Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Các Thuật Toán Sắp Xếp & Tìm Kiếm Trên Mảng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  1

  Smile Các Thuật Toán Sắp Xếp & Tìm Kiếm Trên Mảng

  Tôi xin được chia sẽ với các bạn chương trình của mình, với mục đích giúp đỡ những bạn đang tìm kiếm bài mẫu về những thuật toán sắp xếp và tìm kiếm trên mảng.
  Sau đây là đoạn chương trình:
  PHP Code:
  /* Chuong Trinh Su Dung Cac Thuat Toan Sap Xep & Tim Kiem Tung Phan Tu.
  Ho & Ten: Do Minh Tan
  Lop: CN1-K4
  ---5/2007---
  Ngon ngu lap trinh: C++ */

  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<dos.h>

  //Khai bao so phan tu & kieu cua no
  const Max_Size=100;
  float a[100];
  int n;

  //Tao Menu chon
  void menu()
  {
     
  clrscr();
   
  cout<<"\nHay Chon Chuc Nang:"<<endl;
   
  cout<<"\n 1.Nhap Du Lieu Bang Tay"<<endl;
   
  cout<<"\n 2.Su Dung Bo Sinh So Ngau Nhien"<<endl;
   
  cout<<"\n 3.Tim Kiem Bang PP LinearSeach"<<endl;
   
  cout<<"\n 4.Tim Kiem Bang PP BinarySearch"<<endl;
   
  cout<<"\n 5.Sap Xep Bang PP InsertionSort"<<endl;
   
  cout<<"\n 6.Sap Xep Bang PP SelectionSort"<<endl;
   
  cout<<"\n 7.Sap Xep Bang PP InterchangeSort"<<endl;
   
  cout<<"\n 8.Sap Xep Bang PP BubbleSort"<<endl;
   
  cout<<"\n 9.Sap Xep Bang PP ShakerSort"<<endl;
   
  cout<<"\n10.Sap Xep Bang PP HeapSort"<<endl;
   
  cout<<"\n11.Sap Xep Bang PP BInsertionSort"<<endl;
   
  cout<<"\n12.Sap Xep Bang PP ShellSort"<<endl;
   
  cout<<"\n13.Sap Xep Bang PP QuickSort"<<endl;
   
  cout<<"\n14.Sap Xep Bang PP MergeSort"<<endl;
   
  cout<<"\n15.Sap Xep Bang PP RadixSort"<<endl;
   
  cout<<"\n16.Giai Thoat"<<endl;
   
  cout<<"\nChon (1->16): ";
  }

  //Xac lap vung gioi han chon
  int chon_menu()
  {
     
  int ch;
     
  cin>>ch;
     if ((
  ch >= 1) && (ch <= 16)) return ch;
     else return -
  1;
  }

  //Thuat toan tim kiem tuyen tinh
  int LinearSearch(float a[],int n,int x)
  {
   
  int i=1;
   while((
  i<n)&&(a[i]!=x)) i++;
   if(
  a[i]==x) return i;
   else return -
  1;
  }

  //Thuat toan tim kiem nhi phan
  int BinarySearchfloat a[], int nint x)
  {
   
  int l=1,r=n,mid;
   do
    {
     
  mid=(l+r)/2;
     if(
  x==a[mid]) return mid;
     else if(
  x<a[mid]) r=mid-1;
     else 
  l=mid+1;
    }
     while(
  l<=r);
     return -
  1;
  }

  // Thuat toan sap xep chen truc tiep
  void InsertionSort(float a[],int n)
  {
   
  float temp;
   for(
  int i=2;i<=n;i++)
    {
     
  temp=a[i];
     
  int vt=i;
     while ((
  a[vt-1]>temp)&&(vt>1))
      {
       
  a[vt]=a[vt-1];
       
  vt=vt-1;
      }
     
  a[vt]=temp;
    }
  }

  //Thuat toan sap xep chon truc tiep
  void SelectionSort(float a[],int n)
  {
   
  int min,temp;//la chi so phan tu nho nhat
   
  for(int i=1;i<=n-1;i++)
    {
     
  //tim phan tu nho nhat ben phai a[i], tu [a[i]+1->a[n]
     
  min=i+1;
     for(
  int j=i+2;j<=n;j++)
     if(
  a[j]<a[min])min=j;
     if(
  a[min]<a[i])
      {
       
  temp=a[i];
       
  a[i]=a[min];
       
  a[min]=temp;
      }
    }
  }

  //Thuat toan sap xep doi cho truc tiep
  void InterChangeSort(float a[],int n)
  {
   
  int temp;
   for(
  int i=1;i<n;i++)
   for(
  int j=i+1;j<=n;j++)
   if(
  a[i]>a[j])
    {
     
  temp=a[i];
     
  a[i]=a[j];
     
  a[j]=temp;
    }
  }

  //Thuat toan sap xep bang pp noi bot
  void BubbleSort(float a[],int n)
  {
   
  int temp;
   for(
  int i=1;i<n;i++)
   for(
  int j=n;j>i;j--)
   if(
  a[j]<a[j-1])
    {
     
  temp=a[j];
     
  a[j]=a[j-1];
     
  a[j-1]=temp;
    }
  }

  //Thuat toan sap xep bang pp ShakerSort
  void ShakerSort(float a[],int n)
  {
   
  int l=1,r=n,k=n;
   
  int temp;
   while (
  l<r)
    {
     for(
  int j=r;j>l;j--)
     if(
  a[j]<a[j-1])
      {
       
  temp=a[j];
       
  a[j]=a[j-1];
       
  a[j-1]=temp;
       
  k=j;
      }
     
  l=k;
     for(
  j=l;j<r;j++)
     if(
  a[j]>a[j+1])
      {
      
  temp=a[j];
      
  a[j]=a[j+1];
      
  a[j+1]=temp;
      
  k=j;
      }
     
  r=k;
    }
  }

  /* Thuat toan sap xep bang pp HeapSort
    1.Chinh Heap */
  void ShiftHeap(float a[],int l,int r)
  {
   
  int x,i,j;
   
  i=l;
   
  j=2*i;
   
  x=a[i];
   while(
  j<=r)
    {
     if(
  j<r)
     if(
  a[j]<a[j+1])
     
  j=j+1;
     if(
  a[j]<x)break;
     else
      {
       
  a[i]=a[j];
       
  a[j]=x;
       
  i=j;
       
  j=2*i;
      }
    }
  }
  // 2.Tao Heap
  void CreateHeap(float a[],int n)
  {
   
  int l;
   
  l=n/2;//a[1] la phan tu ghep them
   
  while(l>0)
    {
    
  ShiftHeap(a,l,n);
    
  l=l-1;
    }
  }
  // 3.Sap Xep Tren Heap
  void HeapSort(float a[],int n)
  {
   
  int temp,r;
   
  CreateHeap(a,n);
   
  r=n;// la vi tri dung cho phan tu nho nhat
   
  while(r>0)
    {
     
  temp=a[1];
     
  a[1]=a[r];
     
  a[r]=temp;
     
  r=r-1;
     
  ShiftHeap(a,1,r);
    }
  }

  //Thuat toan sap xep chen nhi phan
  void BInsertionSort(float a[],int n)
  {
   
  int l,r,m;
   
  int x//luu gia tri a[i] tranh bi ghi de khi doi cho cac phan tu
   
  for(int i=2;i<=n;i++)
    {
     
  x=a[i];
     
  l=1;
     
  r=i-1;
     while(
  i<=r//tim vi tri can chen
      
  {
       
  m=(l+r)/2//tim vi tri thich hop m
       
  if(i<mr=m-1;
       else 
  l=m+1;
      }
     
  int vt=i;
     while((
  a[vt-1]>x)&&(vt>1))
      {
       
  a[vt]=a[vt-1];
       
