chào mọi người. e đang tập code Win32 api và có vấn đề muốn nhờ tư vấn của mọi người
e đang code 1 ứng dụng đơn giản là tạo chương trình đảo chuỗi, cụ thể như sau:
- 1: tạo 1 cửa sổ (window) lớn,
-2: tạo 2 cửa sổ con (CHILD), 1 cửa sổ con để nhập chuỗi, 1 để in ra chuỗi sau khi đã đảo ngược.
-3: dùng "BUTTON" để thực hiện đảo chuỗi.

đoạn code của e:
Code:
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
HWND text;
HWND TEXTBOX1;
HWND TEXTBOX2;


void daochuoi(char s[]);int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
	WNDCLASS wc = { 0 };
	MSG msg;
	HWND hwnd;

	wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
	wc.lpszClassName = TEXT("HUY");
	wc.hInstance = hInstance;
	wc.hbrBackground = GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE);
	wc.lpfnWndProc = WndProc;
	wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
	RegisterClass(&wc);
	hwnd = CreateWindow(wc.lpszClassName, TEXT("HUY"),
		WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_MAXIMIZE,
		150, 150, 250, 150, NULL, NULL, hInstance, NULL);
	

	while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
	{
		TranslateMessage(&msg);
		DispatchMessage(&msg);
	}
	return (int) msg.wParam;
}
	
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
	switch (msg)
	{
	case WM_CREATE:
	{
						text = CreateWindow(TEXT("STATIC"), TEXT("mời nhập chuỗi vào ô bên dưới"),
						 WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER,
						 50, 20, 230, 25,
						 hwnd, NULL, NULL, NULL);

					 
						TEXTBOX1 = CreateWindow(TEXT("EDIT"), TEXT(""),
						 WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_CHILD,
						 50, 50, 500, 25,
						 hwnd, (HMENU)4, NULL, NULL);

						 CreateWindow(TEXT("BUTTON"), TEXT("ĐẢO CHUỖI"),
							 WS_VISIBLE | WS_CHILD ,
						 20, 80, 120, 25,
						 hwnd, (HMENU)1, NULL, NULL);

						 CreateWindow(TEXT("BUTTON"), TEXT("THOÁT"),
						 WS_VISIBLE | WS_CHILD,
						 200, 80, 120, 25, 
						 hwnd, (HMENU)2, NULL, NULL);

						TEXTBOX2 = CreateWindow(TEXT("EDIT"), TEXT(""),
						 WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_CHILD,
						 50, 120, 500, 25,
						 hwnd, (HMENU)5, NULL, NULL);
					 
					 break;
	}

	case WM_COMMAND:
	{
					  if (LOWORD(wParam) == 1)
					  {
						  daochuoi("");
						  

					  }
					  if (LOWORD(wParam) == 2)
					  {
						  PostQuitMessage(0);
					  }

		break;
	}
		
	case WM_DESTROY:
	{
		PostQuitMessage(0);
		return 0;
	}
	}
	return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
}

void daochuoi(char s[])
{
	char c;
	int len = strlen(s);
	for (int i = 0; i<len / 2; i++)
	{
		c = s[i];
		s[i] = s[len - 1 - i];
		s[len - 1 - i] = c;
	}
	
}
và đây là kết quả:
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Un123titled.jpg
Lần xem:	6
Size:		33.4 KB
ID:		34930

nhưng khi bấm vào "ĐẢO CHUỖI" thì ko có hiện tượng gì.
thật sự e vẫn chưa biết cách lồng hàm C vào API và quan trọng hơn là chưa biết làm sao để hiện kết quả ra cửa sổ còn lạ ( mà trong bài e đặt tên là TETBOX2)
mong mọi người giúp đỡ
e cảm ơn