Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 21 kết quả

Đề tài: Một số mẹo vặt trong MS SQL

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  77

  Mặc định Một số thủ thuật trong MS SQL

  1/tạo cột STT cho bảng
  +)tạo database và table với cấu trúc phía dưới
  SQL Code:
  1. CREATE DATABASE Newdatabase;
  2. CREATE TABLE Newtable (
  3. ma VARCHAR(5) NOT NULL,
  4. ten nvarchar(30) NULL,
  5. tuoi INT NULL
  6. );
  +)nhập DL cho bảng
  SQL Code:
  1. INSERT INTO newtable VALUES ('M01','thanh',2),('M02',N'vợ thanh',1);
  +)tạo cột STT cho bảng Newtable
  SQL Code:
  1. SELECT (SELECT COUNT(*) FROM newtable AS tam WHERE tam.ma<=newtable.ma) AS STT,
  2. newtable.* FROM newtable;
  kết quả
  1 | M01 | thanh | 2
  2 | M02 | vợ thanh | 1
  2/tạo bộ N bản ghi ngẫu nhiên trong table
  +)tạo database và table với cấu trúc
  SQL Code:
  1. CREATE DATABASE Newdatabase;
  2. CREATE TABLE Newtable (
  3. id INT IDENTITY NOT NULL,
  4. ten nvarchar(20) NULL,
  5. tuoi INT NULL
  6. );
  +nhập DL cho newtable
  +tạo bộ N random record với newtable
  SQL Code:
  1. SELECT top N * FROM newtable WHERE [điều kiên] oder BY NewID();
  kết quả: .....

  3/Lấy toàn bộ tên các Fields,Tables,Procedures,Views trong 1 Database,tên các Databases đã được Attach
  +)tạo 1 số bảng
  SQL Code:
  1. CREATE DATABASE database1
  2. GO
  3. USE database1
  4. CREATE TABLE table1(id INT)
  5. CREATE TABLE table2(ten nvarchar(30))
  6. CREATE TABLE table3(tuoi INT)
  +)lọc tên các table tồn tại trong datbase1
  SQL Code:
  1. USE datbase1
  2. SELECT name FROM sysobjects WHERE TYPE='U'
  3. hoặc
  4. SELECT name FROM sys.TABLES

  +)lọc tên các databases đã được attach
  SQL Code:
  1. SELECT name FROM sys.DATABASES

  +)lọc tên các stored procedures có trong database
  SQL Code:
  1. USE database1
  2. SELECT name FROM sys.procedures

  +)lọc tên các views có trong database
  SQL Code:
  1. USE database1
  2. SELECT name FROM sys.views

  +)lọc tên các fields trong table
  SQL Code:
  1. SELECT  fd.name AS Fieldnames
  2. FROM sysobjects tb INNER JOIN
  3. syscolumns fd ON tb.id = fd.id AND tb.TYPE = 'U'
  4. WHERE tb.name='table_name'
  5. //hoặc
  6. SELECT syscolumns.name AS Fieldnames
  7. FROM syscolumns,sysobjects
  8. WHERE syscolumns.id=sysobjects.id
  9. AND sysobjects.name='table_name'

  còn nữa....
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thanhlv : 25-11-2007 lúc 08:30 PM.
  Sống ở trên đời cần có một TẤM LÒNG để lúc đói còn có chỗ mà nhét THỨC ĂN

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  77

  4/tạo store procedure để insert DL vào 2 bảng có chứa quan hệ
  +)tạo 2 table với cấu trúc phía dưới (quan hệ 1-1)
  SQL Code:
  1. USE mydatabase
  2. GO
  3. CREATE TABLE Sinhvien (
  4. id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  5. Hoten nvarchar(50),
  6. Ngaysinh datetime,
  7. Lopid NCHAR(5)
  8. )
  9. GO
  10. CREATE TABLE ChitietSV (
  11. id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  12. Doituong NCHAR(2),
  13. Tongiao NCHAR(2)
  14. )
  15. GO
  16. ALTER ChitietSV
  17. ADD CONSTRAINT Chitiet$SV
  18. FOREIGN KEY (id) REFERENCES Sinhvien(id)
  +)tạo proc
  SQL Code:
  1. USE mydatabase
  2. GO
  3. CREATE PROCEDURE sp_insertSV (
  4. @SinhvienID INT,
  5. @Hoten nvarchar(50),
  6. @Ngaysinh datetime,
  7. @Lopid NCHAR(5),
  8. @Doituong NCHAR(2),
  9. @Tongiao NCHAR(2)
  10. )
  11. AS
  12.   /*nếu ko tồn tại mã SV = @SinhvienID trong bảng Sinhvien thì mới cho insert */
  13.   IF NOT EXISTS (SELECT * FROM Sinhvien WHERE id=@SinhvienID)
  14.       BEGIN
  15.         /*insert DL vào 2 bảng Sinhvien và ChitietSV */
  16.         INSERT Sinhvien VALUES (@SinhvienID,@Hoten,@Ngaysinh,@Lopid)
  17.         INSERT ChitietSV VALUES (@SinhvienID,@Doituong,@Tongiao)
  18.       END
  19.     /*ngược lại */
  20.     ELSE
  21.       /*nếu chưa tồn tại mã SV = @SinhvienID trong bảng ChitietSV thì mới cho insert vào bảng này */
  22.       IF NOT EXISTS (SELECT * FROM ChitietSV WHERE id=@SinhvienID)
  23.         BEGIN
  24.           /*insert DL vào bảng ChitietSV */
  25.           INSERT ChitietSV VALUES (@SinhvienID,@Doituong,@Tongiao)
  26.         END
  với cái proc này bạn ko phải lo sẽ có những thông báo lỗi khi trùng khóa hoặc duplicate vì nó đã loại bỏ những trường hợp đó,nếu DL của bạn nhập vào ko chính xác thì nó sẽ bỏ qua thủ tục insert và bỏ qua luôn thông báo lỗi,nói chung là nó ko làm gì

