Hiện mình đang thử một project về Windows phone base trên dịch vụ Azure (backend Javascript - JSON). Tuy nhiên đang bí về các load 1 item xuống.
Cụ thể là theo msdn sẽ phải gọi hàm
IMobileServiceTable<T>.ReadAsync(string) với chuỗi string truyền vào là Odata query. Tuy nhiên mình đã search mà vẫn chưa biết cái Odata query này là dạng gì, cấu trúc như thế nào, có giống linq hay không. Bác nào gặp rồi thì cho xin tí chỉ bảo.

Mình cảm ơn!