  vt=vt-1;
      }
     
  a[vt]=x;
    }
  }

  //Thuat toan sap xep bang pp ShellSort
  void ShellSort(float a[],int n,int k)
  {
   
  int step,i,j;
   
  int x;
   for(
  step=1;step<=k;step++)
    {
      for(
  i=1;i<=n;i++)
       {
        
  x=a[i];
        
  j=i-1;
        while((
  x<a[j])&&(j>=1))
         {
      
  a[j+1]=a[j];
      
  j=j-1;
         }
        
  a[j+1]=x;
       }
     }
  }

  //Thuat toan sap xep bang pp QuickSort
  void QuickSort(float a[],int l,int r)
  {
   
  int i,j;
   
  int x;
   
  i=l;
   
  j=r;
   
  x=a[(l+r)/2];
   do
    {
     while (
  a[i]<x)i++;
     while(
  a[j]>x)j--;
     if(
  j<=j)
      {
       if(
  i<j)
        {
         
  int temp=a[i];
         
  a[i]=a[j];
         
  a[j]=temp;
        }
     
  i++;
     
  j--;
       }
     }
     while(
  i<j);
     if(
  l<j)QuickSort(a,l,j);
     if(
  i<r)QuickSort(a,i,r);
  }

  //Tao Merge
  void Merge(float a[],int first,int mid,int last)
  {
   
  int first1=first;
   
  int last1=mid;
   
  int first2=mid+1;
   
  int last2=last;
   
  int i=first1;
   
  int temp[Max_Size];
   for(
  i=first1;first1<=last1&&first2<=last2;i++)
     {
      if(
  a[first1]<a[first2])
       {
        
  temp[i]=a[first1];
        
  first1++;
       }
      else
       {
        
  temp[i]=a[first2];
        
  first2++;
       }
     }
   for(;
  first1<=last1;first1++,i++) temp[i]=a[first1];
   for(;
  first2<=last2;first2++,i++) temp[i]=a[first2];
   for(
  i=first;i<=last;i++) a[i]=temp[i];
  }

  // Sap Merge
  void MergeSort(float a[],int first,int last)
  {
   if(
  first<last)
    {
     
  int mid=(first+last)/2;
     
  MergeSort(a,first,mid);
     
  MergeSort(a,mid+1,last);
     
  Merge(a,first,mid,last);
    }
  }

  //Tao lo cho tung phan tu cua day
  int GetDigit(unsigned long n,int k)
  {
   switch(
  k)
   {
    case 
  0: return (n%10);
    case 
  1: return ((n/10)%10);
    case 
  2: return ((n/100)%10);
    case 
  3: return ((n/1000)%10);
    case 
  4: return ((n/10000)%10);
    case 
  5: return ((n/100000)%10);
    case 
  6: return ((n/1000000)%10);
    case 
  7: return ((n/10000000)%10);
    case 
  8: return ((n/100000000)%10);
    case 
  9: return ((n/1000000000)%10);
   }
   return 
  n//Tra ve gia tri neu khong thuoc lo nao
  }

  //Tron lo & Sap lai lo thanh day moi
  void RadixSort(float a[],int n,int m)
  {
   
  int j=1,k=0;
   
  int temp[Max_Size];
   do
    {
     for(
  int lo=0;lo<=9;lo++) //lo duoc don tu 0->9
     
  for(int i=1;i<=n;i++) // so phan tu duoc quet lai toan bo theo lo
      
  {
       
  int n=GetDigit(a[i],k);
       if(
  lo==n)
        {
         
  temp[j]=a[i];
         
  j++;
        }
      }
     
  j=1;
     for(
  i=1;i<=n;i++) a[i]=temp[i];
     
  k=k+1;
    }
   while(
  k<=m);
  }

  //Am thanh bao khoi dong chuong trinh
  void Volume()
  {
   
  sound(1800);
   
  delay(300);
   
  sound(200);
   
  delay(150);
   
  sound(800);
   
  delay(100);
   
  sound(600);
   
  delay(300);
   
  sound(500);
   
  delay(250);
   
  nosound();
  }

  //Thu tuc vao phan tu mang
  void input(float a[],int n)
  {
   
  int i;
   for (
  1<= ni++)
    {
     
  cout<<"a["<<i<<"]= ";
     
  cin>>a[i];
    }
  }

  // Thu tuc in ra phan tu mang
  void output(float a[],int n)
  {
    
  int i;
    for (
  1<= ni++)
        
  cout<<a[i]<<"  ";
  }

  //Chuong trinh chinh
  void main()
  {
   
  int x,vt;
   
  int chon;
   
  clrscr();//Xoa khong cho hien thi text chon  chuc nang thu 16
   
  Volume(); // Goi am thanh
   
  textcolor(10); //Tao mau chu
   
  cout<<endl<<"\nChuong Trinh Sap Xep Theo Cac Thuat Toan & Tim Kiem Tung Phan Tu";
   
  cout<<endl<<"\nHo & Ten: DO MINH TAN";
   
  cout<<endl<<"\nLop: CN1-K4";
   
  cout<<endl<<"\nThuc hien: 5/2007";
   
  cout<<endl<<endl;
   
  cout<<"Chuong trinh dang chay"delay(500);
   
  sound(1000);
   
  delay(150);
   
  nosound();
   
  cout<<"."delay(500); sound(1000); delay(100); nosound();
   
  cout<<"."delay(500); sound(1000); delay(100); nosound();
   
  cout<<"."delay(500); sound(1000); delay(100); nosound();
   
  cout<<"."delay(500); sound(1000); delay(100); nosound();
   
  cout<<"."delay(500); sound(1000); delay(100); nosound();
   
  cout<<"."delay(500); sound(1000); delay(100); nosound();
   
  cout<<"."delay(500); sound(1000); delay(100); nosound();
   
  cout<<"."delay(500); sound(1500); delay(350); nosound();
   
  cout<<"OK"delay(500);
   do
    {
     
  menu();
     
  chon chon_menu();
     switch(
  chon)
      {
       case 
  1clrscr();
            
  sound(350);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  cout<<"Hay nhap vao so phan tu (1->20): ";
            
  cin>>n;
            
  cout<<endl;
            if((
  n>0)&&(n<=20))
            {
            
  input(a,n);
            
  cout<<"\nDay vua nhap la: ";
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<endl<<"Khong hop le !...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  2clrscr();
            
  sound(350);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  cout<<"Nhap so phan tu can sinh ra (1->20): ";
            
  cin>>n;
            if((
  n>0)&&(n<=20))
            {
            
  cout<<endl<<"Day duoc sinh ra la: ";
            
  cout<<endl<<endl;
            
  randomize();
            for(
  int i=0;i<=n;i++) a[i]=random(1000);
            
  //So ngau nhien tu 0->1000
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<endl<<"Khong hop le !...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  3clrscr();
            
  sound(350);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\n---Tim kiem theo PP LinearSearch---";
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nNhap phan tu can tim: ";
            
  cin>>x;
            
  clrscr();
            
  vt LinearSearch(a,n,x);
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            if (
  vt ==-1cout<<endl<<"\nKhong co phan tu can tim !";
            else
          {
           
  cout<<endl<<"Co phan tu can tim !"<<endl;
           
  cout<<endl<<"La so: "<<x;
           
  cout<<endl<<"\nTai vi tri thu: "<<vt;
          }
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  4clrscr();
            
  sound(350);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\n---Tim kiem theo PP BinarySearch---";
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nNhap phan tu can tim: ";
            
  cin>>x;
            
  clrscr();
            
  cout<<endl;
            
  vt BinarySearch(a,n,x);
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            if (
  vt == -1cout<<endl<<"\nKhong co phan tu can tim !";
            else
             {
           
  cout<<endl<<"Co phan tu can tim !"<<endl;
           
  cout<<endl<<"La so: "<<x;
           
