Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: 427 Oreilly Ebooks

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile 427 Oreilly Ebooks

  Kiếm được cái này share anh em xài ^_^
  Không thấy box e-book đâu đành post đây vậy :

  PHP Code:
  427 O'Reilly E-books

  all links in 1 txt file
  http://www.megaupload.com/?d=GV7Q5KC9

  000 - O'
  Reilly Windows XP in a Nutshell.doc
  http
  ://www.megaupload.com/?d=PVYDCPZ0

  001 - (O`Reilly) .NET and XML.chm
  http://www.megaupload.com/?d=3DLCPESC

  002 - (O
  `Reilly) .NET Framework Essentials (3rd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=C24FDZ1G

  003 - (O`Reilly) .NET Windows Forms (In a Nutshell).chm
  http://www.megaupload.com/?d=2D7GQPRY

  004 - (O
  `ReillyPerl Template Toolkit.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=DPYK8IAL

  005 - (O'Reilly) Active Directory (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=NZNFH2GJ

  006 - (O'
  ReillyBetter Faster Lighter Java.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=5SR2P583

  007 - (O'Reilly) BLAST.chm
  http://www.megaupload.com/?d=41YPORO0

  008 - (O'
  ReillyContent Syndication with RSS.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=CPNM0REH

  009 - (O'Reilly) DNS & BIND (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=X8AXS7U3

  010 - (O'
  ReillyDNS and BIND (4th Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=B7HSMXAT

  011 - (O'Reilly) DNS on Windows Server 2003.chm
  http://www.megaupload.com/?d=1E4WXB5P

  012 - (O'
  ReillyeBay Hacks (100 Industrial Strength Tips and Tools).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=RZP09IAJ

  013 - (O'Reilly) Eclipse.chm
  http://www.megaupload.com/?d=36AISEVJ

  014 - (O'
  ReillyEclipse (Cookbook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=YLOG1Y9H

  015 - (O'Reilly) Enterprise JavaBeans (4th Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=FVD49POW

  016 - (O'
  ReillyHardcore Java.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=MUSQWZXH

  017 - (O'Reilly) Hibernate (A Developer's Notebook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=6DTIE1ZN

  018 - (O'Reilly) High Performance MySQL.chm
  http://www.megaupload.com/?d=6YGLMQPX

  019 - (O'
  ReillyJ2EE Design Patterns.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=NA64V63P

  020 - (O'Reilly) Java 1.5 Tiger (A Developer's Notebook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=T3X8GPLW

  021 - (O'Reilly) Java Data Objects.chm
  http://www.megaupload.com/?d=A4XF0EBI

  022 - (O'
  ReillyJava Database Best Practices.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=ZH24EPYB

  023 - (O'Reilly) Java Performance Tuning (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=E21YQ46W

  024 - (O'
  ReillyJava Swing (2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=Y3NZK1GX

  025 - (O'Reilly) JavaServer Faces.chm
  http://www.megaupload.com/?d=Y7XXNTZ2

  026 - (O'
  ReillyJavaServer Pages (3rd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=BIQIXYEH

  027 - (O'Reilly) LDAP System Administration.chm
  http://www.megaupload.com/?d=Q5V6RDBU

  028 - (O'
  ReillyLinux Server Hacks.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=T3776C00

  029 - (O'Reilly) Mac OS X for Java Geeks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=R7VOUTBV

  030 - (O'
  ReillyMac OS X Panther for Unix Geeks.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=H0XSVXAH

  031 - (O'Reilly) Mac OS X Unwired.chm
  http://www.megaupload.com/?d=IY37EOO8

  032 - (O'
  ReillyMalicious Mobile Code Virus Protection for Windows.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=N04ZMAQ8

  033 - (O'Reilly) Managing and Using MySQL (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=M3IAS9AR

  034 - (O'
  ReillyManaging Security with Snort and IDS Tools.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=LGZ9WWQ1

  035 - (O'Reilly) Network Security Assessment.chm
  http://www.megaupload.com/?d=1YDNYVKA

  036 - (O'
  ReillyOracle Essentials Oracle Database 10g (3rd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=DDQJK1EP

  037 - (O'Reilly) Perl (CD Bookshelf 4.0).chm
  http://www.megaupload.com/?d=ZYGW8UV4

  038 - (O'
  ReillyPerl (CD Bookshelf Version 3.0).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=HUU8EX70

  039 - (O'Reilly) Perl for Oracle DBAs.chm
  http://www.megaupload.com/?d=Z0NX25I6

  040 - (O'
  ReillyPerl for System Administration.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=F93KXAS3

  041 - (O'Reilly) Python Programming on Win32.chm
  http://www.megaupload.com/?d=NIBL4R8P

  042 - (O'
  ReillyPython Standard Library.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=LZYR50IV

  043 - (O'Reilly) qmail.chm
  http://www.megaupload.com/?d=4QNUVHS6

  044 - (O'
  ReillyRADIUS.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=WPPRY1Q5

  045 - (O'Reilly) RELAX NG.chm
  http://www.megaupload.com/?d=4XX6SM6S

  046 - (O'
  ReillySecure Coding Principles and Practices.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=WDCQY96J

  047 - (O'Reilly) Secure Programming Cookbook for C & C++.chm
  http://www.megaupload.com/?d=SP0173V3

  048 - (O'
  ReillySecuring Windows Server 2003.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=SPFX7VP8

  049 - (O'Reilly) Security Warrior.chm
  http://www.megaupload.com/?d=JVCULOWL

  050 - (O'
  ReillySendmail (3rd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=28SAMHH0

  051 - (O'Reilly) SQL Tuning.chm
  http://www.megaupload.com/?d=G5QI58FT

  052 - (O'
  ReillyTCP IP Network Administration (3rd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=LRRFQVI4

  053 - (O'Reilly) The Network Administration Guide.chm
  http://www.megaupload.com/?d=4NK87Z37

  054 - (O'
  ReillyUNIX Power Tools (3rd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=FOUR2QA3

  055 - (O'Reilly) Upgrading to PHP 5.chm
  http://www.megaupload.com/?d=6QFP0ZZJ

  056 - (O'
  ReillyUsing Samba (2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=ABRB9AH6

  057 - (O'Reilly) Version Control with Subversion.chm
  http://www.megaupload.com/?d=4THE1ZXB

  058 - (O'
  ReillyWeb Caching.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=GOTDP1XO

  059 - (O'Reilly) Web Database Applications with PHP and MySQL (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=VVAWQNOS

  060 - (O'
  ReillyXML Publishing with AxKit.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=95TZ8M7A

  061 - (O'Reilly) XSL-FO.chm
  http://www.megaupload.com/?d=7LRE0JXS

  062 - O'
  Reilly WebLogic The Definitive Guide.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=AIKR9QN9

  063 O'Reilly - Windows Server 2003 in a Nutshell.chm
  http://www.megaupload.com/?d=O77UK8QU

  064 - O'
  Reilly Windows Server Hacks.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=2S19SGYL

  065 O'Reilly - Windows XP Annoyances.chm
  http://www.megaupload.com/?d=F52F3UPP

  066 - O'
  Reilly Windows XP Hacks.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=MEA5RJPL

  067 O'Reilly - Windows XP Pocket Reference.chm
  http://www.megaupload.com/?d=W418OK8G

  068 - O'
  Reilly Windows XP Pro The Missing Manual.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=NC3CICUL

  069 O'Reilly - Windows XP Unwired A Guide For Home Office and The Road.chm
  http://www.megaupload.com/?d=RGPQT1EY

  070 - O'
  Reilly Wireless Hacks 100 Industrial Strength Tips and Tools.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=820SDWAB

  071 O'Reilly - Writing Apache Modules with Perl and C.chm
  http://www.megaupload.com/?d=2RLBLQ11

  072 - O'
  Reilly XForms Essentials.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=FWFSTPUP

  073 O'Reilly - XML CD Bookshelf V1.0.chm
  http://www.megaupload.com/?d=TWYP964Y

  074 - Oreilly Word Hacks Oct 2004 Ebook-Ddu.chm
  http://www.megaupload.com/?d=C19AOJ8Q

  075 - O'
  ReillyAstronomy Hacks (2005BBL LotB.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=RQ10RDAH

  076 OreillyMind Hacks (2004Lib Lotb.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=VSTUAF94

  077 O'reilly, Php Hacks Tips And Tools For Creating Dynamic Websites (2005) Lotb.chm
  http://www.megaupload.com/?d=KEO1MA98

  078 - OReilly,.Baseball.Hacks.Tips.and.Tools.for.Analyzing.and.Winning.with.Statistics.(2006).BBL.chm
  http://www.megaupload.com/?d=TVBZDN36

  079 - OReilly,.Flash.Hacks.(2004).DDU.LotB.(osloskop.net).chm
  http://www.megaupload.com/?d=HU3V3WW6

  080 - OReilly,.Flickr.Hacks.(2006).BBL.LotB.chm
  http://www.megaupload.com/?d=DQAMJJI9

  081 - OReilly,.IRC.Hacks.(2004).DDU.[shareprovider.com].chm
  http://www.megaupload.com/?d=2EBEAGFV

  082 - OReilly,.Mapping.Hacks.(2005).LiB.LotB.chm
  http://www.megaupload.com/?d=AJAP1IZ7

  083 - O'
  Reilly,.Palm.and.Treo.Hacks.(2005).BBL.LotB.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=AO05XTTH

  084 OReilly,.Podcasting.Hacks.(2005).BBL.LotB.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=3846FHCG

  085 OReilly,.PSP.Hacks.(2006).BBL.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=LQRG4UCW

  086 OReilly,.Retro.Gaming.Hacks.(2005).BBL.LotB.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=2EM32440

  087 OReilly,.VoIP.Hacks.Tips.and.Tools.for.Internet.Telephony.(2005).BBL.LotB.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=94RE0S8Q

  088 OReilly,.Windows.XP.Hacks.(2005),.2Ed.LiB.LotB.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=8UPW3V7O

  089 OReilly.Ajax.Hacks.Tips.and.Tools.for.Creating.Responsive.Web.Sites.Mar.2006.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=CQENNU5R

  090 Oreilly.Firefox.Hacks.eBook-LiB.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=SDZRZH3A

  091 OReilly.Flash.8.Cookbook.Apr.2006.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=2G7L08H5

  092 OReilly.Google.Hacks.2nd.Edition.Dec.2004.eBook-DDU.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=3FP46EBM

  093 OReilly.Greasemonkey.Hacks.Nov.2005.eBook-DDU.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=9NIQIVTG

  094 Oreilly.Linux.Desktop.Hacks.Mar.2005.eBook-LiB.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=HNOJFKBY

  095 OReilly.Mind.Performance.Hacks.Tips.and.Tools.for.Overclocking.Your.Brain.Feb.2006.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=I8A8H84M

  096 OReilly.Statistics.Hacks.May.2006.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=K847GHJC

  097 OReilly.Web.Site.Measurement.Hacks.Aug.2005.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=ZFH4LOJX

  098 Windows Xp Hacks 2Nd Edition Feb 2005 Lib Oreilly.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=MVU7QUY0

  099 - (O'Reilly) Access Database Design & Programming (2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=Z1NHRREW

  100 - (O'
  ReillyAccess Database Design Programming (3rd Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=99P5QRQF

  101 - (O'Reilly) ADO Activex Data Objects.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=YZGDIA4O

  102 - (O'
  ReillyBeginning Perl for Bioinformatics.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=62O9WRGP

  103 - (O'Reilly) Cisco IOS Access Lists.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=BVWF90OG

  104 - (O'
  ReillyCOM and .NET Component Services.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=A2DF8YJE

  105 - (O'Reilly) Creating Effective JavaHelp.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=LNI6IUMN

  106 - (O'
  ReillyDatabase Nation (The Death of Privacy in the 21st Century).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=N2EBZEJ1

  107 - (O'Reilly) Designing Active Server Pages.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=GNZMSW1S

  108 - (O'
  ReillyDesigning Enterprise Applications with Java 2 Enterprise Edition.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=2HBG2DSD

  109 - (O'Reilly) Designing Large-Scale LANs.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=UF9YUQVN

  110 - (O'
  ReillyDeveloping ASP Components (2nd Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=DVVKWXK0

  111 - (O'Reilly) Developing Java Beans.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=Z1UJ6FYE

  112 - (O'
  ReillyDHCP for Windows 2000.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=HP5BUB22

  113 - (O'Reilly) DNS on Windows 2000.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=4PYWYCMB

  114 - (O'
  ReillyEclipse (A Java Developers Guide).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=C7JKD572

  115 - (O'Reilly) Free as in Freedom.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=207BPSZD

  116 - (O'
  ReillyIPv6 Essentials.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=5545802L

  117 - (O'Reilly) Java 2D Graphics.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=OLOGFZDK

  118 - (O'
  ReillyJava and SOAP.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=G47VUEFU

  119 - (O'Reilly) Java and XML (2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=2JW1IQHI

  120 - (O'
  ReillyJava and XML Data Binding.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=VFODNM50

  121 - (O'Reilly) Java and XSLT.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=HGBORZXM

  122 - (O'
  ReillyJava Cryptography.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=Y238J9JQ

  123 - (O'Reilly) Java Distributed Computing.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=9DBXU8S9

  124 - (O'
  ReillyJava IO.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=7BH24ENM

  125 - (O'Reilly) Java Management Extensions.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=4XANAEVL

  126 - (O'
  ReillyJava Message Service.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=YLQQ8DRM

  127 - (O'Reilly) Java NIO.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=W0WWV2HW

  128 - (O'
  ReillyJava Programming with Oracle JDBC.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=JULEB6B0

  129 - (O'Reilly) Java Programming with Oracle ODBC.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=FDNDBM50

  130 - (O'
  ReillyJava Reference Library 1.2.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=11R49UDO

  131 - (O'Reilly) Java Reference Library 1.3.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=4L2WBUDG

  132 - (O'
  ReillyJava RMI.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=FHS9S50H

  133 - (O'Reilly) Java Security (2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=ECD14FHL

  134 - (O'
  ReillyJava Threads (2nd Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=UAKTOCMY

  135 - (O'Reilly) Java Web Services.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=5MFGZJQE

  136 - (O'
  ReillyJBoss 3.2 Workbook for Enterprise JavaBeans (3rd Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=6WXVHU4Q

  137 - (O'Reilly) Linux Command Directory.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=3KAX0TKP

  138 - (O'
  ReillyLinux Device Drivers (2nd Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=S0GXN2I3

  139 - (O'Reilly) Linux Network Administrator's Guide (2nd Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=9N5WXLG3

  140 - (O'Reilly) Linux Server Hacks.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=ZPC0H8IN

  141 - (O'
  ReillyMac OS X for UNIX Geeks.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=3O6E0HR5

  142 - (O'Reilly) Managing NFS and NIS (2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=5QCX9H0K

  143 - (O'
  ReillyManaging the Windows 2000 Registry.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=4TBU6NP5

  144 - (O'Reilly) Network Security with OpenSSL.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=ZLUBA8BZ

  145 - (O'
  ReillyNetwork Troubleshooting Tools.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=I7LPANC4

  146 - (O'Reilly) Oracle Distributed Systems.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=9MBVHKGF

  147 - (O'
  ReillyPalm Programming (The Developer's Guide).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=GAY9SF5D

  148 - (O'
  ReillyPeer To Peer Harnessing.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=P50IM7TY

  149 - (O'Reilly) Perl and XML.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=SK6EZD67

  150 - (O'
  ReillyPhysics for Game Developers.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=5S6WP32D

  151 - (O'Reilly) Python & XML.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=07W90VT9

  152 - (O'
  ReillyRunning Linux (4th Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=RZW9W52O

  153 - (O'Reilly) SAX2.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=7R96K4WS

  154 - (O'
  Reillysed awk (2nd Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=ERZGI2LQ

  155 - (O'Reilly) Server Load Balancing.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=ACCZ0NR0

  156 - (O'
  ReillyThe Complete FreeBSD (4th Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=DS99OYQ0

  157 - (O'Reilly) Virtual Private Networks (2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=RTPDHOF6

  158 - (O'
  ReillyXML Schema.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=HIJ15V9N

  159 - (O'Reilly) XPath and XPointer.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=6R9FPAQ0

  160 - (O'
  ReillyXSLT.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=30FOHB4L

  161 O'Reilly - Web Design in a Nutshell.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=XQ4WKAXR

  162 - O'
  Reilly Web Performance Tuning.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=73ERAVHA

  163 O'Reilly - Web Services Essentials.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=PZL41V5O

  164 - O'
  Reilly Windows 2000 Administration in a Nutshell.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=72O3FYI0

  165 O'Reilly - Windows 2000 Commands Pocket Reference.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=HRG6ZZKA

  166 - O'
  Reilly Windows 2000 Quick Fixes.pdf

  http
  ://www.megaupload.com/?d=2X38WE5C
  167 O'Reilly - Writing Excel Macros with VBA 2nd Edition.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=D1LWD7RB

  168 - OReilly- JavaScript The Definitive Guide.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=WACL6MBV

  169 - OReilly, UML 2.0 in a Nutshell (2005).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=AB1EAPNN

  170 - O'
  Reilly.BSD.Hacks.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=3LTN6M9D

  171 OReilly.Eclipse.A.Java.Developers.Guide.eBook-DDU.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=T4KUJQ7R

  000 - (O'Reilly) Building Embedded Linux Systems.chm
  http://www.megaupload.com/?d=PSVVUYYM

  001 - (O'
  ReillyBuilding Secure Servers with Linux.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=9C5R3YR7

  002 - (O'Reilly) Building Wireless Community Networks (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=MJ30JADR

  003 - (O'
  ReillyBuilding Internet Firewalls (2nd Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=4HEQK37M

  004 - (O'Reilly) Building Java Enterprise Applications (Volume 1 Architecture).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=ECLIANFW

  005 - (O'
  ReillyBuilding Oracle XML Applications.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=G7KW6HZY

  006 - (O'Reilly) Building Secure Servers with Linux.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=QPGFIVB7

  000 - (O`Reilly) C# Cookbook (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=A714WDIC

  001 - (O'
  ReillyAccess (Cookbook2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=YOTOXXRP

  002 - (O'Reilly) ActionScript (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=OIE99F05

  003 - (O'
  ReillyActive Directory for Windows Server 2003 and Windows 2000 (Cookbook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=9QIQAYBC

  004 - (O'Reilly) ADO.NET (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=O9DEGE5O

  005 - (O'
  ReillyApache (Cookbook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=98S1UUQB

  006 - (O'Reilly) C# (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=CRCS866J

  007 - (O'
  ReillyCisco (Cookbook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=NF3R7O40

  008 - (O'Reilly) CSS (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=DSUKYFJO

  009 - (O'
  ReillyJakarta Commons (Cookbook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=UKLR99G6

  010 - (O'Reilly) Java (Cookbook, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=75Q6KU51

  011 - (O'
  ReillyJava Extreme Programming (Cookbook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=0PD56CDT

  012 - (O'Reilly) Java Servlet and JSP (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=QOMY5Q46

  013 - (O'
  ReillyJavaScript and DHTML (Cookbook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=P0C73WXC

  014 - (O'Reilly) Linux (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=062OGKPH

  015 - (O'
  ReillyLinux Security (Cookbook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=6E4WZ4PB

  016 - (O'Reilly) MySQL (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=7IKSMNL2

  017 - (O'
  ReillyPerl (Cookbook2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=SFVXXLV0

  018 - (O'Reilly) PHP (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=I03AQBKD

  019 - (O'
  ReillyPython (Cookbook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=CODV4WIB

  020 - (O'Reilly) SendMail (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=AG1NS4QM

  021 - (O'
  ReillyTransact-SQL (Cookbook).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=TGBJK206

  022 - (O'Reilly) XSLT (Cookbook).chm
  http://www.megaupload.com/?d=9XG3IE9Z

  023 - (O'
  ReillyApache (Cookbook).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=5MISXUI3

  024 - (O'Reilly) Java Extreme Programming (Cookbook).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=A5G8D44G

  025 - (O'
  ReillyJavaScript Application (Cookbook).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=R8EY2LE4 
  Passsss :
  Code:
  asdfghjkl1
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  tiếp :
  PHP Code:
  026 - (O'Reilly) MySQL (Cookbook).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=7CTKPGHP

  027 - (O'
  ReillyPHP (Cookbook).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=E8EGAWPP

  028 - (O'Reilly) Python (Cookbook).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=6H4ZCPMV

  000 - (O'
  ReillyEssential Actionscript 2.0.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=GQCPLD6F

  001 - (O'Reilly) Essential Blogging.chm
  http://www.megaupload.com/?d=SRJT1JFU

  002 - (O'
  ReillyEssential CVS.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=81NSQZY4

  003 - (O'Reilly) Essential SNMP.chm
  http://www.megaupload.com/?d=OZYSI3VS

  004 - (O'
  ReillyEssential System Administration (3rd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=NTN35HXC

  005 - (O'Reilly) Perl 6 and Parrot (Essentials, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=V8U3Z3Z1

  006 - (O'
  ReillyEssential SNMP.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=P7CW1B7Q

  007 - (O'Reilly) Oracle SQL (The Essential Reference).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=LN49S1DJ

  008 - (O'
  ReillySVG Essentials.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=1DZSPZ4P

  000 - (O`Reilly) Perl Hacks (Tips & Tools for Programming Debugging and Surviving).chm
  http://www.megaupload.com/?d=K7FX3WQ9

  001 - (O'Reilly) AJAX Hacks (Tips and Tools for Creating Responsive Web Sites).chm
  http://www.megaupload.com/?d=I7YZHAW7

  002 - (O'Reilly) Amazon Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=1YNNQWAK

  003 - (O'Reilly) Astronomy Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=UD8H4POH

  004 - (O'Reilly) Baseball Hacks (Tips and Tools for Analyzing and Winning with Statistics).chm
  http://www.megaupload.com/?d=SVQBM7C7

  005 - (O'Reilly) BSD Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=592QSN8C

  006 - (O'Reilly) Digital Photography Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=AG7Y91P8

  007 - (O'Reilly) Excel Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=YA6CUGDX

  008 - (O'Reilly) Firefox Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=LJ11ZCKN

  009 - (O'Reilly) Flash Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=4SVNAMO3

  010 - (O'Reilly) Flickr Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=FWUQQO3H

  011 - (O'Reilly) Google Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=B2QDWW7H

  012 - (O'Reilly) Google Hacks (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=4EIZ1PYL

  013 - (O'Reilly) Google Maps Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=71K3VZL8

  014 - (O'Reilly) Greasemonkey Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=64I0S2C0

  015 - (O'Reilly) IRC Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=U7FC4BS9

  016 - (O'Reilly) Knoppix Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=AMV6AKLS

  017 - (O'Reilly) Linux Desktop Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=REJ66WW8

  018 - (O'Reilly) Mac OS X Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=DITGAI8I

  019 - (O'Reilly) Mapping Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=0DD1Y1VV

  020 - (O'Reilly) Mind Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=1VOMJ5VN

  021 - (O'Reilly) Mind Performance Hacks (Tips and Tools for Overclocking Your Brain).chm
  http://www.megaupload.com/?d=JZ60GC3V

  022 - (O'Reilly) Network Security Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=Q27H0IXB

  023 - (O'Reilly) Palm & Treo Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=6XWSNHGA

  024 - (O'Reilly) PayPal Hacks (100 Industrial-Strength Tips and Tools).chm
  http://www.megaupload.com/?d=2ST7QDFO

  025 - (O'Reilly) PDF Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=VINTKHIL

  026 - (O'Reilly) PHP Hacks (Tips And Tools For Creating Dynamic Websites).chm
  http://www.megaupload.com/?d=7HUKI80Z

  027 - (O'Reilly) Podcasting Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=XTPCRBK5

  028 - (O'Reilly) PSP Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=1TP4SQ96

  029 - (O'Reilly) Retro Gaming Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=18GMDJ8J

  030 - (O'Reilly) Spidering Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=KX0K9I0K

  031 - (O'Reilly) Statistics Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=7A8CTNR2

  032 - (O'Reilly) TiVo Hacks (100 Industrial Strength Tips).chm
  http://www.megaupload.com/?d=YFL1RZUE

  033 - (O'Reilly) TiVo Hacks (100 Industrial-Strength Tips and Tools (2003)).chm
  http://www.megaupload.com/?d=0QCH1KR3

  034 - (O'Reilly) TiVo Hacks (100 Industrial-Strength Tips and Tools).chm
  http://www.megaupload.com/?d=CQI5SZSB

  035 - (O'Reilly) VoIP Hacks (Tips and Tools for Internet Telephony).chm
  http://www.megaupload.com/?d=GRNKB47G

  036 - (O'Reilly) Web Site Measurement Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=WJORK070

  037 - (O'Reilly) Windows XP Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=LKL15D36

  038 - (O'Reilly) Windows Xp Hacks (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=D1WHYZR9

  039 - (O'Reilly) Wireless Hacks (100 Industrial Strength Tips and Tools).chm
  http://www.megaupload.com/?d=D7OTYQHC

  040 - (O'Reilly) Word Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=FQ3X9BW4

  041 - (O'Reilly) XML Hacks.chm
  http://www.megaupload.com/?d=46LSBUTN

  042 - (O'Reilly) BSD Hacks.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=XZ0A4JVR

  043 - (O'Reilly) Digital Photography Hacks.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=FLQY5ZZV

  044 - (O'Reilly) Google Hacks.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=8Q5VD34A

  045 - (O'Reilly) Google Hacks (1st Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=D15K7EUG

  046 - (O'Reilly) Linux Server Hacks.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=N0U6FTR0

  047 - (O'Reilly) Mac OS X Hacks.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=CHUICMMK

  048 - (O'Reilly) Mac OS X Hacks (2003).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=9MTZE9QT

  049 - (O'Reilly) Visual Studio Hacks.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=9D0GY26D

  000 - (O
  `ReillyUML 2.0 (In a Nutshell).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=GR63O5YG

  001 - (O'Reilly) ADO.NET (In a Nutshell).chm
  http://www.megaupload.com/?d=NCBS3034

  002 - (O'
  ReillyAppleScript (In a Nutshell).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=14K8IWTN

  003 - (O'Reilly) ASP.NET (In a Nutshell, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=YNDYGN5E

  004 - (O'
  ReillyC# (In a Nutshell, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=UR784KZY

  005 - (O'Reilly) C++ (in a Nutshell).chm
  http://www.megaupload.com/?d=RR5VTPQ8

  006 - (O'
  ReillyCocoa (In a Nutshell).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=YREW5UHT

  007 - (O'Reilly) Dreamweaver (In a Nutshell).chm
  http://www.megaupload.com/?d=AA9XQQNF

  008 - (O'
  ReillyJava Examples (In a Nutshell3rd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=IQMLAG4Q

  009 - (O'Reilly) Java Web Services (In a Nutshell).chm
  http://www.megaupload.com/?d=HHU8RK7R

  010 - (O'
  ReillyLinux (In a Nutshell4th Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=ANWON78J

  011 - (O'Reilly) Mac OS X (In a Nutshell).chm
  http://www.megaupload.com/?d=AO0A3JXY

  012 - (O'
  ReillyMac OS X Panther (In a Nutshell2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=A0X3UQS3

  013 - (O'Reilly) PC Hardware (In a Nutshell, 3rd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=9VLXZMYS

  014 - (O'
  ReillyPython (In a Nutshell).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=Q19LYM8L

  015 - (O'Reilly) Sequence Analysis (In a Nutshell).chm
  http://www.megaupload.com/?d=NNPYOWN1

  016 - (O'
  ReillySQL (In a Nutshell2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=Z525URP1

  017 - (O'Reilly) UNIX (In a Nutshell, 3rd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=CC3AY6BB

  018 - (O'
  ReillyVB.NET Core Classes (In a Nutshell).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=GVWNI2OH

  019 - (O'Reilly) VB.NET Language (In a Nutshell, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=SBANLP8K

  020 - (O'
  ReillyVBScript (In a Nutshell2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=ZWFC7BXH

  021 - (O'Reilly) XML (In a Nutshell, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=ZEF04O0A

  022 - (O'
  Reilly) .NET Windows Forms (In a Nutshell).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=RKKS5UWT

  023 - (O'Reilly) AppleScript (In a Nutshell).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=TUL829PN

  024 - (O'
  ReillyASP (In a Nutshell).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=G5R29BXI

  025 - (O'Reilly) Cisco IOS (In a Nutshell).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=EB5GJ38Q

  026 - (O'
  ReillyDelphi (In a Nutshell).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=2JYW80DD

  027 - (O'Reilly) J2ME (In a Nutshell).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=F2X8KBLE

  028 - (O'
  ReillyJava Enterprise (In a Nutshell).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=GROI36D7

  029 - (O'Reilly) Macromedia Director (In a Nutshell).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=TNFEU5W3

  030 - (O'
  ReillyMacromedia Lingo (In a Nutshell).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=4KQ5QA8I

  031 - (O'Reilly) Perl (In a Nutshell).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=E2LY4RAM

  032 - (O'
  ReillyUML 2.0 (In a Nutshell).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=VRK4VUOL

  033 - (O'Reilly) VB & VBA (In a Nutshell).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=4WVDXVSS

  000 - (O`Reilly) Learning XSLT.chm
  http://www.megaupload.com/?d=YMP1D64C

  001 - (O'
  ReillyLearning C#.chm
  http://www.megaupload.com/?d=8F7YWCCA

  002 - (O'Reilly) Learning GNU Emacs (3rd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=1E4J6C20

  003 - (O'
  ReillyLearning Java (2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=RNOTZ6X6

  004 - (O'Reilly) Learning Perl (3rd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=G9S0BER9

  005 - (O'
  ReillyLearning Perl Objects References Modules.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=AYS7V75N

  006 - (O'Reilly) Learning PHP 5.chm
  http://www.megaupload.com/?d=9SK20C4N

  007 - (O'
  ReillyLearning Python (2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=AKD39GN9

  008 - (O'Reilly) Learning Red Hat Enterprise Linux & Fedora (4th Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=K154FFDG

  009 - (O'
  ReillyLearning the Bash Shell (2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=V0Z0LUDH

  010 - (O'Reilly) Learning the UNIX Operating System.chm
  http://www.megaupload.com/?d=80A971CW

  011 - (O'
  ReillyLearning UML.chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=TCFMJ4A0

  012 - (O'Reilly) Learning Unix For Mac OS X Panther.chm
  http://www.megaupload.com/?d=PAVD4FEX

  013 - (O'
  ReillyLearning XML (2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=0QMBBZ9U

  014 - (O'Reilly) Learning Perl (3rd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=MTDKBIBE

  015 - (O'
  ReillyLearning Python.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=TUGO72ID

  016 - (O'Reilly) Learning the UNIX Operating System.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=CQKC7I8L

  017 - (O'
  ReillyLearning the Vi Editor (6th Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=9L8VBV9H

  018 - (O'Reilly) Learning Wireless Java.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=4CBDQMT8

  019 - (O'
  ReillyLearning WML WMLScript.pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=GO0AULEY

  000 - (O`Reilly) Mastering Visual Studio .NET.chm
  http://www.megaupload.com/?d=AHKXRSMR

  001 - (O'Reilly) Mastering Oracle SQL (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=AE1EHWZK

  002 - (O'Reilly) Mastering Perl for Bioinformatics.chm
  http://www.megaupload.com/?d=9M6OYYLY

  003 - (O'Reilly) Mastering Perl Tk.chm
  http://www.megaupload.com/?d=5AWO2RHL

  004 - (O'Reilly) Mastering Regular Expressions (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=G0LWYCQY

  005 - (O'Reilly) Mastering Visual Studio.NET.chm
  http://www.megaupload.com/?d=3SFRA5T6

  006 - (O'Reilly) Mastering Regular Expressions (2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=0SA4DHGF

  007 - (O'Reilly) Mastering Regular Expressions in Java (2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=5S2Z0XSP

  000 - (O'Reilly) C (Pocket Reference).chm
  http://www.megaupload.com/?d=NBPY3JEU

  001 - (O'Reilly) C# and VB.NET Conversion (Pocket Reference).chm
  http://www.megaupload.com/?d=GIAF5VT0

  002 - (O'Reilly) C# Language (Pocket Reference).chm
  http://www.megaupload.com/?d=MOD6B5BY

  003 - (O'Reilly) Essential System Administration (Pocket Reference).chm
  http://www.megaupload.com/?d=MYGDI3B2

  004 - (O'Reilly) JavaScript (Pocket Reference, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=XGJ40A57

  005 - (O'Reilly) MySQL (Pocket Reference).chm
  http://www.megaupload.com/?d=NS630MN5

  006 - (O'Reilly) Objective-C (Pocket Reference).chm
  http://www.megaupload.com/?d=XYY1ZJDY

  007 - (O'Reilly) Oracle PL SQL Language (Pocket Reference, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=KR9X6SVO

  008 - (O'Reilly) Oracle Regular Expressions (Pocket Reference).chm
  http://www.megaupload.com/?d=UQXMLXYU

  009 - (O'Reilly) PHP (Pocket Reference, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=W0LH0CE5

  010 - (O'Reilly) Python (Pocket Reference, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=TT7WR9H6

  011 - (O'Reilly) Regular Expression (Pocket Reference).chm
  http://www.megaupload.com/?d=ILJ5QJB6

  012 - (O'Reilly) sed & awk (Pocket Reference, 2nd Edition.chm
  http://www.megaupload.com/?d=WAM8U7PZ

  013 - (O'Reilly) VB.NET Language (Pocket Reference).chm
  http://www.megaupload.com/?d=2SAPPKDQ

  014 - (O'Reilly) Digital Photography (Pocket Guide).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=LYTGX0X3

  015 - (O'Reilly) GNU Emacs (Pocket Reference).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=RPR2EYWO

  016 - (O'Reilly) HTML (Pocket Reference, 2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=CFMAYOHN

  017 - (O'Reilly) Oracle DBA Checklists (Pocket Reference).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=9HKVDYZT

  018 - (O'Reilly) Oracle RMAN (Pocket Reference).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=AIP7RCBW

  019 - (O'Reilly) Oracle SQL Plus (Pocket Reference, 2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=LLEJA5PE

  020 - (O'Reilly) Oracle SQL Tuning (Pocket Reference).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=3BDOUV60

  021 - (O'Reilly) UNIX for Oracle (Pocket Reference).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=AQXAH1O5

  022 - (O'Reilly) XML (Pocket Reference, 2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=UOKYXE5M

  000 - (O'Reilly) Practical C++ Programming.chm
  http://www.megaupload.com/?d=NRSKTNDO

  001 - (O'Reilly) Practical mod_perl.chm
  http://www.megaupload.com/?d=NBJUXH53

  002 - (O'Reilly) Practical PostgreSQL.chm
  http://www.megaupload.com/?d=ZR48053L

  003 - (O'Reilly) Practical RDF.chm
  http://www.megaupload.com/?d=KB2H29HY

  004 - (O'Reilly) Practical Unix & Internet Security (3rd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=IXFOJ1V0

  005 - (O'Reilly) Practical C Programming (3rd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=BV9C2325

  000 - (O
  `ReillyProgramming PHP (2nd Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=D56X858U

  001 - (O`Reilly) Programming SQL Server 2005.chm
  http://www.megaupload.com/?d=3IDF6LDX

  002 - (O'Reilly) Object-Oriented Programming with Visual Basic.NET.chm
  http://www.megaupload.com/?d=7RPXQ34T

  003 - (O'Reilly) Programming .NET Security.chm
  http://www.megaupload.com/?d=IC2M6PZG

  004 - (O'Reilly) Programming .NET Windows Applications.chm
  http://www.megaupload.com/?d=X4WNKMQD

  005 - (O'Reilly) Programming ADO.NET.chm
  http://www.megaupload.com/?d=QS4IYHJ5

  006 - (O'Reilly) Programming ASP.NET 2nd Edition.chm
  http://www.megaupload.com/?d=BX23Z2WX

  007 - (O'Reilly) Programming C# (3rd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=QX95T1GZ

  008 - (O'Reilly) Programming ColdFusion MX (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=FR8EWQ38

  009 - (O'Reilly) Programming Embedded Systems in C and C++.chm
  http://www.megaupload.com/?d=9GU63UAT

  010 - (O'Reilly) Programming Jakarta Struts (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=0B3KRPWB

  011 - (O'Reilly) Programming PHP.chm
  http://www.megaupload.com/?d=N4U6XUGU

  012 - (O'Reilly) Programming Python (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=DPNHIM71

  013 - (O'Reilly) Programming Visual Basic for Palm OS.chm
  http://www.megaupload.com/?d=14J2JHZ6

  014 - (O'Reilly) Programming Visual Basic.NET (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=OV10FWE2

  015 - (O'Reilly) Programming Web Services with Perl.chm
  http://www.megaupload.com/?d=IVI0HBS4

  016 - (O'Reilly) Programming Web Services with XML-RPC.chm
  http://www.megaupload.com/?d=9QXTQ7K9

  017 - (O'Reilly) Advanced Perl Programming.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=S5F548U0

  018 - (O'Reilly) Advanced Python Programming.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=00SMDYHM

  019 - (O'Reilly) CGI Programming.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=KUQ0HZW9

  020 - (O'Reilly) Database Programming with JDBC and Java (2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=JDKAD9T2

  021 - (O'Reilly) Java Network Programming (2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=IRZK0OMU

  022 - (O'Reilly) Java Servlet Programming.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=DJAT353G

  023 - (O'Reilly) Network Programming with Perl.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=TW846CH4

  024 - (O'Reilly) Oracle PL SQL Programming.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=TW7H81AO

  025 - (O'Reilly) Programming .NET Components.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=9TR9ODOI

  026 - (O'Reilly) Programming Perl.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=VTI50PBE

  027 - (O'Reilly) Programming Perl 5 (Quick Reference Guide).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=WC7JJ3XM

  028 - (O'Reilly) Programming PHP.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=1EFNP4PR

  029 - (O'Reilly) Programming Web Applications with XML-RPC.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=1OV5VADU

  030 - (O'Reilly) Programming Web Services with SOAP.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=G2FK3ONA

  031 - (O'Reilly) Programming Web Services with XML-RPC.pdf
  http://www.megaupload.com/?d=21SK8MUC

  000 - (O'Reilly) Actionscript for Flash MX (The Definitive Guide, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=IUO8MOTD

  001 - (O'Reilly) Apache (The Definitive Guide, 3rd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=Z34W3DQN

  002 - (O'Reilly) AppleScript (The Definitive Guide).chm
  http://www.megaupload.com/?d=H9HSYNV6

  003 - (O'Reilly) Cascading Style Sheets (The Definitive Guide ,2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=SFZP1U2Q

  004 - (O'Reilly) Flash Remoting (The Definitive Guide).chm
  http://www.megaupload.com/?d=9G3RKA4A

  005 - (O'Reilly) HTML & XHTML (The Definitive Guide, 5th Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=572H1IZJ

  006 - (O'Reilly) HTTP (The Definitive Guide).chm
  http://www.megaupload.com/?d=Q3H0ARLD

  007 - (O'Reilly) Internet Core Protocols (The Definitive Guide, 2000).chm
  http://www.megaupload.com/?d=JRZX2PPX

  008 - (O'Reilly) JavaScript (The Definitive Guide, 4th Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=U5Q7QZZD

  009 - (O'Reilly) Kerberos (The Definitive Guide).chm
  http://www.megaupload.com/?d=S8V5CEI1

  010 - (O'Reilly) Postfix (The Definitive Guide).chm
  http://www.megaupload.com/?d=Z82HTV9U

  011 - (O'Reilly) Squid (The Definitive Guide).chm
  http://www.megaupload.com/?d=382QH126

  012 - (O'Reilly) Tomcat (The Definitive Guide).chm
  http://www.megaupload.com/?d=XAIDXPX4

  013 - (O
  `Reilly802.11 Wireles Networks (The Definitive Guide).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=TISQAA2R

  014 - (O'Reilly) Actionscript for Flash MX (The Definitive Guide, 2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=4441N1M8

  015 - (O'
  ReillyAnt (The Definitive Guide).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=8KJRG294

  016 - (O'Reilly) Apache (The Definitive Guide, 2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=R1C1WEEQ

  017 - (O'
  ReillyApache (The Definitive Guide3rd Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=XAACEPHD

  018 - (O'Reilly) Dynamic HTML (The Definitive Reference).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=SHV4DX60

  019 - (O'
  ReillyEthernet (The Definitive Guide).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=BBWZYXJW

  020 - (O'Reilly) HTML & XHTML (The Definitive Guide, 5th Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=F6QYD5L0

  021 - (O'
  ReillyJavaScript (The Definitive Guide).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=41AH6050

  022 - (O'Reilly) Kerberos (The Definitive Guide).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=AKZR2BI8

  023 - (O'
  ReillyMP3 (The Definitive Guide).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=GY4FI56P

  024 - (O'Reilly) Postfix (The Definitive Guide).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=2EF4AEY9

  025 - (O'
  ReillySquid (The Definitive Guide).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=134N5VX6

  026 - (O'Reilly) SSH The Secure Shell (The Definitive Guide).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=013NGF2U

  027 - (O'
  ReillyThe Secure Shell (The Definitive Guide).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=4VQE60OY

  028 - (O'Reilly) XML And HTML (The Definitive Guide).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=E2GHS0AH

  000 - (O'
  ReillyDreamweaver MX 2004 (The Missing Manual).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=AC4GSVAT

  001 - (O'Reilly) iPod and iTunes (The Missing Manual, 2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=Q13QH69V

  002 - (O'
  ReillyMac OS X (The Missing ManualPanther Edition).chm
  http
  ://www.megaupload.com/?d=95YS72TG

  003 - (O'Reilly) Mac OS X (The Missing Manual, 2nd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=IRUPTIQ5

  004 - (O'
  ReillyMac OS X (The Missing ManualPanther Edition).pdf
  http
  ://www.megaupload.com/?d=3MX21V1T

  000 - (O'Reilly) Understanding the Linux Kernel (2nd Edition).chm
  http://www.megaupload.com/?d=SY5D9GSK

  001 - (O`Reilly) Understanding The Linux Kernel (3rd Edition).pdf
  http://www.megaupload.com/?d=AA0R4RW2

  002 - (O'
  ReillyUnderstanding The Linux Kernel.p
  http
  ://www.megaupload.com/?d=BFP1DU4Q

  all links in 1 txt file
  http
  ://www.megaupload.com/?d=GV7Q5KC9

  PASS for ALL:
  Code:
  asdfghjkl1 
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Bài viết
  16

  thằng cha này chả hiểu loại người gì, viết đến lắm sách,mà cái gì hắn cũng biết, thế mới sợ, từ lập trình(chắc hắn biết gần hết các ngôn ngữ trên đời) đến network ,hack hiếc,....... cái gì thằng cha này cũng pro.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2007
  Bài viết
  0

  Thấy megaupload là dị ứng rồi, có thể upload lên box.net được khổng
  Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  O'Reilly là nhà xuất bản, chứ không phải là 1 người.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  13

  Mặc định 427 Oreilly Ebooks

  Bạn có thể up lại các tài liẹu trên ko? Link die hết rồi

Các đề tài tương tự

 1. Ebooks về C| Ebooks về C++| Ebooks về C# | đa dạng
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 36
  Bài viết cuối: 01-04-2011, 02:19 PM
 2. Ebooks ngôn ngữ lập trình web.
  Gửi bởi luckyfor trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-01-2011, 10:15 AM
 3. Ebooks bài tập C#. Ai có cho mình xin với?
  Gửi bởi hoangsan_c trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 14-06-2009, 10:06 AM
 4. Ebooks về C, ebooks về C++, ebooks về C# ....
  Gửi bởi vuongngocnam trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-05-2009, 01:41 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn