Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Balance Sheet

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  1

  Exclamation Balance Sheet

  Balance Sheet
  Learning Outcome

  Upon successful completion of this assignment, you will have demonstrated the ability to use one-dimensional array data structures.

  Background

  A large percentage of the programs written for business are concerned with managing a company's finances. The basis for financial recordkeeping is a "chart" of accounts. Accounts are categories that track monetary amounts. The accounts in the chart include a bank account, accounts that track investments (such as equipment or real estate), accounts that track obligations to outside agencies (such as loans) and accounts that track investors' interest in the company.

  The accounts that track cash on hand and company investments are called "assets". An asset is anything that has value that might be realized. Examples of asset accounts include cash, equipment, inventory and real estate.

  The accounts that track obligations are called "liabilities". A liability is anything that decreases the total value of the assets. Examples of liability accounts are credit-card balances and long-term debt.

  The accounts that track investors' interest are called "equity" accounts. Examples of equity accounts are outstanding common shares and retained earnings.

  At any one time, each account has a "balance". In accounting, it is conventional to work with positive amounts throughout, regardless of the account type. This is achieved by introducing the terms "debit" and "credit" to describe the various account balances. Asset accounts are said to have debit balances, while liability and equity accounts credit balances.

  Each day, "transactions" are recorded that change some account balances. Each transaction is coupled to at least one other transaction. For example, recording a computer purchase introduces a transaction pair: one transaction to decrease the cash account (which is an asset account), and a second transaction to increase the equipment account (which is also an asset account). In accounting terminology, recording the purchase credits the cash account and debits the equipment account. Recording a bank loan would debit the cash account and credit the debt account (which is a liability). Each recording involves at least one debit transaction and one credit transaction.

  Debiting an asset account increases its (debit) balance, while crediting an asset account decreases its (debit) balance. Conversely, debiting a liability account decreases its (credit) balance, while crediting increases its (credit) balance.

  ---------Transaction---------
  Account Balance Credit Debit
  -------------------------------------------------------
  Asset Debit decrease increase
  Liability Credit increase decrease
  Equity Credit increase decrease


  The total of all transactions that occur over some period of time should involve equal debit and credit totals; that is, that the total (debit) balances of all asset accounts should equal the total (credit) balances of the liability and equity accounts. If these two totals differ, the company books are said to be "out of balance", and some adjustment transaction(s) must be entered to rectify that imbalance.

  The complete list of transactions for a period of time is called a "general journal" and documents the business activity that has occured over that period. The list showing the balances of each account at any one time is called the "balance sheet" and documents the health of the company's finances.

  Specifications

  You are to write a very basic bookkeeping program that allows the user to enter a series of transactions and to display both a general journal and a balance sheet.

  Your program identifies account numbers from 1000 to 1999 as asset accounts, from 2000 to 2999 as liability accounts, and from 3000 to 3999 as equity accounts.

  Your program displays a menu that offers the user four options:

  * enter a transaction
  * view the general journal
  * view the balance sheet
  * quit the program

  If the user chooses to enter a transaction, then your program prompts the user for

  * an account number (between 1000 and 3999)
  * the transaction type - whether the transaction is a debit or a credit
  * the amount of the transaction (always a positive number)

  If the user enters the account number for the very first time, your program adds the new account to the chart of accounts. Once the user has entered the transaction details, your program returns to the menu.

  If the user chooses to view the general journal, then your program displays all transactions that have been entered, in the order entered. The format of the general journal is as follows:

  General Journal
  Account Description Debit Credit
  ------- ------------------------------ ---------- ----------
  1400 3500.00
  2100 3500.00
  1000 3000.00
  1100 1000.00
  1400 2000.00
  3100 4000.00
  3200 2000.00
  1000 2100.99
  1300 2100.99


  There are 30 blank spaces for each transaction description.

  If the user chooses to display the balance sheet, then your program displays the balances for all accounts for which transactions have been entered. Your program calculates each account balance by starting at zero and accumulating for that account the amount from each transaction in the general journal. The format for the balance sheet is as follows:

  Balance Sheet
  Account Description Debit Credit
  ------- ------------------------------ ---------- ----------
  1400 1500.00
  1000 899.01
  1100 1000.00
  1300 2100.99
  ---------- ----------
  Total Assets 5500.00

  2100 3500.00
  ---------- ----------
  Total Liabilities 3500.00

  3100 4000.00
  3200 2000.00
  ---------- ----------
  Total Equity 2000.00
  ---------- ----------
  Total Liabilities and Equity 5500.00


  There are 30 blank spaces for each account description.

  Note the subtotals for the account types - assets, liabilities and equity - and the sum of the liability and equity accounts.

  You may assume a maximum of 20 transactions and a maximum of 10 different accounts. These limits will allow you to display each of the general journal and the balance sheet on a 24-line screen.

  Your program allows for gaps in the account numbering, has good error checking, and prompts the user to re-enter unacceptable data (such as non-numeric input for numeric fields or account numbers outside the range 1000-3999). Your program is also well modularized, well commented and readily open to changes in the account type ranges, the maximum number of transactions and the maximum number of accounts.

  [Hint: one way to store transaction amounts is to store the debit amounts as negative numbers and the credit amounts as positive numbers. This technique simplifies coding by removing the need to track separately the debit or credit nature of each transaction entry. An alternative way to store transaction amounts is to store all amounts as positive values and to use a parallel array to track the debit or credit nature of the transaction amount.]

  Here is a sample run showing error messages as well as general journals and balance sheets: Sample run


 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Nói thật là mình không hiểu câu hỏi của bạn. Đây là diễn đàn Cviệt bạn nên viết tiếng việt nhá.
  In code we trust

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  4

  xin lỗi mình choáng luôn không hiểu gì hết trơn ,bạn có thể tự dịch sang tiếng việt được không hay đại loại kiểu tóm tắt ý thì có lẽ sẽ có nhiều bạn giúp đỡ hơn đấy

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  Hix ! Mình học tin mà ngu tiếng Anh wa.Bạn chuyển wa tiếng Việt đi may ra mình còn biết chút..chứ thế này thì bó tay lun...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mình dịch ra thử đây! Nhiều từ kte quá nên ko biết dịch có chính xác không, nhưng theo mình nghĩ quan trong là hiểu đề bài muốn gì thôi !
  Bảng quyết toán
  Sự thành công của bài làm là bạn sẽ phải cho thấy khả năng sử dụng cấu trúc dữ liệu mãng 1 chiều.
  Mô tả :
  Phần lớn những chương trình dc viết cho doanh nghiệp thì liên quan đến việc quản lý tài chính của 1 công ty. Vấn đề cơ bản của việc lưu trữ và theo dõi tài chính là biểu đồ của cái tài khoản. Tài khoản được chia ra nhiều loại dùng để quan sát các khoản tiền tệ thu được. Tài khoản trong lược đồ bao gồm tài khoản ngân hàng- dùng để quan sát tiền đầu tư ( như trang thiết bị hay bất động sản ), tài khoản dùng để quan sát nghĩa vụ của hang ngoài ( ví dụ như việc vay mượn) và tài khoản để quan sát lợi nhuận của các nhà đầu tư.
  Tài khoản dùng để quan sát tiền mặt và tiền đầu tư của công ty thì gọi là “asset”. Một asset là bất cứ thứ gì có giá trị được ghi nhận. Ví dụ cho tài khoản asset bao gồm tiền mặt, trang thiết bị, bản kiểm kệ hay bất động sản.
  Tài khoản dùng để theo dõi nghĩ vụ vay mượn gọi là “liability”. Liability là tất cả những gì làm giảm tổng giá trị của asset. Ví dụ của nợ là quỹ của thẻ tín dụng và nơ trả dài hạn.
  Tài khoản để quan sát lợi nhuận của các nhà đầu tự được gọi là tài khoản debit. Ví dụ cho tài khoản kiểu debit là những cổ phiếu đang lưu hành và tiền lãi giữ lại.
  Tại 1 thời điểm, mỗi tại khoản có 1 mức. Để thuận tiện trong kế toán người ta thường làm việc với những khoản tiền rõ ràng từ đầu tới cuối mặc cho nó là tài khoản nào. Để làm được như vậy nguồi ta giới thiệu những cụm từ như “debit” và “credit” dùng để mô tả sự đa dạng của các loại số dư tài khoản.
  Tài khoản kiểu asset có số dư là debit, trong khi tài khoản kiểu liability và kiểu equity lại có số dư là credit.
  Mỗi ngày, sự dao dịch được ghi lại để thay đổi số dư tài khoản. Mỗi phiên dao dịch thì được tính cùng với ít nhất 1 phiên giao dịch khác. Ví dụ, để ghị lại việc mua máy tính người ta dùng kiểu giao dịch theo cặp : giao dịch thứ 1 thì mất đi 1 khoản tiền trong tài khoảng ( asset ) và cái thứ 2 thì nhận được trang thiết bị ( cũng là asset ). Trong thuật ngữ kế toán, việc ghi nhận lại việc mua hàng bằng thẻ tín dụng là lấy tiền từ mặt trong tài khoản và ghi nợ vào tài khoản mua hàng. Việc theo dõi việc mượn nợ ngân hàng thì được ghi nợ tiền mặt và ghi nợ và tài khoản ( liability ). Mỗi việc ghi nhận như vậy liên quan đến ít nhát 1 giạo dịch nơ và 1 giao dịch tín dụng
  Ghi nợ vào 1 tài khoản dạng asset thì tẳng khoản nợ cân bằng, trong khi dùng tín dụng cho nó thì giảm nợ cân bằng. Ngược lại, ghi nợ vào tải khoản kiểu liability thì giảm tín dụng cân bằng trong khi dùng tín dụng thì tăng tín dụng cân bằng.