  cout<<endl<<"\nTai vi tri thu: "<<vt;
          }
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  5clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP InsertionSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  InsertionSort(a,n);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  6clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP SelectionSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  SelectionSort(a,n);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  7clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP InterchangerSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  InterChangeSort(a,n);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  8clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP BubbleSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  BubbleSort(a,n);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  9clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP ShakerSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  ShakerSort(a,n);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  10:clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP HeapSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  HeapSort(a,n);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  11:clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP BInsertionSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  BInsertionSort(a,n);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  12:clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP ShellSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  ShellSort(a,n,n);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  13:clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP QuickSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  QuickSort(a,1,n);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  14:clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP MergeSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  MergeSort(a,1,n);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  15:clrscr();
            if(
  n>0)
            {
            
  cout<<"Day ban dau: ";
            
  output(a,n);
            
  cout<<endl;
            
  cout<<"\nSap xep theo PP RadixSort:"<<endl;
            
  cout<<endl;
            
  RadixSort(a,n,4);
            
  output(a,n);
            }
            else 
  cout<<"Chua co gi ?...Quay ve Menu !";
            
  sound(700);
            
  delay(150);
            
  nosound();
            
  getch();
            break;

        case 
  16:clrscr();
            
  sound(1000);//Am thanh bao chuan bi ket thuc
            
  delay(100);
            
  nosound();
            
  cout<<"\nDang thoat khoi chuong trinh !";
            
  cout<<".";  delay(150); cout<<".";  delay(150);
            
  cout<<".";  delay(150); cout<<".";  delay(150);
            
  cout<<".";  delay(150); cout<<".";  delay(150);
            
  cout<<".";  delay(150); cout<<".";  delay(150);
            
  cout<<".";  delay(150); cout<<".";  delay(150);
            
  cout<<".";  delay(150); cout<<".";  delay(150);
            
  cout<<endl<<endl;
            
  cout<<"Nhan mot phim bat ki !";
            
  sound(1000); //Am thanh ket thuc chuong trinh
            
  delay(500);
            
  nosound();
            
  getch();
            exit(
  1);
      }
     }
     while (
  1);

  Chương trình trên tôi đã chạy thử, thấy hoàn toàn ổn định nên các bạn có thể yên tâm đưa vào chạy trực tiếp.
  Vì thời gian có hạn, tôi lại lên website ít nên có thể không trả lời được những câu hỏi các bạn đặt ra do đó tôi xin nhờ các bạn giải đáp những thắc mắc cho những bạn không hiểu.
  Xin chân thành cảm ơn !
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi hailoc12 : 05-08-2007 lúc 08:35 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  24

  Có đồ họa minh họa các thuật toán để thấy rõ ưu nhược điểm và cách sắp xếp của từng thuật toán thì tốt. Hi vọng ai đó có nhiều kinh nghiệm post lên cho mọi người cùng tham khảo

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Sách "Cấu trúc dữ liệu" của trường Tự nhiên hiển thị minh họa đồ họa rất rõ ràng đấy bạn. Mua về xem và để dành khi lâu ngày quên có thể lấy ra xem
  Không biết ghi gì luôn ...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  14

  nhìn mà thấy sợ luôn
  mấy anh pro thật!

Các đề tài tương tự

 1. Thuật toán tìm kiếm nhị phân trên mảng, lỗi không tìm kiếm được?
  Gửi bởi magician1611 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 22-05-2012, 03:09 PM
 2. slide về các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm trên C đây
  Gửi bởi clementboy03 trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 28-07-2011, 10:55 PM
 3. Thuật toán tìm kiếm BFS trên VC++?
  Gửi bởi anhhung90 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-10-2010, 09:52 PM
 4. Tìm kiếm trên file! Tìm kiếm xâu mẫu dùng giải thuật Naive | Giúp mình code sai ở đâu
  Gửi bởi totoise trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-04-2009, 08:22 PM
 5. giải thuật trên cây nhị phân tìm kiếm?!?
  Gửi bởi gauconchuabityeu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-03-2008, 06:29 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn