1/Export 1 table ra text file

+)tạo 1 database và 1 table với cấu trúc phía dưới
MySQL Code:
 1. drop database if exists Exdatabase;
 2. create database Exdatabase;
 3. create table Exdatabase.Extable (
 4. ten varchar(30) null,
 5. ngaysinh date null,
 6. )

+)nhập DL cho table Extable
MySQL Code:
 1. insert into Exdatabase.Extable(ten,ngaysinh)
 2. values ('thanh','6543-2-1'),('vợ thanh','2345-6-7')

+)tiến hành Export data trong table Extable ra text file(ExportMySQL.txt)
MySQL Code:
 1. select * from extable into outfile 'D:\ExportMySQL.txt'

bây giờ bạn đã có 1 file ExportMySQL.txt nằm ở thư mục ổ D với nội dung
Output Code:
 1. 1,thanh,6543-02-01
 2. 2,vợ thanh,2345-06-07

chú ý :
-bạn có thể thay đổi dấu ngăn cách mỗi cột trong table Extable bằng cách thay đổi kí tự trong lệnh fields TERMINATED by 'kí tự'
-có thể export với nhiều điều kiện khác nhau sau lệnh select

2/Import 1 text file vào 1 table trong MySQL

+)tạo 1 database và 1 table với cấu trúc phía dưới
MySQL Code:
 1. drop database if exists Imdatabase;
 2. create database Imdatabase;
 3. create table Imdatabase.Imtable (
 4. id tinyint(2) null,
 5. ten varchar(30) null,
 6. ngaysinh date null
 7. )

+)Nhập dữ liệu cho text file ImportMySQL.txt('D:\ImportMySQL.txt') với các cột được ngăn cách bằng kí tự tùy ý,mỗi dòng trong text file sẽ tương ứng với mỗi record được import vào table,bạn lưu ý khi save text file bạn cần chọn Encoding=utf8 nếu muốn hiển thị unicode lên table cần import

+)tiến hành Import data từ ImportMySQL.txt vào table Imtable
MySQL Code:
 1. load data infile 'D:\ImportMySQL.txt'
 2. into table Imtable
 3. fields TERMINATED by 'kí tự ngăn cách'

với cấu trúc DL trong text file
Output Code:
 1. 1,vô danh,2134-3-4
 2. 2,chưa rõ,3456-1-2
kết quả ta nhận được bảng Imtablechú ý : bạn có thể giới hạn số dòng cần Import với lệnh IGNORE 'số dòng' LINES sau lệnh Import
với file html cũng tương tự như file text

chúc thành công !