  ---------Transaction---------
  Account Balance Credit Debit
  -------------------------------------------------------
  Asset Debit decrease increase
  Liability Credit increase decrease
  Equity Credit increase decrease

  Tổng tất cả giao dịch thì xảy ra quá 1 khoản thời gian thì nên được liên quan đến tổng credit và debit, nghĩa là, cái tổng của debit cân bằng của tất cả tài khoản kiểu asset thì phải bằng tổng của credit cân bằng của những tải khoản kiểu equity. Nếu mà 2 cái này khác nhau thì sổ sách cty dược gọi là “vược quá cân bằng”, và 1 vài sự điều chỉnh trong giạo dịch phải được chỉnh sữa cho cái cân bằng đó.
  1 cái danh sách hoành chỉnh của 1 giao dịch trong 1 khoản thời gian được gọi là “general journal” and những văn kiện cho 1 hoạt động kinh doing phải được thực hiên không quá quãng thời gian đó. Danh sách chỉ ra sự cân bằng của mỗi 1 tài khoản tại bất kì 1 thời điểm nào được gọi là “bảng quyết toán” và văn kiện là tình trạng tài chính của 1 cty.

  Bạn phải viết 1 chượng trình đơn giản để cho phép người sự dụng có thể nhập vào 1 loạt các giao dịch và chỉ ra cả “general journay” cũng như “bảng quyết toán”.
  Chương trình của bạn nhận biết 1 số từ 1000-1999 cho những tài khoản kiểu asset, 2000-2999 cho những tài khoản kiểu liability và 3000-3999 cho những tài khoản kiểu equity.

  Chương trình của bạn sẽ trình bày 1 menu đề xuát ra 4 ý lựa chon sau :
  - Nhập 1 giao dịch.
  - Xem general journal
  - Xem bảng quyết toán.
  - Thoát chương trình.
  Nếu người dùng chọn nhập giao dịch thì chương trình của bạn nhắc nhở họ những điều sau :
  - 1 số tài khoản ( từ 1000-3999 )
  - Loại giao dịch nào ( bất kể nó là debit hay credit )
  - Số lượng giao dịch ( luôn là 1 số dương )
  Nếu người dùng lần đầu tiên nhập vào 1 số, thì chương trình của bạn nên thêm vào 1 tài khoản mới trong cái lược đồ tài khoản. Cứ 1 lần nhập vào chi tiết giao dịch thì ngay sau đó chương trình của bạn phải trở về menu.
  Nêu người dùng chọn xem “general journal” thì chương trình của bạn nên hiển thị tất cả giao dịch đã được nhập vào theo thứ tự nhập vào, 1 general journal có dạng sau:

  General Journal
  Account Description Debit Credit
  ------- ------------------------------ ---------- ----------
  1400 3500.00
  2100 3500.00
  1000 3000.00
  1100 1000.00
  1400 2000.00
  3100 4000.00
  3200 2000.00
  1000 2100.99
  1300 2100.99

  Có 30 khoản trống dàng cho việc ghi lại những ghi chú của 1 giao dịch.
  Nếu người dùng chọn hiển thị bảng quyết toán thì chượng trình của bạn nên hiển thị sự cân bằng của tất cả tài khoản cho những giao dịch nào đã được nhập vào. Đồng thời ,chương trình của bạn phải tính toán sự cân bằng cho mỗi tài khoản bắt đầu tại 0 và sự tích lũy của tài khoản đó từ mỗi giao dịch trong “general journal”. Dạng của bản quyết toán như sau :

  Balance Sheet
  Account Description Debit Credit
  ------- ------------------------------ ---------- ----------
  1400 1500.00
  1000 899.01
  1100 1000.00
  1300 2100.99
  ---------- ----------
  Total Assets 5500.00

  2100 3500.00
  ---------- ----------
  Total Liabilities 3500.00

  3100 4000.00
  3200 2000.00
  ---------- ----------
  Total Equity 2000.00
  ---------- ----------
  Total Liabilities and Equity 5500.00


  Tương tự cũng có 30 khoảng trắng cho mỗi sự mô tả của tài khoản.
  Chú ý là cái tổng số 1 phần cho các loại tài khoản ( asset, liability và equity ) và tổng của các tài khoản kiểu liability và equity.
  Bạn nên giới hạn tối đa cho giao các phiên giao dịch là 20 và tối đa cho mỗi tài khoản khác nhau là 10. Những giới hạn này cho phép bạn hiển thị mỗi bảng “general sheet” and bảng quyết toán trên 24 dòng.
  Chuơng trình của ban nên cho phép 1 khoảng trống trong các số tài khoản để dễ dàng thấy được lỗi khi kiểm tra lại, và nhắc nhở người dùng khi nhập sai số tài khoản ( ko thuộc khoảng 1000-3999 ). Chương trình của bạn cũng nên có 1 trình bày rõ ràng, ghi chú rõ ràng và sẵn sang cho việc thay đổi giới hạn của các tài khoản cũng như giao dịch.
  [Gợi ý : 1 cách để lưu trữ số lương giao dịch là lưu nó vào số lượng debit ở dạng 1 số âm và 1 số dương ở số lượng credit. Kĩ thuật này làm code đơn giản bằng cách là nó loại bỏ yêu cần phải theo dõi cả 2 loại 1 cách riêng biệt. 1 sự lựa chọn khác là lưu số lương giao dịch là lưu tát cả các số bằng 1 số dương và sau đó dùng mãng song song để theo dõi debit hay credit 1 cách tự nhiên của số lượng giao dịch.
  hixhixx: hi vọng các bạn hiểu được !!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2015
  Bài viết
  6
  http://benhvienungbuouhungviet.com/ung-thu-thanh-quan/
  http://benhvienungbuouhungviet.com/ung-thu-thuc-quan/
  http://benhvienungbuouhungviet.com/ung-thu-tuyen-tuy/
  http://benhvienungbuouhungviet.com/ung-thu-co-tu-cung
  http://benhvienungbuouhungviet.com/ung-thu-nao
  http://benhvienungbuouhungviet.com/ung-thu-tuyen-tien-liet/

Các đề tài tương tự

 1. In 2 sheet của excel vào cùng 1 tờ A4 (duplex)
  Gửi bởi nhokzer0 trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-01-2014, 08:19 AM
 2. Xuất từng tab vào từng sheet của Excel
  Gửi bởi Rongcon.com.vn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-05-2012, 10:46 PM
 3. Database Copy từ sheet này qua sheet khác trong Excel
  Gửi bởi qphuc121288 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-06-2011, 08:01 AM
 4. cách lấy tên sheet trong Excel như thế nào?
  Gửi bởi abetterday trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-03-2009, 04:47 PM
 5. Cheat Sheet Collection
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-02-2009, 10:21 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn