Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Lập trình C# | Lỗi kết nối CSDL làm sao khắc phục?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  62

  Mặc định Lập trình C# | Lỗi kết nối CSDL làm sao khắc phục?

  Đọan code sau đây mình viết trong VB.NET thì okie, nhưng bỏ qua C# thì nó báo lỗi
  'System.Data.DataSet.Tables' is a 'property' but is used like a 'method'
  Đây là code C#:
  <DataSet ds1 = new DataSet();
  SqlCommand a = new SqlCommand("select tentacgia,tennhaxuatban from ((sach inner join vietsach on sach.ms=vietsach.ms) inner join tacgia on vietsach.mtg=tacgia.mtg) inner join nhaxuatban on sach.mnxb=nhaxuatban.mnxb where sach.tensach='" + cbxtensach.SelectedItem + "'", cn);
  SqlDataAdapter ad1 = new SqlDataAdapter(a);
  ad1.Fill(ds1, "tac gia va nxb");
  txttentacgia.Text = ds1.Tables(0).Rows(0).Items(0);
  txttennxb.Text=ds1.Tables(0).Rows(0).Items(1);>
  Đây là code VB.NET :
  <Dim ds2 As New DataSet
  Dim cm2 As New SqlCommand("select masach,tensach,dongia,tenchude,tennhaxuatban from sach,nhaxuatban,chude where sach.manhaxuatban=nhaxuatban.manhaxuatban and sach.machude=chude.machude and masach='" & cbo_sach.SelectedValue & "'", cn)
  Dim ad2 As New SqlDataAdapter(cm2)
  ad2.Fill(ds2, "choose_book")
  txt_gia.Text = ds2.Tables(0).Rows(0).Item(2)
  txt_chude.Text = ds2.Tables(0).Rows(0).Item(3)
  txt_nxb.Text = ds2.Tables(0).Rows(0).Item(4)>
  Geomatics

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  xttentacgia.Text = ds1.Tables(0).Rows(0).Items(0);
  txttennxb.Text=ds1.Tables(0).Rows(0).Items(1);

  --> sửa:
  xttentacgia.Text = ds1.Tables[0].Rows[0].Items[0];
  txttennxb.Text=ds1.Tables[0].Rows[0].Items[1];

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  62

  Chạy nó không báo lỗi nhưng txttentacgia và txttennxb không hiển thị được field của câu truy vấn. Trong SQL thì F5 vẫn chạy ra 2 field này?
  Mình đã thử ds1.Tables[0].Rows[0][1].ToString() hoặc ds1.Tables[0].Rows[0]["tentacgia"].ToString() đều không được ?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi whamy04 : 25-07-2007 lúc 09:01 AM.
  Geomatics

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  62

  Giờ lại phát sinh lỗi mới Conversion failed when converting the varchar value 'Photoshop' to data type int. Photoshop là 1 giá trị trong SQL được load lên cbxtensach.
  Đây là tòan bộ code

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Configuration;
  4. using System.Collections;
  5. using System.Web;
  6. using System.Web.Security;
  7. using System.Web.UI;
  8. using System.Web.UI.WebControls;
  9. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  10. using System.Web.UI.HtmlControls;
  11. using System.Data.SqlClient;
  12.  
  13. namespace Slide
  14. {
  15.    public partial class _Default : System.Web.UI.Page
  16.    {
  17.        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  18.        {
  19.            if (Page.IsPostBack == false)
  20.                LoadData();      
  21.        }
  22.  
  23.       protected void cbxtensach_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  24.        {
  25.            string ketnoi = "Data source=localhost; initial catalog=QLSACH; user=sa ; password=mytomcat;";
  26.            SqlConnection cn = new SqlConnection(ketnoi);
  27.            cn.Open();
  28.            DataSet ds1 = new DataSet();
  29.            SqlCommand a = new SqlCommand("select tentacgia,tennhaxuatban from ((sach inner join vietsach on sach.ms=vietsach.ms) inner join tacgia on vietsach.mtg=tacgia.mtg) inner join nhaxuatban on sach.mnxb=nhaxuatban.mnxb where sach.ms='" + cbxtensach.SelectedIndex + "'", cn);
  30.            SqlDataAdapter ad1 = new SqlDataAdapter(a);
  31.            ad1.Fill(ds1, "tac gia va nxb");
  32.            txttentacgia.Text = ds1.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString();
  33.            txttennxb.Text = ds1.Tables[0].Rows[0]["tennhaxuatban"].ToString();
  34.        }
  35.        protected void LoadData()
  36.        {
  37.            string ketnoi = "Data source=localhost; initial catalog=QLSACH; user=sa ; password=mytomcat;";
  38.            SqlConnection cn = new SqlConnection(ketnoi);
  39.            cn.Open();
  40.            DataSet ds = new DataSet();
  41.            SqlCommand tensach = new SqlCommand("select tensach from sach", cn);
  42.            SqlDataAdapter ad = new SqlDataAdapter(tensach);
  43.            ad.Fill(ds, "ten sach");
  44.            cbxtensach.DataSource = ds;
  45.            cbxtensach.DataBind();
  46.  
  47.            try
  48.            {
  49.                DataSet ds1 = new DataSet();
  50.                SqlCommand a = new SqlCommand("select tentacgia,tennhaxuatban from ((sach inner join vietsach on sach.ms=vietsach.ms) inner join tacgia on vietsach.mtg=tacgia.mtg) inner join nhaxuatban on sach.mnxb=nhaxuatban.mnxb where sach.ms='" + cbxtensach.SelectedValue + "'", cn);
  51.                SqlDataAdapter ad1 = new SqlDataAdapter(a);
  52.                ad1.Fill(ds1, "tacgia va nxb");
  53.                txttentacgia.Text = ds1.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString();
  54.                txttennxb.Text = ds1.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString();
  55.            }
  56.            catch (Exception E)
  57.            { Response.Write(E.Message);}
  58.        }
  59.    }
  60. }
  Geomatics

Các đề tài tương tự

 1. Khắc phục lỗi nhập vào CSDL từ trang web
  Gửi bởi jostruongnd trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 13-04-2013, 11:35 AM
 2. Lỗi crystal report không load được dữ liệu từ csdl attack khắc phục như thế nào?
  Gửi bởi meotamthe trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-11-2011, 12:45 PM
 3. MS SQL với C/C++ Đề tài Hệ quản trị CSDL, ai có cho mình tham khảo với?
  Gửi bởi congdonggiupnhau trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 13-10-2011, 09:08 PM
 4. Khắc phục lỗi ghi vào CSDL bằng Adapter như thế nào?
  Gửi bởi mouseover trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 15-09-2010, 09:35 PM
 5. chuyển CSDL SQL2005 sang CSDL SQL2000
  Gửi bởi nthung trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-04-2009, 02:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn