Tác giả : Huỳnh Hải Huỳnh
1.Cài đặt PHP trên windows với IIS 5.0+ :
- Sau đây mình sẽ trình bày cho các bạn những cách cài trên IIS / Windows
- Trứớc tiên để cài đặt thì các bạn nên tải về máy của mình php5 www.php.net và mysql 4.1 www.mysql.com
+ php5 bản .zip+ mysq 4.1 bản .zip

Cài đặt và cấu hình PHP - Mysql trên Windows 2000/XP với IIS

1.Cài đặt PHP trên windows với IIS 5.0+ :
- Sau đây mình sẽ trình bày cho các bạn những cách cài trên IIS / Windows
- Trứớc tiên để cài đặt thì các bạn nên tải về máy của mình php5 www.php.net và mysql 4.1 www.mysql.com
+ php5 bản .zip
+ mysq 4.1 bản .zip
- Cài đặt php5
Giải nén php5 chép tất cả vào tạo thý mục c:/php5 .

Ở đây mình sẽ chỉ các bạn cài 2 dạng là CGI và ISAPI

a) Cài php trên IIS dạng CGI

- Buớc 1 : Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services
- Buớc 2 : Properties -> Documents -> Add default document name

Nhập index.php , index.php5 : Nhập thông số này với mục đích khi chạy các folder sẽ show index từ những file này

- Bứớc 3 : Home Directory : Chỉnh các thông số theo đây :
+ Execute permissions : chọn Scipts and exe ...
+ Configurations-> Mappings -> Add :
++ Executable : chọn file php-win.exe hoặc php-cgi.exe trong thý mục c:/php5
++ Extension : .php : sẽ chạy php với cái file có đuôi là php , nếu các bạn muốn php chạy với đýôi khác thì có thể set khác .
++ Limit To : GET,POST
++ 2 ô check box kia , check luôn .

b) Cài php trên IIS dạng ISAPI

- Buớc 1 : Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services
- Buớc 2 : Properties -> Documents -> Add default document name
Nhập index.php , index.php5 : Nhập thông số này với mục đích khi chạy các folder sẽ show index từ những file này
- Bứớc 3 : Home Directory : Chỉnh các thông số theo đây :
+ Execute permissions : chọn Scipts and exe ...
+ Configurations-> Mappings -> Add :
++ ISAPI Filter : chọn file php5isapi.dll trong thý mục c:/php5
++ Executable : chọn file php5isapi.dll trong thý mục c:/php5
++ Extension : .php : sẽ chạy php với cái file có đuôi là php , nếu các bạn muốn php chạy với đýôi khác thì có thể set khác .
++ Limit To : GET,POST
++ 2 ô check box kia , check luôn .

Sau khi hoàn tất , copy file php.ini vô thý mục system của windows . Cấu hình như sau

- Bỏ dấu ; trứớc dòng "error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE"
- Set display_errors = On , log_errors = Off , register_globals = On
- Còn những dòng như ;extension=php_bz2.dll , ;extension=php_cpdf.dll ... là thý viện nào sẽ sử dụng . Nếu bạn muốn dùng các hàm của mysql thì bỏ dấu ; trứơc extension=php_mysql.dll , dùng gd2 thì bỏ dấu ; trước extension=php_gd2.dll. Ở đây mình sẽ dùng mysql và gd2 nên sẽ bỏ dấu ; trước 2 dòng đó .

Tuỳ theo nhu cầu của ngýời sử dụng mà dùng thư viện nào .

Lýu ý : nếu dùng php_mysql.dll thì copy file c:/php5/libmysql.dll vô thý mục System32 của windows

Ngoài ra các bạn có thể đọc hứong dẫn của php về php.ini , để cấu hình cho php tối ưu nhất .

2.Cài đặt Mysql4.1

Giải nén , copy vào thý mục c:/mysql . Để chạy mysql , các bạn vào thý mục c:/mysq/bin/winmyadmin.exe
Trích từ php.net.vn
kyphong làm biếng gõ lại nên paste nguyên bài qua, mong anh em thông cảm.
Chúc các bạn thành công