Tình hình em đang cần bài này anh chị nào chỉ giáo giúp