  +)tạo 2 table với cấu trúc phía dưới (quan hệ 1-n)
  vẫn dùng bảng Sinhvien phía trên
  SQL Code:
  1. USE mydatabase
  2. GO
  3. CREATE TABLE Lop (
  4. Lopid NCHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY,
  5. Tenlop nvarchar(10),
  6. Khoahoc NCHAR(10)
  7. )
  8. GO
  9. ALTER TABLE Sinhvien
  10. ADD CONSTRAINT SV$Lop
  11. FOREIGN KEY (Lopid) REFERENCES Lop(Lopid)
  việc tạo proc insert với 2 bảng Lop và Sinhvien đơn giản hơn với 2 bảng trên vì 2 bảng này có quan hệ 1-n vì vậy bảng Sinhvien có thể xuất hiện hơn 1 lần giá trị field Lopid trùng nhau nên ta ko cần kiểm tra sự tồn tại của Lopid trong bảng Sinhvien
  SQL Code:
  1. USE mydatabase
  2. GO
  3. CREATE PROCEDURE sp_insertLop (
  4. @Lopid NCHAR(5),
  5. @Tenlop nvarchar(10),
  6. @Khoahoc NCHAR(10)
  7. @SinhvienID INT,
  8. @Hoten nvarchar(50),
  9. @Ngaysinh datetime
  10. )
  11. AS
  12.   /*nếu ko tồn tại mã lớp = @Lopid trong bảng Sinhvien thì mới cho insert */
  13.   IF NOT EXISTS (SELECT * FROM Lop WHERE Lopid=@Lopid)
  14.       BEGIN
  15.         /*insert DL vào 2 bảng Lop và Sinhvien */
  16.         INSERT Lop VALUES (@Lopid,@Tenlop,@Khoahoc)
  17.         INSERT Sinhvien VALUES (@SinhvienID,@Hoten,@Ngaysinh,@Lopid)
  18.       END
  19.     /*ngược lại */
  20.     ELSE
  21.       /*nếu chưa tồn tại mã SV = @SinhvienID trong bảng ChitietSV thì mới cho insert vào bảng này */
  22.       /*if not exists (select * from ChitietSV where id=@SinhvienID) */
  23.         BEGIN
  24.           /*insert DL vào bảng Sinhvien */
  25.           INSERT Sinhvien VALUES (@SinhvienID,@Hoten,@Ngaysinh,@Lopid)
  26.         END
  tất nhiên 2 cái proc này chỉ đảm bảo DL liên quan trong nội bộ 2 bảng,tức là ràng buộc quan hệ trong nội bộ 2 bảng đó thôi,nếu các bảng của bạn chứa các khóa kết nối đến bảng thứ 3 thì nó ko đảm bảo là sẽ ko thông báo error nếu DL ko hợp lệ(thông báo là cần thiết),nếu muốn bắt luôn lỗi các ràng buộc đến bảng thứ 3 thì bạn dựa vào 2 cái proc này để thêm các điều kiện if (l ồ n g nhau) cho phù hợp
  hi vọng chúng giúp ích được cho các bạn
  Sống ở trên đời cần có một TẤM LÒNG để lúc đói còn có chỗ mà nhét THỨC ĂN

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  77

  Mặc định Thiết lập lại khóa chính cho bảng bất kỳ

  5/Thay đổi khóa chính cho bảng bất kỳ
  +)hãy bắt bắt đầu với 1 bảng cụ thể
  SQL Code:
  1. USE MyDatabase
  2. CREATE TABLE MyTable (
  3. ID INT IDENTITY NOT NULL,
  4. Ma NCHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY,
  5. Ten nvarchar(50) NOT NULL,
  6. Ghichu nvarchar(100)
  7. )
  8. GO
  9. INSERT MyTable(Ma,Ten,Ghichu) VALUES ('001',N'Bức thư tình thứ một','Good')
  10. INSERT MyTable(Ma,Ten,Ghichu) VALUES ('002',N'Bức thư tình thứ hai','Perfect')
  11. INSERT MyTable(Ma,Ten,Ghichu) VALUES ('003',N'Bức thư tình thứ ba','Not exist')
  12. GO
  +)tạo 1 procedure thực hiên việc thay đổi khóa chính cho bảng MyTable ở trên
  SQL Code:
  1. USE MyDatabase
  2. GO
  3. CREATE PROCEDURE AlterPK (
  4. @TableName nvarchar(20),
  5. @NewPKName nvarchar(20),
  6. @FieldName nvarchar(20)
  7. )
  8. AS
  9.     DECLARE @OldPKName nvarchar(200)
  10.     /* truy tìm khóa chính tồn tại trong Table */
  11.     SET @OldPKName=(
  12.     SELECT sys.objects.name
  13.     FROM sys.objects,sys.TABLES
  14.     WHERE sys.TABLES.object_id=sys.objects.parent_object_id
  15.     AND sys.objects.TYPE='PK' AND sys.TABLES.name=@TableName
  16.     )
  17.     /* nếu không tìm thấy thì thiết lập khóa chính cho Table */
  18.     IF @OldPKName=''
  19.         BEGIN
  20.         DECLARE @sqladd1 nvarchar(200)
  21.             SET @sqladd1='alter table ' + @TableName +
  22.             ' add constraint ' + @NewPKName +
  23.             ' primary key (' + @FieldName + ')'
  24.             EXEC (@sqladd1)
  25.         END
  26.       /* ngược lại hủy khóa chính tồn tại và thiết lập lại khóa chính cho Table */
  27.       ELSE
  28.         BEGIN
  29.             //hủy
  30.             DECLARE @sqldrop nvarchar(200)
  31.             SET @sqldrop='alter table ' + @TableName +
  32.             ' drop constraint ' + @OldPKName
  33.             EXEC (@sqldrop)
  34.             ------------------
  35.             //tạo mới
  36.             DECLARE @sqladd2 nvarchar(200)
  37.             SET @sqladd2='alter table ' + @TableName +
  38.             ' add constraint ' + @NewPKName +
  39.             ' primary key (' + @FieldName + ')'
  40.             EXEC (@sqladd2)
  41.         END
  +)cách dùng
  SQL Code:
  1. EXEC AlterPK 'MyTable','MyTable_PK','Ten'
  +)kết quả : khóa chính được thiết lập trên field Ma bị hủy,thay vào đó 1 khóa mới được thiết lập trên field Ten

  +)lưu ý : field muốn thiết lập khóa chính phải chứa DL ko trùng lặp và ko chứa giá trị NULL
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thanhlv : 25-11-2007 lúc 08:54 PM.
  Sống ở trên đời cần có một TẤM LÒNG để lúc đói còn có chỗ mà nhét THỨC ĂN

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Rừng Amazon
  Bài viết
  101

  Lâu quá rồi mới vào. Đọc dòng đầu có ý kiến liền.
  Để tạo thứ tự cho 1 bảng, riêng với SQL Server 2005 có cách sau:

  select row_number() over (order by [Name] asc) as [Index], A.* from A;

  ^^

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  8

  Với mình truy vấn thì ko có j nhưng về mảng store thì botay.nước mắm luôn
  Trong Cviet mà vẫn có mấy bác pro đủ thứ --> phục
  PHP Code:
  Hên thậtmình wa môn này rồi, =)) 

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  8

  Mặc định Một số mẹo vặt trong MS SQL

  Khi đổ dữ liệu vào dataset mình thêm 1 trường Số thứ tự (STT) đặt thuộc tính cho nó tự tăng, thế là xong.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  5

  mình chưa học đến, nhưng thấy các anh làm hay thật á...khâm phục...

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  thêm một thủ thuật.
  PHP Code:
  có bảng aaa
  create table aaa
  (
  ma intten nvarchartuoi int
  )
  tạo bảng b có cấu trúc:
  create table bbb(
  ma intten nvarchar

  khi muốn insert nhiều dòng từ bảng aaa vào bảng bbb với 1 điều kiện nào đó
  thì hô biến với câu lệnh:


  PHP Code:
   insert into bbb(ma,tenvalues(select a.maa.ten from aaa a where tuoi=12
  một chút đóng góp vô cho nó thêm râu ria.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 21-08-2008 lúc 11:00 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Vậy nếu 2 bảng a và b nằm ở 2 db khác nhau thì có thể insert toàn bộ bảng a vào bảng b được ko? nếu được thì câu store như thế nào ^_^

 10. #10
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  294

  The answer is using database link.

  For more infomation, check this : http://database.ittoolbox.com/docume...er-server-1653
  Is the moon rising...

Các đề tài tương tự

 1. Mẹo vặt gia đình nhỏ
  Gửi bởi vanthangbk trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-12-2012, 11:49 PM
 2. Mẹo tiết kiệm trong in ấn quảng cáo
  Gửi bởi thanhhung2013 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-09-2011, 05:10 PM
 3. 800 mẹo vặt trong cuộc sống (cực cực hữu ích ^^!)
  Gửi bởi cat_street447 trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-07-2011, 01:44 PM
 4. Mười mẹo nhỏ cho việc chọn CPU
  Gửi bởi neverland87 trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-04-2007, 05:40 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn