằng cách ghi vào phiếu đặt lệnh rồi gửi cho nhân viên trực tiếp tại VCBS hoặc đặt lệnh qua mạng. Mỗi ngày sẽ có 3 phiên giao dịch, nếu khách hàng đặt lệnh từ 7g30->8g30 thì thuộc phiên 1, từ >8g30 đến 9g30 thì thuộc phiên 2, từ >9g30 đến 10g30 thì thuộc phiên 3. Sau mỗi phiên, cổ phiếu sẽ có một mức giá khác nhau, mức giá đó được xác định dựa trên các lệnh đặt mua và bán của các khách hàng trong phiên đó. Giá cổ phiếu trong mỗi phiên được xác định là mức giá sao cho tổng số lượng cổ phiếu được giao dịch là lớn nhất(mức giá sao cho tổng số lượng cổ phiếu được mua hoặc bán là cao nhất). Mỗi lần giao dịch(mua hay bán) thành công, VCBS sẽ thu phí 0.4% tổng giá trị giao dịch của khách hàng.

  Nhiệm vụ của bạn là xây dựng phần mềm hỗ trợ nhập lệnh trực tiếp tại sàn VCBS, gồm các chức năng chi tiết sau:
  - Quản lý thông tin khách hàng: tạo mới khách hàng, xóa khách hàng.

  - Nhân viên nhập lệnh sẽ nhận các phiếu đặt lệnh của khách hàng và nhập liệu vào hệ thống. Thông tin về phiếu đặt lệnh bao gồm: mã khách hàng, loại giao dịch(mua hoặc bán), mã cố phiếu, số lượng cố phiếu(không làm chức năng xóa và sửa phiếu đặt lệnh).

  - Cho biết kết quả một lệnh giao dịch nào đó của khách hàng.

  - Hiện bảng báo giá các cố phiếu của một phiên nào đó.

  - Kết xuất thống kê chi tiết thông tin tài khoản của một khách hàng nào đó, gồm: tên khách hàng, tổng số tiền mặt còn lại, danh sách các cổ phiếu khách hàng đang nắm giữ(mã cố phiểu, tên công ty phát hành, số lượng cổ phiếu).


  Cơ sở dữ liệu đã được thiết kế sẵn sử dụng Access, chi tiết như sau:
  KHACHHANG: MaKH, TenKH, CMND, SoTien : Lưu giữ thông tin về khách hàng, bao gồm: mã khách hàng, tên khách hàng, chứng minh nhân dân, tổng số tiền mặt còn trong tài khoản của khách hàng.

  COPHIEU: MaCP, TenCongty, Diachi, Tongsoluongcophieu, VonDieuLe : Lưu giữ thông tin về một loại cổ phiếu nào đó, gồm: mã cổ phiếu, tên công ty phát hành, địa chỉ công ty, tổng số lượng cổ phiếu phát hành và vốn điều lệ của công ty.

  PHIEUDATLENH: MaPhieu, MaKH, MaCP, Soluong, LoaiLenh, Phien, Ngay, TrangThai : Lưu giữ thông tin về một phiếu đặt lệnh của khách hàng, gồm: Mã phiếu đặt lệnh, mã khách hàng, mã cổ phiếu được đặt, số lượng đặt và loại lệnh là mua hay bán, lệnh được đặt vào phiên nào(1,2,3) ngày đặt lệnh, trạng thái giao dịch(đang chờ, được khớp, không được khớp). Ban đầu thì lệnh ở trạng thái đang chờ, sau khi kết thúc phiên giao dịch thì sẽ ở trạng thái được khớp(nếu giá mua cao hơn hoặc bằng giá khớp lệnh cổ phiếu trong phiên) hoặc không được khớp(ngược lại).

  KETQUAGIAODICH: MaKQGD, MaCP, Phien, Ngay, GiaKhopLenh : Lưu giữ thông tin về kết quả giao dịch của mỗi phiên, bao gồm: mã kết quả giao dịch, mã cố phiếu, phiên giao dịch(1,2,3), ngày giao dịch, giá khớp lệnh của cổ phiếu. Dữ liệu của Bảng này được phát sinh tự động sau mỗi phiên giao dịch. Để đơn giản, giá khớp lệnh của cổ phiếu A ở một phiên được tính bằng trung bình cộng các giá đặt mua và bán cổ phiếu A trong phiên đó.

  SOHUU: MaKH, MaCP, Soluong : Lưu giữ thông tin cho biết khách hàng đang sở hữu những cổ phiếu nào, gồm: mã khách hàng, mã cổ phiếu và số lượng đang sở hữu. Thông tin này cũng được phát sinh tự động dựa vào kết quả đặt lệnh của khách hàng.
  Danh sách các công ty trên sàn hiện nay xem tại đây

  http://www.hsc.com.vn/research_news....rofiles.vi.hsc
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi PhamHaNam : 23-07-2007 lúc 11:06 PM.
  ========================================
  Chúc các bạn 1 ngày làm việc vui vẻ...
  ========================================

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Bài viết
  9

  Wink Baogia.cs

  Visual C# Code:
  1. // Baogia.cs
  2. using System;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Data;
  6. using System.Data.OleDb;
  7. using System.Drawing;
  8. using System.Text;
  9. using System.Windows.Forms;
  10.  
  11. namespace Oledb
  12. {
  13.     public partial class BaoGia : Form
  14.     {
  15.         public BaoGia()
  16.         {
  17.             InitializeComponent();
  18.         }
  19.  
  20.         private void btXem_Click(object sender, EventArgs e)
  21.         {
  22.             OleDbConnection connect = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=chungkhoan.mdb");
  23.             connect.Open();
  24.             String Select = "Select CP.MaCP,CP.TenCongTy,CP.Tongsoluongcophieu,KQGD.Phien,KQGD.Ngay,KQGD.GiaKhopLenh from COPHIEU CP,KETQUAGIAODICH KQGD where CP.MaCP=KQGD.MaCP and KQGD.Phien=@Phien";
  25.             OleDbCommand cm = new OleDbCommand();
  26.             cm.CommandText = Select;
  27.             cm.Connection = connect;
  28.             try
  29.             {
  30.                 cm.Parameters.Add(new OleDbParameter("@Phien", OleDbType.Integer, 0));
  31.                 cm.Parameters["@Phien"].Value = int.Parse(textBox1.Text);
  32.                 OleDbDataReader reader = cm.ExecuteReader();
  33.                 while (reader.Read())
  34.                 {
  35.                     String MaCP = reader.GetString(0);
  36.                     String TenCongTy = reader.GetString(1);
  37.                     String SoLuong = reader.GetInt32(2).ToString();
  38.                     String Phien = reader.GetInt16(3).ToString();
  39.                     String Ngay = reader.GetDateTime(4).ToShortDateString();
  40.                     String GiaKhopLenh = reader.GetValue(5).ToString();
  41.                     ListViewItem iTem = new ListViewItem(new String[] { MaCP, TenCongTy, SoLuong.ToString(), Phien.ToString(), Ngay.ToString(), GiaKhopLenh.ToString() });
  42.                     listView1.Items.Add(iTem);
  43.                 }
  44.             }
  45.             catch(Exception )
  46.             {
  47.                 MessageBox.Show("Bạn nhập không đúng kiểu dữ liệu!");
  48.             }
  49.             connect.Close();
  50.         }
  51.  
  52.         private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  53.         {
  54.  
  55.         }
  56.  
  57.         private void BaoGia_Load(object sender, EventArgs e)
  58.         {
  59.  
  60.         }
  61.     }
  62. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 26-09-2007 lúc 08:43 PM. Lý do: Thiếu thẻ code
  ========================================
  Chúc các bạn 1 ngày làm việc vui vẻ...
  ========================================

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Bài viết
  9

  Smile // Chungkhoan.cs

  Visual C# Code:
  1. // Chungkhoan.cs
  2. using System;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Data;
  6. using System.Data.OleDb;
  7. using System.Drawing;
  8. using System.Text;
  9. using System.Windows.Forms;
  10.  
  11. namespace Oledb
  12. {
  13.     public partial class Chungkhoan : Form
  14.     {
  15.         public Chungkhoan()
  16.         {
  17.             InitializeComponent();
  18.  
  19.         }
  20.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  21.         {
  22.             OleDbConnection connect = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=chungkhoan.mdb");
  23.             connect.Open();
  24.             String SelectSoKH = "select Max(MaKH) from  KHACHHANG";
  25.             OleDbCommand cmm = new OleDbCommand();
  26.             cmm.CommandText = SelectSoKH;
  27.             cmm.Connection = connect;
  28.             object ob = cmm.ExecuteScalar();
  29.             if (ob.ToString() == "")
  30.                 txtMa.Text = "1";
  31.             else
  32.             {
  33.                 int temp = int.Parse(ob.ToString()) + 1;
  34.                 txtMa.Text = temp.ToString();
  35.            
  36.             }
  37.             connect.Close();
  38.  
  39.         }
  40.  
  41.         private void thêmKháchHàngToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  42.         {
  43.             OleDbConnection connect = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=chungkhoan.mdb");
  44.             connect.Open();
  45.             String command = "Insert into KHACHHANG values(" + txtMa.Text + ",'" + txtTen.Text + "'," + txtCMND.Text + "," + txtTien.Text + ")";
  46.             OleDbCommand cmm = new OleDbCommand();
  47.             cmm.CommandText = command;
  48.             cmm.Connection = connect;
  49.             try
  50.             {
  51.                 cmm.ExecuteNonQuery();
  52.             }
  53.             catch(Exception )
  54.             {
  55.                 MessageBox.Show("Bạn nhập không đúng kiểu dữ liệu");
  56.             }
  57.             connect.Close();
  58.             int temp = int.Parse(txtMa.Text) + 1;
  59.             txtMa.Text = temp.ToString();
  60.         }
  61.  
  62.         private void xóaKháchHàngToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  63.         {
  64.             OleDbConnection connect = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=chungkhoan.mdb");
  65.             connect.Open();
  66.             String select = "Delete from KHACHHANG where MaKH=" + txtXoa.Text;
  67.             OleDbCommand command= new OleDbCommand();
  68.             command.CommandText = select;
  69.             command.Connection = connect;
  70.             try
  71.             {
  72.                 command.ExecuteNonQuery();
  73.             }
  74.             catch(Exception )
  75.             {
  76.                 MessageBox.Show("Bạn nhập không đúng kiểu dữ liệu");
  77.             }
  78.             connect.Close();
  79.         }
  80.  
  81.         private void aboutToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  82.         {
  83.             Tacgia about = new Tacgia();
  84.             about.Show();
  85.         }
  86.  
  87.         private void nhậpPhiếuLệnhToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  88.         {
  89.             PhieuDatLenh b = new PhieuDatLenh();
  90.             b.Show();
  91.         }
  92.  
  93.         private void báoGiáToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  94.         {
  95.             BaoGia Bg = new BaoGia();
  96.             Bg.Show();
  97.         }
  98.  
  99.         private void thôngTinTàiKhoảnToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  100.         {
  101.          TaiKhoan Tk = new TaiKhoan();
  102.          Tk.Show();
  103.         }
  104.         private void thoátToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  105.         {
  106.             this.Close();
  107.         }
  108.  
  109.         private void phátSinhDữLiệuToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  110.         {
  111.             OleDbConnection connect = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=chungkhoan.mdb");
  112.             connect.Open();
  113.             //phat sinh cho bang KETQUAGIAODICH
  114.             DataSet dsKQGD = new DataSet();
  115.             int kiemtra = 0;
  116.             if ((DateTime.Now.Hour == 8 && DateTime.Now.Minute == 31)||(DateTime.Now.Hour>8))
  117.             {
  118.                 kiemtra = 1;
  119.                 String selectKQGD = "Select PDL.MaCP,PDL.Phien,(select (sum(PDL1.Gia)/count(*))as GiaKhopLenh from PHIEUDATLENH PDL1 where PDL.MaCP=PDL1.MaCP) from PHIEUDATLENH PDL where PDL.Phien=1 and PDL.Trangthai='dang cho' group by PDL.MaCP,PDL.Phien";
  120.                 OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(selectKQGD, connect);
  121.                 da.Fill(dsKQGD, "KETQUAGIAODICH");
  122.             }
  123.             if ((DateTime.Now.Hour == 9 && DateTime.Now.Minute == 31) || DateTime.Now.Hour > 9)
  124.             {
  125.                 kiemtra = 2;
  126.                 String selectKQGD = "Select PDL.MaCP,PDL.Phien,(select (sum(PDL1.Gia)/count(*))as GiaKhopLenh from PHIEUDATLENH PDL1 where PDL.MaCP=PDL1.MaCP) from PHIEUDATLENH PDL where PDL.Phien=2 and PDL.Trangthai='dang cho' group by PDL.MaCP,PDL.Phien";
  127.                 OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(selectKQGD, connect);
  128.                 da.Fill(dsKQGD, "KETQUAGIAODICH");
  129.             }
  130.             if ((DateTime.Now.Hour == 10 && DateTime.Now.Minute == 31)||DateTime.Now.Hour>10)
  131.             {
  132.                 kiemtra = 3;
  133.                 String selectKQGD = "Select PDL.MaCP,PDL.Phien,(select (sum(PDL1.Gia)/count(*))as GiaKhopLenh from PHIEUDATLENH PDL1 where PDL.MaCP=PDL1.MaCP) from PHIEUDATLENH PDL where PDL.Phien=3 and PDL.Trangthai='dang cho' group by PDL.MaCP,PDL.Phien";
  134.                 OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(selectKQGD, connect);
  135.                 da.Fill(dsKQGD, "KETQUAGIAODICH");
  136.             }
  137.             if (kiemtra==0)
  138.             {
  139.                 MessageBox.Show("Cap nhat khong dung thoi diem roi!!");
  140.                 return;
  141.             }
  142.             if (dsKQGD.Tables[0].Rows.Count == 0)
  143.             {
  144.                 MessageBox.Show("Khong co phieu dat lenh duoc dat(Bang PHIEUDATLENH rong)");
  145.                 return;
  146.             }
  147.             String Selectcmm = "Insert into KETQUAGIAODICH values(@MaKQGD,@MaCP,@Phien,@Ngay,@GiaKhopLenh)";
  148.             OleDbCommand command = new OleDbCommand();
  149.             command.CommandText = Selectcmm;
  150.             command.Connection = connect;
  151.             int i = 1;
  152.             foreach (DataRow row in dsKQGD.Tables[0].Rows)
  153.             {
  154.                 command.Parameters.Add(new OleDbParameter("@MaKQGD", OleDbType.Integer));
  155.                 command.Parameters["@MaKQGD"].Value = i;
  156.                 command.Parameters.Add(new OleDbParameter("@MaCP", OleDbType.VarWChar));
  157.                 command.Parameters["@MaCP"].Value = row[0].ToString();
  158.                 command.Parameters.Add(new OleDbParameter("@Phien", OleDbType.Integer));
  159.                 command.Parameters["@Phien"].Value = row[1];
  160.                 command.Parameters.Add(new OleDbParameter("@Ngay", OleDbType.VarWChar));
  161.                 command.Parameters["@Ngay"].Value = DateTime.Today.ToShortDateString();
  162.                 command.Parameters.Add(new OleDbParameter("@GiaKhopLenh", OleDbType.Double));
  163.                 command.Parameters["@GiaKhopLenh"].Value = row[2];
  164.                 command.ExecuteNonQuery();
  165.                 i++;
  166.             }
  167.  
  168.             //cap nhat bang PHIEUDATLENH
  169.             String SelectUp = "Update PHIEUDATLENH set Trangthai= 'duoc khop' where (PHIEUDATLENH.LoaiLenh='Mua' and PHIEUDATLENH.Gia>=(select GiaKhopLenh from KETQUAGIAODICH where PHIEUDATLENH.MaCP=KETQUAGIAODICH.MaCP)) OR (PHIEUDATLENH.LoaiLenh='Bán' and PHIEUDATLENH.Gia<=(select GiaKhopLenh from KETQUAGIAODICH where PHIEUDATLENH.MaCP=KETQUAGIAODICH.MaCP))";
  170.             command.CommandText = SelectUp;
  171.             command.Connection = connect;
  172.             command.ExecuteReader();
  173.             OleDbCommand cmm1 = new OleDbCommand();
  174.             SelectUp = "Update PHIEUDATLENH set Trangthai= 'khong duoc khop' where (PHIEUDATLENH.LoaiLenh='Mua' and PHIEUDATLENH.Gia<(select GiaKhopLenh from KETQUAGIAODICH where PHIEUDATLENH.MaCP=KETQUAGIAODICH.MaCP)) OR (PHIEUDATLENH.LoaiLenh='Bán' and PHIEUDATLENH.Gia>(select GiaKhopLenh from KETQUAGIAODICH where PHIEUDATLENH.MaCP=KETQUAGIAODICH.MaCP))";
  175.             cmm1.CommandText = SelectUp;
  176.             cmm1.Connection = connect;
  177.             cmm1.ExecuteReader();
  178.  
  179.             //Cap nhat bang SOHUU
  180.             DataSet dsSohuu = new DataSet();
  181.             String SelectSH = "Select MaKH,MaCP,Soluong from PHIEUDATLENH where Trangthai='duoc khop'";
  182.             OleDbDataAdapter da_SH = new OleDbDataAdapter(SelectSH, connect);
  183.             da_SH.Fill(dsSohuu, "SOHUU");
  184.             OleDbCommand cmm2 = new OleDbCommand("Insert into SOHUU values(@MaKH,@MaCP,@Soluong)", connect);
  185.             foreach (DataRow r in dsSohuu.Tables[0].Rows)
  186.             {
  187.                 cmm2.Parameters.Add(new OleDbParameter("@MaKH", OleDbType.Integer));
  188.                 cmm2.Parameters["@MaKH"].Value = r[0];
  189.                 cmm2.Parameters.Add(new OleDbParameter("@MaCP", OleDbType.VarWChar));
  190.                 cmm2.Parameters["@MaCP"].Value = r[1].ToString();
  191.                 cmm2.Parameters.Add(new OleDbParameter("@Soluong", OleDbType.Integer));
  192.                 cmm2.Parameters["@Soluong"].Value = r[2];
  193.                 cmm2.ExecuteNonQuery();
  194.             }
  195.             connect.Close();
  196.         }
  197.  
  198.         private void cònNuaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  199.         {
  200.             MessageBox.Show("Chúc mọi người 1 ngày làm việc vui vẻ");
  201.         }
  202.  
  203.         private void loiChucToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  204.         {
  205.             LoiChuc lc = new LoiChuc();
  206.             lc.Show();
  207.         }
  208.  
  209.        
  210.  
  211.        
  212.     }
  213. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 26-09-2007 lúc 08:44 PM. Lý do: Thiếu thẻ code
  ========================================
  Chúc các bạn 1 ngày làm việc vui vẻ...
  ========================================

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Bài viết
  9

  Visual C# Code:
  1. //PhieuDatLenh.cs
  2. using System;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Data;
  6. using System.Data.OleDb;
  7. using System.Drawing;
  8. using System.Text;
  9. using System.Windows.Forms;
  10.  
  11. namespace Oledb
  12. {
  13.     public partial class PhieuDatLenh : Form
  14.     {
  15.         public PhieuDatLenh()
  16.         {
  17.             InitializeComponent();
  18.         }
  19.         private void btUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
  20.         {
  21.             OleDbConnection connect = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=chungkhoan.mdb");
  22.             connect.Open();
  23.             String Select = "Insert into PHIEUDATLENH values(@MaPhieu,@MaKH,@MaCp,@SoLuong,@LoaiLenh,@Phien,@Ngay,@TrangThai,@Gia)";
  24.             OleDbCommand command = new OleDbCommand();
  25.             //Dung Parameter
  26.             try
  27.             {
  28.                 OleDbParameter paramaters = command.Parameters.Add("@MaPhieu", OleDbType.Integer);
  29.                 paramaters.Value = int.Parse(txtMP.Text);
  30.                 paramaters = command.Parameters.Add("@MaKH", OleDbType.Integer);
  31.                 paramaters.Value = int.Parse(txtMaKH.Text);
  32.                 paramaters = command.Parameters.Add("@MaCP", OleDbType.VarWChar);
  33.                 paramaters.Value = txtMaCP.Text;
  34.                 paramaters = command.Parameters.Add("@SoLuong", OleDbType.Integer);
  35.                 paramaters.Value = int.Parse(txtSoLuong.Text);
  36.                 paramaters = command.Parameters.Add("@LoaiLenh", OleDbType.VarWChar);
  37.                 paramaters.Value = txtLoaiLenh.Text;
  38.                 paramaters = command.Parameters.Add("@Phien", OleDbType.Integer);
  39.                 if ((NgayDat.Value.Hour == 7 && NgayDat.Value.Minute >= 30) || (NgayDat.Value.Hour == 8 && NgayDat.Value.Minute <= 30))
  40.                 {
  41.                     textBox1.Text = "1";
  42.                     paramaters.Value = 1;
  43.                 }
  44.                 if ((NgayDat.Value.Hour == 8 && NgayDat.Value.Minute >= 30) || (NgayDat.Value.Hour == 9 && NgayDat.Value.Minute <= 30))
  45.                 {
  46.                     textBox1.Text = "2";
  47.                     paramaters.Value = 2;
  48.                 }
  49.                 if ((NgayDat.Value.Hour == 9 && NgayDat.Value.Minute >= 30) || (NgayDat.Value.Hour == 10 && NgayDat.Value.Minute <= 30))
  50.                 {
  51.                     textBox1.Text = "3";
  52.                     paramaters.Value = 3;
  53.                 }
  54.                 paramaters = command.Parameters.Add("@Ngay", OleDbType.Date);
  55.                 paramaters.Value = NgayDat.Value;
  56.                 paramaters = command.Parameters.Add("@TrangThai", OleDbType.VarWChar);
  57.                 paramaters.Value = "dang cho";
  58.                 paramaters = command.Parameters.Add("@Gia", OleDbType.Double);
  59.                 paramaters.Value = Double.Parse(txtGia.Text);
  60.                 //---------------------------------------------------------
  61.                 command.CommandText = Select;
  62.                 command.Connection = connect;
  63.                 command.ExecuteNonQuery();
  64.             }
  65.             catch(Exception )
  66.             {
  67.                 MessageBox.Show("Bạn nhập không đúng dữ liệu!");
  68.             }
  69.             connect.Close();
  70.         }
  71.  
  72.         private void BangDatLenh_Load(object sender, EventArgs e)
  73.         {
  74.             NgayDat.Value = DateTime.Now;
  75.         }
  76.     }
  77. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 26-09-2007 lúc 08:47 PM.
  ========================================
  Chúc các bạn 1 ngày làm việc vui vẻ...
  ========================================

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Bài viết
  9

  Mặc định //Tacgia.cs

  Visual C# Code:
  1. //Tacgia.cs
  2. using System;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Data;
  6. using System.Drawing;
  7. using System.Text;
  8. using System.Windows.Forms;
  9.  
  10. namespace Oledb
  11. {
  12.     public partial class Tacgia : Form
  13.     {
  14.         public Tacgia()
  15.         {
  16.             InitializeComponent();
  17.         }
  18.  
  19.         private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
  20.         {
  21.  
  22.         }
  23.  
  24.         private void Tacgia_Load(object sender, EventArgs e)
  25.         {
  26.  
  27.         }
  28.     }
  29. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 26-09-2007 lúc 08:46 PM. Lý do: Thiếu thẻ code
  ========================================
  Chúc các bạn 1 ngày làm việc vui vẻ...
  ========================================

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Bài viết
  9

  Arrow //Taikhoan.cs

  Visual C# Code:
  1. //Taikhoan.cs
  2. using System;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Data;
  6. using System.Data.OleDb;
  7. using System.Drawing;
  8. using System.Text;
  9. using System.Windows.Forms;
  10.  
  11. namespace Oledb
  12. {
  13.     public partial class TaiKhoan : Form
  14.     {
  15.         public TaiKhoan()
  16.         {
  17.             InitializeComponent();
  18.         }
  19.  
  20.        
  21.         private void hiểnThịToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  22.         {
  23.             OleDbConnection connect = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=chungkhoan.mdb");
  24.             connect.Open();
  25.             String Select = "select KH.TenKH,KH.SoTien,CP.MaCP,CP.TenCongTy,SH.SoLuong from KHACHHANG KH,COPHIEU CP,SOHUU SH where KH.MaKH=SH.MaKH and CP.MaCP=SH.MaCP and KH.MaKH=@MaKH";
  26.             OleDbCommand cm = new OleDbCommand();
  27.             cm.CommandText = Select;
  28.             cm.Connection = connect;
  29.             try
  30.             {
  31.                 cm.Parameters.Add(new OleDbParameter("@MaKH", OleDbType.Integer, 0));
  32.                 cm.Parameters["@MaKH"].Value = int.Parse(txtMaKH.Text);
  33.                 OleDbDataReader reader = cm.ExecuteReader();
  34.                 while (reader.Read())
  35.                 {
  36.                     String MaCP = reader.GetString(2);
  37.                     String CongTy = reader.GetString(3);
  38.                     String SoLuong = reader.GetInt32(4).ToString();
  39.                     ListViewItem iTem = new ListViewItem(new String[] { MaCP, CongTy, SoLuong.ToString() });
  40.                     listView1.Items.Add(iTem);
  41.                 }
  42.             }
  43.             catch(Exception )
  44.             {
  45.                 MessageBox.Show("Bạn nhập không đúng kiểu dữ liệu");
  46.             }
  47.         }
  48.  
  49.         private void TaiKhoan_Load(object sender, EventArgs e)
  50.         {
  51.  
  52.         }
  53.  
  54.     }
  55. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 26-09-2007 lúc 08:46 PM.
  ========================================
  Chúc các bạn 1 ngày làm việc vui vẻ...
  ========================================

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Bài viết
  9

  Thumbs up //Loichuc.cs

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. namespace Oledb
  10. {
  11.     public partial class LoiChuc : Form
  12.     {
  13.         public LoiChuc()
  14.         {
  15.             InitializeComponent();
  16.         }
  17.  
  18.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  19.         {
  20.            
  21.         }
  22.  
  23.        
  24.     }
  25. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 26-09-2007 lúc 08:47 PM. Lý do: Thiếu thẻ code
  ========================================
  Chúc các bạn 1 ngày làm việc vui vẻ...
  ========================================

Các đề tài tương tự

 1. Shop bán Áo khoác nam đẹp, áo khoác nam hàn quốc 2013
  Gửi bởi khoinguyennvn trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-06-2013, 10:18 AM
 2. Áo khoác nam | Áo khoác hàn quốc | Áo khoác da đẹp 2012
  Gửi bởi khoinguyennvn trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 28-12-2012, 10:49 PM
 3. Áo khoác da nam đẹp giá rẻ, áo khoác nam hàn quốc 2012 -2013
  Gửi bởi khoinguyennvn trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 16-12-2012, 10:52 AM
 4. chọn khoa tren combobox thì listview sẽ hiển thị những lớp của khoa đó
  Gửi bởi youhere1024 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-04-2011, 12:14 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn