Tại sao bài hướng dẫn nào cũng là biểu diễn số nguyên lớn bằng xâu ở hệ thập phân nhỉ? Máy tính hoạt động nhanh nhất ở hệ nhị phân, tại sao không biểu diễn số lớn bằng nhiều số nhị phân (int) hợp lại?